สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 21 5 2 3 28
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 21 4 0 0 25
3 หลักเมืองมหาสารคาม 20 6 1 1 27
4 พระกุมารมหาสารคาม 17 2 0 0 19
5 บ้านหนองคู 16 6 0 0 22
6 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 14 7 0 0 21
7 บ้านหนองคูขาด 14 5 0 1 19
8 อนุบาลกันทรวิชัย 13 5 2 4 20
9 อนุบาลกิติยา 12 4 3 1 19
10 บ้านโนนเกษตร 11 2 0 0 13
11 บ้านเหล่าจั่นนาภู 10 5 0 0 15
12 บ้านภูดิน 9 6 0 1 15
13 บ้านโคกบัวค้อ 9 2 1 2 12
14 บ้านหนองหว้าโนนทอง 9 2 0 0 11
15 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 9 2 0 0 11
16 บ้านหนองแวงหนองตุ 8 2 0 0 10
17 บ้านหนองอุ่ม 8 1 1 0 10
18 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 8 0 0 1 8
19 บ้านวังบัวสามัคคี 8 0 0 0 8
20 บ้านหนองโนอีดำ 7 2 1 2 10
21 บ้านหินลาด 7 2 1 1 10
22 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 7 2 0 4 9
23 บ้านเขวาใหญ่ 7 2 0 0 9
24 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 7 1 0 0 8
25 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 7 0 1 0 8
26 อนุบาลมหาสารคาม 6 3 0 2 9
27 บ้านหนองโก 6 2 0 1 8
28 บ้านหันเชียงเหียน 6 2 0 0 8
29 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 6 0 1 0 7
30 บ้านหนองแวง 6 0 1 0 7
31 บ้านขามเฒ่า 6 0 0 1 6
32 บ้านวังแสง 5 5 0 0 10
33 เทศบาลบ้านส่องนางใย 5 2 0 0 7
34 บ้านโนนทองโนนสะอาด 5 2 0 0 7
35 วันครู2502 5 2 0 0 7
36 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 5 1 1 0 7
37 บ้านซองแมว 5 1 0 2 6
38 บ้านดงมัน 5 1 0 1 6
39 บ้านหนองจิก 5 1 0 0 6
40 บ้านหนองขามแสบง 5 1 0 0 6
41 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 5 0 0 1 5
42 บ้านดอนงัว 4 1 1 1 6
43 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 4 1 0 1 5
44 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 4 1 0 0 5
45 บ้านท่าขอนยาง 4 1 0 0 5
46 เทศบาลโพธิ์ศรี 4 1 0 0 5
47 บ้านไส้จ่อ 4 1 0 0 5
48 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 4 1 0 0 5
49 บ้านดอนพยอม 4 0 1 0 5
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 4 1 1 8
51 มัธยมชาญวิทยา 3 3 0 1 6
52 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 1 6
53 บ้านดงน้อย 3 2 0 4 5
54 บ้านหัวหนอง 3 2 0 1 5
55 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 3 1 1 2 5
56 บ้านท่าสองคอน 3 1 1 1 5
57 บ้านนาดีศรีสุข 3 1 0 1 4
58 บ้านโคกล่าม 3 1 0 0 4
59 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 3 1 0 0 4
60 บ้านทัน 3 1 0 0 4
61 อนุบาลแกดำ 3 1 0 0 4
62 บ้านแดง 3 0 1 0 4
63 บ้านวังไฮวังทอง 3 0 0 0 3
64 บ้านโขงใหญ่ 3 0 0 0 3
65 บ้านตำแยหนองคู 3 0 0 0 3
66 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 3 0 0 0 3
67 บ้านใคร่นุ่น 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 1 0 5
69 บ้านเกิ้ง 2 2 0 0 4
70 บ้านโนนม่วง 2 2 0 0 4
71 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 2 1 0 1 3
72 บ้านหนองตื่น 2 1 0 1 3
73 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 2 1 0 0 3
74 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองเจริญ 2 1 0 0 3
76 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 2 1 0 0 3
77 บ้านนาสีนวน 2 1 0 0 3
78 บ้านเม่นใหญ่ 2 1 0 0 3
79 บ้านโพนสวาง 2 1 0 0 3
80 เทศบาลบ้านแมด 2 1 0 0 3
81 บ้านท่าตูมดอนเรือ 2 0 1 0 3
82 บ้านพงโพด 2 0 1 0 3
83 บ้านโนนทอง 2 0 0 0 2
84 บ้านติ้วสันติสุข 2 0 0 0 2
85 บ้านแสนสุข 2 0 0 0 2
86 บ้านดอนตูมดอนโด 2 0 0 0 2
87 บ้านเหล่าผักหวาน 2 0 0 0 2
88 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 0 0 0 2
90 บ้านดอนนา 2 0 0 0 2
91 บ้านมะกอก 2 0 0 0 2
92 บ้านส้มโฮง 2 0 0 0 2
93 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
94 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 3 0 1 4
95 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 2 1 0 4
96 บ้านดอนก่อ 1 2 1 0 4
97 ชุมชนบ้านมะค่า 1 2 1 0 4
98 บ้านหนองกุงเต่า 1 2 1 0 4
99 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1 2 0 1 3
100 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 2 0 0 3
101 บ้านร่วมใจ 1 1 2 0 0 3
102 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 2 0 0 3
103 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 2 0 0 3
104 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 2 0 0 3
105 บ้านหนองสิม 1 2 0 0 3
106 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 0 3
107 บ้านโดท่างาม 1 1 1 0 3
108 บ้านหัวขัว 1 1 0 1 2
109 อนุบาลบรบือ 1 1 0 1 2
110 บ้านวังปลาโด 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
112 ชุมชนมิตรภาพ 1 1 0 0 2
113 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
114 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 1 1 0 0 2
115 นิคมบ้านหัน 1 1 0 0 2
116 บ้านดอนหน่อง 1 1 0 0 2
117 บ้านนาคูณ 1 1 0 0 2
118 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองหล่ม 1 1 0 0 2
120 บ้านหัวนา 1 1 0 0 2
121 บ้านเหล่าหนาด 1 1 0 0 2
122 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 1 1 2
123 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 1 1 2
124 บ้านหนองปลิง 1 0 0 1 1
125 บ้านโสกภารา 1 0 0 1 1
126 บ้านคอกม้า 1 0 0 0 1
127 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 0 1
128 บ้านกุดแคน 1 0 0 0 1
129 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
130 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
131 บ้านท่าปะทายโนนตูม 1 0 0 0 1
132 บ้านบัวมาศ 1 0 0 0 1
133 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
137 บ้านอุปราช 1 0 0 0 1
138 บ้านโคกไร่ 1 0 0 0 1
139 บ้านโพนละออม 1 0 0 0 1
140 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 3 0 0 3
141 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 2 0 1 2
142 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 2 0 0 2
143 บ้านเหล่าโง้ง 0 2 0 0 2
144 บ้านสมศรี 0 1 1 1 2
145 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 1 0 0 1
146 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 1 0 0 1
147 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 1 0 0 1
148 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 1 0 0 1
153 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
154 บ้านโขงกุดหวาย 0 1 0 0 1
155 บ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 1 0 0 1
156 บ้านโคกลิ่น 0 1 0 0 1
157 บ้านโนนศรีภิบาล 0 1 0 0 1
158 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
159 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 1 0 0 1
160 บ้านยางสามัคคี 0 0 1 1 1
161 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 1 0 1
162 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 1 0 1
163 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 1 0 1
164 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 3 0
166 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 1 0
167 บ้านโคกกุง 0 0 0 1 0
168 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0
169 บ้านจำนัก 0 0 0 0 0
170 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 549 207 40 61 857