สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 10 3 3 16 21 4 0 0 25
2 หลักเมืองมหาสารคาม 5 1 2 8 20 6 1 1 27
3 บ้านหนองคู 4 5 0 9 16 6 0 0 22
4 บ้านหนองคูขาด 4 4 4 12 14 5 0 1 19
5 บ้านเหล่าจั่นนาภู 4 2 1 7 10 5 0 0 15
6 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 4 1 5 10 14 7 0 0 21
7 อนุบาลกิติยา 4 1 2 7 12 4 3 1 19
8 อนุบาลกันทรวิชัย 3 2 2 7 13 5 2 4 20
9 บ้านหินลาด 3 1 2 6 7 2 1 1 10
10 บ้านโนนเกษตร 3 1 1 5 11 2 0 0 13
11 อนุบาลมหาสารคาม 3 1 0 4 6 3 0 2 9
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2 7 3 12 21 5 2 3 28
13 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 5 1 8 9 2 0 0 11
14 บ้านขามเฒ่า 2 2 1 5 6 0 0 1 6
15 บ้านหนองโนอีดำ 2 2 0 4 7 2 1 2 10
16 บ้านหนองแวงหนองตุ 2 1 1 4 8 2 0 0 10
17 บ้านวังแสง 2 1 1 4 5 5 0 0 10
18 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 2 0 2 4 9 2 0 0 11
19 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 0 1 3 7 0 1 0 8
20 บ้านหนองจิก 2 0 1 3 5 1 0 0 6
21 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 0 0 2 8 0 0 1 8
22 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 3 2 0 4 5
23 พระกุมารมหาสารคาม 1 5 2 8 17 2 0 0 19
24 เทศบาลบ้านส่องนางใย 1 2 1 4 5 2 0 0 7
25 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 2 0 3 6 0 1 0 7
26 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1 2 0 3 5 0 0 1 5
27 บ้านโคกล่าม 1 2 0 3 3 1 0 0 4
28 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1 1 2 4 7 2 0 4 9
29 บ้านโคกบัวค้อ 1 1 1 3 9 2 1 2 12
30 บ้านวังบัวสามัคคี 1 1 1 3 8 0 0 0 8
31 บ้านซองแมว 1 1 1 3 5 1 0 2 6
32 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 1 1 1 3 4 1 0 0 5
33 บ้านหนองขามแสบง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
34 บ้านโนนทองโนนสะอาด 1 0 1 2 5 2 0 0 7
35 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
36 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
37 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 0 1 2 1 2 0 0 3
38 บ้านดงมัน 1 0 0 1 5 1 0 1 6
39 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
40 บ้านแดง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
41 บ้านโขงใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
42 บ้านติ้วสันติสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
45 บ้านวังปลาโด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านคอกม้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านหนองอุ่ม 0 2 2 4 8 1 1 0 10
50 บ้านหนองโก 0 2 2 4 6 2 0 1 8
51 บ้านภูดิน 0 2 0 2 9 6 0 1 15
52 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 0 2 0 2 5 1 1 0 7
53 บ้านท่าสองคอน 0 1 1 2 3 1 1 1 5
54 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 0 1 7 2 0 0 9
56 บ้านท่าขอนยาง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
57 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
58 บ้านตำแยหนองคู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
61 บ้านดอนตูมดอนโด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
63 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 1 1 2 0 0 3
64 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
65 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 2 2 4 1 0 1 5
66 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 1 1 7 1 0 0 8
67 วันครู2502 0 0 1 1 5 2 0 0 7
68 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 1 1 4 1 0 0 5
69 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 1 1 3 4 1 1 8
70 บ้านนาดีศรีสุข 0 0 1 1 3 1 0 1 4
71 บ้านทัน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
72 บ้านหนองเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
73 บ้านพงโพด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
74 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
76 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 0 1 1 1 2 0 0 3
77 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
78 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
79 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 1 1 1 0 1 1 2
80 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 6 2 0 0 8
81 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 6 0 1 0 7
82 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 4 1 1 1 6
83 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
84 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
85 บ้านดอนพยอม 0 0 0 0 4 0 1 0 5
86 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 1 6
87 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 3 2 1 1 6
88 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
89 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านใคร่นุ่น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
93 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
94 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
95 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
96 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
97 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
99 บ้านเม่นใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านดอนนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านมะกอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
108 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
109 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
110 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
111 บ้านหนองสิม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
112 บ้านโดท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
115 ชุมชนมิตรภาพ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 นิคมบ้านหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
126 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
127 บ้านโสกภารา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านอุปราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านโพนละออม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
141 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
142 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านสมศรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองโจดสวนมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านยางสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
161 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 3 0
166 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านจำนัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 95 79 68 242 549 207 40 61 796