หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวิชัย ภารการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายเธียนไท คำล้าน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายพิสิษฐ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสุมาลี ฝักบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางอัมรา ชูพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายสุรชาติ สุภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
33 นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
34 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
35 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
36 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
37 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
38 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ  
39 นางอุษณีย์ กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
40 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
41 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
42 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
43 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
44 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
45 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
46 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
47 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
48 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
49 นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
50 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
51 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
52 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
53 นางเพชรมณี บุญดาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
54 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
55 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
56 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
57 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
58 นางสาวกฤษณา สายแวว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการกองเลขานุการ  
59 นายฉัตรชัย มิ่งมาลี เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการกองเลขานุการ  
60 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
61 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
62 นางอรทัย วีรานนท์ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
63 นางไพรัช เสาเวียง ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
64 นางจารุวรรณ จุลโคตร ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
65 นางสาวกาบกนก เบ้าทอง ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
66 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
67 นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
68 นางสาวธัญวรัตน์ คาน ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน การศึกษาปฐมวัย  
69 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
70 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
71 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
72 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองอำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
73 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
74 นายปรีชา สุขดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
75 นายกฤติเดช สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
76 นายสุริยา โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
77 นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
78 นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
79 นายสุชาติ ธารารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
80 นางเทพี วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
81 นางอรชร มิ่งส่วน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
82 นางแสงจันทร์ คงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
83 นางสายสมร เส้นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
84 นางชลลดา สมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
85 นางสาวอรศรี ดวงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
86 นางนพรัตน์ ศรีอุดร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
87 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
88 นางนุชศรา ไชยสัจ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
89 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
90 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
91 นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
92 นายดุษฎี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
93 นางยุพวรรณ นามบุญ ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
94 นางวิภาพร แก่นอ้วน ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
95 ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมทุกคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
96 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
97 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
98 นายสุรชาติ สุภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
99 นายจำรัส ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
100 นายพีระพงษ์ ชาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
101 นางเมทะนี วีระกุล ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
102 นางนันทิยา แพงเหล่า ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
103 นางสุชานาถ ณ อุบล ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
104 นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
105 นายสุนทร กิ่งจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
106 นางกรรณิการ์ กวีกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
107 นางวิจิตรา ธานี ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
108 นางกาญจนา หน่อสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
109 นางสาวปรียากรณ์ ณรงษร ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
110 นางฑิฆัมพร อุ่นใจ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
111 นางวิไลวรรณ บุญญโก ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
112 นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์ ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
113 นางศิรประภา คะเณศรี ครูโรงเรียนบ้านหัวคำ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
114 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
115 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
116 นางนิตยากรณ์ อินอ่อน ครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)  
117 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
118 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
119 นางพีรานุช ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
120 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
121 นายสมเกียรติ โกศลานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
122 นายสมชัย จารุจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
123 นางพงศ์สมร ยืนยาว ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
124 นางมนตรี ร่มเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
125 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
126 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
127 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
128 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
129 นายสนั่น สายงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
130 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
131 นายสมเกียรติ โกศลานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
132 นายสมชัย จารุจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
133 นางพงศ์สมร ยืนยาว ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
134 นางมนตรี ร่มเย็น ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
135 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ./โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี  
136 นายเธียนไท คำล้าน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
137 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
138 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
139 นายบุญทัน พวงบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
140 สิบโทปรีชา โมฬีชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
141 นายอติเทพ พลชัย ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
142 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
143 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
144 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
145 นางสุมาลี ฝักบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
146 นางอัมรา ชูพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
147 คณะครู –นักการภารโรง โรงเรียนปทุมวิทยากร โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
148 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
149 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)  
150 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
151 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
152 นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
153 นายสนั่น สายงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
154 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
155 นางพีรานุช ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
156 นางศิริลักษณ์ บุญสาม ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
157 คณะครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
158 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
159 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)  
160 นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
161 นายสุรชาติ สุภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
162 นายศุภชัย สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
163 นายปฎิคม พงษ์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
164 นายมนตรี ชุมนุม ครู โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
165 นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
166 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
167 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเสียม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
168 นายวิชัย ภารการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
169 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
170 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
171 นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
172 นางสุพาภรณ์ ส่องแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
173 นางสาวจุติพร แพงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
174 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
175 นางอุษณีย์ กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
176 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
177 นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
178 นางศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ  
179 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
180 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
181 คณะครู-นักการภารโรงโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
182 นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
183 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
184 นายวิมล บุญทวี ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
185 นายดำรง ทองงอก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
186 นายจันที กุลเกษ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
187 นายสมชาย เปลี้องทุกข์ ช่างครุภัณฑ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
188 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
189 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่น  
190 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
191 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
192 นางกฤษณา กฤตาคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
193 นางสุมณฑา วงศ์มั่น นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
194 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
195 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
196 นางชุติปภา นันทวรเดชสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
197 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
198 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
199 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
200 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
201 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
202 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
203 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
204 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
205 นางเพชรมณี บุญดาว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
206 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
207 นายฉัตรชัย มิ่งมาลี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
208 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
209 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
210 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
211 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
212 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
213 นายคุณาฐิปฏ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
214 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
215 นางอุษณีย์ กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
216 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
217 นางนันท์ภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
218 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
219 นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
220 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
221 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
222 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
223 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
224 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
225 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
226 นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
227 นางชาลินี ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
228 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  
229 นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผล  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]