สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 43 5 0 2 48
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 37 3 2 1 42
3 เมืองอุบล 25 6 4 1 35
4 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 24 14 0 0 38
5 อุบลวิทยาคม 23 4 3 0 30
6 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 18 3 0 1 21
7 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 18 3 0 0 21
8 มารีย์นิรมล 16 6 1 1 23
9 บ้านสร้างมิ่ง 15 4 0 1 19
10 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 15 4 0 1 19
11 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 15 1 0 0 16
12 บ้านผาแก้ว 14 1 0 0 15
13 บ้านโนนจานหนองแสง 13 6 0 0 19
14 ประชาสามัคคี 13 5 0 1 18
15 บ้านหนองฮาง 13 1 0 0 14
16 บ้านผาสุกหนองซองแมว 12 3 1 0 16
17 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 12 3 0 0 15
18 บ้านท่าไห(ไหทอง) 12 0 0 2 12
19 บ้านดงยาง 11 7 0 1 18
20 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 11 2 2 0 15
21 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 10 8 0 1 18
22 บ้านเหล่าเสือโก้ก 10 3 1 0 14
23 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 10 3 0 0 13
24 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 2 1 0 13
25 บ้านกุดกะเสียน 10 2 1 0 13
26 ปทุมวิทยากร 9 6 2 0 17
27 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 9 6 0 1 15
28 บ้านโพนแพง 9 4 0 0 13
29 บ้านหนองช้าง 9 3 0 0 12
30 บ้านด้ามพร้า 9 2 1 0 12
31 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 8 3 1 1 12
32 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 8 3 0 0 11
33 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 8 3 0 0 11
34 บ้านยาง 8 2 0 1 10
35 บ้านหนองไข่นก 8 2 0 0 10
36 บ้านหนองจำนัก 7 6 0 2 13
37 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 7 5 3 3 15
38 บ้านท่าบ่อ 7 5 3 1 15
39 ชุมชนบ้านหัวเรือ 7 5 1 0 13
40 บ้านท่าเมือง 7 3 1 1 11
41 พระกุมารอุบล 7 3 1 1 11
42 บ้านนามึน 7 2 1 0 10
43 อาเวมารีอา 7 2 1 0 10
44 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 7 2 1 0 10
45 บ้านโพนเมืองมะทัน 7 0 3 1 10
46 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 7 0 0 0 7
47 บ้านทุ่งใหญ่ 6 4 1 0 11
48 บ้านหนองโนหนองดูน 6 4 0 0 10
49 บ้านปะอาว 6 3 1 0 10
50 บ้านโนนรังใหญ่ 6 3 0 0 9
51 บ้านแต้ใหม่ 6 3 0 0 9
52 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 6 2 2 0 10
53 บ้านแก้งซาว 6 2 1 0 9
54 เยาวเรศศึกษา 6 2 1 0 9
55 บ้านขามน้อย 6 2 0 0 8
56 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 6 2 0 0 8
57 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 6 2 0 0 8
58 บ้านกอก 6 1 3 0 10
59 บ้านโนนรัง 6 1 0 1 7
60 บ้านท่าศาลา 6 0 0 0 6
61 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 5 8 0 1 13
62 บ้านยางกะเดา 5 5 0 1 10
63 บ้านหนองฮีหนองแคน 5 3 0 0 8
64 บ้านอีต้อม 5 2 1 0 8
65 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 5 2 0 1 7
66 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 5 2 0 0 7
67 บ้านคำไฮใหญ่ 5 1 0 0 6
68 บ้านท่าลาด 5 0 3 0 8
69 บ้านแสงน้อย 5 0 2 0 7
70 บ้านปลาดุก 5 0 0 0 5
71 บ้านจานตะโนน 5 0 0 0 5
72 บ้านหัวคำ 4 8 2 1 14
73 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 6 3 1 13
74 บ้านกลางใหญ่ 4 6 0 0 10
75 บ้านนาเมือง 4 3 0 0 7
76 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 2 2 1 8
77 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 4 2 1 1 7
78 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 4 2 1 0 7
79 บ้านรังแร้ง 4 2 0 0 6
80 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 4 2 0 0 6
81 บ้านวังพระวังไฮ 4 1 0 1 5
82 บ้านหนองเค็ม 4 1 0 0 5
83 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 4 0 3 0 7
84 บ้านสว่างหนองเสือ 3 3 2 2 8
85 บ้านปากห้วยวังนอง 3 3 1 0 7
86 บ้านดูน 3 3 0 0 6
87 บ้านทุ่งใต้ 3 3 0 0 6
88 บ้านหนองบก 3 3 0 0 6
89 บ้านยางลุ่ม 3 2 1 0 6
90 บ้านแสง 3 2 0 0 5
91 เบญจธัญพิทยา 3 2 0 0 5
92 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 3 1 1 1 5
93 บ้านสว่างโนนสวาง 3 1 0 1 4
94 บ้านโนนโพธิ์ 3 1 0 1 4
95 บ้านหนองคูทรายมูล 3 1 0 0 4
96 บ้านหนองบัวแดง 3 1 0 0 4
97 บ้านเหล่าคำ 3 1 0 0 4
98 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 3 1 0 0 4
99 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
100 บ้านยางขี้นก 3 1 0 0 4
101 กองบินอุบลสงเคราะห์ 3 0 0 1 3
102 บ้านหนองแล้ง 3 0 0 1 3
103 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 3 0 0 1 3
104 เวฬุวันวิทยา 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองปลาปาก 3 0 0 0 3
106 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 0 0 0 3
107 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 3 0 0 0 3
108 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 0 0 0 3
109 ยุวทูตศึกษา 2 3 0 0 0 3
110 บ้านดอนชี 3 0 0 0 3
111 บ้านนาใต้ 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองมุก 3 0 0 0 3
113 บ้านบัวยาง 2 4 1 0 7
114 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 2 4 0 1 6
115 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 2 3 1 0 6
116 บ้านหนองขุ่น 2 2 0 0 4
117 บ้านหนองมะทอ 2 2 0 0 4
118 บ้านเทพา 2 2 0 0 4
119 บ้านไพบูลย์ 2 2 0 0 4
120 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
121 บ้านปากน้ำ 2 1 0 1 3
122 บ้านดอนประทาย 2 1 0 0 3
123 บ้านนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
124 บ้านผือ 2 1 0 0 3
125 บ้านพิณโท 2 1 0 0 3
126 บ้านดู่น้อย 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 1 0 0 3
129 บ้านเค็งนาดี 2 1 0 0 3
130 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 2 1 0 0 3
131 อนุบาลบ้านเด็ก 2 0 0 0 2
132 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
133 บ้านเหล่าแดง 2 0 0 0 2
134 บ้านทัน 2 0 0 0 2
135 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 0 0 0 2
136 บ้านไผ่ใหญ่ 2 0 0 0 2
137 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 0 0 0 2
138 บ้านโนนรังน้อย 2 0 0 0 2
139 บ้านกระบูน 2 0 0 0 2
140 บ้านคำไฮน้อย 2 0 0 0 2
141 บ้านทุ่ง 2 0 0 0 2
142 บ้านนาดูน 2 0 0 0 2
143 บ้านปลาฝา 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองตอแก้ว 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองแฝกยางเครือ 2 0 0 0 2
146 อนุบาลจิรายุ 2 0 0 0 2
147 บ้านจิก 1 4 1 1 6
148 บ้านหนองหลัก 1 4 1 0 6
149 บ้านดอนแดง 1 4 1 0 6
150 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1 4 0 1 5
151 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1 3 0 0 4
152 บ้านเค็ง 1 3 0 0 4
153 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 3 0 0 4
154 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 2 1 0 4
155 บ้านยางโยภาพ 1 2 0 1 3
156 บ้านเอ้ 1 2 0 0 3
157 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 2 0 0 3
158 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 2 0 0 3
159 บ้านชีทวน 1 1 1 1 3
160 บ้านนาเลิง 1 1 1 0 3
161 บ้านศรีบัว 1 1 1 0 3
162 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
163 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 1 0 0 2
164 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองแต้ 1 1 0 0 2
168 บ้านหาด 1 1 0 0 2
169 บ้านเตย 1 1 0 0 2
170 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
171 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
172 วัดบ้านบาก 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 1 0 1 1 2
174 บ้านนาดูน 1 0 1 0 2
175 นันตาศึกษา 1 0 1 0 2
176 บ้านกุดตากล้า 1 0 1 0 2
177 บ้านศรีศึกษา 1 0 1 0 2
178 บ้านโนนขวาวนายูง 1 0 1 0 2
179 บ้านโอดนาดี 1 0 1 0 2
180 บ้านตำแย 1 0 0 1 1
181 บ้านค้อกุดลาด 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองเป็ด 1 0 0 0 1
183 บ้านไผ่ 1 0 0 0 1
184 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
185 บ้านป่าข่า 1 0 0 0 1
186 บ้านข่าโคม 1 0 0 0 1
187 บ้านบุตร 1 0 0 0 1
188 บ้านสร้างถ่อ 1 0 0 0 1
189 บ้านสร้างหมากแข้ง 1 0 0 0 1
190 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองเซือม 1 0 0 0 1
193 บ้านเหล่าแค 1 0 0 0 1
194 บ้านแดงหม้อ 1 0 0 0 1
195 อนุบาลลูกรัก 1 0 0 0 1
196 อนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 1 0 0 0 1
197 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 6 0 0 6
198 บ้านท่าลาด 0 4 0 0 4
199 บ้านหวาง 0 4 0 0 4
200 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 3 0 1 3
201 บ้านคูเดื่อ 0 3 0 0 3
202 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 2 1 0 3
203 บ้านโนนชาติยูง 0 2 0 0 2
204 บ้านดอนกลอย 0 2 0 0 2
205 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 0 2
206 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 1 0 2
207 บ้านท่าค้อ 0 1 1 0 2
208 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 1 0 1 1
209 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 1 0 0 1
210 บ้านนาไผ่ 0 1 0 0 1
211 วัดไร่น้อย 0 1 0 0 1
212 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
213 บ้านนาผาย 0 1 0 0 1
214 บ้านป่าก่อ 0 1 0 0 1
215 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองแก 0 1 0 0 1
217 บ้านเหล่าบาก 0 1 0 0 1
218 บ้านแต้เก่า 0 0 1 1 1
219 บ้านธรรมละ 0 0 1 0 1
220 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 1 0 1
221 บ้านยางเทิง 0 0 1 0 1
222 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 0 1
223 บ้านแพง 0 0 1 0 1
224 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 1 0
225 บ้านท่าวารี 0 0 0 1 0
226 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 1 0
227 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0
228 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 0
229 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0
230 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 0
231 บ้านพับ 0 0 0 0 0
232 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 0
233 สมเด็จ 0 0 0 0 0
รวม 964 403 95 57 1,462