สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 38 5 0 2 43
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 31 3 2 1 36
3 เมืองอุบล 20 5 4 1 29
4 อุบลวิทยาคม 19 3 3 0 25
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 18 13 0 0 31
6 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 17 3 0 1 20
7 มารีย์นิรมล 16 6 1 1 23
8 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 14 4 0 1 18
9 บ้านผาแก้ว 14 1 0 0 15
10 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 14 0 0 0 14
11 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 13 3 0 0 16
12 บ้านหนองฮาง 13 1 0 0 14
13 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 12 3 0 0 15
14 บ้านดงยาง 11 7 0 1 18
15 บ้านโนนจานหนองแสง 11 4 0 0 15
16 บ้านเหล่าเสือโก้ก 10 3 1 0 14
17 บ้านสร้างมิ่ง 10 3 0 1 13
18 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 10 3 0 0 13
19 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 10 2 2 0 14
20 บ้านกุดกะเสียน 10 2 1 0 13
21 บ้านท่าไห(ไหทอง) 10 0 0 2 10
22 ปทุมวิทยากร 9 6 2 0 17
23 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 9 6 0 1 15
24 ประชาสามัคคี 9 5 0 1 14
25 บ้านหนองช้าง 9 3 0 0 12
26 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 9 2 1 0 12
27 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 8 6 0 1 14
28 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 8 3 1 1 12
29 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 8 3 0 0 11
30 บ้านโพนแพง 8 3 0 0 11
31 บ้านด้ามพร้า 8 2 1 0 11
32 บ้านผาสุกหนองซองแมว 8 2 1 0 11
33 บ้านหนองไข่นก 8 2 0 0 10
34 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 7 4 2 3 13
35 บ้านท่าเมือง 7 3 1 1 11
36 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 7 3 0 0 10
37 บ้านนามึน 7 2 1 0 10
38 อาเวมารีอา 7 2 1 0 10
39 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 7 2 1 0 10
40 บ้านโพนเมืองมะทัน 7 0 3 1 10
41 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 7 0 0 0 7
42 บ้านทุ่งใหญ่ 6 4 1 0 11
43 ชุมชนบ้านหัวเรือ 6 4 0 0 10
44 บ้านโนนรังใหญ่ 6 3 0 0 9
45 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 6 2 2 0 10
46 บ้านแก้งซาว 6 2 1 0 9
47 เยาวเรศศึกษา 6 2 1 0 9
48 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 6 2 0 0 8
49 บ้านกอก 6 1 3 0 10
50 บ้านโนนรัง 6 1 0 1 7
51 บ้านท่าศาลา 6 0 0 0 6
52 บ้านหนองจำนัก 5 6 0 2 11
53 บ้านหนองโนหนองดูน 5 4 0 0 9
54 พระกุมารอุบล 5 3 1 1 9
55 บ้านปะอาว 5 3 1 0 9
56 บ้านอีต้อม 5 2 1 0 8
57 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 5 2 0 1 7
58 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 5 2 0 0 7
59 บ้านขามน้อย 5 2 0 0 7
60 บ้านแสงน้อย 5 0 2 0 7
61 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 5 0 0 0 5
62 บ้านหัวคำ 4 8 2 1 14
63 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 4 8 0 1 12
64 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 6 3 1 13
65 บ้านกลางใหญ่ 4 6 0 0 10
66 บ้านท่าบ่อ 4 5 3 1 12
67 บ้านยางกะเดา 4 5 0 1 9
68 บ้านนาเมือง 4 3 0 0 7
69 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 2 2 1 8
70 บ้านรังแร้ง 4 2 0 0 6
71 บ้านวังพระวังไฮ 4 1 0 1 5
72 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 4 1 0 0 5
73 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 4 0 3 0 7
74 บ้านปลาดุก 4 0 0 0 4
75 บ้านจานตะโนน 4 0 0 0 4
76 บ้านสว่างหนองเสือ 3 3 2 2 8
77 บ้านปากห้วยวังนอง 3 3 1 0 7
78 บ้านหนองฮีหนองแคน 3 3 0 0 6
79 บ้านดูน 3 3 0 0 6
80 บ้านทุ่งใต้ 3 3 0 0 6
81 บ้านหนองบก 3 3 0 0 6
82 บ้านยางลุ่ม 3 2 1 0 6
83 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 3 2 1 0 6
84 บ้านยาง 3 2 0 1 5
85 บ้านแสง 3 2 0 0 5
86 เบญจธัญพิทยา 3 2 0 0 5
87 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 3 1 1 1 5
88 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 3 1 1 1 5
89 บ้านสว่างโนนสวาง 3 1 0 1 4
90 บ้านโนนโพธิ์ 3 1 0 1 4
91 บ้านหนองคูทรายมูล 3 1 0 0 4
92 บ้านแต้ใหม่ 3 1 0 0 4
93 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
94 บ้านยางขี้นก 3 1 0 0 4
95 บ้านท่าลาด 3 0 2 0 5
96 กองบินอุบลสงเคราะห์ 3 0 0 1 3
97 บ้านหนองแล้ง 3 0 0 1 3
98 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 3 0 0 1 3
99 เวฬุวันวิทยา 3 0 0 1 3
100 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 0 0 0 3
101 ยุวทูตศึกษา 2 3 0 0 0 3
102 บ้านดอนชี 3 0 0 0 3
103 บ้านนาใต้ 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองมุก 3 0 0 0 3
105 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 3 0 0 0 3
106 บ้านบัวยาง 2 4 1 0 7
107 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 2 3 1 0 6
108 บ้านหนองขุ่น 2 2 0 0 4
109 บ้านหนองมะทอ 2 2 0 0 4
110 บ้านเทพา 2 2 0 0 4
111 บ้านไพบูลย์ 2 2 0 0 4
112 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
113 บ้านปากน้ำ 2 1 0 1 3
114 บ้านดอนประทาย 2 1 0 0 3
115 บ้านนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
116 บ้านพิณโท 2 1 0 0 3
117 บ้านดู่น้อย 2 1 0 0 3
118 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 1 0 0 3
120 บ้านเค็งนาดี 2 1 0 0 3
121 บ้านเหล่าคำ 2 1 0 0 3
122 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 2 1 0 0 3
123 อนุบาลบ้านเด็ก 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองเค็ม 2 0 0 0 2
125 บ้านเหล่าแดง 2 0 0 0 2
126 บ้านทัน 2 0 0 0 2
127 บ้านผือ 2 0 0 0 2
128 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 0 0 0 2
129 บ้านไผ่ใหญ่ 2 0 0 0 2
130 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 0 0 0 2
131 บ้านโนนรังน้อย 2 0 0 0 2
132 บ้านกระบูน 2 0 0 0 2
133 บ้านคำไฮน้อย 2 0 0 0 2
134 บ้านทุ่ง 2 0 0 0 2
135 บ้านนาดูน 2 0 0 0 2
136 บ้านปลาฝา 2 0 0 0 2
137 บ้านวังมนเดือยไก่ 2 0 0 0 2
138 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองตอแก้ว 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองแฝกยางเครือ 2 0 0 0 2
141 อนุบาลจิรายุ 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองหลัก 1 4 1 0 6
143 บ้านดอนแดง 1 4 1 0 6
144 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1 4 0 1 5
145 บ้านจิก 1 3 1 1 5
146 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 1 3 0 1 4
147 บ้านเค็ง 1 3 0 0 4
148 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 3 0 0 4
149 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 2 1 0 4
150 บ้านยางโยภาพ 1 2 0 1 3
151 บ้านเอ้ 1 2 0 0 3
152 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 2 0 0 3
153 บ้านชีทวน 1 1 1 1 3
154 บ้านศรีบัว 1 1 1 0 3
155 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 1 0 0 2
156 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 1 0 0 2
157 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 1 0 0 2
160 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองแต้ 1 1 0 0 2
162 บ้านหาด 1 1 0 0 2
163 บ้านเตย 1 1 0 0 2
164 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
165 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1 1 0 0 2
166 วัดบ้านบาก 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 1 0 1 1 2
168 บ้านนาดูน 1 0 1 0 2
169 นันตาศึกษา 1 0 1 0 2
170 บ้านกุดตากล้า 1 0 1 0 2
171 บ้านศรีศึกษา 1 0 1 0 2
172 บ้านโนนขวาวนายูง 1 0 1 0 2
173 บ้านโอดนาดี 1 0 1 0 2
174 บ้านตำแย 1 0 0 1 1
175 บ้านค้อกุดลาด 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองเป็ด 1 0 0 0 1
177 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
178 บ้านป่าข่า 1 0 0 0 1
179 บ้านข่าโคม 1 0 0 0 1
180 บ้านบุตร 1 0 0 0 1
181 บ้านสร้างถ่อ 1 0 0 0 1
182 บ้านสร้างหมากแข้ง 1 0 0 0 1
183 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองปลาปาก 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหว้า 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองเซือม 1 0 0 0 1
187 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
188 บ้านเหล่าแค 1 0 0 0 1
189 บ้านแดงหม้อ 1 0 0 0 1
190 อนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 1 0 0 0 1
191 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 6 0 0 6
192 บ้านท่าลาด 0 4 0 0 4
193 บ้านหวาง 0 4 0 0 4
194 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 3 0 1 3
195 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 3 0 0 3
196 บ้านคูเดื่อ 0 3 0 0 3
197 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 2 1 0 3
198 บ้านโนนชาติยูง 0 2 0 0 2
199 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 0 2
200 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 1 0 2
201 บ้านท่าค้อ 0 1 1 0 2
202 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 1 0 1 1
203 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 1 0 0 1
204 บ้านนาไผ่ 0 1 0 0 1
205 วัดไร่น้อย 0 1 0 0 1
206 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
207 บ้านดอนกลอย 0 1 0 0 1
208 บ้านนาผาย 0 1 0 0 1
209 บ้านป่าก่อ 0 1 0 0 1
210 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 1 0 0 1
211 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 1 0 0 1
212 บ้านหนองแก 0 1 0 0 1
213 บ้านเหล่าบาก 0 1 0 0 1
214 บ้านแต้เก่า 0 0 1 1 1
215 บ้านธรรมละ 0 0 1 0 1
216 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 1 0 1
217 บ้านยางเทิง 0 0 1 0 1
218 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 0 1
219 บ้านแพง 0 0 1 0 1
220 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 1 0
221 บ้านท่าวารี 0 0 0 1 0
222 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 1 0
223 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0
224 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 0
225 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0
226 บ้านพับ 0 0 0 0 0
227 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 0
228 สมเด็จ 0 0 0 0 0
รวม 855 375 91 57 1,378