การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
การประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) ที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านด้ามพร้า  ในกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้โต๊ะ เก้าอี้ หรือแท่นวางสิ่งของ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ หรือแท่นวางสิ่งของมาเอง  เนื่องจากอุปกรณ์ที่โรงเรียนมี ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับกิจกรรม  จึงไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11:47 น.