ขอเชิญประชุม
- ขอเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์แข่งขัน และผู้รับผิดชอบดูแลระบบศูนย์แข่งขัน เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีัอุบล
- ขอเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ,ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์แข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แข่งขันของแต่ละกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 15:22 น.