เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนศูนย์แข่งขันและผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล

หมายเหตุ  ศูนย์แข่งขันประกอบด้วย  โรงเรียนอนุบาลอุบลฯ,โรงเรียนอุบลวิทยาคม,โรงเรียนปทุมวิทยากร,โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 14:44 น.