งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง เครือข่ายที่ 12 เขื่องใน 5 1. เด็กชายพงศพัฒน์    แสงใส
2. เด็กชายธีรภัทร    บุตรศรี
3. เด็กชายอภิรักษ์    คำเสมอ
1. นายสุริยา    บุญแท้
2. นายอาทิตย์    ศรเกษตริน
2 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี เครือข่ายที่ 13 เขื่องใน 6 1. เด็กชายภานุกร    วรสุทธิ์
2. เด็กชายฐาปกรณ์    จันทร์หอม
3. เด็กชายชลสิทธิ์    จันทร์หอม
1. นางสมศรี    ธงยศ
2. นางสาวอาภัสรา    ทรงกลด
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐภัทร    เวียนวัฒนชัย
2. เด็กชายศิริวัฒน์    กิจชาญไพบูลย์
3. เด็กชายธนพงศ์พันธ์    โกมลศรี
1. นางวงเพชร    การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา    เมฆพัฒน์
4 โรงเรียนบ้านเอ้ เครือข่ายที่ 14 เขื่องใน 7 1. เด็กชายธนพล    บุญจริง
2. เด็กชายวีระวัฒน์    สุรวิทย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์    วัณโท
1. นางคำพอง    ศิริบูรณ์
2. นางอัมพร    เหล่าพิชิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................