งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 250
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนรัง เครือข่ายที่ 12 เขื่องใน 5 1. เด็กหญิงดวงใจ    วงศิริ
2. เด็กหญิงสุขใจ    ชาคิม
3. เด็กหญิงศตพร    แสงใส
1. นายสุริยา    บุญแท้
2. นายอาทิตย์    ศรเกษตริน
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก    จุลปาน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล    นามเกษ
3. เด็กหญิงดารารัตน์    โพธิ์พา
1. นางสาวปกรณ์รัชต์    แก้วปัญญา
2. นางไพรสุรีย์    ตันติศิรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................