งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 251
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) เครือข่ายที่ 4 เมือง 4 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์    ไพเราะ
2. เด็กชายชุติพงษ์    สัตย์ธรรม
3. เด็กชายธีระพงษ์    ไชยชนะ
1. นางพิชญ์ชาภา    หิมะวัน
2. นางวไลภรณ์    ร่วมรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................