งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 500
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เครือข่ายที่ 20 ม่วงสามสิบ 5 1. เด็กชายธนพร    ศรีบุตร
1. นายสมร    ไชยชาติ
2 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ เครือข่ายที่ 21 ม่วงสามสิบ 6 1. เด็กชายศักดิ์ดา    รากแก้ว
1. นายฉัตรชัย    สายแวว
3 โรงเรียนประชาสามัคคี เครือข่ายที่ 5 เมือง 5 1. เด็กชายธนกัณฑ์    แห่งธรรม
1. นายระเบ็ญ    อินทร์โสม
4 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายราชันย์    ผิวทอง
1. นายวิจิตร    งามเนตร
5 โรงเรียนบ้านท่าลาด เครือข่ายที่ 25 ดอนมดแดง 2 1. เด็กชายสายเพชร    บุญยิ้ม
1. นายจุลศักดิ์    หลงชิณ
6 โรงเรียนบ้านจิก เครือข่ายที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2 1. เด็กชายปิติภัทร    คำโคตร
1. นายพิเชษฐ์    สมชัย
7 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เครือข่ายที่ 27 เอกชน 2 1. เด็กชายชินวัตร    ศรีภักดี
1. นายประวิทย์    ชะนีวงค์
8 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก เครือข่ายที่ 26 เอกชน 1 1. เด็กชายวิชิตพงษ์    โสภาพันธ์
1. นายยุธกาล    ก้อนทอง
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    แก้วสง่า
1. นายเทอดศักดิ์    จำนงค์
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วพรมดี
1. นายศิริพรชัย    ศรประสิทธิ์
11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตเมธ    กิ่งโสดา
1. นายพละศักดิ์    จันทร์หอม
12 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) เครือข่ายที่ 8 เขื่องใน 1 1. เด็กชายนวพล    จูมวันทา
1. นายทัศนัย    เจริญวัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................