งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 501
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายธนกร    แสนทวีสุข
1. นายวุฒิชัย    ปลื้มจิต
2 โรงเรียนพระกุมารอุบล เครือข่ายที่ 26 เอกชน 1 1. เด็กชายทรัพย์มงคล    ไหว้พรหม
1. นายจักรพันธ์    วงชมภูชูวงศ์
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายแทนบุญ    ศิรินนท์
1. นายเทอดศักดิ์    จำนงค์
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายอัฑฒกร    แก่นสาร์
1. นายศิริพรชัย    ศรประสิทธิ์
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนกร    โอษฐิเวช
1. นายพละศักดิ์    จันทร์หอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................