งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 502
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤษฎา    พวงทวี
2. เด็กชายธนกฤต    พิลาอาจ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วพรมดี
4. เด็กชายนิธิกร    มูลประดับ
5. เด็กชายเขมชาติ    พันธุ์ยม
6. เด็กชายอัฑฒกร    แก่นสาร์
7. เด็กชายนรากร    ขำตา
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เตชาวิวัฒนบูลย์
9. เด็กชายวุฒิชัย    ตริรักษา
10. เด็กชายภราดา    รัตนิล
11. เด็กชายเอกอมร    สารพันธ์
12. เด็กหญิงปวริศา    จันทนาม
13. เด็กหญิงธันยารัตน์    รบกล้า
14. เด็กหญิงสิริรัตน์    พีระพัฒน์
15. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เชื้อชาติกล้า
16. เด็กหญิงณัฐนันท์    ป้องภัย
17. เด็กหญิงเกศรินทร์    ไชยปัญหา
18. เด็กหญิงณัฐธิดา    ออมแก้ว
19. เด็กหญิงปริยากร    ผ่องแผ้ว
20. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    คุณาพรสถิต
21. เด็กหญิงธัญจิรา    จระคร
22. เด็กหญิงสุจิราพร    โลทัง
23. เด็กหญิงสุวพิชชา    วันน้อย
24. เด็กหญิงพิชญธิดา    ไชยรักษ์
25. เด็กหญิงปภาพินท์    แผ้วไธสง
26. เด็กหญิงมณธกานต์    ประสิทธิ์สาร
27. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ดวงแก้ว
28. เด็กหญิงศศินา    ไตยสุทธิ์
29. เด็กหญิงนันท์พิน    อุ่นใจ
30. เด็กหญิงอรวรรณ    แดนพันธ์
1. นางกิติมา    บัวแย้ม
2. นางจิตภินันท์    รังสิโชติพันธ์
3. นางนัดดา    มงคลแก้ว
4. นายรามินทร์    ธรรมเจริญ
5. นายศิริพรชัย    ศรประสิทธิ์
6. นางสาวสุจิตรา    ณ อุบล
7. นางสุภัค    กอดแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา    บุญพาทำ
2. เด็กชายกฤษกร    สุริยะบุตร
3. เด็กชายรัฐภูมิ    ชาญจิตร
4. เด็กชายกิตติพล    นิลทวีทรัพย์
5. เด็กชายธนกฤต    ประสานจิตต์
6. เด็กชายรัชชานนท์    แถบเกิด
7. เด็กชายปิ่นพงษ์    พรมคำ
8. เด็กชายอัครพล    มังสัง
9. เด็กชายวัชรชัย    จันทิมา
10. เด็กชายธนกร    โอษฐิเวช
11. เด็กชายศิรวิทย์    รัตนะกุล
12. เด็กชายกฤษเมธ    กิ่งโสดา
13. เด็กชายอติชาติ    ผาสิน
14. เด็กชายกรินทร์    บุญเสียน
15. เด็กชายสิรภพ    ชาญศร
16. เด็กหญิงปฐมาพร    ธโนปจัย
17. เด็กหญิงวิริยะ    จันทร์เรือง
18. เด็กหญิงพิชญา    นิชรัตน์
19. เด็กหญิงปพัชญา    วงศ์สุวรรณ
20. เด็กหญิงปานตะวัน    บุญญโก
21. เด็กหญิงศิริกัลยา    เวชกามา
22. เด็กหญิงธนัชพร    สายแวว
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นิลเนตร
24. เด็กหญิงกมลชนก    บุญเหลี่ยม
25. เด็กหญิงวิลาสินี    จันทรพรม
26. เด็กหญิงณัฐรดา    ไชยรักษ์
27. เด็กหญิงอภิษฐา    วิลามาศ
28. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปาสีโล
29. เด็กหญิงทักษพร    เวชสวัสดิ์
30. เด็กชายวชิระวิชญ์    สมภูมิ
1. นางสาวธัญวรัตม์    คาน
2. นายพละศักดิ์    จันทร์หอม
3. นายพันธ์ทิพย์    ศรีธรรม
4. นางวัชราภรณ์    สุตะพรหม
5. นางศุภลักษณ์    สมานคติ
6. นางอภิสรา    วีสเพ็ญ
7. นางเสาวณีย์    ดอกดวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................