งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 503
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) เครือข่ายที่ 8 เขื่องใน 1 1. นายสิทธิชัย    ภัควันต์
1. นายบพิตร    สีระวัตร
2 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) เครือข่ายที่ 13 เขื่องใน 6 1. เด็กชายพัฒนชัย    เชื้อสิงห์
1. นางจงรักษ์    ศรีสรรค์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) เครือข่ายที่ 17 ม่วงสามสิบ 2 1. นายรัฐวุฒิ    ผึ้งทอง
1. นายไชยพร    ธรรมสัตย์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น เครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3 1. นายกันติพฒน    ยาคำ
1. นายเศรษฐภูมิ    สายสมาน
5 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายสุริยะ    วิมลพันธ์
1. นายวิจิตร    งามเนตร
6 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) เครือข่ายที่ 4 เมือง 4 1. นายภัทรพล    อุดมศรี
2. นายภัทรพล    อุดมศรี
1. นายสุรศักดิ์    มานะพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................