งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 504
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนประชาสามัคคี เครือข่ายที่ 5 เมือง 5 1. เด็กชายธีระพงษ์    วงศ์โหง่น
1. นายระเบ็ญ    อินทร์โสม
2 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายจิรายุ    จันแจ้ง
1. นายวิจิตร    งามเนตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................