งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 505
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายสุทธินันท์    จันทะวัติ
1. นางศรีอัมพร    รัตนบวร
2 โรงเรียนพระกุมารอุบล เครือข่ายที่ 26 เอกชน 1 1. เด็กชายวันชนะ    ทาเคลือบ
1. นายจักรพันธ์    วงชมภูชูวงศ์
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม    สิมาพันธ์
1. นายเทอดศักดิ์    จำนงค์
4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายเขมชาติ    พันธุ์ยม
1. นายศิริพรชัย    ศรประสิทธิ์
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกรินทร์    บุญเสียน
1. นายพละศักดิ์    จันทร์หอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................