งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 506
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) เครือข่ายที่ 8 เขื่องใน 1 1. นายสิทธิชัย    มูลคา
1. นายบพิตร    สีระวัตร
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    คงงาม
1. นายวุฒิชัย    ปลื้มจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................