งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 507
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง เครือข่ายที่ 8 เขื่องใน 1 1. เด็กชายสุขศรันย์    ศรีนิล
1. นายไพศาล    ภัควันต์
2 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เครือข่ายที่ 20 ม่วงสามสิบ 5 1. เด็กหญิงเกวลิน    ฉายมณี
1. นางวชิราภรณ์    บุปผาชาติ
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง เครือข่ายที่ 21 ม่วงสามสิบ 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ทองเหลือง
1. นายเทียม    คุณมี
4 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ เครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1 1. เด็กชายชัชวาล    คำทวี
1. นายวิจิตร    งามเนตร
5 โรงเรียนพระกุมารอุบล เครือข่ายที่ 26 เอกชน 1 1. เด็กหญิงธนิดา    ศรีราช
1. นายจักรพันธ์    วงชมภูชูวงศ์
6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป    ทองมงมล
1. นายเทอดศักดิ์    จำนงค์
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายนิธิกร    มูลประดับ
1. นายศิริพรชัย    ศรประสิทธิ์
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา    บุญพาทำ
1. นายพละศักดิ์    จันทร์หอม
9 โรงเรียนบ้านไผ่ เครือข่ายที่ 12 เขื่องใน 5 1. เด็กชายประกฤษฏิ์    โสมณาวัตร์
1. นายสมจิตร    วิเศษวงษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................