งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง เครือข่ายที่ 19 ม่วงสามสิบ 4 1. เด็กหญิงเกศกนก    ถิระโคตร
2. เด็กหญิงนันทวรรณ    สุวรรณพรม
3. เด็กหญิงขนิษฐา    แก้วสีขาว
4. เด็กหญิงอวัสดา    นวลเปล่ง
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ถวิล
6. เด็กหญิงเมธาวดี    วายทุกข์
7. เด็กหญิงสุพัชรธิดา    กิ่งแสง
8. เด็กหญิงศศิธร    พลพาล
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ราชายันต์
10. เด็กหญิงจิระวรรณ    นันตะวัน
11. เด็กชายจักรพรรณ    ทิพคุณ
12. เด็กชายณัฐวัฒน์    จันทร์คำ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยอดรักษ์
14. เด็กหญิงเจตนากรณ์    ภาคสิงท์
15. เด็กชายอภิสิทธิ์    วงศ์ศรีทา
16. เด็กชายณัฐพงษ์    รบกล้า
17. เด็กชายคามิน    สิงห์บัวบาน
18. เด็กชายอานนท์    วาริน
19. เด็กชายธนภัทร    ทองด้วง
20. เด็กชายธวัชชัย    ภูมิมาลา
21. เด็กชายณัฐพงษ์    มุสิกา
22. เด็กชายธนัญชัย    ทะปัญญา
23. เด็กชายอนุสิทธิ์    ชาวเวียง
24. เด็กชายทันธวัช    ตันสิงห์
25. เด็กชายสุวิจักษณ์    แก้ววงษา
26. เด็กชายดาวดึงษ์    โลสูงเนิน
27. เด็กชายชาญชัย    จำปา
28. เด็กชายจรัญชัย    หาญพันธุ์
29. เด็กชายศุภกิจ    ไชยศร
30. เด็กชายพิษณุ    เทพนุรักษ์
1. นางพิกุล    กองศรีมา
2. นางภิรมย์วรรณ    ทวีสุข
3. นายมนตรี    ทวีศรี
4. นายสุชาติ    วรรณวงค์
5. นางสุทธิรักษ์    วายทุกข์
6. นางสุพรรณี    สุภาคาร
7. นายเรืองชัย    แสงศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................