สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุวรรณโค
2. เด็กชายนพนันท์  ไก่แก้ว
 
1. นายประเสริฐ  จำปาหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายนัทพล  บุญจีม
2. เด็กชายแสนพล  ตันมณี
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สายชมภู
2. เด็กชายศุภกิตต์  บุญแท้
 
1. นางสุพัตรา  มาพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายธรรศพงศ์  ธนินสุริยะโชติ
2. เด็กชายสุรเดช  กุลศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนพรัตน์  วิลัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  นุชสาย
 
1. นายภูมินทร์  สังข์ขาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายปิยะ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศิรภัทร  วุฒิพรม
 
1. นายเถาวัลย์  แก่นวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐธนากร  เผ่าสีหา
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีสมุทร
 
1. นายบุญศรี  เผ่าสีหา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายกิตติภณ  วงษ์สุข
2. เด็กชายสุเมธ  เข็มเพ็ชร
 
1. นางกิ่งกาญจน์  สุขสำราญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพูตะวัน  คำแท่ง
2. เด็กชายรพีภัทร  พันธ์เดื่อ
 
1. นางสาวยุพิน  ประสานคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 1. เด็กชายภิรมพร  วริสาร
2. เด็กชายสมบูรณ์  นิลบล
 
1. นายอมร  ตาทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์หล่อ
2. เด็กชายภูมินทร์  จูทะรัตน์
 
1. นางประคอง  ศิริผล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พุฒา
2. เด็กชายภูวณัช  เกษมวรรณ
 
1. นางมาลิณี  สมสกุลชัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 1. เด็กชายชานนท์  หอมขจร
2. เด็กชายวารุสิศต์  ถาวร
 
1. นายสมชาย  จันทรวิจิตร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กชายนิพันธ์  ธานี
2. เด็กชายปราชญ์ลาภ  พรมตาไก้
 
1. นางนิตยา   ธานี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  พวงเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คันธจันทร์
 
1. นายมนูญ  กะนีจิตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายรตน  พันธ์เจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วพรม
 
1. นางอรุณศรี  เผ่าภูรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพล  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชาติ  แก้วหิน
 
1. นายธานี  ไชยรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุดเต้
2. เด็กชายปรเมฆ  หอมหวล
 
1. นายไพศาล  บับพิบูลย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย   ไชยบุตร
2. เด็กชายณิชกานต์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวกานดา  วุฒิเศลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายวรภัทร  บัวงาม
2. เด็กชายอัศวะ  แจ่มสกุล
 
1. นางสุพรรณี  สง่าวงษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายนวพล   มุสิกสาร
2. เด็กชายอธิชาติ  สุขเสริม
 
1. นางมณเฑียร   คละเครือ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กชายนธี  ปาณะศรี
2. เด็กชายอรรถชัย  คุ้มเณร
 
1. นางสุภาพร  นามแดง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายวรัญชิต  นามเจริญ
2. เด็กชายเอกชัย  นามสิงห์
 
1. นางปราณี  สาระอาสิงห์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายยุทธนา  โกมลเวชกุล
2. เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง
 
1. นางเกษมศรี  พวงพุฒ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 1. เด็กชายพิทักษ์  หอมเมือง
2. เด็กชายวงศกร  โคจร
 
1. นายว่าที่ร้อยตรีมนตรี  หนูแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  สร้อยมาศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วเทพ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญเนตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร
2. เด็กชายพีรภัทร  หมทอง
 
1. นายวิฑูรย์  หมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสมเด็จ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   แก้วงามสอง
2. เด็กชายไกรวิชญ์   สุทธิกร
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ตั้งใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กชายธนากร  ศรีเนตร
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขใจ
 
1. นายธงชัย  ศรีดารา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กชายภานุวัช  ดกเอี้ย
2. เด็กชายวุฒิไกร  เยื่อใย
 
1. นายปรีชา  ธานี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายจรัล  มุตะถา
2. เด็กชายนรินทร์ธลักษณ์  สวัสจิตร
 
1. นายสุพิศ  สิงห์นาค
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมพ์วัน
2. เด็กชายดนุพล  ภูมิภาค
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนนันตาศึกษา 1. เด็กชายทักษดนัย  บุญจิต
2. เด็กชายวัชรชัย  สามารถกุล
 
1. นายอภินันท์  บุษบงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษรินทอง
2. เด็กชายสืบศักดิ์  วานะพันธ์
 
1. นายนิราศ  เดชผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายราชวัตร  แสนทวีสุข
 
1. นางพิสมัย  สรรพสาร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กชายกิตติโชค  ศรีวันคำ
2. เด็กชายเนติพงษ์  มุ่งหมาย
 
1. นายมานัต  บุญบรรจบ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายทิวากร  เนาว์ราช
2. เด็กชายปฏิวัติ  มาลาวรรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายปิติภัทร  เดชพันธ์
2. เด็กชายศิวกร  เฉลียวพงษ์
 
1. นายกุศล  สืบสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายธิติวุฒิ  นามวิเศษ
2. เด็กชายปรภัทร  นนทการ
 
1. นางกรรณิการ์  กวีกรณ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายปฏิพัทธ   ขันธวุฒิ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ย้อยหมอก
 
1. นางวันวิสาข์  ทองบ่อ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางเทิง 1. เด็กชายประกาศิต  วรบุตร
2. เด็กชายสิทธิโชค  โกกาพันธ์
 
1. นางรยากร  แก้วโรจน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กชายธรายุทธ  ประธาน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสำราญ  เทพารักษ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายกรกฎ  พิมพ์แน่น
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  หาญบัวคำ
 
1. นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูพื้น
2. เด็กชายรัตนากร  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวยุพิน  ประสานคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วัณโท
2. เด็กชายเจริญชัย  ดวงบุษย์
 
1. นายเด่นชัย  พงษ์คำ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำบุญ
2. เด็กชายอมรเทพ  โกษฐา
 
1. นางยุพา  สมสมัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ทรง
2. เด็กชายเอกพงษ์  จันทร์ทรง
 
1. นายธำรงศักดิ์  ภิรมย์รักษ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงภีทรียา  วิริยเสนกุล
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยชนะ
 
1. นายสุชาติ  สมสุข
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวจารย์
2. เด็กชายเจษฎาพร   แก้วชา
 
1. นายสฤษดิ์  ไชยสัตย์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายประคอง  วิจิตร
2. เด็กชายเกตุดนัย  สายแวว
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สอนอาจ
2. เด็กชายกันต์  ทองเทพ
 
1. นายทรงพล  สีหะวงษ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงตา
2. เด็กชายวุฒิชัย  อนุสนธิ์
 
1. นางสมปอง  ประทาน
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายธนาธร  พิณทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังกะเพศ
 
1. นายสยาม  สีด้วง
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 1. เด็กชายชัยชาญ  สายเสนา
2. เด็กชายพชรกร  แก่นมั่น
 
1. นายอมร  ตาทอง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  น่อมอ่อน
2. เด็กชายธนกฤต  สิทธิวงศ์
 
1. นายศิวรรจน์  จิรภาสสุวรรณ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายอภิชัย  ชนะงาม
 
1. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชินวัฒน์  หลวงสนิท
2. เด็กชายเดชวัชระ  ไชยกัน
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนันตาศึกษา 1. เด็กชายบัณฑิต  ไชยดำ
2. เด็กชายสันติ  พรมมาตย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ประดิษฐ์แท่น
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกร  ทองสุข
2. เด็กชายภานุเดช  สารบูรณ์
 
1. นายพรศักดิ์  บุญเอื้อ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจีรภััทร  จันทพันธ์
2. เด็กชายสราวุฒิ  ผลเพียร
 
1. นายสัมฤทธิ์  แก้วโรจน์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพิณโท 1. เด็กชายวีรภัทร  มัชฌิมา
2. เด็กชายอัษฎา  ปลุกใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ธรรมสาร
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงวนทรัพย์
2. เด็กชายสรายุทธ  วรพิมรัฐ
 
1. นางงามตา  ไชยรักษ์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1. เด็กชายธนากร  แผ่นทอง
2. เด็กชายอริยะ  ศรีจันทร์
 
1. นางสุจินตนา  โภคทรัพย์
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กชายจตุพล  โทนทัย
2. เด็กชายภุชงค์  สิมเสมอ
 
1. นางเสาวณีย์  ธานี
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คุ้มภัย
2. เด็กชายวงศกร  วงษาชัย
 
1. นายปกชัย  ชัยภักดี
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายธนทัต  ชนะชัย
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์แก่น
 
1. นายเถาวัลย์  แก่นวงศ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทูนา
2. เด็กชายวรวรรธน์  เตรียมกรม
 
1. นายอภินันท์  งามศรี
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายจิรายุส  บุญยืด
2. เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีพิสุทธิสกุล
 
1. นายสุชาติ  สมสุข
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กชายธนชาติ  ทองโรจน์
2. เด็กชายวราวุฒิ  ตรุณจันทร์
 
1. นายปราโมทย์  นามปัญญา
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กชายธีระไนย  หารละคร
2. เด็กชายสิริวัฒนา  สิมมา
 
1. นายเด่นชัย  พงษ์คำ
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายณัชพล  ทองสลับ
2. เด็กชายวิศพล  แก่นจันทร์
 
1. นายสยาม  สีด้วง
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 1. เด็กชายปภาวินท์  จันทะประสาน
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ศิริวาลย์
 
1. นายชัยวัฒน์  ปะจะเนย์
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวจารย์
2. เด็กชายเจษฎาพร  แก้วชา
 
1. นายสฤษดิ์  ไชยสัตย์
 
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภาคะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองวิเศษ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายทวีชัย  โทระพันธ์
2. เด็กชายสมมาตร  ลอดบุญ
 
1. นายอัศวิน  สุทธิอาคาร
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายทาเครุ  นาคามูระ
2. เด็กชายวิภู  หมทอง
 
1. นางพิชญา  หมทอง
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  นิคม
2. เด็กชายอริญชัย  พลสมัคร
 
1. นายศิริชัย  แดงสุข
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  มานุตร
 
1. นายสุริยัน  จิตติสิงห์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายจรัญ  สายสุวรรณ
2. เด็กชายยงยุทธ  สายแวว
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พงษ์ดารา
2. เด็กชายภูวดล  บุญเรือง
 
1. นางบุญล้อม  ชอบพิมาย
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินอร่าม
2. เด็กชายพีระยุทธ  โวลา
 
1. นายสมนึก  เผ่าภูรี
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติทัด  จันทร์เติบ
2. เด็กชายวิระชัย  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวยุพิน  ประสานคำ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันเวียง
2. เด็กชายพาณิชย์  ตะเภาแดง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  แสนทวีสุข
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายธนกฤต  บุตรศรี
2. เด็กชายบัญชา  สงวนสิทธิกุล
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายบุรพร  กุรกนก
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีขาว
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงจิราพร  อาจเอี่ยม
2. เด็กชายนนทชัย  แป้นหาญ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  พุทธพงษ์
2. เด็กชายธนพล  ป้องโล่ห์
 
1. นางสุดสาคร  พละบุตร
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พุ่มแก้ว
2. เด็กชายปรัชณา  วงศ์โสภา
 
1. นางนิภาภัทร  บุ้งทอง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายชัยศิริ  ประหยัด
2. เด็กชายปิยพงษ์  ตรีวงศ์
 
1. นายชม  ประทาน
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายสิทธิชัย  บุญศิริ
2. เด็กชายอัษฎา  สายแวว
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุดเพียร
2. เด็กชายเพชรมณี  สมสอน
 
1. นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธวัฒชัย  บุญเพ็ง
2. เด็กชายสัญญา  ประนม
 
1. นางสุดาพร  เกษมราช
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายยุทธการณ์  ตีมล
2. เด็กชายไตรภพ  หินแก้ว
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมบุญ
2. เด็กชายเอกรัตน์  ประสมพันธ์
 
1. นางสาวคุณัญญา   พันธ์ศิริปัญญา
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายองอาจ  ยืนยง
2. เด็กชายโอภาส  จันปุ่ม
 
1. นายนางสุดสาคร  พละบุตร
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายบุรพล  กุรกนก
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีขาว
 
1. นายสมศักดิ์  สังวิบุตร
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. นางสาวนิตยา  ชำนาญเวช
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญแก่น
 
1. นางจิตญา  จึงเจริญ
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายสุธีกานต์  ทวีทรัพย์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สาระจันทร์
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมสอน
2. เด็กชายเติมศักดิ์  ศิริแสน
 
1. นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายธันวา  ประทาน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ประทาน
 
1. นายชม  ประทาน
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสมบูรณ์  มานุช
2. เด็กชายเจนวิทย์  ฉลาดแย้ม
 
1. นางสุดาพร  เกษมราช
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายธีรเดช  อยู่สุข
2. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสิงห์
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  กิ่งโรชา
2. เด็กหญิงพนิดา  ทองสลับ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญบรรจง
2. เด็กชายสุรเกียรติ์  สมคะเน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายธนายุ  แสงสกุล
2. เด็กชายพชร  พันธ์วิไล
 
1. นางนิภาภัทร  บุ้งทอง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุเงิน
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บันเทิงกุล
 
1. นายวัลลภ  ธรรมสัตย์
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายจิราคำ  พิลากุล
2. เด็กชายจิรายุ  พิลากุล
 
1. นายเทอดไท  คงงาม
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายกิตศนะ  เนตรมา
2. เด็กหญิงปณิตา  จำปาเปาะ
3. เด็กชายภานุวัมน์  ตระการจันทร์
4. เด็กหญิงยุพเรศ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูเนตร
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นายประเสริฐสักดิ์  แสงเกาะ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กหญิงผุสสิตา  รองทอง
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  คำแฝง
3. เด็กชายสุรทิน  มีคุณ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทุมวงศ์
5. เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณ
 
1. นางกรรณิการ์  แก้วมหาวงศ์
2. นางยุภา  สุวรรณ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์   พุ่มจำปา
2. เด็กชายทิพชญาพร   ส่องศรี
3. เด็กชายบุญ   โตนวุฒินันท์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา   ศรีคำภา
5. เด็กชายวรินทร   สุวรรณทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ  สุจริต
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชภณ  ไชยราช
2. เด็กหญิงณัฐระวิ  แก้วชนิด
3. เด็กชายปัญจพล  ปรึกไธสง
4. เด็กชายพิชญุตม์  ไกษร
 
1. นายภูมิชาย  สิมมาเคน
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณนนท์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีเสาวงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  นาสารี
3. เด็กชายสนั่น  ทองโชติ
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ชาญชำนิ
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีทาวงศ์
 
1. นายอำนาจ  ขาววิเศษ
2. นางนางสัมฤทธิ์  ตาลศรี
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1. เด็กหญิงนวลนภา  อุณาวงศ์
2. เด็กหญิงมัทนา  สุขกัลยา
3. เด็กชายอรรถณพ  กมลฤกษ์
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไถวฤทธิ์
5. เด็กหญิงเกษมณี  กมลฤกษ์
 
1. นายวิชาญ  ทองดี
2. นางวิภาวรรณ  ชายแก้ว
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนศักดิ์  พุทธพงศ์
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุณทิพย์
3. เด็กชายสีหราช  ยืนยง
4. เด็กหญิงอัตนาน  ทานให้
5. เด็กชายไมตรี  ภูมี
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายนิวัฒน์  โสมณวัตร
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นายณรงค์ชัย  คันธจันทร์
2. นางสาวมลทิยามาศ  พวงเพชร
3. นางสาวยุรี  วิเศษชาติ
4. นางสาวสุชาดา  ทองวงศ์
5. นางสาวสุวิมล  แก้วพิมพ์เมือง
 
1. นางดวงกมล  ชิณบุตร
2. นางสาวพิไลพร  โททอง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  ทาตระกูล
2. เด็กหญิงฐิยดา  พรมลี
3. เด็กหญิงวราพร  อุปแก้ว
4. เด็กหญิงสุธาวินี  วงศ์ขึง
5. เด็กชายสุริยา  ทวีสุข
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
2. นายธนา  กาหาวงศ์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่วมรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  แนวจำปา
4. เด็กชายศรชัย  โสดาวงษ์
5. เด็กชายอานนท์  ดาสี
 
1. นายฉลาด  ปรัชญาอภิบาล
2. นางนุชนี  ทาตระกูล
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายชยุตรา  โกศล
2. นางสาวปิยะฉัตร  หาริกะ
3. เด็กหญิงพานิดา  ยะพา
4. เด็กหญิงสุชาดา  สรสิงห์
5. นายสุเมธ  พลอยเอี่ยม
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางสวลี  บุญเจริญ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธรรมนูญ  ถาวรลุน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พลรักษ์
 
1. นางพนัชกร  บำเรอพงษ์
2. นายฟ้าทรงธรรม  กาลจักร
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ภูศิริ
2. เด็กชายภัทรพล  พรหมอารักษ์
 
1. นางพิณนภา  บุญยืน
2. นางสวลี  บุญเจริญ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริพันธ์
2. เด็กชายภัทรพล  เฉลิมศรี
 
1. นายจันทร์   จันทะยา
2. นางกนกวรรณ  บำรุงไทย
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายคุนานนท์  ทองนำ
2. เด็กชายพรยมล  จันทร์หอม
 
1. นางทองใบ  สุวรรณทา
2. นางสาวพิชญ์ภัค  สุวรรณทา
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กชายกันตพงศ์  ครองยุติ
2. เด็กหญิงธรรธิชา  บุญยืน
 
1. นางศรีสุพรรณ  ทิมา
2. นางสาวนภาลัย  สะอาดศรี
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สมบูรณ์รุจน์
2. เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์อ่อน
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางลำเจียก  สายหอม
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  สายจำรูญ
2. เด็กชายอดิศร  ชูยศ
 
1. นางเวทางค์  ทวีทรัพย์
2. นางวันทนา  หกพันนา
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี
2. เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา
 
1. นางนิชชิฬารัตน์  ยลพันธ์
2. นางวิภาพร  แก่นอ้วน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญสุข
2. เด็กชายศิวกร  บุญสงค์
 
1. นางกัญญาภัทร  เกษียร
2. นางสาวปัญญาสิริย์  ฑีฆะพันธ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1. เด็กชายปวริศร   หินผา
2. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วกาฬ
 
1. นางนิพภา  ฤทธิ์ภู
2. นางสาวรัตติกาล  วงศ์หลวง
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคำ
2. เด็กชายทรงพล  คนครอง
 
1. นางวราภรณ์  นาคมุจลินท์
2. นางวิจิตรา  ธานี
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายธีรนพ  หนูสิน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส
 
1. นางอัมพร  เรือนเจริญสิน
2. นางเพิ่มพูน  ดอกดวง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  หมู่แก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ยมราช
 
1. นางประมนศรี  คูณทอง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1. เด็กชายศุภชัย  มุ่งงาม
2. เด็กหญิงสุธิมา  ทองประสาร
 
1. นางมนทิตา  กิตติโกสินท์
2. นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆวิภาต
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญมาก
 
1. นางสาวนิตยา  บุญสุข
2. นางไพจิตร  กุกำจัด
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายธนกฤต  พากุล
2. เด็กหญิงอรปรียา  เนียมนาค
 
1. นางยุพา  ประธาน
2. นายนิรันดร์  นวลอินทร์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายมนัสวิน  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เงาเพ็ชร
 
1. นางสาวธนัญชญา  นาโพธิ์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองมุก 1. เด็กชายณัฏฐิเดช  หอมหวล
2. เด็กหญิงวนันท์ชญา  แก้ววิเชียร
 
1. นางบวร  โฉมนรินทร์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงอนันตญา  สิตะวรรณ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมแก้ว
 
1. นางสุดาพร  คำแหง
2. นางไพมณี   ไกรยวงษ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาลัย
2. เด็กชายภูวิช  ชะลูด
 
1. นางมะลิ  สุระเสียง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกวีภพ  สายทิพย์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ถิระพล
 
1. นางประไพ  อิสระภาพ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กชายจิรัฐติกร  ไผ่แก้ว
2. เด็กหญิงศิวาพร  พันธุ์งาม
 
1. นางจำรัส  แจ่มกระจะ
2. นางพิกุล  สายดวง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินธร  ชาวชอบ
 
1. นางอรอนงค์  พาชื่น
2. นางสาวอนงค์  สายวงษ์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สายอิ่นแก้ว
2. เด็กชายจตุพร  บุญชัย
 
1. นายอุดม  กาละปัตย์
2. นางสุกัญญา  บุญจิต
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บรรจุแก้ว
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ดรุณพันธ์
 
1. นางปริญญา   ศรีพัทยากร
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กชายภัทรพล  วะสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ชาติ
 
1. นางสาวเรไร  สิงห์ชาติ
2. นางสิรีธร  ประะาน
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ขยายวงศ์
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์   บุญใหญ่
 
1. นายพจนารถ   พัฒนากุล
2. นายไพโรจน์   เนตรมณี
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บังสี
2. เด็กชายศิลา  นะที
 
1. นางอำไพวรรณ   แจ่มจุ้ย
2. นางคำเพียร  สวาทิตย์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงนัชฌา  ภิญญะพันธ์
2. เด็กชายอัครพล  เกษมสุข
 
1. นางทิพวรรณ  ไชยช่วย
2. นางวันวิสาข์  ทองบ่อ
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์  สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้ออุ่น
 
1. นางพนัชกร  บำเรอพงษ์
2. นายฟ้าทรงธรรม  กาลจักร
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงณัฐพร  ภาระเวช
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
 
1. นางลักษณาภรณ์  แพงพรหมมา
2. นางสมจิตร  พรมดีมา
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายอภิเชษฐ  ภูมิบุญชู
2. เด็กหญิงอรณิชา  นิยมการ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายพสิษฐ์  พรมดี
2. เด็กหญิงศริญญา  ขันติกุล
 
1. นางสุธัญญา  เขียวอ้วน
2. นางฐิติปวีณ์  อำมะเทศ
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดวงกมล  โสภณพันธ์
2. เด็กชายธราดล  นิสาธรณ์
 
1. นางสมคิด  บุญชู
2. นายภูมินทร์  สังข์ขาว
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เฉลิมศรี
2. เด็กชายวรากร   บุญแก่น
 
1. นายจันทร์   จันทะยา
2. นางกนกวรรณ  บำรุงไทย
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงภคพร   เชื้อสะอาด
2. เด็กชายภัทรพล   ละไม
 
1. นางพรกนก    เนตรมณี
2. นางทิพวรรณ  โรจนไพรวงศ์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายณัฐพล  ทองสลับ
2. เด็กหญิงดอกฟ้า  โอทาตะวงศ์
 
1. นางผ่องใส  นามบุตร
2. นางศรีวรา  ทองลอง
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกิรติกา  ไพศาลสุจารีกุล
2. เด็กชายชนาภัทร  กีฬา
 
1. นางธิดาภรณ์  ทินบุตร
2. นางสุพรรณี  สาริบุตร
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐมล  ชินทวัน
2. เด็กชายนวพล  สืบสิงห์
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายธรรมพล  เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงนวนันท์  มูขศรี
 
1. นางประมนศรี  คูณทอง
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  ประทุม
2. เด็กชายศราวุธ  กาหลง
 
1. นางทิพวรรณ  ไชยช่วย
2. นางสมพร  กองทุน
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กชายวนันดา  บุญเย็น
2. เด็กหญิงสุภิตรา  สารรัตน์
 
1. นางปิยวรรณ  ไชยเดช
2. นางอุดร  ตระการไทย
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายจักรพรรดิ  พันนเพ็ช
2. เด็กหญิงนิตยา  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวนิตยา  บุญสุข
2. นางไพจิตร  กุกำจัด
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีลาชาติ
2. เด็กชายภานุพงษ์  หอมหวล
 
1. นางสมประสงค์  กำเนิดสินธุ์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  แก้วพิลา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยสินี
 
1. นางบุณฑริกา  ศุภลักษณ์
2. นายชวัลกร  วิทยพานิช
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ละม่อมสาย
2. เด็กชายภาณุภัทร  อิดอ่อน
 
1. นางกาญจนา  หน่อสุวรรณ
2. นางวราภรณ์  นาคมุจลินท์
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงรุจิภา  เติมพีระพัฒน์
2. เด็กชายอภิรักษ์  มุจรินทร์
 
1. นางพิศสมร  ขันธะรี
2. นางปิยะนันท์  ธรรมบุตร
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โสภาพูล
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
2. นางสาวสุภาพร  สามา
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทินารมภ์  บังขุนทด
2. เด็กชายอภินันท์  ไชยสัตย์
 
1. นางมนทิตา  กิตติโกสินท์
2. นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1. เด็กหญิงกนกอร  ผงทอง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วคำบ้ง
 
1. นายวินัย  สุวรรณเพ็ชร
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายทศพล  ไชยสัตย์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พลไธสง
 
1. นางสาวหนูบล  สารการ
2. นางสาวพิชญ์ภัค  สุวรรณทา
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญเนตร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  บัวเรียน
 
1. นางสมจิต  เพชรล้ำ
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบบุตร
2. เด็กหญิงอภิสรา  แก่นสาร์
 
1. นางจำรัส  แจ่มกระจะ
2. นางพิกุล  สายดวง
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายธนกร  สรรพชัย
2. เด็กหญิงสิริเนตร  เสนาดี
 
1. นางลภัสรดา  พรสีมา
2. นางทัศนีย์  หลักรัตน์
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายกฤตเมธ  พิศหอม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สารภาพ
 
1. นางกัลยา  รุ่งเรือง
2. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตติญาภา  คะเนศณ์
2. เด็กชายปรัชญา  กองทรัพย์
 
1. นางดวงใจ  บาตรสุวรรณ
2. นางละมัย  นามแดง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง
2. เด็กชายพงศธร  ประสานคำ
 
1. นางกิตติญา  ประทุมพันธ์
2. นางกิตติญา  ประทุมพันธ์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายพีรวัฒน์   วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เรืองพล
 
1. นางสร้อยเพพชร   เพิ่มดี
2. นางสาวภาสินี   จันทร์พวง
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายภัทรพล  เฮงสิน
2. เด็กหญิงสิริธาน  บับพาน
 
1. นางสาวนภาพร  แก้วชมพู
2. นางสาวพรรณทิพา  เดชอวยพรวงศ์
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงหิรัณยา  วาระสุข
2. เด็กชายอานนท์  สายงาม
 
1. นางเพียงจิต  สุวรรณพงศ์
2. นางภัทรวดี  สุริสาร
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายศรศักดิ์  นางาม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พิณโท
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางชาลี  พวงทอง
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงปนัสยา   ยุทธกิจ
2. เด็กชายเจษฎา   จักรคำ
 
1. นายพจนารถ   พัฒนากุล
2. นางสาวคุณัญญา   พันธ์ศิริปัญญา
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยืนยิ่ง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เข็มคุณ
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
2. นางเพ็ญศรี  ดุจดา
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ภูนะยา
2. เด็กชายธีรภัทร์  วิลัยรัตน์
 
1. นางสมคิด  บุญชู
2. นางรัตนาภรณ์  ศรีมั้ง
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงชาลินี  ใจเที่ยง
2. เด็กชายณัฐโชค  ทองบ่อ
 
1. นางทิพวรรณ  ไชยช่วย
2. นายนิพน  ผ่องแผ้ว
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  ชาวทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นางสมคิด  ศิริมนตรี
2. นางจุรีรัตน์  วีระกุล
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาเกิด
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ประดา
 
1. นางสวลี  บุญเจริญ
2. นางพิณนภา  บุญยืน
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงธิติมา  แสนทวีสุข
2. เด็กชายเชวงศักดิ์  วงศ์ลา
 
1. นางวรรณศรี  สายสุด
2. นายมานพ  บุญกอ
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์ศิริ
2. เด็กหญิงะัญญารัตน์  มณีพงษ์
 
1. นางกันยารัตน์  ครองยุติ
2. นางมหาธยา  สายธนู
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญรมย์
2. เด็กชายสิรภพ  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางปราณี   สลับเชื้อ
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงธนัชพร  สาระกิจ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นจิตต์
 
1. นายสงกา  สายสุข
2. นางสาวพิชญ์ภัค  สุวรรณทา
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงฉัตราพร  นวลวรรณ
2. เด็กชายอรรถพงศ์  โพธิบาล
 
1. นางพิศสมร  ขันธะรี
2. นางปิยะนันท์  ธรรมบุตร
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายณัฐวัตร  แสวงดี
2. เด็กหญิงอรนุช  สร้อยคำ
 
1. นางพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
2. นางสาวพรรษพร  พันธ์ุน้อย
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กชายศุภกิจ  สุภาพ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญศรี
 
1. นางสุพร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวมนรดา  ถิ่นมะไฟ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงลลิตา  พันลำ
2. เด็กชายศุภกร  เชื้อสิงห์
 
1. นายสุริยัน  พึ่งภพ
2. นางเกศสุดา  พึ่งภพ
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองหมุน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางนงเยาว์   คุณธรรม
2. นางสุวรรณา   ชมพงส์
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายจิตรกร  วงษ์หาจักร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขจรเดช
 
1. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
3. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีรัตน์
2. เด็กชายศิริพงษ์  เขื่องถุ่ง
 
1. นางสุรีรัตน์  หอมจันทร์
2. นายบุญมี  พรมชัย
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงคุณานนท์  ยืนยง
2. เด็กชายจิรายุส  บางใบ
 
1. นางประทิตตา  รื่นราตรี
2. นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธรทร  สายแวว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายจักรภัทร  กมุทมาศ
2. เด็กหญิงศิริณญา  อุดมศักดินา
 
1. นางสาวนภาพร  แก้วชมพู
2. นางสาวพรรณทิพา  เดชอวยพรวงศ์
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทรนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พิจารย์โชติ
 
1. นางสุวิวรรณ  แสงยะรักษ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุเงิน
 
1. นายประภรณ์ชัย  แอบจิหาด
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล
 
1. นายเทวา   ศรีดาโคตร
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงสาวะถี  แกะมา
 
1. นางละมูล  ธนะคุณ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันดี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กหญิงอุมาภรณ์   แสงกล้า
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปารณีย์  บันลือ
 
1. นางวัลลภา  โกลี
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาวัน
 
1. นางวิภา  ยิ่งยืน
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กชายบำเพ็ญ  แก่นคำ
 
1. นายสิทธิพล  ครองยุทธ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กชายศิริมงคล  ทุมมี
 
1. นางวานิตย์  ธานี
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทองเขียว
 
1. นางพิมล  เครือสิ่งห์
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุนิตา  สารรักษ์
 
1. นางยุภาพร  พิณโท
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงมนธิยา  หอมหวล
 
1. นางบุปผา  ศรีจันทร์อินทร์
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงไอยดา  ทนงแผลง
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ป้องกัน
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทานะราช
 
1. นายมุณี  สุระเสียง
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  คุณทา
 
1. นายธวัช  จันทะโคตร
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำไพพิศ
 
1. นายปรีชา  ทองลอง
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนวล
 
1. นางขวัญใจ  กุลนาดา
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ชรากูร
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1. เด็กหญิงวชิราพร  สังกะเพศ
 
1. นางสุนันทินี  ไครศรี
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพัชรา  วอทอง
 
1. นางกานต์รวี  กาลจักร
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงอารยา  ชาติท้าว
 
1. นางนภา  สุพรรณผิว
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดอกคำ
 
1. นายประยูร  แก่นสาร์
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงอภิสมัย  บุญล้ำ
 
1. นายมาโนช  ไชยรักษ์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันดารัตน์
 
1. นางกิติยา  ดวงแก้ว
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนื้ออ่อน
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายดวงหทัย  รักชาติ
 
1. นายปรีชา  ทองลอง
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงเอื้อการย์  หมั้นทรัพย์
 
1. นายบุญสันต์  ไชยนา
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กชายเนติธร  วงษ์ศิริ
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ถูกธรรม
 
1. นายเทวา   ศรีดาโคตร
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  มิ่งขวัญ
 
1. นายชำนาญ  พิลาศาสตร์
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปลาฝา 1. เด็กหญิงศุภดา  ขันขวา
 
1. นางเสาวคนธ์  พยัคฆพล
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาด  ศรีมงคล
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสิรามล  พิณทอง
 
1. นางสาวพิศมัย  ทองโสม
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองเขียว
 
1. นางปราณี  คำจุมพล
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  อานาภรณ์
 
1. นางวัลลภา  โกลี
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงเยาวพา  ดาราคำ
 
1. นายมาโนช  ไชยรักษ์
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ร่วมรักษ์
 
1. นางรำแพน  โพธิ์ศิริ
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  โคตรวงศ์
 
1. นางสมหวัง  แก่นทอง
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายปัฐทวี  นนทการ
 
1. นางกรรณิการ์  กวีกรณ์
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายอนุชิต  สมชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 1. เด็กหญิงเกศมณี  แก้วปัดชา
 
1. นางสุชัญญา  บริสาร
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กชายธนาณัติ  ฝอยทอง
 
1. นายประยูร  แก่นสาร์
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิทธิปกรณ์
 
1. นายหนูนิ่ม  ก้อนด้วง
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  นนท์ศิริ
 
1. นางถวิล  สมบูรณ์
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สำราญรื่น
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 1. เด็กหญิงจตุพร  ชัยกุม
 
1. นางดรุณี  บุญศรี
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงรินรดา  เมืองโคตร
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิวภรณ์  เสโส
 
1. นางกิตติญา  ประทุมพันธ์
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหวาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พาบุ
 
1. นางวิระมล  พุทธรักษา
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สินกังวาน
 
1. นายมงคล  มูลศรี
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงอมราพร  กุลคำ
 
1. นางบุปผา  ศรีจันทร์อินทร์
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โฮนทุมมา
 
1. นางโฉมมะกนิษฐ์  ขุมทอง
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประสานพิมพ์
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. นางสาวอริสรา  สุระอำมาตย์
 
1. นางนารี  ไชยานุกูล
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วสุข
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงอุษณา  วงศ์อรุณ
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงศิริพร  ศิลสอน
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายศราวุฒิ  อยู่สุข
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล
 
1. นายเทวา   ศรีดาโคตร
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ว่องไว
 
1. นายระพินทร์  พรหมแสนจันทร์
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีจำนงค์
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  สายประเสริฐ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ศิรินนท์
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสุภัคญดาพร  กงแก้ว
 
1. นางวัลลภา  โกลี
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงวัชรภรณ์  อาจสด
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปรีชา
 
1. นางสุมาลี  ทองเกลี้ยง
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงณัฏกฤตา  ภูทอง
 
1. นายบุญสันต์  ไชยนา
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายอภิชน  ชุมจินดา
 
1. นายปรีชา  ทองลอง
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงมะลิษา  รักดี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กชายจินตกวี  จันทร์ตา
 
1. นายสิทธิพล  ครองยุทธ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ชาวเวียง
 
1. นางรัชนีกร  วรรณวัลย์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวารุณี  เชื้อแก้ว
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงนริศรา  ทุมมาพันธ์
 
1. นางไพรินทร์  สมเสนาะ
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เทียนทอง
 
1. นางละมูล  ธนะคุณ
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจันทมณี  นามศรี
 
1. นางวิภา  ยิ่งยืน
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาดูน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พิมจันดา
 
1. นางมีสุข  บุญตะนัย
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร  เจริญสุข
 
1. นางพิมล  เครือสิงห์
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองชุม
 
1. นางนิลุบล  บุญประสิทธิ์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วงษ์ทอง
 
1. นางลำใย  ทางทอง
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองมุก 1. เด็กชายอุดมพร  ธรรมสัตย์
 
1. นางสาวอรอุมา  อุ่นท้าว
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายศิรชัช  ธงศรี
 
1. นางทองใบ  สุวรรณทา
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ด้วงทอง
 
1. นางอัจฉริยา  พรมสาร
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหวาง 1. เด็กหญิงจิราภา  จุลเศียร
 
1. นางปัทมาพร  บุญล้น
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงทัธณาวาลัย  แซ่ซิ้ม
 
1. นายมาโนช  ไชยรักษ์
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายธนากร  คำอาจ
 
1. นางเรืองรัตน์  โคสะสุ
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายโยธิน  จันทร์เติบ
 
1. นายสะอาด  ปิตาคุณ
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กหญิงวรรณภาพร  สีส่วน
 
1. นางกัลยา  สำรวมจิตร์
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรติญา  ธรรมสัตย์
 
1. นางพยอม  ศิริขันธ์
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ทวีสุข
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายธนา  ศิริปี
 
1. นางสาวจรุณี  ศูนย์โศรก
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงภัทติมา  โอภาพ
 
1. นางนันทิวา  เรืองกาญจนไพศาล
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงธนาภา  สุจริต
 
1. นางขนิษฐา  นิตย์สุวรรณ์
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงปุณยพร  คำมี
 
1. นายบุญสันต์  ไชยนา
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสมัย
 
1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นโพธิ์
 
1. นางจอมขวัญ  ไม้ด่าน
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภาวิณี  พรสุวรรณ์
 
1. นางกิติยา  ดวงแก้ว
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย
 
1. นายเทวา   ศรีดาโคตร
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมฆ้อง
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงกนกอร  ธงศรี
 
1. นายบุญส่ง  บุญจำเนียร
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปั้นญาติ
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสุข
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กหญิงฟองฟ้า  พรมเด่น
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลอ่อน
 
1. นางแสวง  โทแก้ว
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  โคตรหา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายพีรภัทร  บุ้งทอง
 
1. นางสว่างจิต  สายธนู
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  กุดหอม
 
1. นางวัลลภา  โกลี
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พุ่มทอง
 
1. นางสาวพิศมัย  ทองโสม
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงปติณญา  บุญใบ
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กหญิงอาริสา  ทองปือ
 
1. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายพัชรกร  คำทอง
 
1. นางประดับศรี  เฝ้าทรัพย์
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 1. เด็กหญิงรดา  สุระมณี
 
1. นางสุกัญญา  บุญจิต
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ต๊ะคำ
 
1. นางสำราญ  ก้อนด้วง
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประสานวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดอนชี 1. เด็กหญิงสุทธิตา  พงษ์วัน
 
1. นายสมบัติ  บรรเทา
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงนวมลล์  บุญจูง
 
1. นายมงคล  มูลศรี
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายธนกร  รักธรรม
 
1. นายบพิตร  สีระวัตร
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอทิตยา  แสนทอง
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พันพิบูลย์
 
1. นางโฉมมะกนิษฐ์  ขุมทอง
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กชายธนกร  พงษ์อนันต์
 
1. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาพร  พลพวก
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสาย
 
1. นายอุดม  วุฒิเศลา
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงปภาวี  หมีคำ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  พรหมวงศ์
 
1. นายธนเสฏฐ์  ง้าวทอง
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสังข์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยสังข์
 
1. นางสุรางคนา  แพงสุพัด
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงภิรมณ์รักษ์  รุ่งโรจน์
 
1. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงอารยา  ภูเงิน
 
1. นางสดศรี  รีรักษ์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 1. เด็กชายพงศธร  เพ็ชรพินิจ
 
1. นางสาวรชฎาพร  ชิณกะธรรม
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงอนุชิดา  บุญจริง
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ศิริคุณ
 
1. นายสมเดช  วงศ์สูง
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนศิริ
 
1. นางจิรนันท์  วนารักษ์
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายไชยา  สายเสนา
 
1. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายเมธิชัย  ชินทวัน
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายเจษฎา  เกษมราฃ
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จรเจริญ
 
1. นายประภรณ์ชัย  แอบจิหาด
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ผาสิน
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. นายสุรศักดิ์  นามแสง
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงอรอุมา  พูลทวี
 
1. นายชลิต  ดุจดา
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงนันทิยา  มนัส
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายอาทิตย์  บุญเสริม
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญเสริม
 
1. นายกิตติพงศ์  โคตรสมบัติ
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงสายธาร  ปลุกใจ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  บุตรน้อย
 
1. นายสุบิน  สายเพชร
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงชไมพร  พันธ์ศิริ
 
1. นางนวลศรี  สายวงษ์
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายราชนาวี  ขาววงค์
 
1. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงปิยนุช  ชัยยงค์
 
1. นางขนิษฐา  นิตย์สุวรรณ์
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิชาติ  บุญยืน
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพันธกานต์  อุ่นชัย
 
1. นางละมูล  ธนะคุณ
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  โคตรหา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงสมใจ  ชมบุญ
 
1. นางขนิษฐา  นิตย์สุวรรณ์
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แถลงจิตต์
 
1. นายสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายกัมพล  ไขว้วงศ์
 
1. นางผ่องศรี  คำหว้า
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายสุขสันต์  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นางภิรมย์  อาสะไวย์
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สอนอาจ
 
1. นายกิตติพงศ์  โคตรสมบัติ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  โฮนทุมมา
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงพัชชิตารัตน์  ประหยัด
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิชาติ  บุญยืน
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญานี  สายแก้ว
2. เด็กชายพรทวี  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
3. นาง.  .
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสวงศิลป์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  สดศรี
 
1. นางสาวอโรชา  โสตแก้ว
2. นางสาวมัณฑกานติ  นามศรี
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  คุณสัตย์
2. เด็กหญิงปริณัฐดา  คงอุดมเกียรติ
 
1. นางยุพี  คันศร
2. นางสาวกิ่งผกา  ดับใหม่
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วการ
2. เด็กชายธัชพล  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หินผา
2. นางนงคราญ  ธุระเทศ
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปัภัทรศิริ  อินงาม
2. เด็กหญิงสุนันท์ษา  มะยม
 
1. นายปรีชา  ทองลอง
2. นางศรีวรา  ทองลอง
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงแพรทอง  หงษา
 
1. นางยุภาพร  พิณโท
2. นางกิตติญา  ประทุมพันธ์
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติกร  ไชยกาล
2. เด็กหญิงมุกมณี  ฉันวิจิตร
 
1. นางฐิตยา  จอมหงษ์
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  หอมหวาน
 
1. นางสุภาพร  นามแดง
2. นางสาวยุพิน  บำบัติ
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมโชค
2. เด็กหญิงจิราพร  สมนาม
 
1. นายวสันต์  สมวันดี
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงณฐพร  เกษียร
2. เด็กหญิงวริษา  ประสงค์จันทร์
 
1. นางวานิตย์  ธานี
2. นายดำรงค์  บวชไธสง
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  พิมพ์หล่อ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มั่น
 
1. นางวาสนา  ถูระวัน
2. นางนิตยา  บัวสุวรรณ
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงอันธิกา  สมบัติ
 
1. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
2. นางสาวภาวดี  ฝอยทอง
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1. เด็กหญิงชลลดา  ดอกคำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุทัยมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พูลทวี
2. นางสาวจตุพร  มุกดาหาร
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1. เด็กหญิงบุศยา  นามคำ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  ปรุโปร่ง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวมณฑิชา  หลอดเงิน
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 15 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงฐิติมา  มลัยเงิน
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  คงยิ้ม
 
1. นางละมูล  ธนะคุณ
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  หอมหวล
2. เด็กหญิงสิริยากร  ประณิธาน
 
1. นางสาวศรีนคร  สมดี
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กหญิงกชกร  คงคลัง
2. เด็กชายอภิชาติ   ภาษี
 
1. นางสาวกานดา  พิมพ์หาร
2. นางสาวหอมจันทร์  อุตมะ
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงกมลนันท์  มงคลเสริม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พระปฐม
 
1. นางสาวเรไร  สิงห์ชาติ
2. นางวิลาวัลย์  เวชกามา
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงสุธาสิณี  จันดี
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  เกิดปู่
 
1. นางอัจฉราวดี  กุลวงศ์
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญกอง
 
1. นางญาดา  วงษ์ทอง
2. นางสุกัญญา  บุญจิต
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายธนโชติ  สิงห์ไชย
2. เด็กหญิงเจตสุภา  สารีบูรณ์
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
2. นางแคทลียา  แสงทอง
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงณัฐติกา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  เถาว์หมอ
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนัชชา   จิตทวี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  บำรุงผล
 
1. นางเบญจมาศ   พิณทอง
2. นางไพลิน  อุทธจันทร์
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เฉลิมวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบจิตร
 
1. นางสาววัชรีย์  จันทร์หอม
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์อาจ
 
1. นางพรรณี  อรุณพันธ์
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดี
2. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  ศิริยา
 
1. นางวิระนุช  สลักคำ
2. นางสาววิลาวรรณ  อาสาสุข
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น
 
1. นางอุบล  อุดมศรี
2. นายบุญทัน  พวงบุตร
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประทาย 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสนคำ
2. เด็กชายเจตนา  ประหยัด
 
1. นางหมันหยา  เสสแสงศรี
2. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ฉวีวงศ์
2. เด็กหญิงอารยา  สาระจันทร์
 
1. นางสาวพิศมัย  ทองโสม
2. นางวิกุล  จิบทอง
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  ดิบสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  นามแสง
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายกิตติพศ  มีทรัพย์
2. เด็กชายสุภาวดี  ทาโคตร
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางธัญญรัตน์  พรหมศิริ
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงปรารถนา  เทพประชา
2. เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม
 
1. นางวิไลวรรณ  ชมอินทร์
2. นางมยุรี  ภาคศิริ
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กหญิงกฤติกา  ภูมิผ่อง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำแฝง
 
1. นางสาวจินตนา  ครองยุทธ
2. นางกรรณิการ์  แก้วมหาวงศ์
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงปราณปริยา  คงอุดมเกียรติ
 
1. นางสุจินตนา  โภคทรัพย์
2. นางสาวกิ่งผกา  ดับใหม่
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญนิสา  บุญขจร
2. เด็กหญิงภาศินีย์  หมื่นมูลกาศ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จันทร์ทรง
2. นางมะลิวรรณ  พรมทอง
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงกัลยากร  สิมเสมอ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลาวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตตินันท์  เสาร์หงส์
2. เด็กหญิงเกียรติฉวี  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวภาวดี  ฝอยทอง
2. นางสาววิภาวดี  แก้วมณี
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  พิมพิลา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองคำ
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  หมายสิน
2. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิสาร
 
1. นายปรีชา  ทองลอง
2. นางศรีวรา  ทองลอง
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กหญิงกนิจฐา  สาม
2. เด็กหญิงชุติมา  ไกยวงศ์
 
1. นางสาวขวัญตา  สมุติรัมย์
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1. เด็กหญิงธนพร  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงศศิกมล  สาลี
 
1. นางสาวรัศนี  พลเยี่ยม
2. นายสวาสดิ์  ศรีดามา
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 1. เด็กหญิงกนกพร   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ราษฎรเจริญ
 
1. นายประจิตร์  ค่ำโพธิ์
2. นางจรัญญา  ศรีบุญ
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงวราพร  สายชาลี
2. เด็กหญิงอมรวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายมาโนช  ไชยรักษ์
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงไอลดา  มงคลเสริม
 
1. นางดุษฎี  พูลทรัพย์
2. นางนิภาวัลย์  บรรพตเสต
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายสมบัติ
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  เอื้อพงษ์พันธ์
 
1. นางอุษา  การะเกษ
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรรณสินธ์
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำพันธ์
2. เด็กหญิงออมรัก  ป้องคำ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สัตยากูล
2. นางสุริพร  ศุภดล
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรวิลัย  เดชสา
2. เด็กหญิงภัทชรา  พรชนะ
 
1. นางนิตยา  ภูหงษ์สูง
2. นางสุกัญญา  บุญหยาด
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สำเภา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำใบศรี
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดาภักดิ์
2. เด็กหญิงอพิตา  ทองเหลือง
 
1. นางทิพจุฑา  พลอาษา
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กชายธนเดช  บุญจริง
2. เด็กชายอณัชชา  การุณย์
 
1. นายเด่นชัย  พงษ์คำ
2. นายนิคม  ครองยุติ
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาศพันธ์
2. เด็กชายอมรินทร์  สินทม
 
1. นางอุบลวรรณ  ศรีธานี
2. นางนิภาภรณ์  ศรไชย
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โชติสนธิ์
2. เด็กหญิงนิภาดา  เกษเจริญคุณ
 
1. นางธารารัตน์  ขัดสี
2. นางขวัญธิดา  พระอารักษ์
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงบุษบา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงวีระวรรณ  วงศ์มั่น
 
1. นางอาวรณ์  แสงงาม
2. นางสาวสิริกร  หมั่นคง
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพล  พงค์พิมพ์
 
1. นางเพลินพิศ  ทรายสุวรรณ
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงกษมา  สระประไพ
2. เด็กหญิงกุลธิดา   คูณพงษ์
 
1. นายปัญญา  ถิ่นขาม
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โกศล
2. เด็กชายเด่นชัย  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทศนา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นิสาธรณ์
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางธัญญรัตน์  พรหมศิริ
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายพงศกร  เชื่องดี
2. เด็กชายอมรินทร์   จันทร์ภักดิ์
 
1. นางสาวนิภา  อาษาพล
2. นางสวรรยา  ลิ้มสถิรานันท์
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายนาฤทธิ์  วันทา
2. นางสาวสาริสา  บุญประภาร
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาประวัติ
2. เด็กหญิงอารียา  สารจันทร์
 
1. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
2. นางอุษา  การะเกษ
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงฟ้าพราว  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงรัญศิตา  พงษ์บรรเทา
 
1. นางสาวลำพอง  ทองพิเศษ
2. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิ่งสิน
2. เด็กชายมนต์ชัย  นางาม
 
1. นายนราธิป  ชาตรี
2. นายอุดม  วุฒิเศลา
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  เชื้อสิงห์
2. เด็กชายศุภชัย  ภารการ
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
2. นายสุริยัน  พึ่งภพ
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนงนุช  เชื้อสะอาด
2. เด็กหญิงอรนุช  ทองเทพ
 
1. นายมงคล  พันธ์น้อย
2. นายไฉน  เผือกไร่
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงวรรณนภา  ปราณี
2. เด็กชายศรัญย์ธร  สุยังกุล
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
2. นางสาววิจิตรา  เข็มทอง
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิธิพร  ทับทอง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวภา
 
1. นางยุภาพร  พิณโท
2. นางสุดาพร  เกษมราช
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงพวงทิพย์  ศิริสุข
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีผ่าน
 
1. นางนวลศรี  สายวงษ์
2. นางสาวจรูญลักษณ์  ศิริปี
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หนองหาร
 
1. นางเพ็ญศรี  ลวดทอง
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริคุณ
2. เด็กหญิงวิยะดา  เบ็ญหมัด
 
1. นางสาวรชฎาพร  ชิณกะธรรม
2. นางสาวชลฑิชา  หลินหะตระกูล
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงบุษกร  ภิญญะชาตื
 
1. นางมะลิ  นาดูน
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชเสนา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หัสดี
 
1. นายธนเสฏฐ์  ง้าวทอง
2. นางชัญญนิษฐ์  ทาทอง
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายวายุ  พงษ์ญาติ
 
1. นางขนิษฐา  นิตย์สุวรรณ์
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายกันต์ติพฒน  ยาคำ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  นราพันธ์
 
1. นายธนเสฏฐ์  ง้าวทอง
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์  วงศ์สิงห์
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  พรเพ็ชร
 
1. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพ็ชรภักดี
 
1. นางวิภารัตน์  ขาววิเศษ
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  อาบทอง
 
1. นายมนูญ  อุตอามาตย์
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  ไพเราะ
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายชนาธิป  แสงพล
 
1. นางภิรมย์  อาสะไวย์
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายเจษฎา  แก่นกอ
 
1. นายสุบิน  สายเพชร
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงอันทิวา  เบิกบาน
 
1. นางธนากานต์  มรกฎ
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงวรัณพร  พูลเพิ่ม
 
1. นางนวลศรี  สายวงษ์
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษกร  ทองคุณ
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธนาธร  คงศรี
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายอภิศักดิ์  ทวีวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาทวี
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงจิราพร  นามเจริญ
 
1. นายวสันต์  สมโคตร์
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. นายธีรภัทร  มุสิกวัน
 
1. นางจันทร  กัลยา
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายศราวุฒิ  อยู่สุข
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสาวโท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรเพ็ชร
3. เด็กหญิงปณิศา  ผิวเงิน
 
1. นางพัชราภรณ์  รากวงษ์
2. นายสมชาย  ศรีนิล
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ฉวีวงศ์
2. เด็กชายสุทธิชัย  แสวงสาย
3. เด็กชายเฉลิมวิทย์  สิงห์ธานี
 
1. นางสาวพิศมัย  ทองโสม
2. นางสัมฤทธิ์  ตาลศรี
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชนภัทร  นามแส
2. เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข
3. เด็กชายรวิภาส  ดำพะธิก
 
1. นางมณฑา  แก้วใส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหฤทัย  ลดาดก
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ครองยุติ
2. เด็กหญิงศศิวิมณ  อาจเอี่ยม
3. เด็กชายศุภวัน  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวสุจิตตา  ศรีเมือง
2. นางจงรักษ์  ปีพิมพ์
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 1. เด็กชายปภพ  โยธี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คูณมา
3. เด็กชายอดิเทพ  ศักดิ์สิงห์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยยศ
2. นางสาวภัทราวดี  สิมมา
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงกวินตรา  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญค้อม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บึงไกร
 
1. นางธารารัตน์  ขัดสี
2. นางพิศมัย  ลาวรรณ
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงบูรา  พลอยฉาย
2. เด็กชายมานิต  ทำนุ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองสุข
 
1. นายธวัชชัย  เหล่าพิชิต
2. นายนิคม  ครองยุติ
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิดาพร  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงอริสา  สาระพิศ
 
1. นางลำใย  ทางทอง
2. นางกฤษฎา  สุทธิวงศ์
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 1. เด็กชายณฐกร  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อัครชาติ
3. เด็กหญิงมีนตรา  มามาต
 
1. นางสาวจันวิสา  ชมภูศรี
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1. เด็กหญิงจรรยพร  พูลพันธ์
2. เด็กชายต้นตระการ  โสดี
3. เด็กหญิงเกตุศรินทร์  บรรทร
 
1. นางเข็มพร  ผาสุขนิตย์
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงชนกานต์  ร่วมสุข
2. เด็กหญิงธนัชพร  คชรักษ์
3. เด็กหญิงภคพร  มณีสร้อย
 
1. นางณรงค์   ยิ่งยืน
2. นายจำนง  ยิ่งยืน
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนวดล  บุญแท้
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  พลพวก
3. เด็กหญิงศุภมาส  พลพวก
 
1. นางภัทรพร  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายพสิษฐ์  อังฉกรรจ์
2. เด็กชายพีรนัฐ  แก้วอำพล
3. เด็กชายวรเวธน์  แก้วพรม
 
1. นางกฤษณา  เผ่าภูรี
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายกติญญารัตน์  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แสนยา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีส่วน
 
1. นางนิภาพร  แสงทอง
2. นางสาวอัจฉรา  พื้นผา
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทร์ขาว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไทยใหม่
3. เด็กหญิงศุภสุตา  เกตราช
 
1. นางสาวพรทิพย์  สกนธ์แก้วคำ
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงช่อชมภู  คงมาก
2. เด็กหญิงนิติยาภรณ์  พงศ์ปรัชญา
3. เด็กหญิงสุธิตา  ประวาฬ
 
1. นางละมูล  ธนะคุณ
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยนันท์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวิไล  แสนทวีสุข
3. เด็กชายอิทธิพล  ง้วนดิน
 
1. นางละม่อม  ดาลาด
2. นางสาวธิตินาฎ  ดาลาด
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โฉมสวย
2. เด็กหญิงปณัชชา  สุตะโท
3. เด็กหญิงอทิตติยา  เชื้อเพชร
 
1. นางสาวกุสุมา  ชูรัตน์
2. นายณฐกร  รักษาพันธ์
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มณี
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อมรวงศ์
3. เด็กหญิงไอยดา  ทนงแพลง
 
1. นางเรืองรัตน์  โคสะสุ
2. นางธัญภา  วิรัศมี
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงกรกมล  มนสีสุข
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พาลึก
3. เด็กหญิงเนตรดาว  สุวรรณเพ็ง
 
1. นายสมบูรณ์  ล้อมวงศ์
2. นางธนิดา  กาญจนเสน
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 1. เด็กชายชนะชาติ  แก้วศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ไตรวงศ์
3. เด็กหญิงเบญญดา  สุคนธจร
 
1. นายนัฐพณ  ศุภสุข
2. นายโกศล  ศิริรัตนานนท์
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกมุทมาศ  สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงกาญจณัฐ  วรรณวัลย์
3. เด็กหญิงอภินันท์  แดงอุไร
 
1. นางนวลจันทร์  รักพวกกลาง
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบาจรีย์  ดอกดวง
2. เด็กหญิงปุนยาพร  ขันชะลี
3. เด็กหญิงพรวิภา  สายพันธ์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จันทร์ทรง
2. นางมะลิวรรณ  พรมทอง
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณกัญญา  ตังคโณบล
2. เด็กหญิงรักษิณา  จำปี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โล่ห์คำ
 
1. นายบุญทัน  พวงบุตร
2. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแสง 1. เด็กชายคมสัน  นามผลดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศิริ
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จารักษ์
 
1. นางธนพรรณ์  ทองงอก
2. นางศุภาณี  จอมศรี
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทักทาย
2. เด็กหญิงศุพัชกาณ  ทิพคุณ
3. เด็กหญิงอาภัสสร  ทองงามตระกูล
 
1. นางสุรัถยา  กานานนท์
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1. เด็กชายจารึก  บุญจอง
2. เด็กหญิงมนทิวา  พิพัฒน์
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีสุข
 
1. นายวิทยา  ทองจุล
2. นางธัญญภัทร์  พ้นทาส
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านปลาฝา 1. เด็กชายทัศนัย  ศิริไทย
2. เด็กชายธนโชติ  เสียงอ่อน
3. เด็กชายอดิสร  ศิริไทย
 
1. นางสาวพรพรรณ  วรรณทวี
2. นางบังอร  งามจิตร
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงชนินาด  บรรเทิงกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  เชยมาน
3. เด็กหญิงปฐมพร  สมพิบูลย์
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สัตยากูล
2. นางพรรณี  อรุณพันธ์
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงรื่นฤทัย  บุญทะสอน
2. เด็กชายรุ่งระวิน  ศรีลาวงษ์
3. เด็กชายศิริพงษ์  พิมภักดิ์
 
1. นายวิจัย  ภารการ
2. นายไพบูลย์  นามศรี
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนพล   เหมาะสมาน
2. เด็กชายนันทพงศ์  นามแสง
3. เด็กชายอานันท์  โกศล
 
1. นางปราณี  คำจุมพล
2. นางพัชราภรณ์  นิยมญาติ
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  คำปุย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุลสิงห์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชาวนา
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชาวนา
 
1. นายวสันต์  สมโคตร์
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายก้องภพ  มูลชารี
2. เด็กชายนภัส  ทางทอง
3. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ยอดสิงห์
 
1. นายสุวิทย์  ลุนพรม
2. นางทองดี  พุทธรักษา
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1. เด็กชายธนาภรณ์  บ่อพิมาย
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีบัวอ่อน
3. เด็กชายอรรถพล  โคตรคำ
 
1. นางสาวทิพรัตน์  แก้วจันทร์
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายธีระเมธ  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กชายปริวัตร  มาลาวรรณ์
3. เด็กชายอัสลัน  สุ่ยหล้า
 
1. นายเมธี  สุดหล้า
2. นางสาวรวีวรรณ  แฝงเพ็ชร
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกุญชร  ทวีวรรณ
2. เด็กชายวีรยุทธ  ทองชุม
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ประพฤตินอก
 
1. นายณรงค์  ขันชะลี
2. นางสังวร  ขันชะลี
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายภคพล  ทองชุม
2. เด็กชายสินไชยา  เจริญยุทธ
3. เด็กชายเมธาวัต  พยุหะ
 
1. นางสาวติณณา  ภาษาพรม
2. นายประภรณ์ชัย  แอบจิหาด
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไสว
2. เด็กชายธนวิชญ์  สมบัติ
3. เด็กชายยอดชาย  หอมเขียว
 
1. นายเอกลักษณ์  วงษ์กลม
2. นางนารี  เชื้ออุ่น
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายกิตติทร  บุญประจง
2. เด็กชายสุทิวัส  เรืองทอง
3. เด็กชายเฉลิมราช  สีขาว
 
1. นางราตรี  สลักคำ
2. นางสาวณัฐนิชชา  โคตตก
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงวรรณกร  พิกุล
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสวงวงศ์
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทราบทอง
 
1. นายมาโนช  ไชยรักษ์
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ถิ่นขาม
2. เด็กหญิงปิยะดา  พรบุตร
3. เด็กหญิงอารียา  ทาจิตต์
 
1. นางสุกัญญา  ช้างสีสังข์
2. นางวาสนา  ถูระวัน
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายดิษฐวัฒน์  อาจแสง
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์แน่น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หมีคำ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นางวิภา  ยิ่งยืน
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กชายสัญญากร  พลแสน
2. เด็กชายอมรเทพ  เทพวงศ์
3. เด็กชายเจษฎา  ชะลูด
 
1. นางมัทนา  ตรีสูนย์
2. นางสาวนุจรีย์รัตน์  พานิชกุล
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายกมลชัย  ชัชวาลย์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์คำ
3. เด็กชายสงกรานต์  ไชยรัตน์
 
1. นางวิจิตรา  ธานี
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กชายชนนธวัฒน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุทธสิงห์
3. เด็กชายสมบูรณ์  สาเกทอง
 
1. นายนิพนธ์  มุ่งหมาย
2. นางบังอร  สิงห์ทอง
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1. เด็กชายธนารัตน์  เทศนา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ชาติงาม
 
1. นางธัญญภัทร์  พ้นทาส
2. นายวิทยา  ทองจุล
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายฉัตรพล  แนวจำปา
2. เด็กชายดนุนัย  โล่ห์คำ
3. เด็กชายพลเอก  มหัทธนะ
 
1. นายชำนาญ  พิลาศาสตร์
2. นายบุญทัน  พวงบุตร
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สายพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทรง
3. เด็กหญิงธนัชชา  วิเศษวิสัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จันทร์ทรง
2. นางมะลิวรรณ  พรมทอง
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลาภทวี
2. เด็กชายพลไพศาล  พลหาญ
3. เด็กชายเจตน์ษฎา  ลาภทดี
 
1. นางสาวจินตนา  ดอกบัว
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงภัททิยา  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงมานิตา  สืบสิงห์
 
1. นางสาวประยงค์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงปารินัน  พาหนัน
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงอรัญญา  การุณย์
 
1. นายเด่นชัย  พงษ์คำ
2. นายนิคม  ครองยุติ
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักษาพันธุ์
2. เด็กหญิงกังสดาล  ดอกจันทร์ลี
3. เด็กหญิงอารยา  ทะนงค์
 
1. นายหนูนิ่ม  ก้อนด้วง
2. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแสง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   พันธ์เภา
2. เด็กหญิงปภัสรา  อุทานุเคราะห์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  พันธ์เภา
 
1. นางธนพรรณ์  ทองงอก
2. นางศุภาณี  จอมศรี
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงดวงกมล  ธีระพงษ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวิชชากร  กุลแก้ว
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  แก้่วกลึงกลม
 
1. นางมณฑา  แก้วใส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหฤทัย  ลดาดก
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายธนพล  จงสิทธิ์
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  สุริยันต์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองศรี
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายจิรายุส  คุณวงศ์
2. เด็กชายภัทรพล  จันทานี
3. เด็กชายเอกโยธิน  แก่นการ
 
1. นายสมบูรณ์  ล้อมวงศ์
2. นายวัชรกฤษฎิ์  เสมอภาค
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ชููพา
2. เด็กหญิงสุนันทา  อ่อนผิว
3. เด็กหญิงไปรยา  คำเรือง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สัตยากูล
2. นางพรรณี  อรุณพันธ์
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายกัณต์พฒน  ยาคำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสุข
3. เด็กชายพีระพงษ์  สุรำไร
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีพจน์
2. เด็กชายอนุชิต  มณีวรรณ
3. เด็กหญิงอรอุมารินทร์  ศิริคุณ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
2. นายสุทิน  นนทวงศ์
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายทองพูน  สีมา
2. นายพงศ์ศิริ  การบุญ
3. นายเทียนชัย  กุลชิน
 
1. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายวันเฉลิม  บำรุงพันธ์
3. เด็กชายสุรพล  กลิ่นหอม
 
1. นายมงคล  พันธ์น้อย
2. นายไฉน  เผือกไร่
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายจักรกฤต  มนัส
2. เด็กชายณรงศักดิ์  บุญจอง
3. เด็กชายวีรพงษ์  บุญประวัติ
 
1. นางบานเย็น  บังศรี
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธนาคาร  พรมลี
2. เด็กชายปฏิพล  ทองอุ่น
3. เด็กชายภีรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์
2. นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายกานต์  แก้วพรหม
2. เด็กชายชนะชัย  ภุมมารักษ์
3. เด็กชายธนกฤต  สงวนพิมพ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล
2. นายประภรณ์ชัย  แอบจิหาด
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิชาติ  บุญยืน
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  บุญชัย
3. เด็กชายเอกมงคล  เอมพงษ์
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
2. นายวีระ  ร่มเย็น
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทศรี
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนุศรา  หลักคำ
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายภัทรพล  บุญอนันต์
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  บุญห่อ
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  โคตรบุรี
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายนวพรรษ  แสนคำ
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา
 
1. นางสุภาพร  มาตผล
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายปัญญวิชญ์  แซ่เล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงรัฐณิชา  บุญถ่าน
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนพร  อุ่นรัตนะ
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1. เด็กชายอภิรักษ์  พลชนะ
 
1. นายวิชาญ  ทองดี
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพับ 1. เด็กชายธรรมจักษณ์  ศรีสุข
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีพลาย
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์  ทิวะพล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกานต์ภินัน  ประมูลพงษ์
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทศรี
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เหมะวณิช
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อโชติ
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานวุฒิ
3. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
4. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
9. เด็กชายอรินทราช  ศรีธัญรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เหมะวณิช
2. เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา
3. เด็กชายฌานวัฒน์  แสงศรีจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม
5. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
6. เด็กชายปัญญวิชญ์  แซ่เล็ก
7. เด็กหญิงรัฐพร  อุดมทรัพย์
8. เด็กชายสิทธิเดช  สุยะดี
9. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นายธีรวัฒน์  สุระเสียง
2. นายกิตตินันท์  มีครไทย
3. นางสุภาพร  มาตผล
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานวุฒิ
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
5. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
6. เด็กหญิงณัฐนพินญาณ์  ทิวะพล
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์
10. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
11. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
12. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
13. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
14. เด็กชายอรินทราช  ศรีธัญรัตน์
15. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
4. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
5. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
6. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
7. นายยันต์  พาละพล
8. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
9. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
10. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
11. เด็กชายเอื้ออังกรู  นาสารี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางศิรินภา  ไพรศรี
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทศรี
2. เด็กหญิงธนพร  อุ่นรัตนะ
3. เด็กชายธีร์ธวัช  คำภาบุตร
4. เด็กชายนวพรรษ  แสนคำ
5. เด็กชายปรเมฐ์  ภักดีไทย
6. เด็กหญิงปิยภัสร์  สิงคเสลิต
7. เด็กชายภรภัทร  พุ่มจันทร์
8. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจรูญ
9. เด็กชายสุกฤษฏิ์  โคตรบุรี
10. เด็กหญิงอัญศิริ  จันทร์ศืรื
 
1. นายน้ำเพชร  สุวรรณกูฏ
2. นายราเชนทร์  จุลทุม
3. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
4. นายเทิดศักดิ์  สุดสี
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สิงหราช
2. เด็กหญิงจุฬานัฐกานต์  ผดาศรี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไผ่สุรัตน์
4. เด็กหญิงญัฐธิดา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงญานิศา  บุ้งทอง
6. เด็กชายณัฐพล  ซาสงวน
7. เด็กชายธนดล  ทองประสาน
8. เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระดาบุตร
10. เด็กชายนวพล  จมวันทา
11. เด็กหญิงปนัดดา  บุญประสิทธิ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองจำรัส
13. เด็กหญิงวรกานต์  น้อมกลาง
14. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ทารักษ์
15. เด็กชายสุปรีชา  เพ็งเภา
16. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์สถิตย์
17. เด็กหญิงอรพิน  ผิวอ่อน
18. เด็กหญิงอรอนงค์  คำทา
19. เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี
20. เด็กหญิงโชตินภา  บุญโกศล
 
1. นายอรรถพร  สำเภา
2. นายธนเดช  ทองจำรัส
3. นายบุญสม  ตรีนก
4. นางอรทัย  ประกอบแสง
5. นายทัศนัย  เจริญวัย
6. นายบุญสม  ตรีนก
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอดเสน
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญอารีย์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดไพมน
4. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริเขต
5. เด็กหญิงญาดา  บุญอารีย์
6. เด็กชายดนุพร  แสนศรี
7. เด็กชายธนภัทร  ชัยชนะ
8. เด็กหญิงธีรดา  ปักไคหัง
9. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญบรรดาล
10. เด็กหญิงนัชฌา  ไสวงาม
11. เด็กชายนัฐพงษ์  เอกตาแสง
12. เด็กชายบุญหลาย  คำเกิด
13. เด็กหญิงพัชริญา  ทองประมูล
14. เด็กหญิงวริศรา  เสาแก้ว
15. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เฉลียวพงษ์
16. เด็กหญิงศศิภา  ปักไคหัง
17. เด็กหญิงสุจิตรา  สอดเสน
18. เด็กชายอมรเทพ  งามขำ
19. เด็กหญิงอรอุมารินทร์  บุญศร
20. เด็กหญิงอารียา  บุญอารีย์
 
1. นางสาวสุดาวรรณ์  นาคำมูล
2. นายปัญญา  สีหาคุณ
3. นายณัฐวุฒิ  บุญอารีย์
4. นางสาวนิศรา  กิ่งแก้ว
5. นายฉลองชัย  บุญอารีย์
6. นายจำเนียร  บุญอารีย์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. นายขรรชัย  ชมภูเกษ
2. นายชัยสิทธิ์  โชติสนธิ์
3. นายณัฐนาวุฒิ  หีบแก้ว
4. นายภราดร  บุญแก่น
5. นายสมาน  ภาษี
6. เด็กหญิงสุนิดา  อรุณศรี
 
1. นายชลิต  ดุจดา
2. นายเกษม  เกณทวี
3. นางปราณี  หอมจันทร์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงธัญยชนา  ธานี
3. เด็กหญิงประภัสสร  ชาภูธร
4. เด็กชายปรีดี  อ่อนคำ
5. เด็กชายพุทธินันท์  ศักดิ์สิงห์
6. เด็กชายอนันทภัท  ทาศิริ
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญเลิศ
2. เด็กชายชาคริต  โนนทะวงษ์
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ต่อนคำสนธิ์
4. เด็กชายพงศกร  ฉวีวงษ์
5. เด็กชายพิทักษ์สันติราษฏร์  นวลอินทร์
6. เด็กชายเจษฎา  พุฒพิมพ์
 
1. นายเริ่มรัฐ  ใยนนท์
2. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
3. นางศิริพร  แสนทวีสุข
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายศรันย์  จันทราชัย
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายพงศภัทร  ตระการจันทร์
 
1. นายเฉลิมพร  ประมูลพงศ์
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. นายอภิสาร  ครองยุติ
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงษ์ตรี
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายสมาน  ภาษี
 
1. นายชลิต  ดุจดา
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายอภิวัฒน์  การะดี
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
 
1. นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูชิต  เพ็งพันธ์
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นายอนุชา  ฆ้องพาหุ
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายภูวดล  คุณธรรม
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายบัณฑิต  พลราช
 
1. นางอาภรณ์  คำชุมภู
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศรีทา
 
1. นายอำนาจ  มณีเขียว
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กชายพลตรี  แสงสุขสว่าง
 
1. นางสาวนันทพัชร์  ศุภธีรารักษ์
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายมินธาฎา  ทองคำ
 
1. นายวุฒิ  พิณโท
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายสุขสรร  นามเหลา
 
1. นายทองธาตุ  นิลภา
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ขจรฟุ้ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ธานี
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายคฑาทอง  สายแวว
 
1. นางณิดาทิพ  พาราศรี
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมผิว
 
1. นายสุบิน  จันทสม
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัญชลี  วาระศรี
 
1. นายวุฒิ  พิณโท
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงวิยดาพร  กองพันธ์
 
1. นายเริ่มรัฐ  ใยนนท์
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงวรรณษา  อ่างคำหงษ์
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงเตชินี  แก้วใส
 
1. นายชนาวุฒิ  พรมสาร
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐพร  หารศึก
 
1. นางสุภาพร  เสมอภาค
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงอมลรุจี  มิ่งไชย
 
1. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงอังสุมา   โปร่งตุ้ม
 
1. นางแขลดา  นันทะกาล
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   บรรเทิงกุล
 
1. นายศิริชัย   บุญจำรูญ
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองสังวรณ์
 
1. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงอุบลลักษณ์  สุวรรณพิมพ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สืบสิงห์
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงจันทร์ญา  จารุกขมูล
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงธนพร  สิงห์สีทา
 
1. นางสาววิจิตรา  เข็มทอง
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงจิราพร  พวงเพชร
 
1. นายจันทร  คามินทร
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มหาเพชร
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงชุมะพร  ผาสุข
 
1. นายศิริศักดิ์  อิ่มใจ
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงมริสา  แสนจำลา
 
1. นายสมเดช  วงศ์สูง
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริพร  วาระสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตาน้อย
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิณโท 1. เด็กชายณฐพงษ์   ญารักษ์
 
1. นายไตรภพ  ศรีหาพงศ์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายกฤษฎายุทธ  เหมาะสมาน
 
1. นายวราวุธ  บุ้งทอง
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายรัตพล  มีธรรม
 
1. นางสารภี  สุขโรจน์
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายภูริภัทร  ผดาวัลย์
 
1. นายอุทัย  บุญศักดิ์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายมนูญ  พันธ์สถิตย์
 
1. นางวรรณี  ยางเดี่ยว
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายมนตรี  ครองยุทธ
 
1. นางสาวกัลยา  แสงใส
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวัสดิพันธ์
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  วรามิตร
 
1. นางผ่องใส  นิลกำเนิด
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายรุ่งทวี  ประสวนศรี
 
1. นางสัมฤทธิ์  ตาลศรี
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1. เด็กชายไตรทศ  เส้นเศษ
 
1. นายสำอาง  มุจรินทร์
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แสนสวัสดิ์
 
1. นางวรรณพร  พาชอบ
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 1. เด็กชายอนุชิต  แสงนาค
 
1. นางพนิดา  บุตรศรี
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  สารภาค
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กชายวรกานต์  พลศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายป้อง
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กชายฐากูร  แสนสุข
 
1. นายศุภโชค  บุญสร้าง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนาดูน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชินทวัน
 
1. นางเสาวภาค  พงษา
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กชายก้องภพ  พาแก้ว
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  มุ่งหมาย
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายปิยะ  ทองคำ
 
1. นายวุฒิ  พิณโท
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายสยมภู  กุหลาบ
 
1. นายหอมหวล  ทองย่อย
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายชัยยุตม์  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวณัฎฐิกา  อินเลิศ
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายธานะกิจ  สอนโก่ย
 
1. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1. เด็กชายธนาวัฒน์  อธิภันทิลายงนิธิ
 
1. นางพิกุล  อ่อนละมุล
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายอัครเดช  สิงหพัฒน์
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชติมา  โทนทัย
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองทวน
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีลาพัฒน์
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวยุบล
 
1. นางสุดารัตน์  ครองยุติ
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงจินดาภา  บุญยิ้ม
 
1. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงปวีณา  แก่นคูณ
 
1. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธีรดา  วรทรัพย์
 
1. นางมารศรี  สิทธิธรรม
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุตร 1. เด็กหญิงศิริประภาพร  ช่องงาม
 
1. นายธวุฒิ  สุรวิทย์
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  นามนนท์
 
1. นางสาวเทียนทอง  พวงธรรม
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  บุตรจันทร์
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงบุรัสกร  สุธิสาคร
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญมณี  ใสแสง
 
1. นางเตือนใจ  มารมย์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรไชย
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทิพยรัตน์สุนทร
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญสูง
 
1. นางอารี  สารเงิน
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ธิใจ
 
1. นายชรินทร  สุขเสริม
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กหญิงสิริทรัพย์  พลสุภี
 
1. นายเฉลิมกิติ์  แจ่มกระจะ
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยิ่งวงศ์
 
1. นายอุทัย  สร้อยนาค
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจทัด
 
1. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กหญิงสินีนาฏ  บรรทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายป้อง
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางราตรี  สกุลพงษ์
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 1. เด็กหญิงปวีส์สุดา  ผลปาน
 
1. นางสาวศิรินทร์ญา  แดงสด
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  หลักทอง
 
1. นางสำราญ  เทพารักษ์
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงนิรมัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางเกษสุมา  ศรีเดช
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฌานัตธิดา  ทองไทย
 
1. นายณัฐนันท์  ต้นโพธิ์
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์พันธ์
 
1. นายจักรพันธ์  สายจันทร์
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงภัครมัย  สุนทรักษ์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  วสีสัตย์
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงมาลิสา  นิระกิจ
 
1. นางสุวรรณี  ตรีนก
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหวาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันสิงห์
 
1. นางวิระมล  พุทธรักษา
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายวัชรพล  มีเพียร
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  กองสุข
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิกพิมพ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เทาศิริ
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายนภาพล  สรรศรี
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยแสน  เกษมราช
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีระยุทธ  มหิศยา
 
1. นางบังอร  รามโกมุท
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายสุวิรัตน์  ผิวเงิน
 
1. นางจรูญกลิ่น  มาตาชาติ
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายวาจาสิทธิ์  พวงอินทร์
 
1. นายวิทยา  จารุกขมูล
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศร์  ไพบูลย์
 
1. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปะอาว 1. นายนิรพันธ์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายธนพล  กัญญาศัย
 
1. นายวิเชียร  คูณพันธ์
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายนนท์ณธี  จิตติละอองวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  สารภาค
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1. เด็กชายไตรทศ  เส้นเศษ
 
1. นายสำอาง  มุจรินทร์
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายพีระพงษ์  ออมทรัพย์
 
1. นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สายป้อง
 
1. นายนพดล  สุวรรณผิว
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  สายธนู
 
1. นายสำรอง  ชุมจันทร์
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ปามุทา
 
1. นายวิเนตรพร  สายแวว
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายภาสกร  ใจชื่น
 
1. นางแววรัตน์  ช่างปัน
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายชลิต  สมบัติ
 
1. นายวินัย  มารมย์
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายธานะกิจ  สอนโก่ย
 
1. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีรติ  เอี่่ยมสุข
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทิพยรัตน์สุนทร
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายณัฐพล  ลีนาม
 
1. นายวัชระ  กัญญะลา
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ยีรัมย์
 
1. นางสาวมลฤดี  ธรรมจักร์
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กชายณัฐวุติ  ดวงเกตุ
 
1. นายประสิทธิ์  เชื้ออุ่น
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายวรโชติ  แว่นเคว้น
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กชายพิทักษ์ชัย  วงศ์สามารถ
 
1. นางแสวง  โทแก้ว
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นางสาวประภัสสร  พูลเพิ่ม
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงวรรณษา  อ่างคำหงษ์
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สีทา
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ห้องสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  สายสุพรรณ
 
1. นางสาวโชติกามาตย์  แสงวงศ์
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญชลี  ธงศรี
 
1. นายวีระ  ร่มเย็น
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริพร  วาระสุข
 
1. นางสาวสุกัญญา  เทาศิริ
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมดี
 
1. นายวิเชียร  คูณพันธ์
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงธัญจิตตรา  ขวัญชุม
 
1. นางบังอร   รามโกมุท
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  จันทร์หาญ
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรช่วย
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปิยมินทร์  ยงยืน
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญชอบ
 
1. นางกมลพร  สิงห์วิเศษ
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงสุประภา  ครองยุติ
 
1. นางเนาวรัตน์  สำเภา
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์โสภา
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอกมาตย์
 
1. นางบังอร  ไหลสุข
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงอังสุมา  ผาบพิศวงศ์
 
1. นางสาวสุมิตตรา  สืบสิงห์
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  สาระสัตย์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงลฎาภา  มีทรัพย์คู่สร้าง
 
1. นางสุดารัตน์  ครองยุติ
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองทวน
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงอารียา  อุณาศรี
 
1. นางประมิตร  วุฒิเศลา
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธีรดา  วรทรัพย์
 
1. นางมารศรี  สิทธิธรรม
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงนิรมัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางเกษสุมา  ศรีเดช
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  แสวงนาม
 
1. นางธิดาพร  บุดดีเสาร์
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวดี  สุจริต
 
1. นางทองพัน  โคตรพัฒน์
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐ  หิรัญบัตร
 
1. นางสาวศิรินทร์ญา  แดงสด
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงปรียากร  กองสุข
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปันขัน
 
1. นางวิมลมาลย์  สินทรัพย์
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  วงค์ขุมเงิน
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลอินต๊ะ
 
1. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยิ่งวงศ์
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรธพร  บรรนารถ
 
1. นางไพรวัลย์  ทองแสง
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงจิระดา  กล้าหาญ
 
1. นางแววรัตน์  ช่างปัน
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรรษชล  ผลกอง
 
1. นางอุไรวรรณ  อุ่นเจริญ
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1. เด็กหญิงอริยา  บุญเติม
 
1. นายสมัย  สายพฤกษ์
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กหญิงทิติฐิตา  อินเทพา
 
1. นายนพดล  สุวรรณผิว
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1. เด็กหญิงพิยะดา  วันทวี
 
1. นายสำรอง  ชุมจันทร์
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมหา
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปทุมวัน
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  มีชัย
 
1. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ประสมศรี
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาดา  นวลสาย
 
1. นางสาวบุษรินธร  แสนทวีสุข
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงธัญณิชา  ผการัตน์
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นางศศิธร  ธานี
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาไผ่ 1. เด็กหญิงสุประภาดา  พลาศรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ทองกลม
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายธนา  ใจทน
 
1. นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายภัทรพล  ภาษี
 
1. นางสาวธนารัชฏ์  สุทธสิงห์
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายทันธวัช  ตันสิงห์
 
1. นางแววรัตน์  ช่างปัน
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายทวีทรัพย์  ศิริโชติ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายยศอมร  บัวศรี
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบัณฑิต  ชินทวัน
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายศราวุธ  พงษ์ทอง
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายจิระนันท์  ตรีวงษ์
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ควรการณ์
 
1. นายวุฒิ  พิณโท
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมผิว
 
1. นายสุบิน  จันทสม
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. นางสาวพิมพ์ประภา  พันพิบูลย์
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงวิภาวี  เดชคำภู
 
1. นางวรรณศรี  สายสุด
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงทรรศวรรณ  แสวงพันธ์
 
1. นางสุพรรณ๊  โพธิดารา
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงมณีลักษณ์  ภารการ
 
1. นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันทรา
 
1. นางแขลดา  นันทะกาล
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ห้องสวัสดิ์
 
1. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  กินรี
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สืบสิงห์
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นางสาวปาริชาติ  จันทร์หาญ
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีดาพันธ์
 
1. นายชลิต  ดุจดา
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประมูลศิลป์
 
1. นายกิตติพงศ์  โคตรสมบัติ
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายจิรายุ  สารการ
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายวีระวงศ์  ปิยวงษ์
 
1. นางประภาศรี  พันธ์ผูก
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายอดิชัย  ทองเรือง
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีตุ่น
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูชิต  เพ็งพันธ์
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายศรันย์  จันทราชัย
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงษ์ตรี
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายธนากร  กุลคำ
 
1. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายเจษฎา  เกษมราช
 
1. นางอาภรณ์  คำชุมภู
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กชายพงศพัศ  เทวนุกูล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ประสนสาร
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดูน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คำทา
 
1. นางเสาวภาค  พงษา
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  สารภาค
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทองหนุน
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายปัญณภัชน์   สารการ
 
1. นางสำลี   ทองประสาร
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สวัสดิวงษ์
 
1. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายนัฐพล  ลัทธิรมย์
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรช่วย
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายธีรพงษ์  ถามูลเลศ
 
1. นางทองดี  พุทธรักษา
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายวีรศักดิ์  สมหวัง
 
1. นางสาวกัลยา  แสงใส
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โกษฐา
 
1. นายอนุชา  ปักกาโล
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายธราเทพ  พรหมแสง
 
1. นางสาวนิตยตา  กาบยุบล
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายธีระพงษ์  โพพงษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประสารวรณ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ราษฎร์
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตจัตุรัส
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  พากเพียร
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายไชยากร  ธานี
 
1. นางราวีวรรณ  หลงชิณ
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กชายนันธวัฒน์  กาลีวัฒน์
 
1. นางสุริพร  ศุภดล
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเศรษฐี 1. เด็กชายภูมิระพี  ไชยดำ
 
1. นายทองคำ  สุขไชย
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงปณัฐขวัญ  แสวงบุญ
 
1. นางชมศิลป์  นพรัตน์
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงวรรณสุดา  เจริญวงศ์
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกาญญานันท์  โคตะสุนาม
 
1. นางศุภกานต์  กาวัลย์
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุทธสิงห์
 
1. นางสาวปิติมา  บุญประสิทธิ์
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กหญิงอารยา  คำโสภา
 
1. นางสาวรัตนา  การงาน
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงศศิธร  วังเอก
 
1. นายพินิตยร์  โคตรจันทร์
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 1. เด็กหญิงสุมินตา  เทพคุณ
 
1. นางสาวศิรินทร์ญา  แดงสด
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกัลยา  แสงใส
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กหญิงรมิตา  พุทธรักษา
 
1. นางสาวอนุสรา  วงศ์หมั้น
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงอรยา  สุขันธ์
 
1. นางมารศรี  สิทธิธรรม
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงนิรชา  พลเขตร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  พากเพียร
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริวรรณ
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  อุทธสิงห์
 
1. นางสำลี  ทองประสาร
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีพิมพ์
 
1. นางราวีวรรณ  หลงชิณ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงยศวดี  พลสวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  อุ้มบุญ
 
1. นางจิตติมา  สินปรุ
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภาระเวช
 
1. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  สีม่วง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  มุ่งหมาย
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 1. เด็กหญิงเกศกนก  สร้อยสิงห์
 
1. นางวิไลวรรณ  สุดา
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาดา  เพชรนิล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณิชาดา   ลำภู
 
1. นางเพ็ชรมณี   ลุนระพัฒน์
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 1. เด็กหญิงอนัญพร  บุญธรรม
 
1. นางพนิดา  บุตรศรี
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  วอหล้า
 
1. นางสาวนิตยตา  กาบยุบล
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเศรษฐี 1. เด็กหญิงรุจิฬา  มีวิชา
 
1. นายทองคำ  สุขไชย
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์อาษา
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงณิชาดา   สัมพะวงค์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นางสาวประภัสสร  พูลเพิ่ม
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พรหมผิว
 
1. นางจีรนันท์  ไชยชาญ
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงฉายตะวัน  บิลทะศรี
 
1. นายพีระ  ตลอดพงษ์
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. นางสาวพิมพ์ประภา  พันพิบูลย์
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศมณี  นิ่มนวล
 
1. นางสุรีภรณ์   มาลาสาย
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงรุจิรดา  วงศาสนธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ยลหิรัญ
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เสริมศรี
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นางสาวปาริชาติ  จันทร์หาญ
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงอมลรุจี  มิ่งไชย
 
1. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงสุนิดา  อรุณศรี
 
1. นายชลิต  ดุจดา
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พิศยศ
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  กินรี
 
1. นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. นางสาวอิสรา  รุ่งเรือง
 
1. นายศิริศักดิ์  อิ่มใจ
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พันธ์คูณ
 
1. นางสมปอง  สวัสดิวงษ์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงธนพร  สิงห์สีทา
 
1. นางสาววิจิตรา  เข็มทอง
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญชลี  ธงศรี
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธิราช  บุญประภาร
 
1. นางลดาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  สารภาค
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กชายอาทินันท์  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางเอื้อมพร  สายป้อง
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กชายมนัสนันท์  ทะคำสอน
 
1. นางคนึงนิตย์  จารักษ์
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายบุรินทร์   นิกุล
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  พากเพียร
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายสิรดนัย  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเมือง
 
1. นางจำปี  ครองยุทธ
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศิริวาลย์
 
1. นายชัยวัฒน์  ปะจะเนย์
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายณฤทธิพล  กุลพรม
 
1. นางสารภี  สุขโรจน์
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติรัช  บัวแก้ว
 
1. นายสฤษดิ์  ทองแสง
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทนิล
 
1. นางสุปราณี  สีงาม
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กชายวายุ  วังอาจ
 
1. นางสาวตุ้มทอง  ตระการไทย
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กชายคมสันต์  วงศ์สามารถ
 
1. นางแสวง  โทแก้ว
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายภาสกร  ใจชื่น
 
1. นางแววรัตน์  ช่างปัน
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิพงษ์  อุทัยเลิศ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทิพยรัตน์สุนทร
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสราวุฒิ  บุญเสริม
 
1. นายประเสริฐสักดิ์  แสงเกาะ
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายนนทสร  เมืองผาสุก
 
1. นางกาญจนี  ประสานพันธ์
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายนนทกร  ทาหอม
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายธานะกิจ  สอนโก่ย
 
1. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กชายสุริยะ  อินทรีย์
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1. เด็กชายวิสิทธิ์  ศาลาสุข
 
1. นางสาวมณีวรรณ  วริทุม
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 1. เด็กชายวีระพันธ์  กุนทะนุ
 
1. นางสาวศิรินทร์ญา  แดงสด
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก    
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายณัฐพล  ลีนาม
 
1. นางวิมลมาลย์  สินทรัพย์
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  สาระสัตย์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงอณิชา  มณีนุตร์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  พากเพียร
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัย
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  วงค์ขุมเงิน
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงวริยา  วงศ์หาญ
 
1. นางมารศรี  สิทธิธรรม
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริญญารัตน์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุตินันท์  พื้นผา
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดูน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชนะเทศ
 
1. นางเอื้อมพร  สายป้อง
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงบูรณิน  หมื่นสี
 
1. นายวรวุฒิ  บุตรดาโจม
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อรมาศ
 
1. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงอารียา  อุณาศรี
 
1. นางประมิตร  วุฒิเศลา
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สลางสิงห์
 
1. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงปนิลญวรรณ  ค่าทา
 
1. นายทัศนัย  เจริญวัย
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีสา
 
1. นายชรินทร  สุขเสริม
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันทะบุตร
 
1. นายเฉลิมกิติ์  แจ่มกระจะ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์อาษา
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชะคำภู
 
1. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฬานันท์
 
1. นางสาวเทียนทอง  พวงธรรม
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญสิงห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทิพยรัตน์สุนทร
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงพรเจริญ  พันเข็มทอง
 
1. นางสาวอัจฉริยา  วสีสัตย์
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลลดา  สัตตะบุตร
 
1. นางสาวบุษรินธร  แสนทวีสุข
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สารบูรณ์
 
1. นายสำรอง  ชุมจันทร์
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  อุปมา
 
1. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงไพจิตรา  กากแก้ว
 
1. นางไพรวัลย์  ทองแสง
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจินดา
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  สุดใจ
 
1. นางสาววิไลพร  เผดิม
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  ธรรมสาร
 
1. นางณิดาทิพ  พาราศรี
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย
2. เด็กหญิงกฤตพร  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงกัลยากร  บุญทะวงศ์
4. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี
5. เด็กหญิงชนาพร  รัตนกุล
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โจทกราช
7. เด็กหญิงณัฎฐ์ปภาดา  ก้อนทอง
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
9. เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา
10. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทรธิราช
11. เด็กหญิงธนัชพร  ฉิมเรือง
12. เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิ์ตระกูล
13. เด็กหญิงธีร์วรา  ธุศรีวรรณ
14. เด็กหญิงนิฎฐิตา  วงศ์วาล
15. เด็กหญิงนิศาชล  จินตนาผล
16. เด็กหญิงปวารณันต์  จึงประเสริฐ
17. เด็กหญิงปุญชวัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
18. เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ
19. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
20. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา  จันทนาภรณ์
21. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
22. เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณาวุฒิ
23. เด็กหญิงพีรยา  พรหมคุปต์
24. เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
25. เด็กหญิงภวิภา  ไตรนทีพิทักษ์
26. เด็กหญิงรนิษฐา  อาจนาฝาย
27. เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
28. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
29. เด็กหญิงวิมลภัทร  ประชุมรักษ์
30. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
31. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฐานมั่น
32. เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี
33. เด็กหญิงสุมัชญา  สีถาพล
34. เด็กหญิงอชิรญา  อิ่มโค่น
35. เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี
36. เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข
37. เด็กหญิงอาลีนา  สายสุข
38. เด็กหญิงโอรินนา  ปัญญาธิกุล
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
2. นางสายสมร  เส้นทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  โกกะพันธ์
4. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
5. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
6. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
7. นางสาววริษา  มุขมณี
8. นางธันย์ฉมา  รฐาสุขธเนศหิรัญ
 
869 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงทัศนีพร  พรเพ็ชร
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทองน้อย
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีพลัง
4. เด็กชายภานุเดช  บุตรศรี
5. เด็กหญิงวรัชญา  จันดารัตน์
6. เด็กชายวสุพล  พรหมมิ่ง
7. เด็กชายวายุ  มิตรอุดม
8. เด็กชายศุภเศรษฐ์  เลื่อนลอย
9. เด็กหญิงเกสร  ทาคำห่อ
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจสุวรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
3. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
870 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เพชรรักษา
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศรีขาว
3. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์เรือง
4. นายสิทธิชัย  ดวงศรี
5. เด็กหญิงสุณานัส  ผลอาหาร
6. นางสาวสุดารัตน์  ตระการจันทร์
7. นายอมรเทพ  โนนจันทร์
8. นายเจตพล  ยุทธเสน
 
1. นางวิไลวรรณ  กะนีจิตร
2. นางทิพวรรณ  สุดามาตร์
3. นางดวงกมล  ชิณบุตร
 
871 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์  คำหงษา
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทวีชาติ
3. เด็กชายฉัตรชัย  สมสุข
4. เด็กชายชินดนัย  ทองอ่อน
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  โรคน้อย
6. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพิมล  นีระมนต์
8. เด็กหญิงปฐมาพร  ไชยรักษ์
9. เด็กชายปภังกร  ประวันณะกี
10. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
 
872 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันไทย
2. เด็กหญิงจินดา  แก้วกลม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงบุตร
4. เด็กชายธีรเทพ  สีมา
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรมสอน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภู่สิงห์
7. เด็กชายวิชชาการ  ทางทอง
8. เด็กชายสุทธิราช  บุญประภาร
9. เด็กหญิงอธิชา  บุญสมยา
10. เด็กชายโยธิน  การินทร์
 
1. นางสมใจ  รวมธรรม
2. นางสุบรร  คูณดี
3. นายสุริยุทธ  ทำนุ
 
873 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสลับ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณสุทธิ์
4. เด็กชายจิรโชติ  เจริญวัย
5. เด็กชายณัฐพล  ซาสงวน
6. เด็กชายธนานนท์  สายธนู
7. เด็กชายธิติพงค์  จำปาแก้ว
8. เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์
9. เด็กหญิงวนิดา  โพธิเกตุ
10. เด็กชายสรยุทธ  ครองยุติ
 
1. นางอรทัย  ประกอบแสง
2. นางสาววราพร  เลคะฉันท์
3. นางสาวนริศรา  ศรีครซ้าย
 
874 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายกฤตธนกร  เชื้อประทุม
2. เด็กหญิงจิรนาฏ  นาคำมูล
3. เด็กชายชุติมันต์  บุญโจม
4. เด็กชายปนิธิกิตติ  กุลบุตร์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงพีรนันท์  ฝ่าพิมาย
7. เด็กชายรณกร  ศรศิลป์
8. เด็กหญิงวรางคณา  มงคลการ
9. เด็กชายเกรียงไกร  สุวรรณประทึป
10. เด็กหญิงเพชรลดา  แสงสกุล
 
1. นางกาญจนาพร  ทองเทพ
2. นางสาวกิตติกา  วามะลุน
 
875 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเอ้ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุรวิทย์
2. เด็กชายณัฐพล  นาเสถียร
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโท
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตพันธ์
5. เด็กชายปรเมศน์  แววศรี
6. เด็กหญิงมะลิดา  ทำนุ
7. เด็กหญิงรัญชิดา  หงษ์สา
8. เด็กหญิงวิราวรรณ  แก่นการ
9. เด็กชายศิริทอง  สิมมา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสู่
 
1. นางสมปอง  ตุ้มทอง
2. นางอัมพร  เหล่าพิชิต
3. นางคำพอง  ศิริบูรณ์
 
876 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ใจหาญ
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญสูง
4. เด็กชายธีรภัทร  สุดสนอง
5. เด็กชายธีรภัทร  สิมมาวัน
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉลวยศรี
7. เด็กหญิงสโรชา  แสนบุตร
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิลพัฒน์
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
2. นางสุรณี  รักสะอาด
3. นางสังวาลย์  พาดี
 
877 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บุตรน้อย
2. เด็กชายธิติกร  เนื้องาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรน้อย
4. เด็กหญิงพลอยชมภู  เที่ยงธรรม
5. เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย
6. เด็กชายภูทัต  ไกยพันธ์
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุตรน้อย
8. เด็กชายอภิชัย  เป็นมงคล
9. เด็กหญิงอัญชลี  พัดเย็น
10. เด็กหญิงเอมมิกา  พอร์ต
 
1. นางสุรางค์  สืบภา
2. นางบัวสอน  สมดี
3. นางมณฑพา  บุญจันทร์
 
878 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กชายกรีฑาพล  มีคุณ
2. เด็กหญิงจิราภา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงนงนภัส  สอิ้งทอง
4. เด็กชายปวริศน์  พิมพ์พันธ์
5. เด็กชายวชรพันธ์  พันธ์ศิริ
6. เด็กชายสิริสุขสวัสดิ์  แววศรี
7. เด็กหญิงสุติกาญน์  มีคุณ
8. เด็กชายอนุพงษ์  สู่สุข
9. เด็กหญิงอรสา  ไชยสิทธิ์
10. เด็กหญิงเปรมศิริ  สีส่วน
 
1. นายอวยชัย  สุทธัง
2. นายประเวศ  เกษรัตน์
3. นางประยูร  เกษรัตน์
 
879 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้องภัย
3. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยปัญหา
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
 
880 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เนืองสุวรรณ
2. เด็กหญิงจันทมณี  แก้วเสนา
3. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ไชยปัญหา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์พันธ์
5. เด็กหญิงอนุชิตา  วงศ์สายตา
6. เด็กหญิงอภิญญา  ทองเถาว์
7. เด็กหญิงเบญญาพร  บำรุงศิลป์
8. เด็กหญิงโชติกา  แก้วคำ
 
1. นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ
2. นางเพชรรินทร์  ศรีหานนท์
3. นางสาวสมพิศ  เทียนทอง
 
881 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภาคสีดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อูปแก้ว
4. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์เวียง
5. เด็กหญิงนันธิดา  แก้วยอดคง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พารัตน์
7. เด็กหญิงวรัญญา  ธรรมคุณ
8. เด็กหญิงอารียา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
2. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
4. นางสาวพยอม  หวังชื่น
 
882 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงกุลนัฏ  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงจิตติมา  พลอำนวย
3. เด็กหญิงฐิติพร  มณีพงษ์
4. เด็กหญิงฐิติมา  ตระการจันทร์
5. เด็กหญิงณัชดาวรรณ  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงรัตน์สุดา  แสงสุข
7. เด็กหญิงอริสรา  บุญสุข
8. เด็กหญิงเสาวรีย์  วายทุกข์
 
1. นางจตุพร  พรมทอง
2. นางสาวจารุณี  มณีพงษ์
3. นางเกวรินทร์  สีมาเพชร
 
883 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิดินาถ  รัตนสีหา
2. เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
3. เด็กหญิงญาณาธิป  ทวีสิทธ์
4. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโครกราด
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงเจติยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางอัจฉรา  โกศล
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางจิราพันธ์  โหราย์
4. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
884 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงขวัญทนันท์  ยลพันธ์ภักค์
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  บุรัชการ
4. เด็กหญิงทักษิณา  กันเพ็ชร
5. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สุภศร
6. เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง
8. เด็กหญิงสายชล  ธีรลีกุล
9. เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ
10. เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นางสาวโสรชา  กำพูล
3. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
4. นางสาวดวงใจภักดิ์  รักษ์อักษร
 
885 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร 1. เด็กหญิงปราถนา  อัฐจริยาพร
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอัฐณิธิชา  พันธ์มะปรางค์
4. เด็กหญิงเข็มอัปสร  นามชาลี
5. เด็กหญิงเมษยา  สว่างงาม
 
1. นางกัลยกร  สังเกตการณ์
2. นางชนิดา  สืบเสนาะ
3. นางสาวพิชญานิน  สินเติม
4. นางจอมศรี  สายสมบัติ
 
886 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เหง้าเกษ
2. เด็กหญิงธิดาพร  พรหมงาม
3. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วหยาด
4. เด็กหญิงพิชยธิดา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงรัชนีพร  ยลพันธ์
6. เด็กหญิงอัญชนิตา  ซาเสน
 
1. นางกมลทิพย์  ดอกอินทร์
2. นางหทัยทิพย์  โสมเกษตรินทร์
3. นางเกษศิรินทร์  ง้าวทอง
 
887 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายกิตตินันท์  ประสมทอง
2. เด็กหญิงจรินทร  ร่วมรักษ์
3. เด็กหญิงจิราภา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์
5. นายนิรพันธ์  พละศักดิ์
6. เด็กหญิงปฏิญญา  ร่วมรักษ์
7. เด็กชายพันกร  สอนเสนา
8. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ใจแน่น
9. เด็กหญิงมาริษา  ชมสาร
10. เด็กชายวันชัย  สมตัว
11. เด็กชายวีระภัทร  ทองล้วน
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  ร่วมรักษ์
13. เด็กหญิงหทัยพร  วงศ์สุข
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ซื่อสัตย์
15. เด็กหญิงอริสรา  คุณสว่าง
16. เด็กชายเจษฎากร  อาสาสุก
 
1. นางสาวสุวภัทร   บุตรอ่อน
2. นางสาวสุภาภรณ์  หอมทอง
3. นางอัจฉริยา  สองสี
4. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
5. นายประหยัด  โพธิ์ศิริ
 
888 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญถูก
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สืบศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  ช่วงโชติ
4. เด็กหญิงฐิตาภา  วิโทจิตต์
5. เด็กหญิงประภาวรรณ์  บูญถูก
6. เด็กหญิงพจนา  วรสุทธิ์
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  บูญภิรมย์
8. เด็กหญิงวนิดา  ปราบภัย
9. เด็กชายสรศักดิ์  พูพวง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองโชติ
11. เด็กหญิงเกศสุดา  พันธ์หมื่น
12. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองสม
13. เด็กชายเอกชัย  บุญถูก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์
2. นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส
3. นางสาวพินทร์ณัชชา  แก้วกนก
 
889 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลจิตต์  พูนพิพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงญานิกา  เวฬุวรารักษ์
3. เด็กชายณัฐพล  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง
5. เด็กหญิงตรีธนา  ดีงาม
6. เด็กชายธีร์ธวัช  โกพัตรา
7. เด็กหญิงนันทยา  สาริบุตร
8. เด็กหญิงนันท์นภัช  ศรีล้วน
9. เด็กชายปริญญา  โสภากัณฑ์
10. เด็กชายภูวนัย  พิชญาจิตติพงษ์
11. เด็กหญิงวรีภรณ์  สำอางอินทร์
12. เด็กหญิงสุปวีลัฏฆ์  จันทะสอน
13. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิดารา
14. เด็กชายอนุภัทร  เฉลิมศรี
15. เด็กชายโชติพัฒน์  เพชรภูวสวัสดิ์
16. เด็กหญิงโยษิตา  ไชยชนะ
 
1. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
2. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
3. นางสาวโสรชา  กำพูล
4. นางสาวดวงใจภักดิ์  รักษ์อักษร
5. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
 
890 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิดินาถ  รัตนสีหา
2. เด็กหญิงกัญจน์  คำหงษา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทวีชาติ
4. เด็กชายฉัตรชัย  สมสุข
5. เด็กหญิงชลธิชา  สบายใจ
6. เด็กชายชินดนัย  ทองอ่อน
7. เด็กหญิงญาณาธิป  ทวีสิทธ์
8. เด็กหญิงฐิติวรดา  โรคน้อย
9. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโครกราด
10. เด็กชายดรัณภพ  วิทิตพันธ์
11. เด็กหญิงธัญพิมล  นีระมนต์
12. เด็กหญิงปฐมาพร  ไชยรักษ์
13. เด็กหญิงปภังกร  ประวันณะกี
14. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
15. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
16. เด็กหญิงเจติยา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางชวัลกร  วิทยพานิช
2. นางอัจฉรา  โกศล
3. นางนงลักษณ์  เสระทอง
4. นางจิราพันธ์  โหราย์
 
891 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายชิตพล  เทศไธสง
2. นางสาวรณิดา  เรืองศรี
3. นายรติพงศ์  ศิริเวชมงคล
4. นายศักดิ์กริน  แสนทวีสุข
5. นายสหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
 
892 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายชาตรี  ครองยุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชโชค
3. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อหงส์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สารการ
5. เด็กหญิงอาภัสรา  สารการ
 
1. นางสำลี   ทองประสาร
2. นางจำปี  ครองยุทธ
 
893 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กชายกฤษฎา  กิ่งวัน
2. เด็กชายขจรศักดิ์  จันเป็ง
3. เด็กหญิงจัตุรงค์  ศรีสุโพธิ์
4. เด็กหญิงทิพย์นภา  บักกะโทก
5. เด็กหญิงอัมพร  มิ่งบุญ
 
1. นายวิชิต  สวรรค์พรม
2. นายสรศักดิ์  ทาวะรมย์
 
894 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายนาริตะ  อุณาภาคย์
2. นางสาวสุภัสสร  เย็นรักษา
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางสุชาดา  ฤาชากุล
 
895 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กชายจรูญ   นามประสพ
2. เด็กชายรัชชานนท์  อุทานุเคราะห์
 
1. นางพัทราวดี  คูณวัตร
2. นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ
 
896 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. นายวรวุฒิ  กาลพันธา
2. นายวิศวะ  วันดีวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  สายทิพย์
2. นางสาวพรนัชชา  บรรเทิง
 
897 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภักดีแพง
2. เด็กชายกิติพงษ์  กุลีสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  คลังชำนาญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธเสน
5. เด็กชายทรัพย์ทวี  ตระการจันทร์
6. เด็กชายภูมิ  เต็มใจ
 
1. นายวรวัฒน์  แสงงาม
2. นางทิพวรรณ  สุดามาตร์
3. นางพรรณี  แสงงาม
 
898 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายชินดนัย  หงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐพล  บุญกระจาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสงเขียว
4. เด็กชายพันธวัฒน์  เกษงาม
5. เด็กชายเพชรกล้า  โคมทอง
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก่นท้าว
 
1. นายสรศักดิ์  คุณมี
2. นางสาวปิยนุช  สุขชาติ
3. นางสาวณิชกานต์  ขันทอง
 
899 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงทักษพร  สุทธิเสวก
2. เด็กชายนันทพงศ์  ชื่่นบาน
3. เด็กหญิงปาธิตา  ความสวัสดิ์
4. เด็กชายพัชรพล  พาแก้ว
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ความสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีธรรม
 
1. นางอนงค์  ฟ้องเสียง
2. นางสาวจิตรา  ลีนาม
3. นายวีระพัฒน์  กนกหงษ์
 
900 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1. เด็กชายกฤษณะ  ปวงสุข
2. เด็กชายคมสัน  เพียปาก
3. เด็กชายจักรดุล  ปวงสุข
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สายวรรณ
5. เด็กหญิงนุชลี  ภูศิริ
6. เด็กชายเพชรหนึ่ง  บัวผัน
 
1. นายคำอรุณ  อุทธสิงห์
2. นางสุบรรณ  โพธิ์ภักดี
 
901 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กชายกรวิช  โยธา
2. เด็กชายทินกร  ปินะกัง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีเวียง
4. เด็กชายศราวุฒิ  ตะกิ่มนอก
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พยอมหวล
6. เด็กชายอภิสิทธื์  ปุ้มสระเกษ
 
1. นางสาววราภรณ์  วงศ์สุวรรณ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ตรีรัตน์
3. นางสาวดวงใจ  คำพันธ์
 
902 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงชวิศา  ประสิทธิกร
2. เด็กชายนนณพัฒน์  เหมรานนท์
3. เด็กชายภูริเดช  เชื้อเจริญ
4. เด็กชายรชานนท์  ศรีตระกูล
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์สำราญ
6. เด็กชายอันดา  วราห์คำ
 
1. นางยุวลี  ขันชะลี
2. นางขวัญใจ  กุลนาดา
3. นางนภาพร  สารการ
 
903 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  สายป้อง
2. เด็กชายนพรัตน์  พันธ์โสภา
3. เด็กชายพรเทพ  ภาวงษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พลราช
5. เด็กชายรัฐกิตติ์  อินทร์พร
6. เด็กชายเมธี   แก้วปัดชา
 
1. นายธนกร  แก้ววงค์
2. นางบัวสอน  กาละพันธ์
3. นางถุงเงิน  ชำนาญกิจ
 
904 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชยุต  จันทโกสิน
2. เด็กชายชโยดม  ทองคุ้ม
3. เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ
4. เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา
5. เด็กชายภรวิชญ์  กัณหา
6. เด็กชายศักดิ์สิทธ์  วงศ์รัตน์
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
2. นายนัคราช  หล่าบรรเทา
3. นางเบญจวรรณ  ไชยโพธิ์
 
905 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กชายกิชฤภณ  บุญโสพิศ
2. เด็กชายจักรภัทร  อัฒจักร
3. เด็กชายจิรภัทร  รัตนะโสภา
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยวรรณ
5. เด็กชายวรินทร  แก้วสุข
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญทำนบ
 
1. นายสุรชัย  ชมอินทร์
 
906 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายกิตติภพ  สมยา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทร์ทะเนตร
3. เด็กชายธีรเดช  ขำตา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  คณะพันธ์
5. เด็กชายศิรภัทร  มึนขุนทด
6. เด็กชายเจษฎา  อินทรวัตร
 
1. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
2. นายวินัย  เผ่าภูรี
3. นางวิมล  เจริญสุข
 
907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิษา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงณัฐชา  จันปุ่ม
3. เด็กหญิงณิชากร  สอนอาจ
4. เด็กชายธีรวัต  รักษาศรี
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ชนชีวารัตน์
6. เด็กหญิงพัดชา  เที่ยงบริบูรณ์
 
1. นางมนทิตา  กิตติโกสินท์
2. นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ
3. นางสาวนันทนัช  หาวงษ์
 
908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเตย 1. เด็กหญิงกาญจนา  สองศรี
2. เด็กชายฐิติกร  ตาน้อย
3. เด็กชายธนากร  พลศรี
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ลัทธิวรรณ
5. เด็กชายอภิชาติพงศ์  เสนา
6. เด็กหญิงเนตรตะญา  นิลแสงศรี
 
1. นายฤทธิศร  เฉลิมศรี
2. นางคำเพียร  สรรพสาร
 
909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายกฤษกร  บริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  พลพฤกษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ชะลูด
4. เด็กชายธนากร  พิมพลา
5. เด็กชายศิลาธร  ทากุ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  รากวงศ์
 
1. นายวิจัย  หมีคำ
2. นางเบญจมาพร  บุญเดช
3. นางรจนี  ทองสวัสดิ์
 
910 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระยับศรี
2. เด็กชายณัฐพล  หินตะ
3. เด็กชายสรวิชญ์  เงาะเศษ
4. เด็กหญิงสุภนิดา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เปลี่ยนแม้น
6. เด็กหญิงอนุธิดา  บุ้งทอง
 
1. นายปราโมทย์  ธานี
2. นางสาวสุภาพร  บุ้งทอง
3. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
 
911 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดไร่น้อย 1. เด็กชายกิตติภณ  คงตางาม
2. เด็กชายณวดล  ทองไทย
3. เด็กหญิงธนพร  โครตมณี
4. เด็กชายธนลภย์  ฮะฮั่วเฮง
5. เด็กชายวรวุฒิ  สมหวัง
6. เด็กชายเอกรัตน์  ผิวทอง
 
1. นางสุขสันต์  ใจแก้ว
2. นางพิมลพัสตร์  ตะนันท์
3. นายธีรนันท์  ยิ่งวงค์
 
912 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายบรรพต  อุ่นอ่อน
2. เด็กชายปณัย  วงศ์ประเทศ
3. เด็กชายปริญญา  นะที
4. เด็กชายปิยะศักดิ์  ตางาม
5. เด็กชายวีระพล  สมศรี
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มาลัย
 
1. นายนิวัตร  นะที
2. นางพรรณวิภา  นะที
3. นางสาวอ้อมเดือน  แสงโชติ
 
913 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์นาม
2. เด็กชายจักรกฤษ  มนตรี
3. เด็กหญิงปาลิตา  สานเสนาะ
4. เด็กหญิงวรากรณ์  สุขเติม
5. เด็กชายวิทย์ธวัชชัย  จำปาเงิน
6. เด็กชายเดชาวัต  ปัญญาเฉียบ
 
1. นางพัฒนาภรณ์  เกื้อทาน
2. นางสาววิพราวพรรณ  เจริญวงศ์
 
914 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายชิณวัฒ  คุตะวัน
2. เด็กชายณปกร  น้อยนาง
3. เด็กชายทรงพร  ขอสกุลถาวร
4. เด็กชายปฐวิกรณ์  รักดี
5. เด็กชายปิยะ  ทิวาพัฒน์
6. เด็กชายพิจิตร  ศิืริสุทธิ์
 
1. นายเทียม  คุณมี
2. นางสุรีย์ภรณ์  ชารีชุม
3. นางอุทัยวรรณ  โสภาภาค
 
915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัตถา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จินดาพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุวัตร์
4. เด็กชายศิวกร  คลาดโรค
5. เด็กชายสรยุทธ  ไทยรัตน์
6. เด็กชายไกรวิชญ์  แม่นสิงห์
 
1. นายอานนท์  ทาปศรี
2. นางดารณี  ธานี
3. นายฉลอง  ธานี
 
916 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายบารมี  วันดี
2. เด็กชายพงศธร  ภูสิงห์
3. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำทอง
4. เด็กชายพีรภัทร  วงศ์อุดม
5. เด็กชายสงกรานต์  สายสุพรรณ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สายแวว
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
2. นางวะรากร  ยางงาม
 
917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โสทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองชุม
3. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญแจ้ง
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ล้นทม
5. เด็กชายวีระยุทธ  ภูจีวร
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  ทองขันธ์
 
1. นายทวี  จันทร์เขียว
2. นายประสิทธิ์  วาจาสัตย์
 
918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายจักรภพ  บุญธรรม
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ภักดี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กะนะหาวงศ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เนตรพงษ์
5. เด็กชายพีรภัทร  บุญไกร
6. เด็กชายอินทนนท์  บุญทรง
 
1. นางกรรณิการ์  ทศโยธิน
2. นางสาวศรีนคร  สมดี
 
919 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 22 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายคมชาญ  คงดี
2. เด็กหญิงจินารัตน์  โงมขุนทด
3. เด็กชายนันทพงค์  ศรีคง
4. เด็กชายพงศกร  ผลทวี
5. เด็กหญิงวรางคณา  มีวงศ์
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แนนดี
 
1. นางพรรณวดี  แสนทวีสุข
2. นางสำเริง  แสงวิเชียร
3. นางกมลวรรณ  อระไชย
 
920 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายกศิวัฒน์  กุมี
2. เด็กชายคณานาถ  มิ่งเมือง
3. เด็กชายชาตรี   ศรีสมุทร
4. เด็กชายธนประเสริฐ   เสมอภาค
5. เด็กชายธีรพงษ์  จิตทวี
6. เด็กชายนาธาร  สระทองวาท
 
1. นางพิศมัย  ใจแน่น
2. นางมณเฑียร   คละเครือ
3. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
 
921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำวงศ์ษา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  มูลเหลา
3. เด็กชายปดิพัทดิ์  แนวจำปา
4. เด็กชายยศชภักดิ์  ณะวารี
5. เด็กชายสุกฤษฎ์  พระคุณเลิศ
6. เด็กชายอภินันท์  นูคำดี
 
1. นายประหยัด  โพธิ์ศิริ
2. นายบรรจบ  ชุมนุม
3. นางนุชนี  ทาตระกูล
 
922 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 26 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  หงสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ชูชาติ
3. เด็กหญิงธนาวรรณ  วิชัยกันหา
4. เด็กหญิงนงนภัส  ค้อทอง
5. เด็กหญิงนรีกานต์  รัตพันธ์
6. เด็กชายแมทธิว  จำปาอ่อน
 
1. นายสฤษดิ์  ทองแสง
2. นางจันทร์เพ็ญ  บุญเนตร
3. นางไพรวัลย์  ทองแสง
 
923 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤษชณัช  ชาติประเสริฐ
2. เด็กชายชนกฤต  พิมพ์สอน
3. เด็กชายป้อมเพชร  สมานพงษ์
4. เด็กชายพัสกร  ทรงวิชัย
5. เด็กชายยอดภู  ศรีวัฒนานนท์
6. เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ
 
1. นายพิเชษฏ์  ตันติศิรินทร์
2. นายอดิเรก  ทุมวงศ์
3. นายอดิเทพ  พลชัย
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายธนพล  อุตม์ทอง
2. เด็กชายนนทกร  เผือกผาสุข
3. เด็กชายนรินทร์  วงศ์สายตา
4. เด็กชายเกรียงไกร  เตระนะกาโย
5. เด็กชายเทอดพงษ์  ปานแก้ว
6. เด็กชายเอกราช  ชอบเสียง
 
1. นายฉลอง  ธานี
2. นายอุบล  ยลพันธ์
3. นางดารณี  ธานี
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายขจรเดช  ราษฎรดี
2. เด็กชายต่อตระกูล  โมลิพันธ์
3. เด็กชายปุณณสิน  สุภศร
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ยวนยี
5. เด็กชายวิทยานิพนธ์  บุญคูน
6. เด็กชายศิรวิชญ์  กล้าหาญ
 
1. นายชัยพฤกษ์  เหมือนชาติ
2. นางศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
 
926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ภัควันต์
2. เด็กหญิงปริยภรณ์  คันธจันทน์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ภัควันต์
4. เด็กหญิงวิสุดา  ลานนท์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณโท
6. เด็กหญิงไอรดา  พลกุล
 
1. นายไพฑูรย์  โคตรพัฒน์
2. นางอุษา  โคตรพัฒน์
3. นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์
 
927 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1. เด็กชายจุลจักร์  อาระมล
2. เด็กชายณัฐกร  บุญมาก
3. เด็กชายดนุพัฒน์  สุวรรณพรม
4. เด็กชายนนทวัตร  สมานคำ
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ปวงสุข
6. เด็กชายอนุสรณ์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นายคำอรุณ  อุทธสิงห์
2. นางสุบรรณ  โพธิ์ภักดี
 
928 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายชัชวาลย์  แสงเขียว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บรเพ็ชร
3. เด็กชายธนัญชัย  แสงนิล
4. เด็กชายนพพร  สายจันดี
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงนิล
6. เด็กชายสิทธิชัย  ชาวชล
 
1. นายสุรพรรณ  ประสานสุข
2. นางลัดดา  เท่าสาร
3. นางสาววัลภา  บำรุงแคว้น
 
929 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กชายจักรินทร์  กาฬเนตร
2. เด็กชายจีรพัฒน์  แสนภูมี
3. เด็กชายชัยภัทร  พรมบุตร
4. เด็กชายภูวเนตร  อิ่มใจ
5. เด็กชายวิธวิทย์  ลาภยิ่ง
6. เด็กชายสุภัทร  นามศักดิ์
 
1. นางโสรัตยา  วงศ์สวัสดิ์
2. นางนันทยา  วงศ์พุฒ
 
930 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุศรีสังข์
2. เด็กชายธนกร  สลับศรี
3. เด็กชายธีรภัทร  กมลรัตน์
4. เด็กชายธีระนัย  สายเสมา
5. เด็กชายนนทกานต์  ชมภูพื้น
6. เด็กชายวุฒินันท์  ชมภูพื้น
 
1. นายสำนวน  ภูพวก
2. นายธีระวัช  ศรีนาม
3. นายกฤษฎา   พาชื่น
 
931 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายทองแท้  กาษเกษ
2. เด็กชายภาสกร  วิเศษโวหาร
3. เด็กหญิงวรางคณาง  ใจเพียง
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  ธนโชติวรานนท์
5. เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น
6. เด็กชายอรุโณชัย  หอมวงษ์
 
1. นางพวงเพชร  บุตรี
2. นางเพ็ญนภา  คำมีแก่น
3. นายอัครวัฒน์  กาญจนเสน
 
932 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินเอี่ยม
2. เด็กชายธีรเดช  แสงใส
3. เด็กชายศักดา  แผ่นหิน
4. เด็กชายศักดิ์ทวี  ทวีศักดิ์
5. เด็กชายศุภชัย  คำเสมอ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยสุข
 
1. นายสุริยา  บุญแท้
2. นายจำรัส  บุญกอง
3. นางสาวสุภาพร  บุ้งทอง
 
933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายญานพัฒน์  ศรีคำ
2. เด็กชายปฏิภาณ  หมื่นท้าว
3. เด็กชายปุณณภพ  ลลิตจรูญ
4. เด็กชายพงศภัค  พุ่มจันทร์
5. เด็กชายรชต  ก้อนคำ
6. เด็กชายอัครชัย  ราชวงศ์
 
1. นายนัคราช  หล่าบรรเทา
2. นายชวนพิศ  แสงสวย
3. นางเบญจวรรณ  ไชยโพธิ์
 
934 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์แหวน
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ถนอมศักดิ์
3. เด็กชายยุทธพิชัย  สุขประมูล
4. เด็กชายวิศรุต  จันทรา
5. เด็กหญิงอภิญญา  สืบเสนาะ
6. เด็กชายอภิเชฏ  กิ่งวัน
 
1. นางดัชนี  อรรคฮาต
2. นางศิรประภา  คะเณศรี
 
935 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวาภพ
2. เด็กหญิงจิตตรา  เฉลิมฉัตร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่วยกลาง
4. เด็กหญิงพรรวษา  พลเมือง
5. เด็กหญิงพิณนภา  ทองนุเคราะห์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผิวละมุล
 
1. นายธงชัย  ศรีดารา
 
936 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงขวัญสุดา   เบิกบาน
2. เด็กหญิงฐิติยา  ศิรินนท์
3. เด็กหญิงวรรนิษา  สีลากุล
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณดี
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจกล้า
6. เด็กหญิงสุกัลยา  อุทานุเคราะห์
 
1. นายพิเชษฐ์  สมชัย
2. นางนางบุดดี  สมบูรณ์
3. นางสาวชนม์ณภัทร  คุตนาม
 
937 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทพันธ์
2. เด็กชายธนวัััติ  ภาคศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สาคร
4. เด็กชายเกริกเกรียรติ  เที่ยงธรรม
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
6. เด็กชายเอกระวี  ชะบา
 
1. นายชาลี  ใสขาว
2. นายทูลศักดิ์  สืบภา
3. นางสาวสุนันทา  ทองไทย
 
938 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายธรรมนูญ  นนท์ประมาณ
2. เด็กชายธีรภัทร  หาญสมศรี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  สารีพันธ์
4. เด็กชายพานทอง  สาระไทย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ทองนิ่ม
6. เด็กชายภาณุสิทธิ์  พิณโย
 
1. นายไพสิฐ  พลสวัสดิ์
2. นายวินัย  เผ่าภูรี
3. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
939 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านพิณโท 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลโกทา
2. เด็กชายนพสิทธิ์  เนตรแสงศรี
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สายแวว
4. เด็กชายพุฒิเมธ  ผิวงาม
5. เด็กชายศุภกร  ซุ่นเซ่ง
6. เด็กชายอนิรุทธิ์  คำศรี
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
2. นางสาวนารี  นามทอง
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญช่วย
 
940 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายทัดธนา  วายทุกข์
2. เด็กชายพิบูล  ธะนู
3. เด็กชายภานุพงษ์  ดอกอินทร์
4. เด็กชายภานุพงษ์  ดอกอินทร์
5. เด็กชายภูมินัฐ  ดีที่สุด
6. เด็กชายวราวุฒิ  หวานใจ
 
1. นายชาตรี  ยิ่งยืน
 
941 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายกิตติชัย  แผงงาม
2. เด็กชายณัฐพล  ก้านจันทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามศรี
4. เด็กชายทตพร  ประจวบบุญ
5. เด็กชายธีรภัทร  คชรักษ์
6. เด็กชายปวร  อาจวิชัย
 
1. นายวิเชียร  เทพมุสิก
2. นายสังคม  วุฒิเศลา
3. นางประมิตร  วุฒิเศลา
 
942 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กชายจีรวัฒน์  งิ้วลาย
2. เด็กชายทักษิณ  โชคทรัพย์
3. เด็กชายธนโชติ  สายเนตร
4. เด็กชายนิติกร  ศรีไพดร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สมหวัง
6. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีจันทร์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ตรีรัตน์
2. นางสาวดวงใจ  คำพันธ์
3. นางสาววราภรณ์  วงศ์สุวรรณ
 
943 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายกัญญณัช  ทองศรี
2. เด็กชายบารมี  ไทยกุล
3. เด็กหญิงพรรณตาล  ณรงค์พันธ์
4. เด็กชายพรเทพ  จิตสิงห์
5. เด็กหญิงอรัญญา  ผลเพียร
6. เด็กชายอินทิรา  วันดี
 
1. นายเสมา  ขุนทวี
2. นางวะรากร  ยางงาม
 
944 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กชายกิตติ  เกษียร
2. เด็กชายจิรศักดิ์  เทียนศรี
3. เด็กชายชัยมงคล  คำชมภู
4. เด็กชายชาติชาย  เชื้อประทุม
5. เด็กชายภานรินทร์  เชื้อประทุม
6. เด็กชายมงคล  อนาชม
 
1. นายปรีชา  ธานี
2. นายวรพันธ์  ธานี
 
945 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเตย 1. เด็กชายจักรภพ  จันทร์งาม
2. เด็กชายชลทิตย์  เสนา
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  พลศรี
4. เด็กชายธีรพงศ์  ตาน้อย
5. เด็กชายภูมิภัทร  เห็มภูมิ
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์งาม
 
1. นายฤทธิศร  เฉลิมศรี
 
946 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายณภัทร  จำปา
2. เด็กชายณัฐดนัย  สุกใส
3. เด็กหญิงปวีณา  มานุจำ
4. เด็กชายอนุชา  จารฤทธิ์
5. เด็กหญิงอริษา  วงค์ษา
6. เด็กชายเฉลิมชัย  นามคีรี
 
1. นางสาวพยอม  หวังชื่น
2. นางพรนภา  คงสนั่น
3. นายทัศน์ปักษา  ภาเข็ม
 
947 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุตรน้อย
2. เด็กชายธีรเทพ  ม่วงทอง
3. เด็กชายนนทนันท์  นักคำพันธ์
4. เด็กชายพงศกร  ง่อนไถ
5. เด็กชายรุ่งศักดิ์  นิลริ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  สืบสวน
 
1. นางรัตตินันท์  ภักดีพงศ์พีระ
2. นางวรรณพร  พาชอบ
3. นางศศิธร  ผิวอ่อน
 
948 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดไร่น้อย    
949 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายวรฉัตร  วิรัตน์
3. เด็กชายวิทวัส  พุทธวงค์
4. เด็กชายวิเชียร  พิลากุล
5. นายศุภชัย  สีแก้ว
6. นายศุภณัฐ  มาศสุวร
7. นายสุประสิทธิ์  ทองสวัสดิ์
8. นายเฉลิมวงศ์  เคนบุปผา
 
1. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
2. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
3. นายอาทิตย์  กุลบุตร
 
950 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นายธนกร  กำทอง
2. นายธวัชชัย  ยุทธเสน
3. นายนันทวุฒิ  ดวงศรี
4. นายภูริเดช  แก้วม่วง
5. เด็กชายวีวัช  แสนก่ำ
6. นายวุฒิพงษ์  วรรณโท
7. เด็กชายศุภกร  ตระการจันทร์
8. นายสราวุธ  โคสพ
 
1. นายจันทร  คามินทร
2. นายไพฑูรย์  โคตรพัฒน์
3. นายมนูญ  กะนีจิตร
 
951 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชาชัย
2. เด็กชายธีรเดช  อยู่สุข
3. เด็กชายพชรพล  อยู่สุข
4. เด็กชายสมพร  ลอกทอง
5. เด็กชายสิทธิชัย  บุญศิริ
6. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสิงห์
7. เด็กชายอัษฎา  สายแวว
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์งาม
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. จ.ส.อ.บุญยฤทธิ์  มุสิกา
3. นายณัฐกฤษ  แสงทอง
 
952 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หินไชยศรี
3. เด็กหญิงอัญชนากานต์  พันธ์ดวง
 
1. นางอรอนงค์  ดำริห์
2. นายปรีชา  ทองลอง
 
953 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เยื่อใย
2. เด็กหญิงดวงกมล  คำโสมศรี
3. เด็กชายวรเชษฐ์  เต็มดี
 
1. นายดำรงค์  บวชไธสง
2. นางไพบูลย์  สุตาชา
 
954 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พาชื่น
2. เด็กหญิงวิญาพร  สลักคำ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวอ่อน
 
1. นางทองดี  พุทธรักษา
2. นางสาวอ้อมเดือน  แสงโชติ
 
955 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  วงศ์อุดม
2. เด็กหญิงพัชราพร  หอกคำ
3. เด็กหญิงภิญญดา  ฝ่ายจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
2. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
956 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงณัชชา  น้อยนาถ
2. เด็กหญิงปพิชญา  สายจันดี
3. เด็กหญิงอริสสา  ปักกาเว
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นางสายใจ  ทิมา
 
957 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงสิระภัทร  วงศ์สายตา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มูลตรี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สายงาม
 
1. นางบุญเพ็ง  ภารพักตร์
2. นางวัชราวรรณ  สิงห์นาค
 
958 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  เจริญภักดิ์
2. เด็กหญิงบัวหลาย  จอมหงษ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตรสิงห์
 
1. นางประดับศรี  เฝ้าทรัพย์
2. นางนวลฉวี  แสนศรี
 
959 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจอง
2. เด็กหญิงภัชจิราภรณ์  วันโท
3. เด็กหญิงวชิรา  แสงกล้า
 
1. นางดารารัตน์  พั่วพันธ์
2. นางรำไพ  สมบัติไทย
 
960 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  สมพานนอก
2. เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เอกวิทยาเวชนุกูล
 
1. นางนงลักษณ์  อุษณีย์งามเจริญ
2. นางเคียงเพ็ญ  พรหมพล
 
961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เชื่้อชม
2. เด็กหญิงพรภวิษย์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกษมราช
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
2. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
 
962 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายธนากร  บุญวัง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์นันทวรรธ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  กะนะหาวงค์
 
1. นางวิไล  มณีเรืองฤทธฺิ์
2. นางวราภรณ์  นาคมุจลินท์
 
963 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพิมผกา  ส่งสุข
3. เด็กหญิงมนธพร  โชติงาม
 
1. นางวิภารัตน์  ฤทธิแผลง
2. นายเกษมสันต์  สารการ
 
964 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์
2. เด็กหญิงสิรินยา   ทวีพันธ์
3. เด็กหญิงแสนพร  อุ้มบุญ
 
1. นางสาวสมพร  สิทธิจินดา
2. นางบุดดี  สมบูรณ์
 
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงทักษพร  สายพฤกษ์
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เผ่าศิริ
 
1. นางนพพร  วุฒิพรหม
2. นางสาวกฤษณา  สำลีใย
 
966 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงชลลดา  ทองสง่า
2. เด็กชายนิรุต  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก่นสาร
 
1. นางทัณฑิกา  ธานี
2. นางบัวทิพย์  บุ้งทอง
 
967 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมผล
2. เด็กหญิงนีรภา  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  ใจเพชร
 
1. นายไฉน  เผือกไร่
2. นางทิพวรรณ  โรจนไพรวงศ์
 
968 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์โต
2. เด็กหญิงนงลระหง  บุญจุล
3. เด็กหญิงพิรดา  สมสวย
 
1. นางอุบลวรรณ  ชนะชัย
2. นางสาวอโรชา  โสตแก้ว
 
969 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดตา
2. เด็กหญิงชาลิณี  ทักทาย
3. เด็กหญิงนฤภร  อุสกุล
 
1. นางอัจฉรา  ย่อมมี
2. นายมณี  สุระเสียง
 
970 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จุลดาลัย
2. เด็กหญิงธาริณี  จันทร์คำ
3. เด็กชายศฎาวุฒิ  คุ้มครอง
 
1. นางรัตนา  พัฒนชัย
2. นางเตือนใจ  ไทยแท้
 
971 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงพีรดา  วงศ์เจริญ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ตั้งพรหมจรรย์
 
1. นางวาสนา  แยบภายคำ
2. นางจงจิตต์  สุนทรารักษ์
 
972 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพิราพร  หมีคำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  สีหมอก
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  กองอุ่น
 
1. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
2. นางกัลยา  รุ่งเรือง
 
973 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พวงศรี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญรินทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ผาลา
 
1. นางมยุรี  จันทร์จรัส
2. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  ทองประสาน
 
974 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายคธายุทธ  กิจโกศล
2. เด็กชายฐิติรัตน์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองบ่อ
 
1. นางสมพร  กองทุน
2. นางสาวพินทร์ณัชชา  แก้วกนก
 
975 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงกรกนก  สร้อยสนธ์
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  เชาวลิตร
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สร้อยสนธ์
 
1. นางวราภรณ์  สุดดี
 
976 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กชายกิตติคมน์  พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยรันต์
3. เด็กชายสุริยา  นาสา
 
1. นายสนิท  โทแก้ว
2. นางแสวง  โทแก้ว
 
977 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงนันทิตา  จูงพันธ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  กากแก้ว
3. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  ประกอบ
 
1. นางอำพร  อินดี
2. นางสาวปริยานุช  เปนะนาม
 
978 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ธรรมชอบ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรไชย
3. เด็กชายวันชัย  โนวังหาร
 
1. นางขนิษฐา  แสงงาม
2. นางสาวสุภาวดี  วงศ์พรหมศรี
 
979 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงปุญยนุช  จักรฤทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หิรัญวรรณ
 
1. นางสาวธิดลยา  ปานทรัพย์
2. นางศิริญญา  ถ้ำหิน
 
980 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ธุริวงษ์
3. เด็กชายวีธวินท์  เผ่าภูรี
 
1. นายสิทธิพล  ครองยุทธ
2. นางเพชรา  พิชญ์ประเสริฐ
 
981 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พานเงิน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก่นการ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พันธ์วัตร
 
1. นางรัชนี  อักษรศรี
2. นางอรุณศรี  บุญยิ่ง
 
982 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ประสานพิมพ์
2. เด็กหญิงมลนิดา  ลาภประเสริฐ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พงษ์อนันต์
 
1. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
2. นางสุภาพร  วงศ์สิงห์
 
983 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงปรียาเมธ  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ตรกสังข์
3. เด็กหญิงสายทิพย์  ทางชอบ
 
1. นางรัชนี  อยู่สุข
2. นายปรีดา  สุบินดี
 
984 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงพานิช
2. นางสาวพิมพ์ใจ  บุญค้อม
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  เทศราช
 
1. นางชัญญนิษฐ์  ทาทอง
2. นายธนเสฏฐ์  ง้าวทอง
 
985 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนิสากร  ทำนุ
2. เด็กหญิงนุกูล  หว่านทอง
3. เด็กหญิงสุวรรณี  โทระพันธ์
 
1. นางทัณฑิกา  ธานี
2. นางบัวทิพย์  บุ้งทอง
 
986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเสมอ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คำเสมอ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บุ้งทอง
 
1. นายวราวุธ  บุ้งทอง
2. นางกาญจนรัตน์  ธัญนันทิวรรธน์
 
987 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายคามิน  สิงห์บัวบาน
2. เด็กหญิงมยุริน  พลคช
3. เด็กหญิงเกศกนก  ถิระโคตร
 
1. นางสุพรรณี  สุภาคาร
 
988 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงกิติพร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงภีรดา  ประทุม
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  ใสแสง
 
1. นางรุ้งเพชร  สาธุจรัญ
2. นางสาวมลฤดี  ศรีสานต์
 
989 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ชินทะวัน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สืบสิงห์
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  ชินทะวัน
 
1. นางสาวสุพรรษา  พงษ์เกษม
2. นายสุริยัน  พึ่งภพ
 
990 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เทศนา
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  โคจร
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  เทศนา
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นายพิพัฒน์  บุญมาก
 
991 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เจีย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นางสาวดวงจันทร์  การกล้า
2. นางสาวกาญจนา  บุญยิ่ง
 
992 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงนิศมณี  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ธะนู
3. เด็กหญิงมาริสา  วรวัตร
 
1. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
2. นางถนอม  แผนสมบูรณ์
 
993 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงจิราพร  ศุภสุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สายกนก
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์   ทวีวงศ์
 
1. นางสมคิด  ศิริมนตรี
2. นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์
 
994 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกานติมา  หอมเย็น
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองก้อน
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หอมเย็น
 
1. นางสุวรรณี  สุนทรารักษ์
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์โสม
 
995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวจีระวรรณ  วรรณโท
2. นางสาวนริศรา  สีวงษ์
3. นางสาวยุวรี  บุญสุข
 
1. นางไกรศรี  สายกันต์
 
996 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายธรรม์ญธร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงนันทนา  บุญรมย์
3. เด็กชายพัทธดนย์  สมดี
 
1. นางสาวบุญช่วย  บุตรน้อย
2. นางวะรากร  ยางงาม
 
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงนฤพร  สาธรราษฎร์
2. เด็กหญิงรักษ์คณา  คณารักษ์
3. เด็กชายศิลสุนทร  กำหอม
 
1. นายอนันต์  พันวิลัย
2. นางจิณณพัตท์  จันมีรชานัตธ์
 
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ทองเย็น
2. เด็กหญิงนารินทร์  แก้วกาฬ
3. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณเสน
 
1. นางสุวิมล  บุญใส
2. นางยุพาพร  โพธิ์พรหม
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  อินทรุกขา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงมุทิตา  เวชกามา
 
1. นางสุรางคนา  แพงสุพัด
2. นางสาวสุมาลี  บุญดี
 
1000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมสัตย์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงสาวิณี  เชียวพอ
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
2. นางสุรีภรณ์  มาลาสาย
 
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงนัฐวดี  แสงสุข
2. เด็กหญิงปริศนา  ตระการจันทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญลี
 
1. นางดวงจันทร์  พิมพ์หงษ์
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายชัชชัย  สุวัฒนวิทย
2. นายธนากร  กุลวงศ์
3. นายสันติ  ก้อนศิลา
 
1. นายสุชาวุฒ  ฤาชากูล
2. นางสุชาดา  ฤาชากูล
 
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตดา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ยลหิรัญ
3. เด็กหญิงอัญชลี  วาระศรี
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
1004 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงอรกานต์  แป้นสันเทียะ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ได้เลิศ
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายสุภาพ  สมานชื่่น
 
1005 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายยศกร  กองอุ่น
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุบผาพวง
 
1. นางสาวอุษณีย์  ภารการ
2. นางสาวอัจฉรียา  อมรสินทร์
 
1006 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์  ทาระสาร
2. เด็กชายพุทธรักษ์  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
2. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
 
1007 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เชื้อแสน
2. เด็กชายพงษพัศ  นุ่มนวล
 
1. นายวรานนท์  ผะดาวงศ์
 
1008 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คืดนอก
2. เด็กชายวีระพล  ธาระพันธ์
 
1. นายคมสัน  วงค์มาสา
2. นายเอกพันธ์  จินดาเนตร
 
1009 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาตระกูล
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ้อมชมภู
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
2. นายธนา  กาหาวงศ์
 
1010 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน
2. เด็กหญิงธันญ์รพี  นิษฐ์ธีรวัต
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
1011 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายกีรติ  การกล้า
2. เด็กชายสุชาคีย์  ไม้จัตุรัส
 
1. นางปราณี  ธานี
2. นางประคอง  ศิริผล
 
1012 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงชนัญทิตา  อบเชย
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  ดำริห์
 
1. นางสาวลลิตา  อนุชา
2. นายจันทราทิศ  คำวันสา
 
1013 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาใต้ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เบ้างาม
2. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยพันธ์
 
1. นายสมพงษ์  นาคะวงศ์
2. นางอารีย์  ศรีลาศักดิ์
 
1014 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงเขมรุจี  ครองยุติ
 
1. นางขวัญใจ  กุลนาดา
2. นางยุวลี  ขันชะลี
 
1015 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปิมปาตัน
2. เด็กหญิงพิริสา  ทองโชติ
 
1. นายอำนาจ  ขาววิเศษ
 
1016 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริพัฒร์
2. เด็กชายยศพัทธ์  ปลื้มกมล
 
1. นางสาวสถิรา  เทือกพุดซา
2. นางภัทรพร  บุญกอง
 
1017 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงจิณณวัทย์  จุลดาลัย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์หล้า
 
1. นายวีระสัณห์  แก้วคำ
2. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
 
1018 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ทองไทย
2. เด็กหญิงสมปราถนา  อัคราช
 
1. นายพรศักดิ์  บุญเอื้อ
2. นายสุนทร  สมบัติไทย
 
1019 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1. เด็กหญิงมินรดา  ไหว้ครู
2. เด็กหญิงอริญา  นิยมชาติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หินผา
 
1020 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจุุฑาทิพย์  ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงเนตรนภา  มาลี
 
1. นางมณเฑียร   คละเครือ
2. นางพิศมัย  ใจแน่น
 
1021 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายก้องภพ  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายสันติ  กาฬภักดี
 
1. นายนพดล  จันทร์ส่อง
2. นายพิจารณ์  ธานี
 
1022 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบัวยาง 1. เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงสาธิตา  พลสมัคร
 
1. นายโอภาส  วุฒิเศลา
2. นางสรรชนีย์  วุฒิเศลา
 
1023 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1. เด็กชายนันทกร  สวยงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญกอง
 
1. นางสาวศศิกานต์  สาสงวน
2. นางสาวรัชดา  เรือกิจ
 
1024 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญา  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงพุทธิ  กาวัลย์
 
1. นายฉัตรชัย  สายแวว
2. นางสาวเบญจพร  สายแวว
 
1025 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  บูรณพล
 
1. นางพัชร์ธรา  พาชื่น
2. นางสาวสุชญา  พยัคฆพล
 
1026 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กชายชนะชล  นาสารีย์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ดีสี
 
1. นางสาวภัทราวดี  สายบัวบาน
2. นายประยูร  กาฬเนตร
 
1027 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายกวิภพ  สายทิพย์
2. เด็กชายขวัญชัย  ทองคุณ
 
1. นางกุฌุมา  พระโรจน์
 
1028 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บุญศิริ
2. เด็กชายทินภัทร  นามศุก
 
1. นางอนุธิดา  บุญเพศ
2. นางสาวปิยะนุช  จิตต์สิงห์
 
1029 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงพรชลัท  ศรีใสไพร
2. เด็กชายแสนพล  ตันมณี
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
2. นางสาวศิริพร  สายแวว
 
1030 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงบุษบา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงอโรชา  ศรีราช
 
1. นางสาวพวงทิพย์  นามวิชา
 
1031 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชชัย   แทนค็อค
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ลิมปิทีปราการ
 
1. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์
2. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
 
1032 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กหญิงฐิฏิญาภรณ์  บุญเนตร
2. เด็กชายพลากร  แสงคำ
 
1. นางนิตยา  ธานี
 
1033 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวิทย์  เชื้อชาญ
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีไทย
2. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
 
1034 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกษิเดช  ส่วนบุญ
2. เด็กชายเตชะณัฐฐากรณ์  บูชาพันธ์
 
1. นางศิรินภา  ไพรศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมจันทร์
 
1035 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกิติกรณ์  แดนพันธ์
2. เด็กชายประกาสิทธิ์  มณีชัย
 
1. นายธำรงค์ฤทธิ์  ปลื้มจิต
2. นางสาวชนม์ณภัทร  คุตนาม
 
1036 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 1. เด็กหญิงภัคจิรา  นามศร
2. เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร
 
1. นายอักษร  สมญา
2. นางสุพิศ  แสนทวีสุข
 
1037 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงกรุณาพร  สายเนตร
2. เด็กหญิงรัตนฤดี  สุขเรือง
 
1. นางอันธิกา  กรไกร
 
1038 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กชายสิรภพ  เชาว์วิเศษ
2. เด็กชายสุณัฐชนนท์  ดับพิษ
 
1. นายประชัน  กุลจิตต์
2. นางเอื้องขวัญ  สารักษ์
 
1039 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศร์  ไพบูลย์
2. นางสาวพัชราภา  ศูนย์โศรก
3. เด็กชายสุรพงษ์  ครองยุติ
 
1. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
2. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
 
1040 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายนิรัตน์  พาละจ่า
2. เด็กชายเกียรติบุตร  บุ้งทอง
 
1. นายขจร  เยาวบุตร
2. นายธวัชชัย  บุญมาศ
 
1041 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทโน
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  แสงโชติ
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ   สมบูรณ์
 
1042 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นภาวัฒนดำรงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ธงศรี
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. นายไพโรจน์  นามรมย์
 
1043 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ภัควันต์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จริตรัมย์
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
1044 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายประพัฒน์  บุญเพียง
2. เด็กหญิงศรุตยา  แก่นสาร
 
1. นายกรวิท  นิลกิจ
 
1045 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายชนะชัย  ศรีอำนาจ
2. เด็กชายวัชรพล  สีแสด
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นายสุธาวุฒิ  ฤาชากูล
 
1046 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายธนกร  จันทร
2. เด็กชายสถาพร  บุญไกร
 
1. นางภัทรวดี  สุริสาร
2. นางเพียงจิต  สุวรรณพงศ์
 
1047 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายจิรสิน  ศรีดาพันธ์
2. เด็กชายเกริกไกร  แสนทวีสุข
 
1. นายคมสัน  วงค์มาสา
2. นายเอกพันธ์  จินดาเนตร
 
1048 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  พันลำ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองทวิง
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. สิบเอกไพศาล  ลาสิงหาญ
 
1049 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่ตั้ง
2. นางสาวรุ่งนภา  อ่อนโก๊ก
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายประเสริฐศักดิ์  แสงเกาะ
 
1050 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงพรนิภา  เดชะคำภู
2. เด็กหญิงอวัสดา  มานุจำ
 
1. นายวีระสัณท์  แก้วคำ
2. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
 
1051 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายนันทพงศ์  เส็งเล็ก
 
1. นายขจร  เยาวบุตร
2. นางปุณยนุช  อุ่นจิตร
 
1052 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายชลันธร  ศรีปุระ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ยินงาม
 
1. นายชนาวุฒิ  พรมสาร
 
1053 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงดวงใจ  สุขจิต
2. เด็กหญิงนฤมล  ช่วยญาติ
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
2. นางสุกัญญา  โสดานาถ
 
1054 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กชายปรมัตถ์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
2. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
 
1055 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุตรน้อย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สอนอาจ
 
1. นายวรานนท์  ผะดาวงศ์
 
1056 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายวรวิช  วันดี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เนื้องาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  จิตต์สิงห์
2. นายวชิรา  สมทรัพย์
 
1057 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  สุภสร
2. เด็กชายธีรวุฒิ  พลอยจินดามณี
 
1. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
2. นายสมชัย  จารุจิตร
 
1058 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงธนภร  เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุตราช
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
1059 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายชานนท์  ชอบจิตร
2. เด็กชายอภิเดช  จันอ่อน
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นางอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
1060 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงกนกอร  อ้วนล้ำ
2. เด็กชายพิรัฐ  อินทรพินิจ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวอรอินทร์   สมบูรณ์
 
1061 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีคุณ
2. เด็กชายศตวรรษ  มีคุณ
 
1. นายนิลาศ  มาสุข
2. นายสุรชาติ  การสอาด
 
1062 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 1. เด็กชายธนชาติ  ธนงค์ศักดิ์
2. เด็กชายภิษณุพงษ์   พูลอ่อน
 
1. นายนิกร  พินิจ
2. นางสาวขนิษฐา  สายทิพย์
 
1063 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 1. เด็กชายพันทวี  พลพวก
2. เด็กชายอภินันท์  บุญอารีย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญอารีย์
2. นางสาวนิศรา  กิ่งแก้ว
 
1064 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายปกป้อง  ผุดผ่อง
2. เด็กชายวีรภัทร  กองแก้ว
 
1. นายประจักษ์  ก้อนแก้ว
2. นายโสมนัส  ทาคำห่อ
 
1065 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาใต้ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วิเศษ
2. เด็กหญิงวรัญญา  โคตรโสภา
 
1. นายสมพงษ์  นาคะวงศ์
2. นางอารีย์  ศรีลาศักดิ์
 
1066 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทนิภา  คำภาเขียว
2. เด็กชายธรรมฤทธิ์  บุญไพโรจน์
 
1. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
2. นางจำปี  ครองยทธ
 
1067 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเอ้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดา  หาญแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิไล  ยืดยาว
2. นางคำพอง  ศิริบูรณ์
 
1068 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายอดิชัย  ทองเรือง
2. เด็กชายอภิชาติ  อาจสาลี
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นายพินิจ  ส่งเสริม
 
1069 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายพีรภาส  กรูณา
2. เด็กชายวัฒนา  อุดมพันธ์
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ   สมบูรณ์
 
1070 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  เริ่มรัตน์
2. เด็กหญิงศุภัคธิดา  แสงศรี
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. นายสกุล  บุญนิรันดร์
 
1071 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายนิรัตน์  พาละจ่า
 
1. นายขจร  เยาวบุตร
2. นายวราวุธ  บุ้งทอง
 
1072 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สดใส
2. เด็กหญิงอาริสรา  ศรีเหง่าขำ
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นางสาวนิจฉรา  วงศ์โสม
 
1073 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายปรัชย์ชัย  ใจแก้ว
2. เด็กชายศิชากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายคมสัน  วงค์มาสา
2. นายเอกพันธ์  จินดาเนตร
 
1074 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เกษาพันธ์
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
1075 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ณ อุบล
 
1. นายวัชรินทร์  สาระไทย
2. นางสาวสุภาวดี  ไชยกาล
 
1076 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กชายวิชยุตม์  มีคุณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองสลับ
 
1. นายนิลาศ  มาสุข
2. นายสุรชาติ  การสอาด
 
1077 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายขจรวิทย์  บุญเอื้อ
2. เด็กชายนภดล  ฝอยทอง
 
1. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ
2. นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์
 
1078 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชื้อนิล
2. เด็กหญิงสวรินทร์  สายสว่าง
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
1079 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมัคร
2. เด็กชายกฤษณะ  พรมมิ
 
1. นายอุทัย  แดนพันธ์
2. นางสาวกมลทิพย์  เอมโอษฐ์
 
1080 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทสี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำทอง
 
1. นายวัฒนะ  วงศ์ตรี
2. นายธนา  กาหาวงศ์
 
1081 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายพัฒนธวัสส์  เจริญชัย
2. เด็กชายพัฒนากร  สีดาพันธ์
 
1. นางพิสมัย  ธิมาชัย
2. นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์
 
1082 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญากร  วรงค์
2. เด็กหญิงแพรวา  ทิพรัตน์
 
1. นางดารากร  เชื้อโรค
2. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
 
1083 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  รองทอง
2. เด็กหญิงภูริดา  วงษ์สายตา
 
1. นางสาวอริสรา  มาตคม
2. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อโชติ
 
1084 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงจริยา  ศิริจันทร์
2. เด็กชายไกรวิทย์   สายแวว
 
1. นางวะรากร  ยางงาม
2. นายธวัชชัย   นุเล
 
1085 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำสิงห์นอก
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีแดง
 
1. นายสายทรัพย์  ง้าวทอง
2. นางอัมพร  ง้าวทอง
 
1086 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทมาลา
2. เด็กหญิงภควดี  แก้วสุพรรณ
 
1. นางสาวสิรินุช  ขัมภรัตน์
2. นายรัฐภูมิ  ศรไชย
 
1087 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงกมลชญา  จันทร์นาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เชื้อพันธ์
 
1. นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น
2. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
 
1088 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายภคภูมิ  พิพัฒน์
2. เด็กชายอนวัฒน์  ประทาน
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
1089 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กหญิงพิทยรัตน์  บรรทร
2. เด็กชายอรรณพ  เข็มพิลา
 
1. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
2. นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ
 
1090 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิยะดา  ศรีพลาย
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทร
 
1. นายสนกรี  ทองสันต์
2. นายสมศักดิ์  เอี่ยมที่พึ่ง
 
1091 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาใต้ 1. เด็กหญิงพิศมัย  สถิตสุข
2. เด็กหญิงสุวิสา  สมใจ
 
1. นายสมพงษ์  นาคะวงศ์
2. นางอารีย์  ศรีลาศักดิ์
 
1092 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  วะสุรีย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นนท์ศิริ
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์พรหมศรี
2. นายวีระพล  จันทร์ลา
 
1093 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เขียวแดง
2. เด็กชายสุริยา  ธานี
 
1. นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์
2. นางละเมียดศรี  สารการ
 
1094 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1. เด็กชายทศวรรษ  ดารมย์
2. เด็กชายธีรพงศ์  ทองทวิง
 
1. นางสาวรัชดา  เรือกิจ
2. นางสาวศศิกานต์  สาสงวน
 
1095 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงตติยาพร  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงสิริวัฒนา  บุญยั้ง
 
1. นางพงศ์สมร  ยืนยาว
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
1096 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 1. เด็กชายธนกร  พันธ์โชติ
2. เด็กชายมงคล  หิรัญพันธ์
 
1. นายอักษร  สมญา
2. นางสาวสยุมพร   หาระวงศ์
 
1097 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงสไบทอง  ฝอยทอง
 
1. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีสุระ
 
1098 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกอ
 
1. นายชาตรี  ยิ่งยืน
2. นางสาวนพมาศ  โสบุญ
 
1099 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนชี 1. เด็กชายธีรภัทร์  ผักไหม
2. เด็กชายศุภกร  แก้วสุพรรณ์
 
1. นายบัวผัน  ปลุกใจ
2. นางมาลีรัตน์  ปลุกใจ
 
1100 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายนนทกฤษ  เผือกผาสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  สุขเรือง
 
1. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
2. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
 
1101 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายกัมปนาท  สุตรา
2. เด็กชายอภิชาติ  มงคลกาญจน์
 
1. นายวรานนท์  ผะดาวงศ์
 
1102 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงจิลานีย์  อุ่นชื่น
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ประสารสุข
 
1. นายสุริยา  บุญแท้
2. นายจำรัส  บุญกอง
 
1103 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภาคสีดา
2. เด็กหญิงพรจิตร  บุญล้อม
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
 
1104 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  พิมพ์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา  ดกงาม
 
1. นายวัฒนะ  วงศ์ตรี
2. นายธนา  กาหาวงศ์
 
1105 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ภาคทอง
2. เด็กหญิงภัควดี  พิพัฒน์
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
1106 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิภาธินี  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงศศินิภา  ลัทธิรมย์
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. นายสุริยัน  พึ่งภพ
 
1107 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายจิรายุทธ  สายเนตร
2. เด็กหญิงนิธิพร  มูลพันธ์
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ   สมบูรณ์
 
1108 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปัญญรัตน์  จันทร์หาญ
2. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณเสน
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
2. นางสุกัญญา  โสดานาถ
 
1109 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายสันติภาพ  ร่มเย็น
2. นายเทพวรา  ทากุ
 
1. นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น
2. นางสาวประภัสสร  อุปชัย
 
1110 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมชาติ
2. นายอรรถพล  มังคละเสถียร
 
1. นายกรวิท  นิลกิจ
 
1111 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ล้อม
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ่างแก้ว
 
1. นายเอกพันธ์  จินดาเนตร
2. นางจีรนันท์  สุพรม
 
1112 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชาชัย
2. เด็กชายวรวิช  วันดี
 
1. นายวชิรา  สมทรัพย์
2. นางสาวปิยะนุช  จิตต์สิงห์
 
1113 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปาสาบุตร
2. เด็กชายมินทร์โธ  อุทุกพรรค
 
1. นายตะวัน   วิเวกวรณ์
2. นางสาวจินตนา  สุบุญ
 
1114 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญอำนวย
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีงาม
 
1. นายธนศักดิ์  ไกรสินธุ์
2. นางสาวศิริวรวรรณ  จันทะมาตร
 
1115 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  ดาราแสน
2. นางสาวพัชราภา  ศูนย์โศรก
 
1. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
2. นางสำราญ  จันขาว
 
1116 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงชญาดา  วาฤทธิ์
2. เด็กหญิงอิงอร  พลพาล
 
1. นางสาวอุษณีย์  ภารการ
2. นางสาวอัจฉรียา  อมรสินทร์
 
1117 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายกิตติชัย  เชื้อโท
2. เด็กชายวชิระ  สัจธรรม
 
1. นายวรานนท์  ผะดาวงศ์
 
1118 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กชายธนะชัย  จันทร์เวียง
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สัจสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ระดาพันธ์
2. นางสาวภัทรากรณ์  จันทเขต
 
1119 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 1. เด็กชายอภิรักษ์  ศีรี
2. เด็กชาย๊ณรงค์ยศ   ตะเภาแดง
 
1. นายทนงศักดิ์  จรรยากรณ์
2. นางสาวราตรี  บุญโสม
 
1120 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พิมพ์วัน
2. เด็กหญิงณัฐิดา  อพรพงษ์
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
1121 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงนรมน  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สังขะทา
 
1. นายชาญวิทย์  ศิรินวนันท์
2. นางสาวดลลดา  บรรพตพิทักษ์
 
1122 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงอรุณี  บุญแผ้ว
 
1. นางทองสุข  ก้านศรี
2. นางสาวเกศินี  โสดา
 
1123 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แว่นเคว้น
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชิต
 
1. นางกัลยา  ธรรมสัตย์
2. นางสาวนุจรีย์  รินชารี
 
1124 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายพงศ์พิชณ์  วรรณภักดี
2. เด็กชายพลากร  เคนสาลี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  นามวิชา
 
1125 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงทวิวร  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  ทองคำสุด
 
1. นายเสงี่ยม  พวงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
 
1126 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายนิยม  สุขนิจ
2. เด็กชายภูริ  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนิธิวดี  บุญทวี
2. นางสุพรรณี  สง่าวงษ์
 
1127 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำประเสริฐกุล
2. เด็กชายพงศ์ภัค  จันทบิล
 
1. นางดุษฎี  พูลทรัพย์
2. นางนิภาวัลย์  บรรพตเสต
 
1128 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตพิมลวัฒน์
 
1. นางเรวดี  จันดอนแดง
2. นางพงศ์สมร  ยืนยาว
 
1129 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายศักรภพ  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ป้องกัน
 
1. นางสาวอุษณีย์  ภารการ
2. นางสาวภาษิตา  บุญส่ง
 
1130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงนนทิญา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำเสมอ
 
1. นายสุริยา  บุญแท้
2. นายจำรัส  บุญกอง
 
1131 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กชายศตวรรษ  มีคุณ
2. เด็กชายศุภกร  ทองสลับ
 
1. นายนิลาศ  มาสุข
2. นายสุรชาติ  การสอาด
 
1132 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นิทัศนะศาสน์
2. เด็กหญิงอริสา  ชูเนตร
 
1. นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ
2. นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์
 
1133 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มาน้อย
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ครองยุติ
 
1. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีสุระ
 
1134 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  กองสุข
2. เด็กหญิงชินารัศมิ์  จิตติวงศ์จันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
2. นายอนุพงษ์  ศรีไทย
 
1135 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จาระงับ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สายศรี
 
1. นายจักรพงษ์  เผ่าผม
2. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
 
1136 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายธีรภัทร  พึ่งพรม
2. เด็กชายวิภาพร  ด้วงคำ
 
1. นางภัทรวดี  สุริสาร
2. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
1137 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกิตติญาดา  แสงอ่อน
2. เด็กชายสุรชัย  จันทร์หาญ
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
2. นางสาวแววมณี  สำราญสุข
 
1138 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงดวงกมล  มีแคลน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลา
 
1. นางสุรีย์ภรณ์  ชารีชุม
2. นายเทียม  คุณมี
 
1139 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายธนากร  อนุพันธางกูร
2. เด็กหญิงอนัญญา  กลิ่นบุปผาชาติ
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
2. นางสาวจันทนา  ไกยกูล
 
1140 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ทองพรหม
 
1. นางกุฌุมา  พระโรจน์
 
1141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายธราดล  จันทร์ส่อง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สายประเสริฐ
 
1. นางพิสมัย  ธิมาชัย
2. นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์
 
1142 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายกิตติธร  ทวีวรรณ
2. เด็กหญิงอรนภา  วันทา
 
1. นายณรงค์  ขันชะลี
2. นางสังวร  ขันชะลี
 
1143 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กชายภัทรพล  ก้อนทอง
2. เด็กชายเลิศพิชิต  แก่นสาร์
 
1. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
2. นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ
 
1144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กชายวัชรากรณ์  แก่นกอ
2. เด็กชายอัครเดช  สายเสมา
 
1. นางจิรัฐยา  โรจนครินทร์
 
1145 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แก้วกลมรัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  สายแวว
 
1. นางประสพพร  บวชไธสง
2. นางสายรุ้ง   คชเสน
 
1146 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กชายภัครพงษ์  พื้นชมพู
2. เด็กหญิงเมฆขลา  วงศ์กาสี
 
1. นายสนกรี  ทองสันต์
2. นางสาวไพลิน  ลุนยา
 
1147 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  เกษทอง
2. เด็กหญิงภัคจิราพร  บุญเรือง
 
1. นางกมลทิพย์  ดอกอินทร์
 
1148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายธีรภัทร  หอมทรง
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
1149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงการสดา  สังฆะศรี
2. นายสมคิด  บุญสุข
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
 
1150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายวรรณพงษ์  ชลการ
2. เด็กชายสุภวัฒน์  รูปคม
 
1. นายนายคมสัน  วงค์มาสา
2. นายเอกพันธ์  จินดาเนตร
 
1151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ลิ้มละมัย
2. เด็กหญิงอริศรา  ไชยบุตร
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
 
1152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายคมชาญ  โสมมา
2. เด็กชายภูริภัทร  องค์สถาพร
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
1153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วันทา
2. เด็กชายเอกพันธ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นางสุภาพร  เพ็ชร์ภา
 
1154 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  กันท์ศล
2. เด็กหญิงเบญจพร  อบเชย
 
1. นายอุทัย  แดนพันธ์
2. นางสาววาสนา  ล.วีระพรรค
 
1155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายธัญพิสิฐป์   เจริญชัย
2. เด็กหญิงพิรวรรณ   สาลี
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์
 
1156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายบุญชัย  จินาพร
2. เด็กชายปุณญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
 
1157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายกฤษดา  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายศุภนัฐ  สิงแก้ว
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นางอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
1158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงสุวัจณี  ไชยนา
2. เด็กชายอธิปไตย  มิ่งขวัญ
 
1. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
2. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
 
1159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายพลพล  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงวริศรา  ผันผอง
 
1. นางสาวจินตนา  นิธิพานิช
2. นายอนุพงษ์  ศรีไทย
 
1160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  ลาวรรณ์
2. เด็กหญิงอัญมณี  พละอุตส่าห์
 
1. นายนักรบ  บุญเหลี่ยม
2. นายสมัย  ละดาห์
 
1161 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   ปานวุฒิ
2. เด็กหญิงสุปรียา  โมคทิพย์
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
1162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเอ้ 1. เด็กหญิงจริยา  นามศรี
2. เด็กหญิงดรุณี  สิมมา
 
1. นางคำพอง  ศิริบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิไล  ยืดยาว
 
1163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทิชา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สายธนู
 
1. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีสุระ
 
1164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 1. เด็กชายวุฒิไกร  ถิระษา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  อุทคำกอง
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ยามารมย์
2. นายภานุพงษ์  จิตสาร
 
1165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
2. เด็กหญิงกรรณิกา  พิมพ์วัน
 
1. นายสมบัติ  บุญกอง
2. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
1166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวียนวัฒนชัย
2. เด็กชายธนพงศ์พันธ์  โกมลศรี
3. เด็กชายศิริวัฒน์  กิจชาญไพบูลย์
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
1167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรศรี
2. เด็กชายพงศพัฒน์  แสงใส
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำเสมอ
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นายสุริยา  บุญแท้
 
1168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทร์หอม
2. เด็กชายฐาปกรณ์  จันทร์หอม
3. เด็กชายภานุกร  วรสุทธิ์
 
1. นางสมศรี  ธงยศ
2. นางสาวอาภัสรา  ทรงกลด
 
1169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเอ้ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโท
2. เด็กชายธนพล  บุญจริง
3. เด็กชายวีระวัฒน์  สุรวิทย์
 
1. นางอัมพร  เหล่าพิชิต
2. นางคำพอง  ศิริบูรณ์
 
1170 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงดวงใจ  วงศิริ
2. เด็กหญิงศตพร  แสงใส
3. เด็กหญิงสุขใจ  ชาคิม
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นายสุริยา  บุญแท้
 
1171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  จุลปาน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิ์พา
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  นามเกษ
 
1. นางไพรสุรีย์  ตันติศิรินทร์
2. นางสาวปกรณ์รัชต์  แก้วปัญญา
 
1172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายชุติพงษ์  สัตย์ธรรม
2. เด็กชายธีระพงษ์  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ไพเราะ
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
1173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิธีเจริญ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  วิธีเจริญ
3. เด็กชายปัญญพนต์  สายแวว
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
1174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เชื้ออุ่น
2. เด็กชายนนทกร  กรแก้ว
3. เด็กชายนภดล  แก้ววงษ์
 
1. นางสาวภัทรวดี  กาบยุบล
2. นายมนัส  ศรีพลาย
 
1175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกฤติกร  สืบสิงห์
2. เด็กชายณัฐวัจน์  สืบสิงห์
3. เด็กชายอภิชาต  ชูแก้ว
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นายจินดา  จันเพ็ชร
 
1176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาเมธ  สุภะนามัย
2. เด็กชายชัชพงศ์  พลศิริ
3. เด็กชายธนกร  บุญมี
 
1. นางศศิธร  สาวันดี
2. นางดวงพร  บุญถม
 
1177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายพันธมิตร  ทางทอง
2. เด็กชายภัทรพล  พื้นผา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  พื้นผา
 
1. นายสุวิทย์  ลุนพรม
2. นางนิรนุช  ขันคำ
 
1178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายคมกริช  สิมพันธ์
2. เด็กชายวิชิตพล  มงคล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผิวเงิน
 
1. นายไพบูลย์  นามศรี
2. นายวิจัย  ภารการ
 
1179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายชาติชัชวาล  สายโท
2. เด็กชายพงศกร  รักดี
3. เด็กชายวรชัย  รักดี
 
1. นางนพพร  วุฒิพรหม
2. นางศศิณา  สยามล
 
1180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พลหาญ
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์   นามเจริญ
3. เด็กชายอภิรักษ์   คำพันธ์
 
1. นางบุดดี  สมบูรณ์
2. นางสาวชนม์ณภัทร  คุตนาม
 
1181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ปั้นสิริ
2. เด็กชายภัทรพล  ทวีสัตย์
3. เด็กชายสิทธินันท์  ชัยแก้ว
 
1. นายสุรเชษฎ์  เวทมาหะ
2. นางเสถียร  บุญสิงห์
 
1182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1. เด็กชายธนพล  หอมหวล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองโรจน์
3. เด็กชายพีระทัช  ลัทธิรมย์
 
1. นายบันลือ  อภัยรี
 
1183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุทธิ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  นาสา
 
1. นางสาวนิตยา  นิลวรรณ
2. นางสาวสวนีย์  นามแสน
 
1184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสิริภพ  สีแนน
2. เด็กหญิงสุนิศา  บุญจริง
3. เด็กหญิงอิสริยา  ชุติธรอมรวงศ์
 
1. นางสาวนพมาศ  โสบุญ
 
1185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงจิรัสยา  สีสาโหล่น
2. เด็กชายธวัชชัย  สมาทอง
3. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูกิ่งหิน
 
1. นางราตรี  สกุลพงษ์
2. นางสาวจีระนันท์  อนุมาตย์
 
1186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านศรีบัว 1. เด็กชายภูตานนท์  ทั่งกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สิทธิคำ
3. เด็กหญิงสันศนีย์  สารการ
 
1. นางอุบลรักษ์  เจริญศิลป์
2. นางลลิตา  บุญครอง
 
1187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพิชญ์ภัค  มอบมิตร
2. เด็กชายสกุลชัย  สว่างงาม
3. เด็กหญิงอัฌจิมา  กองพิธี
 
1. นางอาทิตยา  อรศรี
2. นางปิยมาศ  สานนท์
 
1188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1. เด็กชายภัคพล  บุญคุณ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยแสง
3. เด็กชายอัครวินทร์  ทองแปลง
 
1. นายสฤษดิ์  หลวงเทพ
2. นายวิวัฒนพงษ์  วรงค์
 
1189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กหญิงปรียากร  วันทา
2. เด็กหญิงศิริพร  เผ่าสีหา
3. เด็กหญิงอภิญญา  อุดม
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมที่พึ่ง
2. นายสนกรี  ่ทองสันต์
 
1190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กหญิงชลกร  ปัททุม
2. เด็กหญิงพุชิตา  ปวงสุข
3. เด็กหญิงอังคณา  ดีพร้อม
 
1. นางกาญจนรัตน์  ธัญนันทิวรรธน์
2. นางสาวพัชลัยวรรณ  ครองยุทธ
 
1191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านธรรมละ 1. เด็กหญิงภัศรา  สายตรง
2. เด็กหญิงวิไลพร  นาคบัตร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุเงิน
 
1. นางสุดา  หลักทอง
2. นางสายฝน  ชิณศรี
 
1192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กำทอง
3. เด็กหญิงสรัญรัตน์  หวังลาภ
 
1. สิบเอกสันติพจน์  พันธุ์สุวรรณ
2. นางจตุพร  โสมะเกษตรินทร์
 
1193 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เจตนา
2. เด็กหญิงสศินา  ศรีนวล
3. เด็กหญิงอรชร  ทองลือ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
2. นายณัฐพงษ์  ศรไชย
 
1194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายชนะพล  แซ่ลี
2. เด็กชายธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท
3. เด็กชายเอกรัตน์  เยาว์ยุบล
 
1. นางคณึงนิตย์  สมสอน
2. นางอำพร  ทีสี
 
1195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรษา  กสิพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมนุม
 
1. นายวสันต์  สมโคตร
 
1196 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีสาร
2. เด็กหญิงธนัญญา  หวังผล
3. เด็กหญิงปฏิญพิมานมาศ  พึ่งจิตร
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นายวัชรินทร์  พรหมนิมิตร์
 
1197 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  หลักทอง
3. เด็กชายอิทธิพล  บุญสอน
 
1. นางสำราญ  เทพารักษ์
2. นายพินิตยร์  โคตรจันทร์
 
1198 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายลักษณวงค์  ชัยเขต
2. เด็กชายวราวุธ  ฝอยทอง
3. เด็กชายอภิสิทธื์  บุญทรัพย์
 
1. นางนิภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสำเนียง  มูลดับ
 
1199 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายชาญณรงค์  สมพงษ์
2. เด็กชายธนบูรณ์  แสงไสว
3. เด็กชายลัทธพล  ชินทวัน
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นายจินดา  จันเพ็ชร
 
1200 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กชายนวพล  แก้วใส
2. เด็กชายอภิรักษ์  คำประวัติ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กล้าทน
 
1. นายเฉลิมกิติ์  แจ่มกระจะ
2. นางปณิฐิตา  ขามชัย
 
1201 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายปฏิพล  รักษาธรรม
2. เด็กชายพีรพล  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  คชพรม
 
1. นายพัฒนพงษ์  สาระ
2. นางสาวชุติมา  บุญเริ่ม
 
1202 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  ทุมวงศ์
2. เด็กชายทวี  สุรวิทย์
3. เด็กชายนราธร  พิมพันธ์
 
1. นายสีพร  พลบำเรอ
2. นางอรอนงค์  พาชื่น
 
1203 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรินทร์  พันธทัน
2. เด็กชายจีรทีปต์  บุุญเรือง
3. เด็กชายพีระพล  ป้องภัย
 
1. นางบุญเพ็ง  ศิริขันธ์
2. นางสาวดวงตา  บุญแนบ
 
1204 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 1. เด็กชายอดินันท์  อัครราช
2. เด็กชายอภิเดช  ทองสลับ
3. เด็กชายเมธาพร  ศรีตุ่น
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมที่พึ่ง
2. นายสนกรี  ทองสันต์
 
1205 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแสง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธ์เภา
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณคำ
3. เด็กชายปกรณ์  กุลพันธ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำลังงาม
2. นายสันทัด  บุญอ่อน
 
1206 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  แสงทอง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงจำ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เชื้ออุ่น
 
1. นางสาวภัทรวดี  กาบยุบล
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
1207 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กชายชนะชัย  จันทร์เวียง
3. เด็กชายภูบดินทร์  บุญกอ
 
1. นางสาวพยอม  หวังชื่น
2. นางอวยพร  ไชยแสง
 
1208 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กชายธนธน  พุทธพรหม
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  บุ้งทอง
3. เด็กชายวิรัตน์  บุ้งทอง
 
1. นางพัชนันท์  แสงใส
2. นายวรวิทย์  พุทธพรหม
 
1209 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กชายพรประสิทธิ์  จำปาพันธ์
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  สายแวว
3. เด็กชายเจษฎา  แก้วน้อย
 
1. นางอัจฉรา  บรรเทิงสุข
 
1210 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แพงชาติ
2. เด็กหญิงภัทรภร  เพ็งปัญญา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์หาญ
 
1. นางสาวณัฐสินี  ศักดิ์ชินพงศ์
2. นางปราณี   สลับเชื้อ
 
1211 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันสว่าง
2. เด็กชายมงคล  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงวิลัย  ไชยช่วย
 
1. นายสฤษดิ์  หลวงเทพ
2. นางสาวสุวิมล  ทองแปลง
 
1212 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงชุติมา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงนวภัทร  อนุรัตน์
3. เด็กหญิงนิ่มนวล  สุขจริต
 
1. สิบเอกสันติพจน์  พันธุ์สุวรรณ
2. นายสรศักดิ์  ทาวะรมย์
 
1213 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริวาลย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สังวาลย์
3. เด็กชายสุริยา  สิงห์คู่
 
1. นายร่มชัย  นามเจริญ
2. นางกาญจนา  ประทุมมา
 
1214 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงปาลิตา  ลาภักดี
2. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
3. เด็กชายสุรเดช  ศรีสุวงค์
 
1. นายชวนิตย์  เสตพันธ์
2. นายปรีชา  ทองเกลี้ยง
 
1215 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายพรสวรรค์  วิจิพงษ์
2. เด็กชายศรายุทธ  พางาม
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชาววาปี
 
1. นายเสกสรร  เกษร
2. นางรัชนี  เกษร
 
1216 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงนันทิพร  ทวีบูรณ์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ   บุญเชื่อม
3. เด็กชายพิสิษฐ์  เหมันตรา
 
1. นายโกเมศ  เกษเจริญคุณ
2. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
 
1217 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แววศรี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเมือง
 
1. นางสำราญ  จันขาว
2. นายขจรศักดิ์  ประทุมพันธ์
 
1218 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. นายพลตรี  แสงสุขสว่าง
2. นายมนัส  พุ่มมี
3. นายสมศักดิ์  บัวใหญ่
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน์
2. นายสุทิน  ดาราช
 
1219 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีย์นิรมล    
1220 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
2. เด็กชายจิรันต์  จันทัย
3. เด็กหญิงนฤมล  หีบทอง
4. เด็กหญิงนิติยา  หีบทอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์วัน
6. เด็กหญิงวิสสุตา  ม่วงทำ
 
1. นางยุพา  เชื้อนิล
2. นายสมบัติ  บุญกอง
3. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
 
1221 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ตรีผลพันธุ์
2. เด็กหญิงชญานันท์  คุรินทร์
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขจรพิพัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ผาสุขมูล
5. เด็กหญิงภัทราพร  พรมโลก
6. เด็กหญิงสิรภัทร  วิลัย
 
1. นางพัชรี  หยิบสูงเนิน
2. นางสาวเพชรา  ผาสุขมูล
 
1222 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  รากวงษ์
2. เด็กหญิงดอกฟ้า  เบ้าหล่อ
3. เด็กหญิงนันทิดา  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขภาค
5. เด็กหญิงสุมาลี  เกศาพันธ์
6. เด็กหญิงเกษกนก  ปัดภัย
 
1. นางชุลี  มุจรินทร์
2. นายสำอาง  มุจรินทร์
3. นางสาวสุพัตรา  นามศรี
 
1223 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนมิ่ง
3. เด็กหญิงนิชาดา  สมาทอง
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คู่
5. เด็กหญิงอริศรา  ชนะชัย
6. เด็กหญิงเกวลี  บุญลี
 
1. นางประมิตร  วุฒิเศลา
2. นางสาวปทิตตา  อำนาจเจริญพร
 
1224 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงชญาณี  คงดี
2. เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์หล้า
3. เด็กหญิงธัญญาณี  บุญเชื่อม
4. เด็กหญิงวิญาดา  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุวิภรณ์  เสนารักษ์
6. เด็กหญิงอัครยา  คงดี
 
1. นางรัตนา  พัฒนชัย
2. นางเตือนใจ  ไทยแท้
3. นางสุกัญญา  มาลัยงาม
 
1225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กชายกิตติพศ  บุญสอน
2. เด็กหญิงณชนก  ผ่ายเผย
3. เด็กหญิงทตพร  วิริยะอนันท์กิจ
4. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมธุระ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิวะพล
6. เด็กหญิงเจติยา  โนนทิง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศัตรูพ่าย
 
1226 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  บัวภา
2. เด็กหญิงทิชา  ไชยวัฒน์
3. เด็กหญิงลัคนา  ผูกพันธ์
4. เด็กชายศุภกร  จันทร์เติบ
5. เด็กหญิงสิรินันท์  บุญเพ็ง
6. เด็กชายอภิมุข  จันทร์เติบ
 
1. นางเพ็ญศรี  กิ่งวิชิต
2. นางสุดาพร  เกษมราช
3. นายสายันต์  เกษมราช
 
1227 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำริกาบุตร
3. เด็กหญิงมนัสนันส์  บุญจำรูญ
4. เด็กหญิงรตนกร  บุญเนตร
5. เด็กหญิงศมาพร   ประเสริฐศรี
6. เด็กหญิงเบญจพร  ธานี
 
1. นางศุภลักษณ์  เอื้อวงศ์
2. นางละเมียดศรี  สารการ
 
1228 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทาศิริ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์วนิชจิตต์
3. เด็กหญิงบัณทิตา  วงค์ขันธ์
4. เด็กหญิงพนิตสุภา  ชาปัญญา
5. เด็กหญิงพรนภา  ไชยสัตย์
6. เด็กหญิงพรรณภัทร์  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวสุนันทา  สิงหา
2. นางสาวณัฐสินี  ศักดิ์ชินพงศ์
 
1229 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ทีมะสุข
2. เด็กหญิงปราณระพี  แก่นสาร
3. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์เพ็ชร
4. เด็กหญิงศศิการต์  ฑีฆะสุข
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ภาษิต
6. เด็กชายไกรสิทธิ์  แก่นสาร
 
1. นางบรรจง  สุทธิอาคาร
2. นายอัศวิน  สุทธิอาคาร
3. นายสัมพัธ์  ทวีศรี
 
1230 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงกัษรา  ยะพา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  กัณฐัศว์กำพล
3. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นรักษา
4. เด็กหญิงพิมชนก  บุญดี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงเกตุสุดารัตน์  ศรีจันดา
 
1. นางสมจิตร  พรมดีมา
2. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
 
1231 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงกชวรรณวรรณ  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศียรทอง
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แด่กระสินธุ์
6. เด็กหญิงสุวิยะดา  บุญเติม
 
1. นางศิรประภา  คะเณศรี
2. นางดัชนี  อรรคฮาต
3. นางชนิตา  รวมแก้ว
 
1232 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุญพา
2. เด็กหญิงทินัธชา  บัวคำ
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงธิติสุดา  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงภาพิมล  เย็นภภักดี
6. เด็กหญิงวรรณภา  แสนอ้วน
 
1. นางสมถวิล  อุทธสิงห์
2. นางลำยวน  ดงใต้
 
1233 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นางสาวกุลธิดา  มงคุณคง
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา   กันนุฬา
3. นางสาวพรนภา  มุสิกสาร
4. นางสาวสิราวรรณ   พันธ์เพ็ง
5. นางสาวสุภาพร  บรรเทิงกุล
6. เด็กหญิงเสาวภา   ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุบุญ
2. นางบังอร  รามโกมุท
3. นางอรุณี  ศรีเมือง
 
1234 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นางสาวภัทรวดี  ลินลา
2. นางสาวสุธิดา  เชื้อโชติ
3. นางสาวสุนิสา  คงงาม
4. เด็กหญิงอรทัย  น้อยวงศ์
5. เด็กหญิงอินทุอร  เฉลิมศรี
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอมเย็น
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์โสม
2. นางสุวรรณี  สุนทรารักษ์
3. นางสาวนิจฉรา  วงศ์โสม
 
1235 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงชื่นจิตร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงปรารมี  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงมยุรี  ลาพันธ์
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  ลาพันธ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  หลำชาวนา
6. เด็กหญิงสัตกมล  หว่านทอง
 
1. นางบรรจง  สุทธิอาคาร
2. นายอัศวิน  สุทธิอาคาร
3. นายสัมพันธ์  ทวีศรี
 
1236 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายนพรัตน์  ประทาน
2. เด็กชายนพรัตน์  ประทาน
3. เด็กหญิงวิภาดา  เสียงล้ำ
4. เด็กชายอรุณศักดิ์  พิสุทธิ์
5. เด็กหญิงอิศรา  สายพฤกษ์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำเลิศ
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
1237 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กชายชยางกูร  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงดวงพร  กลิ่นส่ง
3. เด็กหญิงประภัสสร  บัวซ้อน
4. เด็กหญิงลลิตตา  ชวัลทยาธรรม
5. เด็กหญิงศิรินันท์  เจริญบุญ
6. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ภู่พิพัฒน์
 
1. นางสาวสุนันทา  สิงหา
2. นางสาวณัฐสินี  ศักดิ์ชินพงศ์
 
1238 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  โวหาร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำแพง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์แสง
4. เด็กชายมนต์ชัย  นางาม
5. เด็กหญิงยุธิดา  ยานารมย์
6. นางสาววิภาภรณ์  ศรีสาย
 
1. นางคำปุน  จันทป
2. นางมณี  สมพงษ์
3. นางประภาศรี  พันธ์ผูก
 
1239 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิจิรัตน์  คชรักษ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  คุณกาล
3. เด็กหญิงสุนิสา  พืชทองหลาง
4. เด็กหญิงหทัยชนก  คชรักษ์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สิทธิบุ่น
 
1. นางนวลจันทร์  เจือสุข
2. นางรัตนภรณ์  ศรีผึ้ง
3. นางรำไพ  การินทร์
 
1240 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนประทาย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   วงษาเกตุ
2. เด็กหญิงลักษมี  กันใจ
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีรุด
 
1. นางหมันหยา  เสสแสงศรี
2. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
 
1241 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทวี
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เฉลิมรัตน์
3. เด็กหญิงวีรยา  ศิริสุข
 
1. นายสุนทร  อุไรวงศ์
2. นางกิติยา  ดวงแก้ว
 
1242 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณแสนทวี
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฏ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  มะลิวัลย์
 
1. นางศศิธร  สาวันดี
2. นางดวงพร  บุญถม
 
1243 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เภสัชชา
3. เด็กหญิงแพทอง  ทองจำรัส
 
1. นายปริญญา  สายแสง
2. นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์
 
1244 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปรีชาติ  ทองชุม
2. เด็กหญิงอังคณา  บุญสมยา
3. เด็กหญิงอินธิรา  บุญจอง
 
1. นางรำไพ  สมบัติไทย
2. นางดารารัตน์  พั่วพันธ์
 
1245 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กหญิงญานิศา  สายตรง
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ผาลิพัฒน์
3. เด็กหญิงอนัญจนา  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ
2. นางพรพิพัฒน์  งามศรี
 
1246 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารบูรณ์
2. เด็กหญิงปรัญญ่า  อัคราช
3. เด็กหญิงลลิตา  ทองไทย
 
1. นายสุนทร  สมบัติไทย
2. นายณัฐนันท์  ต้นโพธิ์
 
1247 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชนิสา  รักษา
2. เด็กชายวัฒวุฒิ  มิ่งบุญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันธะยุง
 
1. นางจีรนันท์  สุพรม
2. นางสาวณัฐสินี  ศักดิ์ชินพงศ์
 
1248 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1249 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กหญิงกุลธรา  หมื่นสุข
2. เด็กหญิงจาริญา  ภูติยา
3. เด็กหญิงชญานัน  ชมภูพื้น
 
1. นายประเวศ  เกษรัตน์
2. นางประยูร  เกษรัตน์
 
1250 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านบาก 1. เด็กชายชัชชัย  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงนุชจิรา  เกษศรี
3. เด็กหญิงสุภาวิวดี  ชัยสามารถ
 
1. นางนารอน  ทับสกุล
2. นายสุรพัฒน์  ต้นทอง
 
1251 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงลลิตา  ญาณะรมย์
3. เด็กหญิงวิภาพร   ตลอดพงษ์
 
1. นางสาวธนธร  เส้นทอง
2. นางสาวเจนจิรา  พรหมลิ
 
1252 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงธันวลัย  กองม่วง
2. เด็กชายอภิมุข  ชีวะสุทธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  เนตรสตรี
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
1253 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายกฤษกร  รักดี
2. เด็กหญิงชนมน  บุตรน้อย
3. เด็กชายสถาพร  รักดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน
2. นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน
 
1254 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกชพร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงคณิศร  นาสิงคาร
3. เด็กหญิงพรพรรณภัทร  พันธ์สว่าง
 
1. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
2. นางนิตยา  บุญสุข
 
1255 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศรีบัว 1. เด็กหญิงญาณิน  บุญภักดี
2. เด็กหญิงศศิภา  ชนินทร์รณรงค์
3. เด็กหญิงสุนิตา  ส่งสุข
 
1. นางลลิตา  บุญครอง
2. นางสาวจิราวรรณ  พลนุรักษ์
 
1256 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระบูน 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คูณทอง
3. เด็กหญิงอริสา  วงศ์ไตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญชิต
 
1257 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปัทมะ
2. เด็กหญิงพิยดา  ทัศบุตร
3. เด็กหญิงอาริยา  ศรีเนตร
 
1. นางพิกุล  พงษ์สถิตย์
2. นางเพ็ญประภา  บุญส่อง
 
1258 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจทน
2. เด็กหญิงวริศรา  สมานชื่น
3. เด็กชายอดิศร  แก้วการ
 
1. นางบุญเพ็ง  ศิริขันธ์
2. นางสาวดวงตา  บุญแนบ
 
1259 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทรมณี
3. เด็กชายศักรินทร์  ชูญาติ
 
1. นายพีระพงษ์  ชาวงค์
2. นางจิรสุดา  เกษมปัญญาพล
 
1260 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงขัน
3. เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งจันทร์
 
1. นายสวัสดิ์  สมหวัง
2. นายสุกฤษฎิ์  ทองปัน
 
1261 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วันสี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทวีกุล
3. เด็กหญิงไพรัตน์  ครั้งพิบูลย์
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  บุญญโก
 
1262 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรังแร้ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชไพร
2. เด็กหญิงจีระภา  คุณธรรม
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองดีนอก
 
1. นางปณิฐิตา  ขามชัย
2. นางสาวมะลิวัลย์  สายมา
 
1263 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธารกวีร์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงสิริวรรณวลี  ศรีอุดร
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  คำยนต์
 
1. นางกมลวรรณ  มะลิวัลย์
2. นางอุไร  จิตรมาศ
 
1264 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแสง 1. เด็กชายดวงเจริญ   นามเจริญ
2. เด็กหญิงปภาณิน  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงวรรณภา    กัณหารักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำลังงาม
2. นายสันทัด  บุญอ่อน
 
1265 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายวิชิต  วิสัชนาม
2. เด็กหญิงอรชร  มีแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก่นกุล
 
1. นายพิศิษฐ์  เจริญชัย
2. นายหอมหวล  ทองย่อย
 
1266 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญกระจาย
2. เด็กชายดลธรรม  ยิ่งยืน
3. เด็กชายนวมินทร์  ลัทธิรมย์
 
1. นางปราณี  เหล็กงาม
2. นางสาวสิรณียา  ชายชายโขง
 
1267 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กหญิงปวีณา  กุลพรม
2. เด็กหญิงพิยดา  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงิมินตรา  วาฤทธิ์
 
1. นางสาวชรัญญา  เปลรินทร์
2. นายสมชาย  สายสุพรรณ
 
1268 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีหาคุณ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  กุลคำ
3. เด็กหญิงธวัลฤทัย  วิจิพงษ์
 
1. นางเมรี  ง้าวทอง
2. นางรัชนี  เกษร
 
1269 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประธาน
2. เด็กหญิงธนัญญา  สุดตา
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน
2. นางบรรณลดาพร  การะเกษ
 
1270 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เสริมเตชะถาวร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วิชาธรณ์
3. เด็กหญิงวรนุช  อุฒพรม
 
1. นางยุพา  สมสมัย
2. นายหนูอาง  สมสมัย
 
1271 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงกนกพร  ลาภรักษ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  กลิ่นทอง
3. เด็กหญิงอัญชมารินทร์  ช่อแก้ว
 
1. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
2. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
1272 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายธีรพล  กุจะพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  วงค์ศรี
3. เด็กหญิงเมธาวดี  เชตุราช
 
1. นางอาทิตยา  อรศรี
2. นายสุรชาติ  บุญมา
 
1273 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนชี 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีบัว
2. เด็กชายพีระพล  พันธ์สูง
3. เด็กชายไพรวัลย์  มูลรัตน์
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีไหม
2. นายบรรเจิด  พาชอบ
 
1274 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1. เด็กชายทินภัทร  ได้ทุกทาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่นจิตร
3. เด็กชายเจริญชัย  อภัยพันธ์
 
1. นายวสันต์  เครือศรี
2. นางลั่นทม  ดวงเนตร
 
1275 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงจิรานุช  สิงห์วิสุทธิ์
2. เด็กหญิงชนาธิป  คล้ายเจตน์ดี
3. เด็กหญิงสุรีพร  มาลาม
 
1. นายวรพันธ์  ธานี
2. นางขัตติยา  จันทร์เขียว
 
1276 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิธิพร  ฝากาทอง
2. เด็กหญิงวิยาวานี  สารทรัพย์
3. เด็กหญิงเยาวพา  ขันชะลี
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญดี
2. นางสาวนัฐฐานันท์  อารีพงษ์
 
1277 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงสิริวัณ  ทองไทย
 
1. นายสมเกียรติ  มนัส
2. นางสาวสุดาพร  ภาคสุโพธิ์
 
1278 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงพรภิญา  จงกลรัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  บุญครอบ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  สีทะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทรงทรา
2. นายวัชระ  กัญญะลา
 
1279 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาละจ่า
2. เด็กหญิงปวริตา  บัวอุไร
3. เด็กชายสิทธินนท์  อินทะนัต
 
1. นายวิมาน  สายธนู
2. นางสว่างจิต  สายธนู
 
1280 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  แก่นสาร
2. เด็กหญิงกุลยา  โทระพันธ์
3. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เสมอหัส
 
1. นางนภา  จินดากุล
2. นางสาวรำไพ  แก่นสาร
 
1281 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายฤทธิชัย  แสวงนาม
2. เด็กชายอัมรินทร์  ขันตรีสะพังหลวง
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  บุญจอง
 
1. นางสาวอัจฉริยา  วสีสัตย์
2. นางธิดาพร  บุดดีเสาร์
 
1282 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนวัดบ้านบาก 1. เด็กชายชัชชัย  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายธนากร  มุ่งสิน
3. เด็กหญิงนุชจิรา  เกษศรี
 
1. นางนารอน  ทับสกุล
2. นายสุรพัฒน์  ต้นทอง
 
1283 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กชายชญานนท์   พงศษาวดาน
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เงาทอง
3. เด็กหญิงอัญชลีกร  คำรัตน์
 
1. นายปัญญา   พรหมกสิกร
2. นางสาวศศิธร  ทองเทพ
 
1284 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านศรีบัว 1. เด็กชายภาณุ  ฉายา
2. เด็กหญิงวริศรา  มาดเหลือง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ระงับภัย
 
1. นายพิสิฐ  บุญพร้อม
2. นางสาวสุพินยา  หินนาค
 
1285 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 1. เด็กหญิงปอนด์  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กฤษสุวรรณ
3. เด็กหญิงสายธาร  เอวะบุตร
 
1. นางวัชรี  หอมจำปา
2. นางสาวสุขฤทัย  เรืองศรี
 
1286 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำนารอด
2. เด็กหญิงลักขณา  ชิณแสน
3. เด็กหญิงอรทัย  ใจมนต์
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นางสุขใจ  ชมภูจันทร์
 
1287 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  สินสันเทียะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุราช
3. เด็กชายบรรพต  พลอาษา
 
1. นายคนองเดช  พวงจันทร์
2. นางอุทัยวรรณ  พวงจันทร์
 
1288 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมษาดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ภูมูลเมือง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  นพราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหฤทัย  ลดาดก
2. นางศิรินภา  ไพรศรี
 
1289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงชไมพร  สำราญสุข
2. เด็กหญิงวรุณธิดา  จันดาชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  เส็นหัดไทย
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
1290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ภาระสิงห์
2. เด็กหญิงจิตชบา  บุญสนิท
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ชาวทอง
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ศิริวารินทร์
2. นางเนตรนภิส  พัฒนากุล
 
1291 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวระภีพร  บุญสุข
2. นางสาวสุวนันท์  บุญจอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ยงยืน
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
2. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
 
1292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายกิติพงษ์  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงศ์แหวน
3. เด็กหญิงสุนิสา  สร้อยสนธิ์
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
2. นางเพ็ญศรี  ดุจดา
 
1293 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ครองยุติ
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  พันธ์ศิริ
3. เด็กหญิงวิยมร  ทองสลับ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นางจันทร์เพ็ญ  แดนประกรณ์
 
1294 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  กองสุข
3. เด็กหญิงอาภัสรา  อยู่สุข
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นางนิภา  พูลเพิ่ม
 
1295 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัทรดา  ฉลาดแย้ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ผูกพันธ์
3. เด็กชายเกริกพล  โกการัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญดี
2. นางสุดาพร  เกษมราช
 
1296 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  พิทักษ์เชื้อ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  คำประวัติ
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางอรอุมา  แก่นสาร์
 
1297 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  เกษมสุข
2. นางสาวพิราวรรณ  ขาววงค์
3. เด็กชายโผน  ธรรมสัตย์
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  บุญญโก
 
1298 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกานดา  เสียวสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  วงศ์สามารถ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ปลั่งดวง
 
1. นายเสกสรร  เกษร
2. นางรัชนี  เกษร
 
1299 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงลลนา  สุจริต
3. เด็กหญิงลินลดา  สายชาลี
 
1. นายอาทิตย์  กุลบุตร
2. นายเทอดไท  คงงาม
 
1300 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงนิยม  กองสุข
2. เด็กหญิงวาสนา  แถลงจิตต์
3. เด็กชายวิทวัส  เงาเพชร
 
1. นางรุ่งทิวา  คุณสุทธิ์
2. นางจันทร  กัลยา
 
1301 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กชายวรัตน์  ทองสลับ
2. เด็กชายวันชัย  ทวีแสง
3. เด็กชายสุพัฒน์  ปาวรีย์
 
1. นายบรรจง  สุริยะ
2. นายอดุลย์  พันธ์น้อย
 
1302 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงธนัดยา  จารุกขมูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  จารุกขมูล
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ถาวร
 
1. นายถิ่นสุข  สีหะวงษ์
2. นางวะรากร  ยางงาม
 
1303 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายชวัลณัฐ  เจริญ
2. เด็กชายณัฐโชค  ทองบ่อ
3. เด็กชายสราวุฒิ  เข็มเพชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์
2. นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส
 
1304 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ประกอบ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ประวิง
3. เด็กหญิงมินธิดา  มีธรรม
 
1. นายชม  ประทาน
2. นางสมปอง  ประทาน
 
1305 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนพร  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่เต็ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แนบชิด
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญปัน
2. นายสมพร  พิพัฒน์
 
1306 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพยวรรณ  บุญโสม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สารบูรณ์
3. เด็กหญิงอาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
2. นายสกุล  บุญนิรันดร์
 
1307 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุตรน้อย
3. เด็กหญิงโสรญา  มงคลการ
 
1. นายกิตติพงศ์  โคตรสมบัติ
2. นางศุภามาศ  ศิรินนท์
 
1308 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชราภา  โกการัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วงาม
3. เด็กหญิงสาลิตา  โกการัตน์
 
1. นางสุมาลี  บุญดี
2. นายสายันต์  เกษมราช
 
1309 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงกนกอร  ไหวพริบ
2. นางสาวพัชนี  ทวีบุญ
3. เด็กชายสรสิทธิ์  สินเติม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แก้วสุข
2. นางสาวจีระนันท์  อนุมาตย์
 
1310 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงมยุริญ  บัวแย้ม
2. เด็กหญิงสายทอง  สูงสุมาลย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ภารการ
 
1. นางวิภาพร  เศษภักดี
2. นางสาวแววมณี  สำราญสุข
 
1311 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวพัชนี  บุญจอง
2. นางสาวสุภาวิกา  เอี๋ยวสกุล
3. นางสาวเสาวนีย์  วันโท
 
1. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
2. นายนิยม  สุทธิวงศ์
 
1312 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  พลจันทึก
2. เด็กหญิงนีลุบล  แนวจำปา
3. เด็กหญิงนุธิดา  โนรี
 
1. นายสุนทร   พูลเพิ่ม
2. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
1313 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  กัณหาลา
2. เด็กหญิงนิตยา  แสงใส
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตรีขันงาม
 
1. นางนภา  จินดากุล
2. นายประเสริฐ  จินดากุล
 
1314 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงลำใย  จันทรักษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงอักษรสุดา  โสภาพ
 
1. นายวิเชียร  คูณพันธ์
 
1315 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายตรีเทพ  หลักดี
2. เด็กชายวัชรากร  ทัพพวง
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ครั้งพิบูลย์
 
1. นางคนึงนิตย์  สมสอน
2. นางอำพร  ทีสี
 
1316 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1317 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันซักทรัพย์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำประวัติ
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  จันทโกสิน
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางอรอุมา  แก่นสาร์
 
1318 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นายจุฑาพงษื  โสภวงศ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อักษรศิริ
3. นางสาวปิยะดา  จันทร์เพชร
 
1. นางคำปุน  จันทป
2. นางสุมาลี  ทองเกลี้ยง
 
1319 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1320 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาพร  คำเติม
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  แพงจันทร์
3. เด็กหญิงรังสิมา  มีสัตย์
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางทิพวรรณ  บุญจูง
 
1321 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  รากวงษ์
2. เด็กหญิงกานต์ปรีดา  โสหา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  อาวุธเพชร
 
1. นางปราณี  เหล็กงาม
2. นางสาวสิรณียา  ชาวชายโขง
 
1322 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยศอุบล
2. เด็กหญิงศิระประภา  สาริบุตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โมฬีชาติ
 
1. นางสมถวิล  เชสูงเนิน
2. นางศศิธร  สาวันดี
 
1323 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระบูน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มีครัว
2. เด็กหญิงพุทธิพร  คุณมี
3. เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วมะ
 
1. นางไพรินทร์  ทองนิ่ม
2. นางเสาวลักษณ์  ดวงแก้ว
 
1324 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ราชคำ
2. เด็กหญิงพลอยนริน  รูปใหญ่
3. เด็กชายอานนท์  สีลา
 
1. นางคนึงนิจ  โกมลศรี
2. นางประภาศิริ  ทองธรรมชาติ
 
1325 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประทุม
2. เด็กหญิงภาสินี  อุ่นจิตร
3. เด็กชายภูวดล  แสงศรี
 
1. นางลั่นทม  ดวงเนตร
2. นางนุศรา  ใกล้ฝน
 
1326 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กหญิงปวิตรา  ทานุกรม
2. เด็กหญิงวสุนันท์  อูตฝาง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ตะเภาแดง
 
1. นายปัญญา   พรหมกสิกร
2. นายอุทิศ  จันทฤดี
 
1327 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงยา
2. เด็กชายนาวี  แก้วมณี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองแสน
 
1. นางสาวอุไร  บุญทน
2. นางสาวอัจฉรา  พื้นผา
 
1328 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงชไมพร  สมชาติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสนาะเสียง
3. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน
2. นางสาวนารัรัตน์  ประทาน
 
1329 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงดารุณี  หัสดร
2. เด็กหญิงทิพวัลย์   บุญประสงค์
3. เด็กหญิงภัทรวดี   สายมั่น
 
1. นางรำพรรณ   มิ่งไชย
 
1330 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ถิ่นตองโขบ
2. เด็กหญิงนริศรา  คำคลัง
3. เด็กหญิงศรัณยา   ศรีจันทร์
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นายนนทนันท์  วิชาพูล
 
1331 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   อัศวมินทร์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญจรัส
3. เด็กหญิงเยาวภาพร  คำจอน
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
1332 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 1. เด็กหญิงดาว  อรอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  ปลื้มจิต
3. เด็กหญิงเบญจพร  แดนพันธ์
 
1. นางสาวธาริณี  ยิ่งวงค์
2. นายสุวิทย์  ทองงอก
 
1333 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  นามสิงห์
2. เด็กชายพันนา  วิชาพูล
3. เด็กหญิงวิยดา  เชาวลิตร
 
1. นางไพบูลย์  อูฐบุญ
2. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
 
1334 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองนาค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัชพืช
3. เด็กหญิงวรัญญา  นาเกิด
 
1. นางสาวอรุโณทัย  สะตะ
2. นางสาวปาริฉัตร  พินิจวิญญูภาพ
 
1335 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 1. เด็กหญิงทิติญาพร  หาเวลี
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แววศรี
3. เด็กหญิงแก้วฟ้า  ศรีพิทักษ์
 
1. นางปิยะพร  คำเสียง
2. นางสาวน้ำฝน  ขันชะลี
 
1336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงปภัสรา  สิงห์ไคต้น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กองทอง
3. เด็กหญิงศศิลักษณ์  นิลบล
 
1. นางอะรอน  วงศ์มั่น
2. นางประทิตตา  รื่นราตรี
 
1337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดูน 1. เด็กหญิงวรรวิภา  พรมทา
2. เด็กหญิงศิรประภา  การกล้า
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พิมจันดา
 
1. นางสาวธนิดา  เตี้ยเนตร
2. นางมีสุข  บุญตะนัย
 
1338 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงหะไชย
2. เด็กหญิงวนัชนาภรณ์  ไชยมูล
3. เด็กหญิงวรรณภาพร  พรรณเจริญ
 
1. นางวิมล  เจริญสุข
2. นายไพสิฐ  พลสวัสดิ์
 
1339 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ผิวเงิน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศาลาสุข
3. เด็กหญิงสิริยากร  หิรัญรัตน์
 
1. นางพวงมยุรี  ภารการ
2. นางสาวมณีวรรณ  วริทุม
 
1340 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญไชย
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นจิตร
 
1. นางลั่นทม  ดวงเนตร
2. นางสาววรัญญา  เครือศรี
 
1341 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงปวีณา  อุนาพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ภัควันต์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันทะควน
 
1. นางสุภาพร  เพ็ชร์ภา
2. นางสวาสดิ์  วรงค์
 
1342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์พร  ทูลสิงห์
3. เด็กหญิงแพรวา   ปริพุฒ
 
1. นายธัชโรทัย  ศิริพรวัฒนกุล
2. นางสาวกฤษณา  ซื่อตรง
 
1343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ติ่งทอง
2. เด็กหญิงภัทริฎา  ติ่งทอง
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เถาว์โท
 
1. นายไกรยุทธ  ชูกร
2. นางสาวดวงตา  บุญแนบ
 
1344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุคติ
2. เด็กชายคนุเดช  สุบุญ
3. เด็กหญิงศศินา  หวังสุข
 
1. นางรำพรรณ   มิ่งไชย
 
1345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  วงศ์สามารถ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วิมล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญสุข
 
1. นางพัชนี  ลีลาศ
2. นางสาวปฏินุช  สลับเชื้อ
 
1346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิสันเทียะ
2. เด็กหญิงตะการตา  ศรีมุข
3. เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  ระดาบุตร
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นายวรวัฒน์  แสงงาม
 
1347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลิตดา  เชื้อพันธ์
2. เด็กหญิงพัฒนภรณ์  บัวหอม
3. เด็กหญิงเกษมณี  แสงชุมภู
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
1348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายธนภรณ์  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บุญรมย์
3. เด็กหญิงสิริทร  แสนรวยเงิน
 
1. นางโสภิดา  เนินทราย
2. นางแพงศรี  ทองพิทักษ์
 
1349 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงจริยาพร  พูลทวี
2. เด็กชายนครินทร์  สินทะรมย์
3. เด็กหญิงวัชรวรรณ  คำประวัติ
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางอรอุมา  แก่นสาร์
 
1350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นรมาศ
2. เด็กหญิงนภา  ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ค้ำจุน
 
1. นางวาสนา  วงษสิงห์
2. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
 
1351 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงธรรมิตรา  ศรีสาย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  วันทอง
3. เด็กหญิงวิธัญญา  นิยมชาติ
 
1. นางคำปุน  จันทป
2. นางสาวสุปรียา  ใจเอื้อ
 
1352 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุกนา
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงวรินทร  บุญสราง
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
1353 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คำศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มนัส
3. เด็กหญิงสุพิชา  ศรีขาว
 
1. นางสาวอรพิน  ชิณกะธรรม
2. นางสาวอลิษา  วะสุวีย์
 
1354 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญฤทธิเดช
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงโชติ
3. เด็กหญิงสุวิภา   วีระบรรณ
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์
 
1355 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มนัส
2. เด็กหญิงวิไลพร  สินป้อง
3. เด็กหญิงศิรินาฎ  ระดาบุตร
 
1. นางสุภาพร  เพ็ชร์ภา
2. นางรุ่งเรือง  แสงคำ
 
1356 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 1. เด็กหญิงพิยดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงมัทนา  บุญอุ้ม
3. เด็กหญิงวิรุวี  บุญอุ้ม
 
1. นางลั่นทม  ดวงเนตร
2. นางสาวชยาภรณ์  การินทร์
 
1357 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจนศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงอรนิดา  สิงหัษฐิต
3. เด็กหญิงเขมฐนิชศา  ฤาชา
 
1. นายธัชโรทัย  ศิริพรวัฒนกุล
2. นางสาวกฤษณา  ซื่อตรง
 
1358 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ช่วยสุข
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผูกกิจ
3. เด็กหญิงสุวดี  คำโทน
 
1. นางพวงมยุรี  ภารการ
2. นางสาวสำราญ  แก้วอ่อน
 
1359 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  บัวระบาน
2. เด็กชายพีระพัฒน์  โสดี
3. เด็กหญิงวิสุดา  สิงห์แก้ว
 
1. นางดารณี  จึงสุทธิวงษ์
2. นางสาวกันยารัตน์  สาคร
 
1360 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีประโคน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ดี
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวอุไร  บุญทน
2. นางนิภาพร  แสงทอง
 
1361 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กหญิงนภัสร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงอศัลยา  ชัยนาม
3. เด็กหญิงโชติกา  กิ่งแดง
 
1. นายปัญญา   พรหมกสิกร
2. นางเพ็ญศรี   จันทร์หอม
 
1362 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงศศินา  ศิริวาลย์
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  มานะพิมพ์
 
1. นางยุพาพร  ปะจะเนย์
2. นางสาววิไลพร  เผดิม
 
1363 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  สุวลักษณ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  นามมัน
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  วาลัภ
 
1. นายสุริยัน  จิตติสิงห์
2. นางจุฬาภรณ์  ทองคำใส
 
1364 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงณริตา  ประคองเทียน
2. เด็กหญิงอสมา  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  นิรามัย
 
1. นางนภาพร  ฉัตรวิไล
2. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
 
1365 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อาจคำภา
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีหมอก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชมผา
 
1. นางอำนวย  บุญประสาน
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบสิมมา
 
1366 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อบคำ
2. เด็กหญิงภาวินี  ยลสุข
3. เด็กหญิงสริตา  อบคำ
 
1. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
2. นางฐิติพร  ภูมิการีย์
 
1367 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. นางสาววราพร  วงศ์อุไร
2. นางสาววาสนา  ชำนาญเวช
3. นางสาวสุภัทรา  งามพงษ์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน์
2. นางวิไล  ภาเข็ม
 
1368 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. นางสาวปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม
3. นางสาวสายธาร  โลเด
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1369 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงกันย์ภิรม  เพชดี
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีหราช
3. เด็กหญิงศิริกานต์  จิตสว่าง
 
1. นางคณึงนิตย์  สมสอน
2. นางอำพร  ทีสี
 
1370 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงชมพูเนตร  กรมไธสง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นาเมือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ภัควันต์
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นางพรรณี  แสงงาม
 
1371 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรมิตร  ท้าวอนนท์
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นิกะพิมพ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สายทิพย์
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
1372 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  โมคศิริ
2. เด็กหญิงอรทัย  บึงไกร
3. นางสาวอุบลรัตน์  ลาวรรณ
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางอรอุมา  แก่นสาร์
 
1373 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. นางสาวจุฑาฉัตร  สมพงษ์
2. นางสาวสุนิสา  โคตรทอง
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เชื้ออ่อน
 
1. นางคำปุน  จันทป
2. นางสาวพิมพ์กัญญา  กองสุข
 
1374 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปาทอง
2. เด็กหญิงธิดา  สาวะกาล
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  พันธ์เจริญ
 
1. นางอาภรณ์  คำชุมภู
2. นายดนัย  คำชุมภู
 
1375 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงทานตะวัน  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงอัญมณี  มีศักดิ์
3. เด็กหญิงอารยา  เทศนา
 
1. นางสุมาลี  คุณา
2. นางจันทกานต์  ศรีปาน
 
1376 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1. เด็กหญิงลักขณา  เกษวัตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิ่งสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  สถานสุข
 
1. นางวินิจ  มณีภาค
2. นางศรีประภา  พิมพา
 
1377 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชินารมย์  พรมพินิจ
2. เด็กหญิงศศิภา  สีธงบูน
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญสืบ
 
1. นางสาวภัทรวดี  กาบยุบล
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
1378 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธานี
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันนัทรี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  กรีศรี
 
1. นางศุภลักษณ์  เอื้อวงศ์
2. นางจตุพร  ธานี
 
1379 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทางทอง
2. เด็กชายสันติภาพ  สีเสม
3. เด็กหญิงอาริตา  อาภรณ์ศรี
 
1. นายนิวัตร  นะที
2. นางพรรณวิภา  นะที
 
1380 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายชินวัตร  สะอาด
2. เด็กชายภิริยพล  บำรุงไทย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุขโข
 
1. นางสำเนียง  มูลดับ
2. นางนิภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1381 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีธัญรัตน์
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  อุดม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญหนา
 
1. นางสมถวิล  เชสูงเนิน
2. นางศศิธร  สาวันดี
 
1382 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กหญิงธิยดา  ผิวเงิน
2. เด็กหญิงปุญยพร  จันทร์สำราญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมภักดิ์
 
1. นางสาวอโรชา  โสตแก้ว
2. นางสาวมัณฑกานติ  นามศรี
 
1383 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ผลากุล
2. เด็กหญิงจันทร์ญา  จารุขมูล
3. เด็กหญิงรัตนาพร  สืบสี
 
1. นางบุษกร  จันทลิกา
2. นายวันชรัส  จันทลิกา
 
1384 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  คุณศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์รดา  เทศนา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทศนา
 
1. นางสุมาลี  คุณา
2. นางจันทกานต์  ศรีปาน
 
1385 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงปวีณา  ตะเภาทอง
2. เด็กหญิงสุณิตา  พาเรือง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  วงศ์โสม
2. นางวารุณี  จารุจิตร
 
1386 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  สายตา
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ปัทมะ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุญโกมุต
 
1. นางสาวหนูกาญจน์  ใจบุญ
 
1387 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญวัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุทธสิงห์
 
1. นางสำราญ  จันขาว
2. นางสำลี   ทองประสาร
 
1388 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญดา  มณีนิล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดี
3. เด็กหญิงโชติกา  กัลยะวิมล
 
1. นางวชิรา  อุดมศักดินา
2. นางคำปอง  มรรคานิเวศน์
 
1389 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. นางสาวพรนภา  ทวาภพ
2. นางสาวพลอยไพลิน  บุญชอบ
3. นางสาวรัชนก  ผาสิน
 
1. นางวิไล  ภาเข็ม
2. นางจิตญา  จึงเจริญ
 
1390 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธนพร  บัวทอง
2. เด็กหญิงนภัสตรา  พงษ์พิสิฐวงศ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  วิริยะการุณย์
 
1. นางประไพรัตน์  สุนิพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ไชยชนะ
 
1391 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ระดาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหาคุณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวรพัฒน์
 
1. นางศศิธร  โพธิ์ทอง
2. นางอรุณี  ศรีหาสาร
 
1392 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองคำห่อ
3. เด็กหญิงสรัลพร  สายสุด
 
1. นางสาวสยุมพร  มูลสาร
 
1393 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  หล่อวินิจนันท์
2. เด็กหญิงพรณะรินทร์  ธานี
3. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชนะภา
 
1. นางไพรัช  เสาเวียง
2. นางอรทัย  วีรานนท์
 
1394 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1. เด็กหญิงปริศนา  สายสุด
2. เด็กหญิงมณฑา  ทวาภพ
3. เด็กหญิงเอมิกา  บูรณะกิติ
 
1. นางจตุพร  โสมะเกษรินทร์
2. นางสาวณัฐวดี  อุ่นเมือง
 
1395 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หงวนศรีไทย
2. เด็กชายวศิน  ภาคเมธี
3. เด็กชายอรรภพร  ซื่อสัตย์
 
1. นางบุญญาณี  โชคดี
2. นางสาวนิรดา  ปั้นทอง
 
1396 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แสวงสาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสวงสาย
3. เด็กหญิงภิญญาดา  ไกรสะอาด
 
1. นางวิกุล  จิบทอง
2. นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ
 
1397 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  แท้สูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพิศา  พูลทวี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปัดถาวโร
 
1. นางขวัญธิดา  พระอารักษ์
2. นางพิศมัย  ลาวรรณ
 
1398 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ใหญ่ปราม
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อุภัยศรี
3. เด็กชายเฉลิมขวัญ  มาขำ
 
1. นางสาวปิยนุช  ผาสุขนิตย์
2. นางอนงค์  ยุทธเก่ง
 
1399 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 1. เด็กหญิงซากุระ  ไอโนะ
2. เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีธัญรัตน์
3. เด็กหญิงเจียระใน  ศริพันธ์
 
1. นางสาวยุวพร  พ้นทาส
 
1400 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนิธิศ  มาเพ็ง
2. เด็กชายพีรวัส  พ้นโศรก
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองไทย
 
1. นางอรัญญา  วิชัยโย
2. นางสุมน  คำภีระ
 
1401 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 11 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายจรัล  ปราสาร
2. เด็กหญิงพรทิพา  ธรรมสัตย์
3. เด็กหญิงหรรยดา  สิงห์สู่
 
1. นางศรีอัมไพ  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวกาบกนก  เบ้าทอง
 
1402 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณพงษ์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  อาดสะลาด
3. เด็กชายโอบบุญ  ครองยุติ
 
1. นางสาวอุไร  บุญทน
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว
 
1403 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  มาลีรัตน์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สีสุภา
3. เด็กชายอมรฤทธิ์  ภูหมื่น
 
1. นางอุไร  มารมย์
 
1404 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายชโนดม  บุญแผ้ว
2. เด็กชายณัฏฐกร  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ลากวงศ์
 
1. นางสาวจิราพันธ์  บุตรแต้ม
2. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
 
1405 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายพัชรพล  สายแวว
2. เด็กชายศรัทธา  สีม่วง
3. เด็กชายอดิสวงค์  ปทุมชัย
 
1. นางวิลาวัลย์  สัมพะวงศ์
2. นางวะรากร  ยางงาม
 
1406 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายกิตตินันทพร  คำทา
2. เด็กชายธนพัตร  จันทร์เอก
3. เด็กชายปกรณ์  วงศ์ศิริ
 
1. นางมณีวรรณ  คำควร
2. นางสาวเกษรินดา  ประสานสุข
 
1407 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีรุด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  บุเงิน
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิงห์ใหญ่
 
1. นางมัลลิกา  ไชยพันธ์
2. นางสาวสายใจ  จันทร์เพชร
 
1408 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 19 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  อุตม์ทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ  ชาญจิต
3. เด็กชายรัชชานนท์  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวประภารัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวพรพรรณ  เวชสาร
 
1409 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงค์ทวี
2. เด็กหญิงธนภัทร  จันทร์เวียง
3. เด็กหญิงภูฟ้า  พิมพ์อักษร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยลสุข
2. นางสาวนิตยา  ยนสุข
 
1410 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายภูวดล  ศรีทะลัพ
3. เด็กชายสิทธินนท์  หลักจันทร์
 
1. นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด
2. นางรพีพรรณ  วงศ์เกย
 
1411 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงซีรตา  พรมทอง
2. เด็กหญิงพาขวัญ  นนทะวงษ์
3. เด็กชายเอกอธิษฐ์  ทองเศรษฐี
 
1. นางสาวรัชณีพร  ชุติกรณ์
2. นางวิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1412 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1. เด็กชายธีระพงศ์  ช่วงโชติ
2. เด็กหญิงพีรยา  พลอำนวย
3. เด็กหญิงรัญชิดา  สืบเนื่อง
 
1. นางทัศนี  ศิริมา
2. นางสาวมยุรี  มาสุข
 
1413 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงชลิตรา  อินเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภาระดิลก
3. เด็กหญิงศสิภา  การะเกษ
 
1. นางเหมือนจันทร์  พันธิ์เลิศ
2. นางวันเพ็ญ  ตลอดพงษ์
 
1414 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหวาง 1. เด็กชายธีร์ธวัช  เที่ยงดา
2. เด็กชายวรชัย  สรรพสาร
3. เด็กชายศุภณัฐ  บุญบรรจง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  บุญจอง
 
1415 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแสง 1. เด็กชายปัญญา   พันเภา
2. เด็กชายวีรชัย   พันธ์เภา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทวีพัฒน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำลังงาม
2. นางสาวนวลลัดดา  วารี
 
1416 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายกิติธิศักดิ์  ล้อมวงศ์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงอาริยา  ชนกคุณ
 
1. นางพูนศิลป์  พลเขตต์
2. นางกัลยาณี  ทองน้อย
 
1417 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธะยุง
2. เด็กหญิงพรรษา  สุดาชม
3. เด็กชายสุวิชชา  ธานี
 
1. นางฤดี   ณ นคร
2. นางสุธาพร  ศรีเมือง
 
1418 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สายเพชร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  น้อยวงศ์
3. เด็กชายอนาวิน  ปินะถา
 
1. นางช่อลดา  บุญทวี
2. นายพลาดร  ชายผา
 
1419 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงฌานิกา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงธนพร  พรหมกสิกร
3. เด็กหญิงอภิอาภา  คลังทอง
 
1. นางศรคนึง  ทองชุม
2. นางบานเย็น  ชุมภู
 
1420 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอยหวังบุญ
2. เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล
3. เด็กชายวัลลภ  ทองแก้ว
 
1. นางประภัสสร  ทองทั่ว
2. นางสาวเจนจิรา  บุราไกร
 
1421 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  พุทไธสงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐยา  ศุภสร
3. เด็กหญิงปลายฝน  ละม่อมสาย
 
1. นางจารุวรรณ  จุลโคตร
2. นางสิริยา  สัตยากุล
 
1422 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 1. เด็กหญิงจริสา  สาระวงศ์
2. เด็กชายธนาดล  สุดาชม
3. เด็กหญิงประภัสสร  คลังชำนาญ
 
1. นางอุไร  มารมย์
 
1423 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  คงเมือง
2. เด็กหญิงวิกานดา  พร้อมพรั่ง
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทะเลิศ
 
1. นางเกษร  นาสารีย์
2. นางศศิธร  โพธิ์ทอง
 
1424 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงบัวพรฑิตา  บัวขาว
2. เด็กหญิงปวริศา  ลีโคตร
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บัวขจร
 
1. นางอรพิน  หอมละเอียด
 
1425 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีขาว
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พันโท
 
1. นางนิตยา  ศิลปศาสตร์
 
1426 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงขวัญใจ  โคตรหา
2. เด็กหญิงพัชราวลัย  หมีคำ
3. เด็กหญิงอรชพรพรรณ  ยาคำ
 
1. นางรพีพรรณ  วงศ์เกย
2. นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด
 
1427 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงกุสุมากร  งามสาย
2. เด็กหญิงนภัสกนก  กนกหงษ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  พนาสิทธิ์
 
1. นางวัจนีย์  ทวีพันธ์
2. นางสาวณธษา  ทองสลับ
 
1428 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงสีดา
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  เสนสาย
3. เด็กหญิงวริศรา  เจริญกิติพิภพ
 
1. นางนิพาภรณ์  แสงใส
2. นางรวีรัตน์  คำพิริยะพงศ์
 
1429 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงรัตนประภา  โม่บุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษทอง
3. เด็กชายอาชาวิน  ยงบรรทม
 
1. นางสาวชุติมา  บุญเริ่ม
2. นางจันทรา  ไมถึง
 
1430 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงคุนัญญา  บุญเนตร
2. เด็กหญิงรดามณี  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  จุลดาลัย
 
1. นางสุภาภรณ์  ศิริชัยวัฒนกุล
2. นางพวงมาลัย  แก้วสว่าง
 
1431 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุตรธนา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงอทิสรา  วงศิริ
 
1. นางศรีอัมไพ  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวกาบกนก  เบ้าทอง
 
1432 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 1. เด็กหญิงนวพร  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงบิณฑิตา  สีลาคู
3. เด็กหญิงสุวภัทร  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวอรทัย  เดชคำภู
2. นางสาวอาลอน  เผ่าภูรี
 
1433 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองบก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะวัน
2. เด็กหญิงปานิสรา  สิงห์ไกร
3. เด็กชายสุธี  เหล่าโก้ก
 
1. นางสาวพงศ์อรชร  ตลอดพงษ์
2. นางสาวกานดา  พิมพ์หาร
 
1434 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 16 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ชมพูพื้น
2. เด็กหญิงธิยาดา  นิวงษา
3. เด็กหญิงวรกานต์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
2. นางสาวจิราพันธ์  บุตรแต้ม
 
1435 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำแฝง
3. เด็กหญิงพิยดา  จันละออ
 
1. นางสาวอุไร  บุญทน
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว
 
1436 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อรการ
2. เด็กหญิงพรรณประภา  ศาสตร์บูรณศิลป์
3. เด็กหญิงอมรัตน์  กอศรี
 
1. นางปราณี  หอมจันทร์
2. นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ
 
1437 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกัลยา  กัลยาเถื่อน
2. เด็กหญิงปุญยาพร  เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาดา  นามวงษา
 
1. นางกัณฐิกา  เกื้อทาน
2. นางมณี  สมพงษ์
 
1438 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 20 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงชนิดา  ชินขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐวินีย์  ศรีจันดา
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมลี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ราชวงศ์
2. นางทัศนีย์  สัมพะวงศ์
 
1439 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 1. เด็กหญิงจันทนา  เพียรภายลุน
2. เด็กหญิงสุรีรา  ฐานะ
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญเริ่ม
 
1. นางสาวไพรินทร์  เจตนา
2. นางสาวยุพิน  จันราษี
 
1440 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกานพูล  พิจารย์โชติ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  วงษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงสาริตรี  สัจสุวรรณ
 
1. นางกฤติยา  คูณภาค
2. นางอนงค์  โคตรพันธ์
 
1441 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญจริง
2. เด็กหญิงรัชนก  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุกดา
 
1. นางคำปน  นิสดล
2. นางพรเพ็ญ  วิลาวัลย์
 
1442 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายธนพัฒน์  โนวุฒิ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ชนกคุณ
3. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองล้วน
 
1. นางศิริฉัตร  สิมานุรักษ์
2. นางสาวสุวภัทร   บุตรอ่อน
 
1443 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงจิติพงค์  วาปี
2. เด็กชายพงศธร  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก  หวังชนะ
 
1. นางดารกา  วิจิตรจรรยา
2. นางสุเพ็ญ  หลินหะตระกูล
 
1444 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกิตติญา  ทิมา
2. เด็กหญิงปริชาติ  บังศรี
3. เด็กชายพงศกร  ส่งเสริม
 
1. นางสุพรรณทอง  ธานี
2. นางสุภาวดี  ดวงไข
 
1445 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองศรี
2. เด็กชายประกาศิต  ภูมิรินทร์
3. เด็กหญิงพิชชา  สุรสร
 
1. นางนิตยา  สายแวว
 
1446 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤทิยา  ทัพสุรีย์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  พิมพ์พวง
3. เด็กหญิงลออรัตน์  แสงทวี
 
1. นางจาริณี  ทองแสง
2. นางสาวนิตยา  สมพร
 
1447 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก    
1448 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำนงค์ใจ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กอแก้ว
3. เด็กหญิงศุตา  บุตรบาล
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางจันทร  กัลยา
 
1449 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สีแดง
2. เด็กหญิงอภิศมัย  นาถาพันธ์
3. เด็กหญิงอรวีย์  ก่อบุญ
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
 
1450 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศิริพันธ์
2. เด็กชายวิชัย  ประสาสม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีบุบผา
 
1. นางสุชาดา  ฤาชากูล
2. นางสาวแวววลี  คงบุญวาส
 
1451 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โสโป
2. เด็กหญิงปรารินดา  ลือคำหาญ
3. เด็กหญิงสุมิตตา  หมั่นคูณ
 
1. นางมยุรี  จันทร์จรัส
2. นางสาวพิศสมัย  พิมพ์เพียง
 
1452 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงนิรชา  แดนพันธ์
2. เด็กชายอนันต์   วารี
 
1. นางกมลา  บุญเจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  ชาติทอง
 
1453 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายธีรเดช  ศิริวรรณ
2. เด็กหญิงวารี  ปลุกใจ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
1454 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงมีนา  จันทร์เพ็ชร
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
1455 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายนิติวัฒน์  มุคำ
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  นามศรี
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
1456 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คะตะวงษ์
2. เด็กชายวรพล  สินงาม
 
1. นางสาวนันทิยา  สร้อยนาค
2. นางสาวเนียนวรรณ  เพ็ชรกอง
 
1457 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายธเนตร  เขียวสี
2. เด็กหญิงพรธิดา  นรจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข
 
1458 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธนาคาร  บัวแดง
2. เด็กหญิงศศินันท์  จันทร์ประเสริฐ์
 
1. นางบุญหลาย  เฝ้าทรัพย์
2. นายไพบูลย์  คัสดี
 
1459 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงชรินดา  ยุทธตระกูล
2. เด็กชายพีรพล  จำนงค์
 
1. นายปรีชา  ธานี
2. นางวานิตย์  ธานี
 
1460 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  โกมลเวชกุล
2. เด็กหญิงพรรณชนก  มงคล
 
1. นางสาวแวววลี  คงบุญวาส
2. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
 
1461 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1. เด็กชายชยันต์  ฉลวยแสง
2. เด็กหญิงศรัญญา  บุญอารีย์
 
1. นายวีระชัย  วงศิริ
2. นางสาวพิศสมัย  พิมพ์เพียง
 
1462 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีหิริ
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
1463 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กชายธนภัทร  สายสุพรรณ
 
1. นางสาวจิรัฐยา  โรจนครินทร์
 
1464 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กชายนวรัตน์  แนบสนิท
 
1. นางกรวิกา  เวทมาหะ
 
1465 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
1466 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธนากร  บัวแดง
 
1. นางสาวทิพากร  หาญหัก
 
1467 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายทินกร  สำราญสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ
 
1468 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงนันทกร  สุนทราวงศ์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
1469 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พวงจันทร์
 
1. นายพิทยา  ทองจุล
 
1470 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายทีปกรณ์  ฝ่าม
 
1. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
1471 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กชายวิทวัส  วงศ์เพียรกิจ
 
1. นางกมลทิพย์  ดอกอินทร์
 
1472 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฑนา  ทองชุม
 
1. นางสาวสิริพร   มนัส
 
1473 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายอาทิตย์  ทุมมณี
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
1474 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงไหมฟ้า  สิงค์ขันธ์
 
1. นางไพบูลย์  สุตาชา
 
1475 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
1476 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมัง
 
1. นายปกรณ์  หลักทอง
 
1477 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปริยากร  คำทา
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
 
1478 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กชายประสิทธิ์  ทองเขียว
 
1. นายประสิทธิ์  บุญส่อง
 
1479 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายวีระกานต์  พลรักษ์
2. เด็กชายวีระกานต์  พลรักษ์
 
1. นางเพลินพิศ  ทรายสุวรรณ
 
1480 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กหญิงวนิดา  ดอกคำ
 
1. นางอัจฉริยา  พรมสาร
 
1481 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายอรรถพล  เรืองศรี
 
1. นางลัดดา  เท่าสาร
 
1482 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายอธิวัฒน์  กฤติยาวรรณ
 
1. นางสาวสกุลตลา  สิทธิพงษ์
 
1483 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์ น้ำนวล  น้ำนวล
 
1. นางสาวนันทิยา  สร้อยนาค
 
1484 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
 
1485 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  รัตนโสภา
 
1. นายวินัย  สุวรรณเพ็ชร
 
1486 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วิเสน
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข
 
1487 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายนพเก้า  ทิพย์รัตน์
 
1. นางศิริญญา  ถ้ำหิน
 
1488 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายเสกสรร  แช่มชื่น
 
1. นายปฏิกรณ์  ธรรมสัตย์
 
1489 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  สบายใจ
 
1. นายณัฐพณ  ศุภสุข
 
1490 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 1. เด็กชายมงคล  สืบสิงห์
 
1. นางวงเดือน  สุภาคาร
 
1491 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงชลนิภา  แสวงพันธ์
2. เด็กหญิงณัชชา  มะลิวัลย์
3. เด็กชายนฤพนธ์  วันทา
4. เด็กชายนฤพนธ์  วันทา
5. เด็กชายนัฐพล  ระดาบุตร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ระดาบุตร
7. เด็กหญิงอมราพร  วันทา
 
1. นางราตรี  สลักคำ
2. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
3. นางสาวณัฐนิชชา  โคตดก
 
1492 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีอ่อน
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
1493 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงอภิรมภรณ์  ทองล้วน
 
1. นายวิชัย  ศรีมหันต์
 
1494 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายชัยอนันต์  แสนทวีสุข
 
1. นางสำเริง  แสงวิเชียร
 
1495 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิติพงษ์  มีรอด
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
 
1496 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายวัชรินทร์  บัวภา
 
1. นางสวรส  จันทร์เติบ
 
1497 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายมงคล  ดีแสน
 
1. นายทัศน์ปักษา  ภาเข็ม
 
1498 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายภราดร  ศรีธรรม
 
1. นายถิ่นสุข  สีหะวงษ์
 
1499 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณพรม
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญปัน
 
1500 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุสิกา
 
1. นางสุรีรัตน์  หอมจันทร์
 
1501 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายกิตติภพ  นาดูน
 
1. นายอาคม  ทองเถาว์
 
1502 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายอนุชา  ผิวคำ
 
1. นางสาวศรัญญา  เลิกนอก
 
1503 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 1. เด็กชายทินกร  จันลาศรี
 
1. นางสาวรชฎาพร  ชิณกะธรรม
 
1504 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุรชาติ  วิชัยยงค์
 
1. นางเกศสุดา  พึ่งภพ
 
1505 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายวีระ  อาษาพงษ์
 
1506 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูรณะพล
 
1. นางอุษา  การะเกษ
 
1507 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   เจริญสุข
 
1. นางสาวอำภา  นวลวัลย์
 
1508 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
1509 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล
 
1510 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
1511 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายเจษฎา  ชุมสาย
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
1512 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มารมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มรกตเขียว
 
1513 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์เวียงคำ
 
1. นางศิริญญา  ถ้ำหิน
 
1514 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ฉวีวรรณ
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
 
1515 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศาลางาม
 
1. นางสาวกมลชนก   ดวงแก้ว
 
1516 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายอธิวัฒน์  กฤติยาวรรณ
 
1. นางสาวสกุลตลา  สิทธิพงษ์
 
1517 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
 
1518 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงสุภาพร  รักจันทร์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
1519 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
1520 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  หมายเกื้อ
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
 
1521 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญไทย
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
1522 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายจุลภาพ  พันธุ์สุวรรณ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
1523 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายณัฐนิลท์  วรรณโสภา
 
1. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
1524 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  อุดมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
1525 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
 
1526 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์เย็น
2. เด็กหญิงปลื้มจิตร  ผิวเงินยวง
3. เด็กชายวิระชัย  อยู่เย็น
 
1. นางธารารัตน์  ขัดสี
2. นางนภาพร  ฉัตรวิไล
 
1527 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 1. เด็กหญิงชนากานต์  คุ้มครอง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทองมา
3. เด็กหญิงสุมาลี  พุดชา
 
1. นางเกษร  อันทรบุตร
2. นายนัฐพณ  ศุภสุข
 
1528 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายธงชัย  ดอกคำ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์น้อย
3. เด็กหญิงวนิดา  ปราบหล้า
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
1529 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กชายณัฐพล  เสนารัตน์
2. เด็กชายอมรรัตน์  ปุ๊ดทางาม
3. เด็กชายอรรถพล  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวธนธร  เส้นทอง
2. นางสาวเนียนวรรณ  เพ็ชรกอง
 
1530 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยุวะวาสน์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  จันทร์เขียว
3. เด็กชายวรวุฒิ  แสงดี
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
1531 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งแสง
2. เด็กชายธนาการ  เซี่ยงจง
3. เด็กชายเดชาวัต  บุญสาร
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
1532 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กชายปัณณวัฒน์   บุญขันธ์
2. เด็กชายสิทธิโชค  บุญตะใบ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศาลาน้อย
 
1. นางสาวธนธร  เส้นทอง
2. นางสาวเนียนวรรณ  เพ็ชรกอง
 
1533 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิตภานุ  ชัยสอน
2. เด็กชายหลง  สุขจิต
3. เด็กหญิงอมาวดี  พอกสนิท
 
1. นางสาวยุพิน  ประสานคำ
2. นางสวรส  จันทร์เติบ
 
1534 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านชีทวน 1. เด็กชายชัยมงคล  บัวลอย
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   เชื้อประทุม
 
1. นางนิตยา  ธานี
 
1535 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
2. เด็กชายเจตรินทร์  ถ่ายกูล
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสุภาภรณ์  เทพทอง
 
1536 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายทิธวิัส  ดวงใจ
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์หล่อ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
1537 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระพงศ์  สายชมภู
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หอม
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
2. นางบัวลี  บุราชรินทร์
 
1538 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายจิระกิตติ์  จำปาศรี
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อชัย
 
1. นายปฏิกรณ์  ธรรมสัตย์
2. นางจินตนา  สุหงษา
 
1539 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายจราวุธ  กะสิพรรณ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อุปชัย
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางยุวดี  ประชุมแดง
 
1540 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกิตติณัฐ  วรรณพัฒ
2. เด็กชายศรายุทธ  ฝอยทอง
 
1. นางสาวประยงศ์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
1541 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายฉัตรธงชัย  อุสูงเนิน
2. เด็กหญิงอริสา  ตุ้มบุญ
 
1. นายมานพ  บุญกอ
2. นางสำเริง  แสงวิเชียร
 
1542 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สายสั้น
2. เด็กชายณัฐนิลท์  วรรณโสภา
 
1. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาววิชญาฎา  แก้วพิทักษ์
 
1543 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กชายรพีภัทร  พรมน้อย
2. เด็กชายเดชดนัย  ปุ้มสีดา
 
1. นางสาวสุภาพร   สามา
2. นางสาวชไมพร   สุวรรณไตรย์
 
1544 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาคินัย  สืบสิงห์
2. เด็กชายวุฒิไกร  สืบสิงห์
 
1. นางเกศสุดา  พึ่งภพ
2. นายสุริยัน  พึ่งภพ
 
1545 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายประทีป  เกิดแจ่ม
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จันดี
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
1546 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ภู่คงทน
2. เด็กหญิงสุภาวดี   จันทร์เติบ
 
1. นางสาวยุพิน   ประสานคำ
2. นางสวรส   จันทร์เติบ
 
1547 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายชินวัฒน์  แสงเขียว
2. เด็กชายธนวัฒชา  บุญเลิศ
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข
2. นายสัมพันธ์  แหวนหล่อ
 
1548 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายจักรพรรณ  ดรที
2. เด็กชายวรเวช  โจรสา
3. เด็กชายสุรชาติ  เกษร
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นายเสกสรร  เกษร
 
1549 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญภิรมณ์
2. เด็กชายคมมน  แก้วบุตร
3. เด็กชายเนรมิต  ใจธรรม
 
1. นายนัฐพณ  ศุภสุข
2. นางสาววราภรณ์  ประมูลอรรถ
 
1550 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกฤษตเมธ  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กชายกิตติธัช  สายสวัสดิ์
3. เด็กชายประยุทธ์  ขุนพรม
 
1. นางสำราญ  สมหวัง
2. นางสาวสุณี  กองสุข
 
1551 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายวรวุฒิ  มีสุข
2. เด็กชายสมประสงค์  ทองอ่ำ
3. เด็กหญิงสุพิศ  ม่วงคำ
 
1. นายทัศพล  จันทป
2. นางสุภัจฉรี  อณาชัย
 
1552 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ฐิตรัตน์
2. เด็กชายชินดนัย  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายภูริภัทร์  ใจบุญ
 
1. นางเมรี  ง้าวทอง
2. นางรัชนี  เกษร
 
1553 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายยุทธนา  สิทธิพรม
2. เด็กชายศุภชัย  ประดับแก้ว
3. เด็กชายเทพทัต  พึงอินทร์
 
1. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
2. นางสาวแวววลี  คงบุญวาส
 
1554 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  กาลพันธา
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  จันทร์เขียว
3. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วสุข
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
 
1555 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญเรือง
2. เด็กชายภูธนาพล  เหมวัล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวสาร
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางกรรณิการ์  กวีกรณ์
 
1556 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายประวิทย์  ชะนีวงค์
 
1557 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตเมธ  กิ่งโสดา
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
1558 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วพรมดี
 
1. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
1559 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
1560 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายนวพล  จูมวันทา
 
1. นายทัศนัย  เจริญวัย
 
1561 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1. เด็กชายวิชิตพงษ์  โสภาพันธ์
 
1. นายยุธกาล  ก้อนทอง
 
1562 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายปิติภัทร   คำโคตร
 
1. นายพิเชษฐ์  สมชัย
 
1563 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  รากแก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  สายแวว
 
1564 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายธนพร  ศรีบุตร
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
 
1565 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายราชันย์  ผิวทอง
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
1566 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายสายเพชร  บุญยิ้ม
 
1. นายจุลศักดิ์  หลงชิณ
 
1567 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนกัณฑ์  แห่งธรรม
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
1568 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นายรัฐวุฒิ  ผึ้งทอง
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
1569 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นายกันติพฒน  ยาคำ
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
1570 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุริยะ   วิมลพันธ์
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
1571 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพัฒนชัย  เชื้อสิงห์
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
1572 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. นายภัทรพล  อุดมศรี
2. นายภัทรพล  อุดมศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1573 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นายสิทธิชัย  ภัควันต์
 
1. นายบพิตร  สีระวัตร
 
1574 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายแทนบุญ  ศิรินนท์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
1575 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธนกร  แสนทวีสุข
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
1576 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
1577 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายอัฑฒกร  แก่นสาร์
 
1. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
1578 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายทรัพย์มงคล  ไหว้พรหม
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
1579 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
1580 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุ  จันแจ้ง
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
1581 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  จันทะวัติ
 
1. นางศรีอัมพร  รัตนบวร
 
1582 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายเขมชาติ  พันธุ์ยม
 
1. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
1583 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม  สิมาพันธ์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
1584 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายวันชนะ  ทาเคลือบ
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
1585 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกรินทร์  บุญเสียน
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
1586 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
1587 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นายสิทธิชัย  มูลคา
 
1. นายบพิตร  สีระวัตร
 
1588 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ทองมงมล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
1589 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายชัชวาล  คำทวี
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
1590 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายนิธิกร  มูลประดับ
 
1. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
1591 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  โสมณาวัตร์
 
1. นายสมจิตร  วิเศษวงษา
 
1592 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฉายมณี
 
1. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
1593 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงธนิดา  ศรีราช
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
1594 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา  บุญพาทำ
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
1595 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองเหลือง
 
1. นายเทียม  คุณมี
 
1596 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสุขศรันย์  ศรีนิล
 
1. นายไพศาล  ภัควันต์
 
1597 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เสาแก้ว
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
1598 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายศุภเลิศ  ตระการจันทร์
 
1. นายบพิตร  สีระวัตร
 
1599 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงทวี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อชาติกล้า
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ออมแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้องภัย
6. เด็กชายธนกฤต  พิลาอาจ
7. เด็กหญิงธัญจิรา  จระคร
8. เด็กหญิงธันยารัตน์  รบกล้า
9. เด็กชายนรากร  ขำตา
10. เด็กหญิงนันท์พิน  อุ่นใจ
11. เด็กชายนิธิกร  มูลประดับ
12. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
13. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
14. เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม
15. เด็กหญิงพิชญธิดา  ไชยรักษ์
16. เด็กชายภราดา  รัตนิล
17. เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร
18. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณาพรสถิต
19. เด็กชายวุฒิชัย  ตริรักษา
20. เด็กหญิงศศินา  ไตยสุทธิ์
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เตชาวิวัฒนบูลย์
22. เด็กหญิงสิริรัตน์  พีระพัฒน์
23. เด็กหญิงสุจิราพร  โลทัง
24. เด็กหญิงสุวพิชชา  วันน้อย
25. เด็กหญิงอรวรรณ  แดนพันธ์
26. เด็กชายอัฑฒกร  แก่นสาร์
27. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยปัญหา
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วพรมดี
29. เด็กชายเขมชาติ  พันธุ์ยม
30. เด็กชายเอกอมร  สารพันธ์
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสุภัค  กอดแก้ว
5. นางจิตภินันท์  รังสิโชติพันธ์
6. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
7. นายศิริพรชัย  ศรประสิทธิ์
 
1600 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาสีโล
2. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเหลี่ยม
3. เด็กชายกรินทร์  บุญเสียน
4. เด็กชายกฤษกร  สุริยะบุตร
5. เด็กชายกฤษเมธ  กิ่งโสดา
6. เด็กชายกิตติพล  นิลทวีทรัพย์
7. เด็กหญิงณัฐรดา  ไชยรักษ์
8. เด็กหญิงทักษพร  เวชสวัสดิ์
9. เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช
10. เด็กชายธนกฤต  ประสานจิตต์
11. เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว
12. เด็กชายธาดา  บุญพาทำ
13. เด็กหญิงปฐมาพร  ธโนปจัย
14. เด็กหญิงปพัชญา  วงศ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญญโก
16. เด็กชายปิ่นพงษ์  พรมคำ
17. เด็กหญิงพิชญา  นิชรัตน์
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลเนตร
19. เด็กชายรัชชานนท์  แถบเกิด
20. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาญจิตร
21. เด็กชายวชิระวิชญ์  สมภูมิ
22. เด็กชายวัชรชัย  จันทิมา
23. เด็กหญิงวิริยะ  จันทร์เรือง
24. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทรพรม
25. เด็กชายศิรวิทย์  รัตนะกุล
26. เด็กหญิงศิริกัลยา  เวชกามา
27. เด็กชายสิรภพ  ชาญศร
28. เด็กชายอติชาติ  ผาสิน
29. เด็กหญิงอภิษฐา  วิลามาศ
30. เด็กชายอัครพล  มังสัง
 
1. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
2. นางวัชราภรณ์  สุตะพรหม
3. นางศุภลักษณ์  สมานคติ
4. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
5. นางสาวธัญวรัตม์  คาน
6. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
7. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
 
1601 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วสีขาว
2. เด็กชายคามิน  สิงห์บัวบาน
3. เด็กชายจรัญชัย  หาญพันธุ์
4. เด็กชายจักรพรรณ  ทิพคุณ
5. เด็กหญิงจิระวรรณ  นันตะวัน
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถวิล
7. เด็กชายชาญชัย  จำปา
8. เด็กชายณัฐพงษ์  รบกล้า
9. เด็กชายณัฐพงษ์  มุสิกา
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์คำ
11. เด็กชายดาวดึงษ์  โลสูงเนิน
12. เด็กชายทันธวัช  ตันสิงห์
13. เด็กชายธนภัทร  ทองด้วง
14. เด็กชายธนัญชัย  ทะปัญญา
15. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิมาลา
16. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุวรรณพรม
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ราชายันต์
18. เด็กชายพิษณุ  เทพนุรักษ์
19. เด็กหญิงศศิธร  พลพาล
20. เด็กชายศุภกิจ  ไชยศร
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดรักษ์
22. เด็กหญิงสุพัชรธิดา  กิ่งแสง
23. เด็กชายสุวิจักษณ์  แก้ววงษา
24. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชาวเวียง
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ศรีทา
26. เด็กหญิงอวัสดา  นวลเปล่ง
27. เด็กชายอานนท์  วาริน
28. เด็กหญิงเกศกนก  ถิระโคตร
29. เด็กหญิงเจตนากรณ์  ภาคสิงท์
30. เด็กหญิงเมธาวดี  วายทุกข์
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
2. นายสุชาติ  วรรณวงค์
3. นางพิกุล  กองศรีมา
4. นางภิรมย์วรรณ  ทวีสุข
5. นายเรืองชัย  แสงศรี
6. นางสุพรรณี  สุภาคาร
7. นายมนตรี  ทวีศรี