สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาตาลเหนือ 34 14 5 1 53
2 บ้านขามเปี้ย 31 10 4 0 45
3 บ้านโพนแพง 23 7 3 1 33
4 บ้านโพนเมือง 22 12 6 1 40
5 บ้านคำกลาง 22 4 4 1 30
6 บ้านหนองผือ 21 4 3 1 28
7 บ้านบกหนองทันน้ำ 18 6 2 0 26
8 บ้านบาก 17 7 4 2 28
9 บ้านนาตาลใต้ 16 11 5 3 32
10 ชุมชนบ้านเจียด 16 10 8 2 34
11 บ้านแก่งเค็ง 16 9 5 2 30
12 บ้านอีเติ่ง 16 4 2 0 22
13 บ้านดอนเย็นใต้ 15 10 3 0 28
14 บ้านดอนงัว 15 7 10 2 32
15 บ้านม่วงเฒ่า 15 6 4 1 25
16 บ้านนาหว้าเหนือ 15 6 1 3 22
17 บ้านหนองบั่ว 15 2 5 4 22
18 บ้านนาขาม 14 6 4 2 24
19 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 14 2 1 1 17
20 บ้านพอก 13 10 2 1 25
21 ผอบ ณ นคร 1 13 7 3 0 23
22 บ้านนาชุมใต้ 13 4 1 2 18
23 บ้านคอนสาย 11 14 4 2 29
24 บ้านกระเดียน 11 11 2 1 24
25 บ้านโนนกุง 11 9 7 0 27
26 บ้านนายูง 11 8 4 2 23
27 บ้านเกษม 11 6 3 1 20
28 บ้านนาหว้า 11 5 5 1 21
29 บ้านโพธิ์ไทร 10 9 1 1 20
30 บ้านแก้งเหนือ 10 8 2 2 20
31 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 10 8 2 1 20
32 บ้านขุมคำ 10 3 3 1 16
33 บ้านทรายพูล 10 1 1 0 12
34 บ้านบ่อหิน 9 9 1 0 19
35 บ้านพังเคน 9 7 1 1 17
36 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 9 6 6 1 21
37 บ้านคำแม่มุ่ย 9 6 1 1 16
38 บ้านกาบิน 9 5 2 1 16
39 บ้านน้ำคำ 9 3 1 0 13
40 บ้านบก 9 3 0 0 12
41 บ้านโสกชัน 9 2 2 0 13
42 บ้านสมบูรณ์ 9 1 0 1 10
43 บ้านนาแมด 9 1 0 0 10
44 บ้านนาม่วง 9 0 6 0 15
45 บ้านคำสมิง 8 10 4 2 22
46 พรเมตตาคริสเตียน 8 10 2 3 20
47 บ้านแหลไหล่ 8 10 1 0 19
48 บ้านโนนตูม 8 5 5 0 18
49 บ้านดอนหมูวิทยา 8 5 2 2 15
50 ชุมชนบ้านขามป้อม 8 4 2 1 14
51 บ้านค้อ 8 4 1 1 13
52 ตชด.บ้านป่งคอม 8 2 2 0 12
53 บ้านไทรย้อย 8 0 0 0 8
54 บ้านนาพิน 7 6 5 0 18
55 บ้านร่องข่า 7 5 5 1 17
56 ชุมชนบ้านสะพือ 7 5 4 1 16
57 บ้านคำแคน 7 4 4 1 15
58 บ้านบึงหอม 7 4 4 0 15
59 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 7 4 2 1 13
60 บ้านตากแดด 7 4 0 0 11
61 บ้านกองโพน 7 3 0 2 10
62 บ้านนานวน 7 2 2 0 11
63 บ้านน้ำเกลี้ยง 7 2 1 1 10
64 บ้านนาหินโหง่นนาดง 7 2 0 0 9
65 บ้านโคกน้อย 6 9 3 2 18
66 บ้านโนนหินแร่ 6 8 7 2 21
67 บ้านกุศกร 6 8 3 2 17
68 ชุมชนบ้านโนนสวาง 6 8 3 2 17
69 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 6 7 6 1 19
70 บ้านกุดยาลวน 6 7 5 3 18
71 บ้านด่านหม่วน 6 6 8 2 20
72 บ้านสองคอน 6 5 4 1 15
73 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 6 5 2 0 13
74 บ้านดงตาหวัง 6 3 1 2 10
75 บ้านนาทราย 6 3 1 2 10
76 บ้านถ้ำแข้ 6 2 0 0 8
77 บ้านเสาธงใหญ่ 6 1 0 1 7
78 บ้านดอนจิก 6 1 0 0 7
79 บ้านแก้งใต้ 6 0 0 1 6
80 บ้านลุมพุก 6 0 0 0 6
81 บ้านโคกใหญ่ 5 9 1 2 15
82 บุญจิราธร 5 8 4 1 17
83 บ้านนาเมือง 5 8 3 0 16
84 บ้านตุ 5 6 4 1 15
85 บ้านหนองนกทา 5 6 2 0 13
86 บ้านนาขนัน 5 6 1 2 12
87 บ้านห้วยยาง 5 5 5 0 15
88 บ้านไหล่สูง 5 4 4 1 13
89 อนุบาลแสงสุรีย์ 5 4 3 2 12
90 บ้านคำข่า 5 4 2 3 11
91 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 5 4 1 3 10
92 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 5 3 7 1 15
93 บ้านสร้างโพน 5 3 5 0 13
94 บ้านกุดกลอย 5 3 3 4 11
95 อนุบาลกุลวิกานต์ 5 3 1 0 9
96 บ้านนาส้มมอ 5 2 3 1 10
97 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 5 2 3 1 10
98 บ้านห้วยฝ้าย 5 2 2 1 9
99 บ้านหนองเต่า 5 2 1 0 8
100 ตระการพืชผล 5 2 0 0 7
101 บ้านแก้งอะฮวน 5 1 5 1 11
102 บ้านนาคำวิทยา 5 1 3 2 9
103 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 4 8 4 1 16
104 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 4 7 2 3 13
105 บ้านท่าหลวง 4 5 2 0 11
106 แอมเจริญ 4 4 5 2 13
107 บ้านไพรสวรรค์ 4 4 4 4 12
108 บ้านดอนก่อ 4 4 3 1 11
109 บ้านโป่งน้อย 4 4 2 0 10
110 เขมราฐ 4 4 0 1 8
111 บ้านนาห้วยแดง 4 3 3 2 10
112 น้ำคำพิทยา 4 3 0 1 7
113 บ้านโนนขุมคำ 4 2 5 1 11
114 บ้านฟ้าห่วน 4 2 2 1 8
115 บ้านนาหว้าใต้ 4 2 2 0 8
116 บ้านนากลาง 4 2 2 0 8
117 บ้านไหล่ธาตุ 4 1 8 2 13
118 บ้านนาชุม 4 1 5 0 10
119 เกษมบ้านนาคำ 4 1 1 1 6
120 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 4 1 1 0 6
121 บ้านดอนตะมุน 4 1 0 0 5
122 บ้านคันพะลาน 4 0 2 1 6
123 บ้านแสนอุดม 4 0 0 1 4
124 บ้านแพง 3 7 9 0 19
125 ชุมชนบ้านเซเป็ด 3 5 3 0 11
126 บ้านคำหาด 3 4 9 1 16
127 ดุสิตคามนคร 3 4 3 0 10
128 บ้านฮี 3 4 0 0 7
129 บ้านหนองลุมพุก 3 3 4 1 10
130 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 3 3 3 1 9
131 บ้านคำไหล 3 3 1 0 7
132 บ้านโคกก่องวังนอง 3 2 4 2 9
133 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 3 2 1 2 6
134 บ้านดงบัง 3 2 0 0 5
135 บ้านนางิ้ว 3 1 3 2 7
136 บ้านโนนสำราญ 3 1 2 1 6
137 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 3 1 1 0 5
138 ตชด.ทองพูนพิทยา 3 1 1 0 5
139 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 3 1 0 3 4
140 บ้านสงยาง 3 1 0 0 4
141 บ้านม่วงใหญ่ 3 0 1 0 4
142 บ้านปากแซง 3 0 0 0 3
143 หนองเต่าเพชรเจริญ 2 9 3 1 14
144 บ้านนาดอกไม้ 2 7 4 3 13
145 บ้านนาตาหมุด 2 6 3 0 11
146 บ้านหนองเอาะหนองสิม 2 5 1 1 8
147 บ้านด่านฮัง 2 4 6 0 12
148 บ้านห้วยที 2 4 3 0 9
149 บ้านป่าข่า 2 4 3 0 9
150 บ้านดอน 2 4 1 0 7
151 บ้านทม 2 3 5 0 10
152 บ้านดอนใหญ่ 2 3 3 0 8
153 บ้านตาดแต้ 2 3 2 4 7
154 บ้านแก่งหลักด่าน 2 3 2 2 7
155 บ้านตระการ 2 3 2 2 7
156 พุทธศาสตร์ดอนโด่ 2 3 2 0 7
157 บ้านนาเดื่อ 2 3 0 0 5
158 วุฒิศึกษา 2 2 3 1 7
159 บ้านหนองฟานยืน 2 2 2 0 6
160 บ้านดอนทับช้าง 2 2 1 1 5
161 บ้านโปร่งเจริญ 2 2 1 1 5
162 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 2 1 0 5
163 บ้านโบกม่วง 2 1 4 1 7
164 บ้านสารภี 2 1 3 0 6
165 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 2 1 1 2 4
166 บ้านพนมดี 2 1 1 0 4
167 บ้านไผ่ล้อม 2 0 1 0 3
168 บ้านโนนหอม 1 3 5 2 9
169 ปัญญารักษ์เกรียงไกร 1 3 5 1 9
170 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 3 2 0 6
171 บ้านนานางวาน 1 3 0 0 4
172 บ้านบุ่งวิทยา 1 2 4 2 7
173 บ้านนาแวง 1 2 3 1 6
174 บ้านพะลาน 1 2 2 0 5
175 บ้านเขือง 1 2 1 1 4
176 บ้านกึ่งพุทธกาล 1 1 6 0 8
177 บ้านเล้า 1 1 5 2 7
178 บ้านโคกเลาะ 1 1 2 1 4
179 บ้านโคกจาน 1 1 2 1 4
180 บ้านศรีสุข 1 1 0 0 2
181 อนุบาลอัมพรบัวขาว 1 1 0 0 2
182 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1 0 1 0 2
183 บ้านลาดสมดี 1 0 0 0 1
184 บ้านไทรงาม 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหลวง 1 0 0 0 1
186 บ้านตาดโตน 0 7 2 2 9
187 บ้านพะลอง 0 6 0 0 6
188 บ้านป่าติ้ว 0 4 3 1 7
189 บ้านไชยชนะ 0 4 0 0 4
190 บ้านโนนสูง 0 2 2 1 4
191 บ้านคำมณี 0 2 0 0 2
192 บ้านดงไม้งาม 0 1 3 1 4
193 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 1 2 1 3
194 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 1 2 0 3
195 บ้านคึม 0 1 1 0 2
196 บ้านโคกสว่าง 0 1 1 0 2
197 บ้านหินห่อม 0 1 0 1 1
198 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 1 0 0 1
199 บ้านพะไล 0 1 0 0 1
200 บ้านเอ็นอ้า 0 1 0 0 1
201 บ้านดอนหมู 0 0 2 1 2
202 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 2 0 2
203 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
204 อนุบาลน้องหญิง 0 0 0 0 0
205 บ้านดอนหมากมาย 0 0 0 0 0
206 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 0 0 0 0
207 บ้านโป่งเป้า 0 0 0 0 0
รวม 1,173 777 505 184 2,455