งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่

- ระดับประถมศึกษา  แข่งขันวันที่ 6 - 8  ตุลาคม  2558

- ระดัมมัธยมศึกษา  แข่งขันวันที่  2  ตุลาคม  2558

- โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้เรียบร้อย  ในกรณีต้องการเปลี่ยนตัว       นักเรียนและครูฝึกสอนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

- โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่แจ้งรายชื่อนักเรียนนักเรียน-ครูฝึกสอน ให้ดำเนินการเพิ่มรายชื่อให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หากปิดระบบแล้วโรงเรียนใดข้อมูลไม่ครบตามที่กำหนด            ถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการนั้น

 

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 21:42 น.