งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายจิราวัฒน์    จูมรี
2. นายทวีโชค    ไชยพันโท
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายคมกริช    รอดภัย
2. เด็กชายทิวากร    เพชรรัตน์
1. นายชูศักดิ์    กิตติราช
3 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวิชัย    เติมบุญ
2. เด็กหญิงกฤษศิริ    ใกล้แก้ว
1. นางสาวดัสรี    ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล    พิมพ์ศรีโคตร
4 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาววิลาสินี    คงเสน่ห์
2. เด็กหญิงเกวลี    โสมนัส
1. นายจักริน    เครืองาม
2. นายจิรัฐฏิ    ทองรัตน์
5 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    สมพล
1. นางวดาริกา    ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์    สุรินทร์ชัย
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    วิชัยดิษฐ์
2. เด็กชายวีระพงษ์    มงคลเลิศ
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
7 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา    สัมมาวงศ์
1. นายวิบูลย์    สุขเสริม
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
8 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุรนัย    คล้ายคลึง
2. เด็กชายอานนท์    บุญเติม
1. นายทองพูล    สิงห์บุตร
2. นายไชยา    จักกัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................