งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไกรวิชญ์    พุ่มจันทร์
2. เด็กชายศราวุฒ    สำลีขาว
1. นายบุญเดช    โสมรักษ์
2. นายสุวรรณ    รักษาวนิชชา
2 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    ไชยนาม
2. เด็กชายก้องภพ    เนื้ออ่อน
1. นายสมสุข    สามทอง
2. นางสาวเบญญาภา    ชื่นใจ
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงมาริสา    แสงกล้า
1. นายพิสิฐ    บุญอ่อน
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
4 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปรเมฆ    ศิลปชาติ
2. เด็กชายปรมาสิทธิยากร    บุญทัน
1. นางจินดาพร    กางกั้น
5 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    กาบกว้าง
2. เด็กชายธีรศักดิ์    เรียนเจริญ
1. นายจิรยุทธ    สิริสุภะ
2. นายมนต์สวรรค์    สิตะวัน
6 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤตนัย    ก้อนแก้ว
2. เด็กชายชายชาญ    อ้วนล้ำ
1. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
7 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริประภาพร    รีรัตน์
2. เด็กหญิงสิริภา    แก้วกลึงกลม
1. นายทศพล    บุดดาซุย
8 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    วงค์ขันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เหมแดง
1. นายคมสันต์    ก้อนคำ
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายโชคทวี    พรมสำลี
2. เด็กชายชโยดม    เพ็งจันทร์
1. นายนิเวศ    รูปแกะ
2. นางอมิตา    พลมาก
10 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพิเชษฐ์    คชรินทร์
2. เด็กชายนนท์ธกร    ป้องแก้ว
1. นางสาวชิดชนก    อ่อนตาม
2. นางธิดารัตน์    ทองรัตน์
11 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เทนคำเนาว์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    วิลามาศ
1. นายดิเรก    แบนประชา
2. นายทรงวุฒิ    ชนะพาห์
12 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    ผลจันทร์
2. เด็กชายวัชรพงษ์    สู่สุข
1. นางสาววรัญญา    โสภะวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................