งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายวิชัย    คืนดี
2. เด็กชายศิวเวฐน์    ธนูศิลป์
1. นางสาวสิระพร    สายสิทธิ์
2 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวจินตนา    อุ่นหล้า
2. นางสาวสุภาภรณ์    พิมพ์เสน
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติพศ    งามพักตร์
2. เด็กชายณัฐกรณ์    อนุพาษา
1. นายทรงศักดิ์    สิงหะไชย
2. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ปลื้มใจ
2. เด็กชายอติวิชญ์    พรมวงศ์
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
5 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชัยวุฒิ    ชาตรี
2. เด็กชายอนุชา    ยืนนาน
1. นายพูนผล    เหมแดง
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
6 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพลากร    ยุตวัน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ดวงดาว
1. นายดำรงเกียรติ    วันทา
2. นายโกเมนทร์    โยชะออน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................