งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายทักษิณ    บุญทรง
2. เด็กชายวิเชียร    บุญมา
1. นางศิวาภรณ์    พรมสีใหม่
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอุกฤษณ์    มิตรรักษ์
2. เด็กชายพีระพงษ์    ธรรมคำ
1. นายพิทักษ์    จำปาวัลย์
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    พรมสำลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ภาระเวช
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
4 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายเฉลิมเกียรติ    ทันธิมา
2. นายธนโชติ    กองพร
1. นางสาวพาณิชย์    ภาระศรี
5 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวิริยะ    ปามุทา
2. เด็กชายวีระพงษ์    บำรุงศิลป์
1. นางสาวนิภาพร    พูลทวี
6 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    หาญธัญกรรม
2. เด็กชายธงชัย    โสมสุด
1. นายสัมพาศ    แวงวรรณ์
7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    จันทร์ขาว
2. เด็กชายไกรวิช    จันทอง
1. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน
8 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายทรงกลด    บุญอ่อน
2. เด็กชายอำพล    ธรรมวิจิตร
1. นางอัญชิษฐา    วิชาพูล
9 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ทาวะรัตน์
2. เด็กชายณิทธิมน    บุตรจันทร์
1. นางสายสุนันท์์    อินทะแสง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชัยณรงค์    ช้างสาร
2. เด็กชายธีระพงษ์    หล้าบุดดี
1. นายชัยรัตน์    บุญยืน
11 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพลวัฒน์    ทอนรินทร์
2. เด็กชายสิทธิพร    เพิ่มเทวา
1. นายชาญชัย    สายทอง
12 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    มณีรัตน์
2. เด็กชายธนาวุฒิ    เหล่าบุตรศรี
1. นางสาวจินตนา    แก้วสิงห์
13 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    มัฐผา
2. เด็กชายเกรียงไกร    สุจันทา
1. นางบุญสม    กางกั้น
14 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายยุทธชัย    สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    พรมบุดดี
1. นายประเสริฐ    โพธิยา
15 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสมปอง    บุญฉวี
2. เด็กชายธีรพัฒน์    สองสีดา
1. นายกิตติพงษ์    จุรุเทียบ
16 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศิริชัย    พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายกฤษฎา    พุฒชา
1. นายอุทิศ    ทับธานี
17 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวัฒนา    ทองคำ
2. นายเจษฎา    ไชยมูล
1. นายวุฒิไกร    อรจุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................