งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปรมินทร์    หินขาว
2. เด็กชายณัฐพล    แสนรู้
1. นางศิวาภรณ์    พรมสีใหม่
2 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    สุดตา
2. เด็กชายธีรภัทร    พรมมาปี
1. นางวิราวรรณ    บ่อแก้ว
3 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพร    ลอยหา
2. เด็กชายธวัชชัย    วันโสภา
1. นางศิรินทิพย์    จำปาวัลย์
4 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนรวิทย์    ฝอยทอง
2. เด็กชายนพดล    สังข์ทอง
1. นางสาววาสนา    สุดหล้า
5 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายโสภณ    บุญจันทร์
2. เด็กชายสุรทัศน์    ทองตื้อ
1. นายพิสิฐ    พวงศรี
6 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายเกียรติศักดิ์    เขตนิมิตร
2. เด็กชายธนากร    พสุนนท์
1. นางสาวพาณิชย์    ภาระศรี
7 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายขัตติพงษ์    ทางชอบ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    คำแดงสด
1. นางสาวนิภาพร    พูลทวี
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ปราบภัย
2. เด็กชายวีระชัย    เกษหอม
1. นายสัมพาศ    แวงวรรณ์
9 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    วงศ์ตีบ
2. เด็กชายศักดิ์นาริน    ประสานสี
1. นางสาวอาทิตยา    บุญแสน
10 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนรบดี    สายตรง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ศรีธรรมมา
1. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน
11 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวันสงกรานต์    โทนผุย
2. เด็กชายธนวัฒน์    เพ็งจันทร์
1. นางนุชรี    มาลาหอม
12 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายอุดมศักดิ์    พรมบุตร
1. นายเชิดชัย    ลุยพิมพ์
13 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเมธา    อเนกา
2. เด็กชายมนตรี    ธนูผาย
1. นางอัญชิษฐา    วิชาพูล
14 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    ขันธวงศ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์    สุวรรณวิสุทธฺ์
1. นางผ่องพรรณ    จันทะเนตร
15 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธรรณธร    มั่งคั่ง
2. เด็กชายมานะศักดิ์    ผูกรักษ์
1. นางสายสุนันท์    อินทะแสง
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสมชาย    ทองแสน
2. เด็กชายวิรัตน์    อ่อนเนตร
1. นายชัยรัตน์    บุญยืน
17 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายจักรกฤษ    ดอกจำปา
2. นายโอภาส    โคตรสมบัติ
1. นายแสงทอง    นนท์ศิลา
18 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพิริยะ    เหล่ามา
2. เด็กชายวีรศักดิ์    พันธ์สุวรรณ
1. นายชาญชัย    สายทอง
19 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    ภูอ่าง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชาวัง
1. นายปฏิธาน    บัวทอง
20 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวัฒนา    สีแปลก
2. เด็กชายสรศักดิ์    สีแปลก
1. นายเฉลิมพัฒน์    พรมจันทร์
21 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอัครชัย    ซ่อมทอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ไชยโอชะ
1. นายกิตติชัย    บุรัสการ
22 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พวงดาว
2. เด็กชายภัทรพงษ์    พุทธรักษา
1. นายกิตติพงษ์    จุรุเทียบ
23 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวัฒนา    พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์    จันทาทอง
1. นายอุทิศ    ทับธานี
24 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พิทักษ์
2. นายธนพล    ถนอมจันทร์
1. นางพิกุล    คุณพาที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................