งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนากร    จันทาเทพ
2. เด็กหญิงอนันญา    นันทรักษ์
1. นายยุทธภูมิ    ฝอดสูงเนิน
2 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอริสรา    สมสอน
2. เด็กหญิงนภาวรรณ    สูตรอุดม
1. นายพจน์    แพงโสม
2. นางสมจิตถวิล    สว่างสุรีย์
3 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศินาทาน    ทวีสุข
2. เด็กชายศุภณัฐ    เกิดนุสนธิ์
1. นางสาวอรัญญา    วงรี
4 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    รอดทุกข์
2. เด็กหญิงปิยกร    ชิณวงษ์
1. นางสาวกรณิกา    ปูคะทา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์    คล้ายคลึง
5 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพา    คงยิ่ง
2. เด็กหญิงชลลิสา    ทองใบ
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุทาพันธ์
2. นางสาวธาชิรญาณ์    เรืองสา
6 โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิ    เหล่าบรรเทา
2. เด็กหญิงสุพิชญา    พืชพันธา
1. นางสาวปภาวี    มุ่งนากลาง
7 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุวัตร    ปากมงคล
2. เด็กชายบวร    ประทุมวัน
1. นางฌานิกา    อุปรีที
2. นางรัตนา    คำมูล
8 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพันธวัช    พวงทอง
2. เด็กชายสวิตต์    ซารัมย์
1. นางสาวทิพย์ธิญากร    วงศ์คำ
2. นางสาวสุกัญญา    ป้องสีดา
9 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทุมมา
2. เด็กหญิงอริสา    สุขล้วน
1. นายจวน    เดชภูงา
2. นางสุทธิวรรณ    สีสำรวม
10 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    พันธ์ตา
2. เด็กหญิงเขมิกา    ขามก้อน
1. นางสาวมลเทียร    ศรีกุลวงค์
2. นายวนัฐธพงษ์    พึ่งเพ็ง
11 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยาภัทร    เรืองเนตร
2. เด็กหญิงนิภาพร    รักษาเวียง
1. นางพรรณทิพา    อินผล
2. นางอัญนิดา    อ่อนลา
12 โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์แพรวา    ดอกคำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ช่วยสุข
1. นางนิ่มหทัย    สายบุตร
2. นางศิรินทร    ถาวรบุตร
13 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    วงษ์โท
2. เด็กชายสุรชาติ    จันทาลุน
1. นางสาวรัตติยากรณ์    ขาวสะอาด
14 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    พันพรหม
2. เด็กชายพรีดา    มูลสิน
1. นางนันทนา    อนุศิริ
2. นางรมิดา    นามเสนา
15 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลสุดา    คำศรี
2. เด็กชายสรวิศ    วิชาชาติ
1. นางสาวทัศนียา    โสมรักษ์
2. นางสาวพัทธนันท์    พันธุ์วงศ์
16 โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    พันธุยา
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช    หิมะคุณ
1. นายถาวร    ศรศิลป์
2. นายพิเศษ    จันทร์หอม
17 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงศศิธร    ขันตี
1. นางพวงผกา    ผายนินทา
2. นายสุวรรณ    รักษาวนิชชา
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงช่อผกา    โม้แซง
2. เด็กหญิงพรรณมัย    สัจธรรม
1. นายปรินทร์วัฒน์    บุญนิรันดร์
2. นางสาวยุภารักษ์    อุทิตสาร
19 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    กุสกะ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    แก้วแนตร
1. นางสาวสิระพร    สายสิทธิ์
20 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนัฐพล    ผาหยาด
2. เด็กหญิงจารุภา    สิมมา
1. นายสมสุข    สามทอง
2. นางสาวเบญญาภา    ชื่นใจ
21 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    คุณพาที
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ    โคตรพรมศรี
1. นายพุฒิพงษ์    พรหมราช
2. นางสาวศศิธร    เหลากลม
22 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปริญาภรณ์    ขจรนาค
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์    ศิริพิมพะไกรดี
1. นางสาวปิลันยา    อัจฉฤกษ์
23 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    เจริญวงค์
2. เด็กชายพีรพล    สงเคราะห์
1. นางมงคลสิริ    ธรรมสัตย์
2. นางสาวอุษณี    มีชัย
24 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    แก้วกนก
2. เด็กชายธนพล    สายสิงห์
1. นางสุภัทรา    โสมณวัฒน์
25 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ทบบัณฑิต
2. เด็กชายวีระพงษ์    บำเพ็ญ
1. นางสาวศันสนีย์    นนท์พละ
2. นางสมจิตร    ไท้ทอง
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    กิ่งจันทร์
2. เด็กชายปิยะพงษ์    วิลามาศ
1. นายบุญธรรม    มาเหลา
2. นางสมสมัย    สุขอนันต์
27 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    นามบุตร
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    ปามั่น
1. นายพัชรพล    ธนะคุณ
2. นางพิชญา    วรรณศรี
28 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวิชชาบูรณ์    มะปรางก่ำ
2. เด็กชายภูมินันท์    ธรรมเกษ
1. นางชัชนีย์    แดนดี
2. นางวราพร    บำเพ็ญ
29 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนธรณ์    พรหมพุทธา
2. เด็กหญิงอังคณา    ดวงศรี
1. นางเทพอุทิศ    วิลามาศ
30 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเมคา    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงอริสา    ทองทา
1. นางจินดาพร    กางกั้น
31 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    รุมสันเที๊ยะ
2. เด็กชายปฐพิชญ์    วรรณรัตน์
1. นายดุรงค์ฤทธิ์    เสนาชัย
32 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติกา    พิมพะกรรณ์
2. เด็กชายนิชากาญจน์    ชายแก้ว
1. นางสาวปัจจิม    ฟองน้อย
2. นายสันติชัย    ยาตรา
33 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์    อุ่นอ่อน
2. เด็กหญิงอภิษฎา    คล่องแคล่ง
1. นายจิรยุทธ    สิริสุภะ
2. นางสาวณัฐพร    ปัตตัย
34 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริภาดา    ยืนยง
2. เด็กหญิงฆิฆัมพร    ทุมยา
1. นายอภิชาติ    คำหาญ
35 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ก่ำแก้วกล้า
2. เด็กชายเสกสรร    กาละวัน
1. นายยุทธศักด์    จัมปะโสม
2. นางสาวสำราญ    การิสุข
36 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพุทธิกวิน    อินทนาม
2. เด็กหญิงสุดาภัทร    โป๊ะพนม
1. นายสมบัติ    บุญยงค์
37 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ผาก่ำ
2. เด็กหญิงสุวนันท์    พิมพรมมา
1. นายประกาศิต    สิทธิสระดู่
2. นายวินัย    สายทอง
38 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชยากร    ขุนทอง
2. เด็กชายอนุพัฒน์    มัณฑกาศ
1. นายพรชัย    เกษร
2. นายอดุลย์    แสงโชติ
39 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ทองอ่อน
2. เด็กชายอดิชาติ    อินศวร
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ    เบ้าน้อย
2. นางน้ำผึ้ง    เหล่าบุตรศรี
40 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศรีสวัสดิ์    ศรศิลป์
2. เด็กชายวิทยา    ธรรมแก้ว
1. นายดำเนิน    ดวงจันทร์
2. นายสัตย์จะธรรม    งามอินทร์
41 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมินตรา    จันทรส
2. เด็กหญิงปาริตา    เจริญกุล
1. นางสาวประภาพร    ขุนชัย
2. นางสาววรุณี    ลูกแก้ว
42 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรไพลิน    อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ลำพาย
1. นายสนั่น    สมศรี
2. นางสาวสุนันทา    นพเคราะห์
43 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสมาศักดิ์    สืบสนุก
2. เด็กชายพชร    ชินวงศ์
1. นางธัญพร    ชินวงศ์
2. นางสาวมาลัยทิพย์    จำปาโท
44 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรางคณา    สีพิมพ์
2. เด็กหญิงรัตนพร    อาษาเหลา
1. นางสาวผุสดี    ก้อนโคตร
2. นางสุมาลี    สีพิมพ์
45 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภักดีภูมิ    โคสมบูรณ์
2. เด็กชายพิสิฐกรณ์    แก่นพันธ์
1. นางกุสุมา    ลือนาม
2. นายอัคคพงษ์    ศรีสว่าง
46 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    พิมพ์บุตร
2. เด็กชายธีระนันท์    ชาสุรีย์
1. นางสาวกรนุช    สุภาษร
2. นางวิลาสินี    กุลวงศ์
47 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเสกสรรค์    ศรีบุญ
2. เด็กหญิงธารารัตน์    มาทฤทธิ์
1. นางสาวบุญนิสา    ธิมาทาน
2. นายสุรศักดิ์    จันทะนาม
48 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    เนตรหาญ
2. เด็กหญิงกมลชนก    ใจทัศน์
1. นางสาวพลอยไพลิน    โพธิ์เมือง
49 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ควรชม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ควรชม
1. นายชัยณรงค์    คมสัน
2. นางณัฐชยา    ชมัฒพงศ์
50 โรงเรียนวุฒิศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    สายทอง
2. เด็กหญิงวราพร    พวงพุฒ
1. นายเจษฎา    การะพันธ์
51 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปานขวัญ    กุลบุตร
2. เด็กหญิงศิรินธิญาภรณ์    แก้วสุพรรณ
1. นายนัฐพงษ์    ศรศรี
2. นายอุทัย    ดาวเรือง
52 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนาคิม    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ถานอ่อน
1. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
53 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สีทา
2. เด็กชายศิริวัฒน์    ทัดทา
1. นางปฐมาพร    หมุนสิงห์
2. นางสาวรัชติยา    บัวโรย
54 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอาธิติยา    กุก่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เจริญดง
1. นางวดาริกา    ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์    สุรินทร์ชัย
55 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภิญญดา    จรลี
2. เด็กหญิงประภาสิริ    พึ่งพบ
1. นายทศพล    บุดดาซุย
56 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสริสา    สมหมาย
2. เด็กหญิงชลดา    บุตรงาม
1. นายโกศล    ปัฐพี
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริฉัตร    ชิณกะธรรม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    รอบคอบ
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสุรวิทย์    พรมทอง
58 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรรยา    สมสาร์
2. เด็กหญิงกุลนัดดา    ปาสาบุตร
1. นายอัทธเดช    โพธิกัณฑ์
59 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอัครพล    สินชู
2. เด็กชายพีรวัส    ศีรนุติยานันท์
1. นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
60 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรปกรณ์    ท่วงที
2. เด็กชายวีรภัทร    วงค์คำ
1. นางสาวมาลัย    พวงพิลา
61 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุวิวัฒน์    ขันทอง
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์    จูมลี
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นางสาวสุมิตรา    บุตรสมศรี
62 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    พันธ์ดี
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    มิทลา
1. นางสมปอง    หล้าเพ็ง
2. นายไพบูลย์    แสนทวีสุข
63 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ใจบุญ
2. เด็กหญิงปนิตา    รีพล
1. นายวิทยา    ศรีจันทร์แดง
2. นายอาณาจักร    เคลือศิริ
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภูมรินทร์    มาศขาว
2. เด็กชายพีระภัทร    รูปแกะ
1. นางสาวมยุรา    ขันจันทา
2. นางสาวเกษสุดา    พุทธา
65 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอมิสตา    แก้วเนตร
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    สามารถกุล
1. นายแสงทัย    ใจแน่น
66 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนัญฐิกานต์    พรหมสิทธิ์
2. เด็กหญิงกชกร    ชาญสมร
1. นายอมรเทพ    เครือสีดา
67 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปรัชชา    บุตรโท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ถุลพัฒน์
1. นางสาวชนัญชิดา    มณีภาค
2. นางสาวรุ่งนภา    วันดี
68 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวสุทธิพจน์    สุนนท์กุล
2. เด็กชายรชฎ    ศรีมงคุล
1. นางสาววิลัยวัลย์    วยะลุน
2. นางสาวอัญชลี    ศรีบูญ
69 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สารีบุตร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ท่าหาร
1. นายทวี    พันธุ์สุวรรณ
2. นางสาวรฐา    ใจเดี่ยว
70 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    บุญอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล    สุดหา
1. นางสาววรรณภา    จันทร์ส่อง
71 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเอมอร    ลาดโพธิ์
2. เด็กหญิงฉัตรนภา    ชัยแสนสุข
1. นายสนธิวัฒก์    เชื้อช้าง
72 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพีรภัทร    เอี่ยมเติม
2. เด็กชายอนันตชัย    สุดามาตร
1. นางจุฬาพันธ์    ผาไชย
2. นายวิเศษ    กงใจ
73 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอาทิตชัย    นนท์พละ
2. เด็กหญิงธนัยพร    ทวีพัฒน์
1. นางสาววิภาวดี    กาฬโอฆะ
2. นายสาคร    พงษ์มิ่ง
74 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเกริกา    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศิริภา    บูชาพันธ์
1. นางพัชรี    บุญงอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา    รักไทย
75 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติวรา    ฝ่ายเพชร
2. เด็กชายนวพล    สุดเต้
1. นางสาวชิดชนก    อ่อนตาม
2. นางธิดารัตน์    ทองรัตน์
76 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวัชรายุทธ    หมุนสิงห์
2. เด็กชายไกรวิชญ์    สิทธิหนองคูณ
1. นางวันทา    เดชารัตนชาติ
2. นายสมใจ    วิชัย
77 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์พร    สีสะอาด
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    เชื้อช้าง
1. นางจันทร์แข    เชื้อช้าง
2. นางสาวนลินทิพย์    ทองสันต์
78 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธารทองแท้    ชุลีกร
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทรายผา
1. นางอรทัย    สุวรรณกูฏ
2. นายไมตรี    ชุลีกร
79 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    ชิณกะธรรม
2. เด็กชายสุรวิชญ์    ชินสีดา
1. นางสาวพจนีย์    กาสา
2. นางสาวมณีกานต์    ทิลาธรรม
80 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาญัฐ    รอบรู้
2. เด็กหญิงกัญญาญัฐ    คูณมี
1. นางสาวนภาจรี    สิงห์คำ
2. นางสาวนิภาพร    รอบรู้
81 โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงพัชรี    วิลัย
1. นางสาวณิชาบูล    ไชยโอชะ
2. นางสาวภาวิณี    คุณพาที
82 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเกียรติกล้า    เหมแดง
2. เด็กชายณฐกร    เคนบุบผา
1. นางสาววรรณวิมล    เพ็งภา
2. นางสาววาทินี    ทองแสน
83 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอสมาภร    โตมร
2. เด็กชายนรินทร    ช่วยสุข
1. นายทรงวุฒิ    ชนะพาห์
2. นางวันดี    ทองศรี
84 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเมธิตา    ยุตะวัน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    คำภางาม
1. นางสาวศุภรพักตร์    คำแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................