งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สว่างจันทึก
2. เด็กหญิงดวงกมล    งามพันธ์
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุทาพันธ์
2. นางสาวธาชิรญาณ์    เรืองสา
2 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรีดา    คุณพาที
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ไกลบาป
1. นางวรรณภา    พิศภาร
2. นางวิไลรัตน์    ดับพิษ
3 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    ศิริกาล
2. เด็กชายวิศวะ    ภาเรือง
1. นางพัชรียา    สีบุดดี
2. นางสุทธิวรรณ    สีสำรวม
4 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณีรนุช    ดารา
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ชนะภา
1. นางสาวภัทรา    เขียวแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์    ก้อนแก้ว
5 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    บุญอบ
2. เด็กหญิงวิชุดา    กานา
1. นายบุญเดช    โสมรักษ์
2. นางพวงผกา    ผายนินทา
6 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอาศิรดา    พรมลี
2. เด็กหญิงอัยรินทร์    สัจธรรม
1. นางสาวยุภารักษ์    อุทิตสาร
2. นางเย็นจิตร    วงค์ดำ
7 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิรา    เพ็งสกุล
2. เด็กชายวรวุฒิ    พิลาภ
1. นายสมสุข    สามทอง
2. นางสาวเบญญาภา    ชื่นใจ
8 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมาริสา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    เยรัมน์
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
9 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนพรัตน์    พวงพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐพร    สิงห์ษา
1. นายบรรชา    ลุหาเกตุ
10 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพร    ชาดานอก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เกษางาม
1. นางสาวพรรณพิศ    ประสาร
2. นางสาวศันสนีย์    นนท์พละ
11 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธนภารัตน์    ศรีล้วน
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    แก้วลี
1. นางสาวนฤมล    กรินรักษ์
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
12 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวลี    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวาสนา    ขันศรี
1. นางสุนีย์    มีจันทร์แสง
13 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรัตนชัย    สีแปลก
2. เด็กชายวัชรชัย    ปรุโปร่ง
1. นางจินดาพร    กางกั้น
14 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนพล    กลางหล้า
2. เด็กชายอภินันท์    บุปผาวงค์
1. นายดุรงค์ฤทธิ์    เสนาชัย
15 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เจริญท้าว
2. เด็กชายฐิติพงษ์    สัมมาวงศ์
1. นางสาวภัทราพร    คนขยัน
2. นางสาวสุพรรณษา    รอบรู้ดี
16 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิไล    จันลา
2. เด็กหญิงวนาลี    อาสาเหลา
1. นางสาวปัจจิม    ฟองน้อย
2. นายสันติชัย    ยาตรา
17 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    อุ่นอ่อน
2. เด็กหญิงกษมา    แพงพิพัฒน์
1. นายจิรยุทธ    สิริสุภะ
2. นายสถาพร    ชมภูศรี
18 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    มีสติ
2. เด็กหญิงอุไรลักษณ์    เรืองแสน
1. นางเริงฤดี    ใจเดี่ยว
2. นายไพศาล    ใจเดี่ยว
19 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไชยเชษฐ์    คำเนตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    โยทัยหาญ
1. นายชูศักดิ์    กิตติราช
20 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ฉิมพลี
2. เด็กหญิงจิตสุภา    ดอนสุวอ
1. นายยุทธศักดิ์    จัมปะโสม
2. นางสาวหทัยรัตน์    สุขนวล
21 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงศรีอัมพร    ลาดโพธิ์
1. นายจีรศักดิ์    อนุศิริ
2. นายปัญญา    ศรีสุโพธิ์
22 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปาลนี    จินารัตน์
2. เด็กหญิงอินทิราภรณ์    พัดทอง
1. นายประกาศิต    สิทธิสระดู่
2. นายวินัย    สายทอง
23 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมินทิราลักษณ์    ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงเณริศา    เสนน้ำเที่ยง
1. นายพรชัย    เกษร
2. นายอดุลย์    แสงโชติ
24 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปิติภัทร    วงศ์กัณหา
2. เด็กชายอานนท์    พรมสำลี
1. นายกฤษณุ    ครุ่นส้าว
25 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    สุริยะวงศ์
2. เด็กหญิงวรุณฤดี    โสสิงห์
1. นายวงศกร    สุธรรมวงศ์
26 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์    มณีวัน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วคำจันทร์
1. นางจุรีรัตน์    ลุหาเกตุ
2. นางสาวปริยอัปสร    หินอ่อน
27 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    บุญคุณ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    สีดาน้อย
1. นางสาวประภาพร    ขุนชัย
28 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนพนันท์    เชื้อสิงห์
2. เด็กชายจิราภา    เชื้อวงษ์
1. นายสนั่น    สมศรี
2. นางสาวสุนันทา    นพเคราะห์
29 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    นิมาร
2. เด็กชายประสิทธิ์    จันทะนันต์
1. นายสุรศักดิ์    จันทะนาม
2. นายเอกรัตน์    วงศ์เคน
30 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสรา    ดาผา
2. เด็กหญิงวลัยพร    ศรีธรรมมา
1. นายชัยณรงค์    คมสัน
2. นางรุ่งรัก    สารีบุตร
31 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    แดงโสภา
2. เด็กชายอนุชา    ศุภลักษญ์
1. นายจุลมณี    คำโคตร
2. นางนันทนา    คำโคตร
32 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนปกรณ์    สุวรรณกูฎ
2. เด็กชายธนกฤต    อินทะแสง
1. นางสาวศรัญญา    หน่อปราบ
2. นายเอกวัฒน์    โพธิ์ธา
33 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    มิ่งมูล
2. เด็กชายอภิรักษ์    มารุตะพันธ์
1. นายนัฐพงษ์    ศรศรี
2. นายอุทัย    ดาวเรือง
34 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสมัชญา    ผาเหลา
2. เด็กหญิงนิพาดา    กุลบุตร
1. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
35 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    ยุทธกรม
2. เด็กหญิงพัชริดา    พิลพัฒ
1. นายไมตรี    สุขเรียง
36 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาสินี    สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงกุลจิราภา    เศวตธรรม
1. นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
37 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
38 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธัชนนท์    ชาริโท
2. เด็กชายณัฐพล    ชิณสาย
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นางสาวมัทรี    สุขเสริม
39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    ทาลี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปลั่งกลาง
1. นางอรวรรณ    พงศ์ภัทรพร
2. นายไพบูลย์    แสนทวีสุข
40 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชาญณรงค์    บุญเรือน
2. เด็กชายกิตติกร    ทีฆายุพรรค
1. นายจิระพล    เฮ้ามาชัย
2. นายวลัญช์    จิตต์บรรเทิง
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรัฐพล    สง่ากุล
2. เด็กหญิงนราทิพย์    มาศขาว
1. นายนิเวศ    รูปแกะ
2. นางสาวรุจิราวรรณ    ขันทอง
42 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปรินธร    ดวงสีดา
2. เด็กหญิงศิริพร    แจนดอน
1. นายอนันต์    โลมรัตน์
2. นางเพ็ญศรี    ใจตรง
43 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนพฤทธิ์    ศรีวิเศษ
2. เด็กชายวรวัฒน์    คุณสวัสดิ์
1. นายศรีเมือง    ดาเหลา
2. นางสาวเพชรลดา    จันเพ็ง
44 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายฐิติวุฒิ    ลุนจักร
2. เด็กชายธีระพัฒน์    เอื้ออนันต์
1. นายพิทักษ์    ฉลูศรี
2. นายสมบูรณ์    วันนา
45 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพุธิตา    คำถา
2. เด็กชายพงษ์พนิช    ดีกาล
1. นางณัจยา    อ่างคำหงษ์
2. นายสมพงษ์ชัย    กุมารสิทธิ์
46 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอุบลรัตน์    บุญหลำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    คำมงคล
1. นายสนธิวัฒก์    เชื้อช้าง
47 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงกวิศา    มูลศรี
1. นายชุน    บุบผาวงศ์
2. นายณัฐพงษ์    สิมาพันธ์
48 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    อ่อนสีดา
2. เด็กหญิงชนิดาภา    เกษียร
1. นางสาวรัชนีบูรณ์    เหมือนเหลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา    รักไทย
49 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    แก้ววงศ์ษา
2. เด็กหญิงรัตนา    โคกโพธิ์
1. นางอรทัย    สุวรรณกูฏ
2. นายไมตรี    ชุลีกร
50 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรอริญชย์    สมสาร์
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์    พรมภา
1. นางผ่องพักตร์    ช่างไชย
2. นางสาวพรรณธิดา    เสียงใส
51 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    พรมบุตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ส่งเสริม
1. นายดิเรก    แบนประชา
2. นายทรงวุฒิ    ชนะพาห์
52 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ไกรเพชร
2. เด็กหญิงจิรัชยา    ยำยวน
1. นางสาววรัญญา    โสภะวงศ์
53 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุกาญดา    นันทวงค์
1. นางพิมพ์ใจ    ดวงพิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................