งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    มะอาจเลิศ
2. เด็กชายฑีฆายุ    ทานาฤทัย
1. นายยุทธภูมิ    ฝอดสูงเนิน
2 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกมลานันท์    โกมลศรี
2. เด็กหญิงกันลยา    แสงแดง
1. นายนพรันต์    ดันนอก
2. นายเกรียงไกร    ธรรมเที่ยง
3 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนา    แสนชูปา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    เทพสีดา
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล    หวังดี
4 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิรธีร์    คำสิงห์
2. เด็กชายวิศิฐศักดิ์    คำทา
1. นางสาวภัทรา    เขียวแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์    ก้อนแก้ว
5 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวรวิทย์    โคตรแก้ว
2. เด็กหญิงกฤษณพรรณ    โสรส
1. นายชาญยุทธ    ลือนาม
2. นางสาวภัทราภรณ์    สาเกตุ
6 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ชูสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แจ้งจิตร
1. นางสาวสิระพร    สายสิทธิ์
7 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอริตา    รัตนโสภา
2. เด็กหญิงอรดา    ตันยะกุล
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
8 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    แก้วลา
2. เด็กหญิงอภิสรา    หาญไชย
1. นายบรรชา    ลุหาเกตุ
9 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    สิทธิมัง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ถาวร
1. นายพัชรพล    ธนะคุณ
10 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอนันต์ชัย    กางกั้น
2. เด็กหญิงโยษิตา    ปัสสาคำ
1. นางสาวนฤมล    กรินรักษ์
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
11 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ปามุทา
2. เด็กหญิงศิริประภา    อู่ไทย
1. นางสาวภัทราพร    คนขยัน
2. นางสาวสุพรรณษา    รอบรู้ดี
12 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงดวงพร    เจริญกุล
2. เด็กหญิงโสรยา    อาสาเหลา
1. นางสาวดัสรี    ครองยุติ
2. นายยุทธศักดิ์    จัมปะโสม
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    ผ่านกลาง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    ประชุมแดง
1. นายจีรศักดิ์    อนุศิริ
2. นายสินสมุทร    อิ่มใจ
14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายสหสวรรษ    อินนา
2. นายศรัณย์พร    สนิทนัย
1. นายสนั่น    สมศรี
2. นางสาวสุนันทา    นพเคราะห์
15 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชินกร    เรือนพิมพ์
2. เด็กชายชยากรณ์    ปะตะจันทร์
1. นายจุลมณี    คำโคตร
2. นางนันทนา    คำโคตร
16 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงอรอนงค์    กันหามาลา
1. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
2. นายโกศล    คูณดี
17 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวมณีรัตน์    นวลคำ
2. เด็กชายธนากร    อเนกา
1. นายคำสอน    แก้วคำศรี
2. นายสุรชัย    นพคุณ
18 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเกียรติก้อง    สุกรณ์
2. เด็กชายวัฒนากร    จันทร์เสนา
1. นางสาวอจรีย์    จันทะสาร
19 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุธี    สายทอง
2. เด็กหญิงวิจิตตรา    วงค์เย็น
1. นางจุฑารัตน์    ช้างสาร
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์    ขันทอง
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงลักษมี    เทียนหอม
2. เด็กหญิงนิศาชล    นิคง
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
21 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวจุฑามาศ    เคหาวัฒน์
2. นางสาวอทิตยา    สัตย์ธรรม
1. นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
22 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศิริวัฒน์    บุบผาดี
2. เด็กชายอชิตะ    จุใจล้ำ
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นางสาวสันทนา    เยาวศรี
23 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภธิดา    สิมกันยา
2. เด็กหญิงวรรธิสา    ปราบภัย
1. นายชาญชัย    สายทอง
2. นายถาวร    เหล่าออง
24 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพีรวัตร์    ศรีสิทธิ์
2. เด็กหญิงบุญธิชา    อ่อนโก้ก
1. นางสาวฝนพร    แก้วเนตร
2. นางหอมหวล    วันทา
25 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    คำสามารถ
2. เด็กชายตะวัน    สีทา
1. นายจิระพล    เฮ้ามาชัย
2. นายวลัญช์    จิตต์บรรเทิง
26 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายสมพงษ์    สีแหล้
2. นายธนดล    สุระเสน
1. นายสวกฤต    สร้างเสรี
27 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอมรินทร์    ยะสาระ
2. เด็กชายวิทยา    มูลทิพย์
1. นายกิตติชัย    บุรัสการ
2. นายศรีเมือง    ดาเหลา
28 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอิทธิชัย    แสงสุขวาว
2. เด็กชายสุรชาติ    แสงทอง
1. นายดำรงเกียรติ    วันทา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ผาใหญ่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................