งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    จันทร์คำ
2. เด็กหญิงกุลตลา    ประพันธ์
1. นางสาวอรัญญา    วงรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แก่นสาร
2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ยังจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงวรฤทัย    สมบูรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์    คล้ายคลึง
2. นางสาวอำพร    พวงทอง
3 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปฎิภาณ    ชาวเวียง
2. เด็กชายชลชาติ    คำสุนี
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุทาพันธ์
2. นางสาวธาชิรญาณ์    เรืองสา
4 โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพันทิพย์    ทอนรินทร์
2. เด็กชายอัจฉริยะ    อินทนาม
1. นายประจักษ์    พันธ์จันทร์
2. นายสิทธิชัย    สมคำ
5 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีชัยปัญหา
2. เด็กหญิงวนิดา    สุขศิริ
1. นางวรรณภา    พิศภาร
2. นางวิไลรัตน์    ดับพิษ
6 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปทุมวดี    โชติสนธ์
2. เด็กหญิงพัชราภา    จันทร์งาม
1. นางฌานิกา    อุปรีที
2. นางศิวาภรณ์    พรมสีใหม่
7 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    นนพละ
2. เด็กชายธนาพร    อเนกา
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล    หวังดี
8 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    วิเทียนเทียบ
2. เด็กหญิงนาฎฤดี    ชาวตระการ
1. นางสาวมลเทียร    ศรีกุลวงค์
2. นายวนัฐธพงษ์    พึ่งเพ็ง
9 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    คงทน
2. เด็กหญิงวาทินี    คงทน
1. นางสมพร    แก้วอาษา
2. นายเมทนี    แก้วอาษา
10 โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญจิรา    รินทอง
2. เด็กหญิงพชนิดา    วามะกันต์
1. นางนิ่มหทัย    สายบุตร
2. นางศิรินทร    ถาวรบุตร
11 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    คำกุณา
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ขาวสะอาด
1. นางสาวรัตติยากรณ์    ขาวสะอาด
12 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เชื้ออ่อน
2. เด็กหญิงอรัญญา    ชูญาติ
1. นางนันทนา    อนุศิริ
2. นางรมิดา    นามเสนา
13 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    พัฒนโพธารักษ์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    มัสยามาศ
1. นางสาวพัทธนันท์    พันธุ์วงศ์
2. นายเรืองศักดิ์    ไชยะโอชะ
14 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุุริยประภา    วรรณวัติ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ปาสาบุตร
1. นายสุริยะเดช    หินนาค
15 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปีณิตา    จิตรสง่า
2. เด็กหญิงพรรณธิดา    ลาพ้น
1. นางสาวปวริศา    ทีอุทิศ
16 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา    หาคำบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา    รุนแรง
1. นายบุญเดช    โสมรักษ์
2. นายสุวรรณ    รักษาวนิชชา
17 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุดยอด
2. เด็กหญิงเมธาวี    พูลเพิ่ม
1. นายชาญยุทธ    ลือนาม
2. นางสาวยุภารักษ์    อุทิตสาร
18 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ทับทิมหิน
2. เด็กชายศภุชัย    ขนทรัพย์
1. นางสาวสิระพร    สายสิทธิ์
19 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิภา    ภูมิสิงห์
2. เด็กหญิงบุณยาพร    หาระสาย
1. นายสมสุข    สามทอง
2. นางสาวเบญญาภา    ชื่นใจ
20 โรงเรียนบ้านดอน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สมหวัง
2. เด็กหญิงวรกานต์    ขาวสะอาด
1. นางสาวดวงนภา    จันทะแสง
21 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    เรืองเนตร
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ศรีวงษา
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
22 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อินสี
2. เด็กหญิงฑิตยา    สิงห์คำ
1. นางสาวปิลันยา    อัจฉฤกษ์
23 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    สิงห์กล้า
2. เด็กชายรุจิกร    สองศร
1. นายจีรศักดิ์    ภาระเวช
24 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอดิชาต    โสภะวงศ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    โสภะวงศ์
1. นางสาวจุฑามาศ    ปักแก้ว
2. นางสาวปริศนา    โสภะวงค์
25 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติภูมิ    สองศร
2. เด็กชายพีรพัฒน์    แข่งขัน
1. นางสุภัทรา    โสมณวัฒน์
26 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    โสภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา    น้ำรัก
1. นางสาวศิรินารถ    กันยะกาญจน์
27 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    เลือกสรรค์
2. เด็กหญิงภัทรดา    แสงก่ำ
1. นางสาวพรรณพิศ    ประสาร
2. นางสาวศันสนีย์    นนท์พละ
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พันธ์ตา
2. เด็กชายอติเทพ    อินโสม
1. นางสาวจันท์หทัย    ละม่อม
2. นายบุญธรรม    มาเหลา
29 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิลัยพร    เครือคำ
2. เด็กหญิงกนกนิภา    มีศิริ
1. นางสาวนฤมล    กรินรักษ์
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
30 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    บุญช่วย
2. เด็กหญิงจิราพร    วอระคุณ
1. นางสุนีย์    มีจันทร์แสง
31 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอิสระ    พิมพ์เพ็ง
2. เด็กชายพัลวัตร    พัลวัน
1. นางจินดาพร    กางกั้น
32 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสวัสดิ์    ปาระเคน
2. เด็กชายสุทิวัส    อุทธา
1. นายดุรงค์ฤทธิ์    เสนาชัย
33 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายขวัญชัย    วงศ์ขันธ์
2. เด็กหญิงลูกตาล    ขนุนพอง
1. นางนิภาพรรณ์    ชัยชิต
2. นางสาวภัทราพร    คนขยัน
34 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สุพรรณ์
2. เด็กหญิงวรุณี    หลายเหล่า
1. นางสาวปัจจิม    ฟองน้อย
2. นายสันติชัย    ยาตรา
35 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญมนต์    ทะนุพิลา
2. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญประกอบ
1. นายจิรยุทธ    สิริสุภะ
2. นางสาวณัฐพร    ปัตตัย
36 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธิชากร    มีสติ
2. เด็กชายชยวุฒิ    ทุมวงศ์
1. นางเริงฤดี    ใจเดี่ยว
2. นายไพศาล    ใจเดี่ยว
37 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    กาละวัน
2. เด็กหญิงรัตนา    โคตรอาษา
1. นางสาวดัสรี    ครองยุติ
2. นางสาวนภาพร    บุตรเพชร
38 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    โสมเกษตรินทร์
2. เด็กชายอภิเดช    ชื่นนิยม
1. นายสมบัติ    บุญยงค์
39 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะนุช    พรมสาร
2. เด็กหญิงดารา    นาหว้า
1. นางสาวจิราภรณ์    กลีบรัง
2. นายวินัย    สายทอง
40 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเอกพล    แรกเรียง
2. เด็กชายธีระวัฒน์    มีแจ้ง
1. นายพรชัย    เกษร
2. นายอดุลย์    แสงโชติ
41 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงยุภาพร    อินสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรชิตา    บัวถา
1. นายกฤษณุ    ครุ่นส้าว
42 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภีรพัฒน์    กุตรง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศรีไพร
1. นางบุปผา    ศรีภิรมย์
2. นายวงศกร    สุธรรมวงศ์
43 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอินทุอร    หาระสาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    ปาสา
1. นายชาติชาย    มั่นยืน
44 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    อกผาย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมาย    อุดมญาติ
1. นางจุรีรัตน์    ลุหาเกตุ
2. นางสาวปริยอัปสร    หินอ่อน
45 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายผดุงสิทธิ์    สุพรมอินทร์
2. เด็กชายคณพัฒน์    ชูลี
1. นางสาวประภาพร    ขุนชัย
46 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนัฐพล    เหลาเคน
2. เด็กชายจักรพงษ์    ลำพาย
1. นายสนั่น    สมศรี
2. นางสาวสุนันทา    นพเคราะห์
47 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    โคตรพรม
2. เด็กหญิงธนัชญา    เกษดี
1. นางรานี    ใจแก้ว
2. นางสิริพัชรสุดา    เสนาพันธ์
48 โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    โคกโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกอร    สมสอน
1. นายปิยะพงษ์    โททุมพล
2. นางสาวสถาพร    วงษ์ใหญ่
49 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์    การะพันธ์
1. นางกิติยา    ศรีเจริญ
2. นางวิลาสินี    กุลวงศ์
50 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใหญ่ผา
2. เด็กชายปริวัฒน์    ดีสุดหา
1. นายประดิษฐ์    ทองพอก
2. นางสาวปราณี    จันทะนันต์
51 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภูริเดช    สิทธิ์
2. เด็กชายศิขรินทร์    สรรพคุณ
1. นายชัยณรงค์    คมสัน
2. นางบังอร    ผาลา
52 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสมโภชน์    สีดาสี
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ตาดี
1. นายจุลมณี    คำโคตร
2. นางนันทนา    คำโคตร
53 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเชาวลิต    ธำรงค์วิลามาศ
2. เด็กชายวัชรพงษ์    โคตรวงษ์
1. นางสาวศรัญญา    หน่อปราบ
2. นายเอกวัฒน์    โพธิ์ธา
54 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยา    กันหาชาติ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    มิ่งมูล
1. นายนัฐพงษ์    ศรศรี
2. นายอุทัย    ดาวเรือง
55 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกันตภณ    โตทุ้ย
2. เด็กหญิงโชติรส    บุญกอง
1. นางกนกพร    สุขประเสริฐ
56 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภูริทัต    ปานคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ส่งศรี
1. นางวดาริกา    ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์    สุรินทร์ชัย
57 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสมฤทัย    คุณภาที
2. เด็กหญิงน้ำฝน    สารภี
1. นางจุฑารัตน์    ช้างสาร
2. นางสาวเย็นจิตร    แสงแดง
58 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิดา    ศรีเงิน
2. เด็กหญิงสิริภา    แก้วกลึงกลม
1. นายทศพล    บุดดาซุย
59 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    บุญกอง
2. เด็กชายพันกร    เนตรวงษ์
1. นายชาญชัย    เทียนหอม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
60 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเอกวิทย์    พันธ์สุวรรณ
2. เด็กชายชาตวิทย์    ศรีชนะ
1. นายอัทธเดช    โพธิกัณฑ์
61 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายฉัตรฟ้า    เคนสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษดา    ชาภักดี
1. นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
62 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
63 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    ภาวิเศษ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ประสมพลอย
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นางสาวดารณี    ป้อมหิน
64 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ประพิมพา
2. เด็กหญิงศรินทิพย์    บุตรพลอย
1. นางสาวดวงทิพย์    สีงาม
2. นางสาวฝนพร    แก้วเนตร
65 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    สีแสง
2. เด็กหญิงวราพร    ก้อนศรี
1. นางอรวรรณ    พงศ์ภัทรพร
2. นายไพบูลย์    แสนทวีสุข
66 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวรส    สุขพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา    ขันจันทา
1. นายวิทยา    ศรีจันทร์แดง
2. นายอาณาจักร    เคลือศิริ
67 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    ภูมิภาค
2. เด็กหญิงไหมแก้ว    เหล่าบุตรสา
1. นายนิเวศ    รูปแกะ
2. นางสาวเกษสุดา    พุทธา
68 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธันธิวาร์    เรืองเนตร
2. เด็กหญิงวรรณนิดา    ไชยปัญญา
1. นายแสงทัย    ใจแน่น
69 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอภิสิต    มณีกรรณ์
2. เด็กชายวรากร    ก้อนพงษ์
1. นายประภาส    แก้วกลึงกลม
2. นางเพ็ญศรี    ใจตรง
70 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนกร    หิมะคุณ
2. เด็กชายชนาธิป    นาสูงชน
1. นางธัญญภรณ์    หิมะคุณ
2. นายอมรเทพ    เครือสีดา
71 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    สีสำรวม
2. เด็กชายธนัส    พิมพ์พันธ์
1. นายทวี    พันธุ์สุวรรณ
2. นางสาวรฐา    ใจเดี่ยว
72 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ทาระขจัด
2. เด็กหญิงอินทิรา    ศรีเมือง
1. นายพิทักษ์    ฉลูศรี
2. นายสมบูรณ์    วันนา
73 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรินลดา    ฝอยทอง
2. เด็กชายบุญหลง    เกิ่งประเทศ
1. นายปราชญ์ศิลป์    โสมณวัฒน์
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายยศวรรธน์    สวัสดี
2. เด็กชายพีระพัฒน์    สองศรี
1. นายชุน    บุบผาวงศ์
2. นายณัฐพงษ์    สิมาพันธ์
75 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอาทิย์    อานนท์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    กงใจ
1. นางมาลัยทิพย์    ลาสา
2. นายวิเศษ    กงใจ
76 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    อ่อนสีดา
2. เด็กหญิงชนิดาภา    เกษียร
1. นางสาวกมลวรรณ    พรหมสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา    รักไทย
77 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสรนันท์    การบุญ
2. เด็กหญิงรัชนา    จามรี
1. นางสาวชิดชนก    อ่อนตาม
2. นางธิดารัตน์    ทองรัตน์
78 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ชาสุรีย์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    สีมาฤทธิ์
1. นางวันทา    เดชารัตนชาติ
2. นายสมใจ    วิชัย
79 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพินิฐพนธ์    รื่นเริง
2. เด็กชายทัศนัย    สืบดี
1. นางวิลาวัณย์    คำวัน
2. นางสำลี    ดวงบุบผา
80 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ประวาฬ
2. เด็กหญิงไพลิน    เครือพันธ์
1. นายยอดชาย    อินทรเทศ
2. นางอรทัย    สุวรรณกูฏ
81 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    ใจแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินธิแสง
1. นางสาววรรณวิมล    เพ็งภา
2. นางสาววาทินี    ทองแสน
82 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกอบเดช    วิชัยแสง
2. เด็กชายทักขพล    นพศรี
1. นายทรงวุฒิ    ชนะพาห์
2. นายปัญญา    ใจเอื้อ
83 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    สุดสาคร
2. เด็กหญิงกนกพร    ไหลหลั่ง
1. นางสาววรัญญา    โสภะวงศ์
84 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กำไรงาม
2. เด็กหญิงจินตนา    พิมพ์จันทร์
1. นางพิมพ์ใจ    ดวงพิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................