งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ชัย    ประสานสี
2. เด็กชายอนุวัตร    โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กชายธีรภัทร    ชมาวัตร
1. นางสาวดัสรี    ครองยุติ
2. นายวิชชุวุฒิ    ทัดแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายญาณภัทร    อังฉกรรจ์
2. เด็กชายญาณพัฒน์    นุชนิกร
3. เด็กหญิงชญานิศ    แก้วมหา
1. นางสกุณา    ปัสสา
2. นางสาวแพงจิตร์    แสนสุข
3 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรัตน์ติพงษ์    บุญเติม
2. เด็กชายวันชัย    มุศิริ
3. เด็กชายยุงยุทธ    เครือสีดา
1. นายชัชวาล    ใจเดี่ยว
2. นางสาวพัชราพร    แสงฉาย
4 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    แสบรัมย์
2. เด็กชายธนัญชัย    อุ่นสี
3. เด็กชายทักขพล    ผลพันธ์ุ
1. นายดิเรก    แบนประชา
2. นายทรงวุฒิ    ชนะพาห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................