งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายทรงยศ    สมาวัตร
2. เด็กชายมนัส    สายทอง
3. เด็กชายสายชล    สินงาม
1. นายยุทธศักดิ์    จัมปะโสม
2. นายวิชชุวุฒิ    ทัดแก้ว
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ระวี
2. เด็กชายโชคสถาพร    ทูนา
3. เด็กชายเอกสิทธิ์    โทแก้ว
1. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน
2. นายทักศิลป์    ทองที่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................