งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกิตติธัช    คันธะเนตร
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์    ปัสสาคำ
1. นางปรียา    รัตนสุข
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
2 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    ประสมพลอย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พันก้อน
1. นายจุลมณี    คำโคตร
2. นางนันทนา    คำโคตร
3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    มุกดาพันธ์
2. เด็กหญิงเชอร์รี่    เสริฐสม
1. นายจักริน    เครืองาม
2. นายจิรัฐฏิ    ทองรัตน์
4 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    มัฐผา
2. เด็กชายธีรภัทร    แฝงเมืองคุก
1. นายไมตรี    สุขเรียง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    เทพสาร
2. เด็กชายจิโรจน์    สิงห์มุ้ย
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
6 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภาณุเดช    คุณะลือชา
2. เด็กชายธนโชติ    กอบกิจเลิศ
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................