งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 250
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมภิษร    สิทธิระบุตร
2. เด็กหญิงมาริสา    พิมเสน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ธรรมวิจิต
1. นายนัฐพล    อ่อนตาม
2. นายรังสรรค์    บุญสิทธิ์
2 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไพฑูลย์    ชื่นจิตต์
2. เด็กชายพูลทรัพย์    ชื่นจิตต์
3. เด็กหญิงเนื้อทอง    รางเงิน
1. นายพรชัย    เกษร
2. นายอำนวย    ชื่นจิตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................