งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษชพล    สุดชาดา
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    สังคะวัตร
1. นางสาวนวลฉวี    ทานุกรม
2. นางสาวมลเทียร    ศรีกุลวงค์
2 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรวรรณ    โสดี
2. เด็กหญิงธนพร    สิงสีทา
1. นางพวงผกา    ผายนินทา
2. นายสุวรรณ    รักษาวนิชชา
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    ไชยพันโท
2. เด็กหญิงวิจิตรา    วันทอง
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
4 โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ภาพสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ไม้น้อย
1. นายจีรศักดิ์    ภาระเวช
5 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    สาสีมา
2. เด็กหญิงประภาพร    เทียวไทย
1. นางสาวนฤมล    กรินรักษ์
2. นายสุวรรณ    ดวงพิลา
6 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณันท์นภัส    มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    อุ่นอ่อน
1. นายจิรยุทธ    สิริสุภะ
2. นายมนต์สวรรค์    สิตะวัน
7 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    กองพร
2. เด็กหญิงพนิดา    สมาวัฒน์
1. นายปัญญา    มีโชค
2. นายยุทธศักดิ์    จัมปะโสม
8 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงดารา    นาหว้า
2. เด็กหญิงสุทธิดา    บัวคำ
1. นายประกาศิต    สิทธิสระดู่
2. นายวินัย    สายทอง
9 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์    สังขวรรณ
2. เด็กหญิงบุษบา    สุดชัย
1. นายกฤษณุ    ครุ่นส้าว
10 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายบุญโฮม    ยาตรา
2. เด็กชายศิริวัฒน์    บัวศรี
1. นางสาวเขมจิรา    วิลามาศ
2. นายเอกรัตน์    วงศ์เคน
11 โรงเรียนบ้านพนมดี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอัครเดช    เพชรพิลา
2. เด็กหญิงวิภาดา    ชารีรักษ์
1. นายชโยธร    ลาภสาร
2. นายสังวร    ไอครรัมย์
12 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    นามอยู่เย็น
2. เด็กชายณัฐภัทร    บัวบาน
1. นายไมตรี    สุขเรียง
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพาขวัญ    วงค์กลม
2. เด็กหญิงปฏิพร    วงค์กลม
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายนิคม    พึ่งนา
14 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
15 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวีระชัย    สีดาสี
2. เด็กชายอนุชิต    จอมเกิด
1. นายศักดรินทร์    พรมทอง
2. นางสมรัก    พสุนนท์
16 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    ทองทัพ
2. เด็กหญิงเสาวรส    สุขพันธ์
1. นายวิทยา    ศรีจันทร์แดง
2. นายอาณาจักร    เคลือศิริ
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปรมินทร์    ท้าวด่อน
2. เด็กชายณฐกร    จอมหงษ์
1. นายนิเวศ    รูปแกะ
2. นางสาวรุจิราวรรณ    ขันทอง
18 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไชยา    เจริญพานิช
2. เด็กชายเพรชรัตน์    สมตัว
1. นายศรีเมือง    ดาเหลา
2. นางสาวเพชรลดา    จันเพ็ง
19 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายชราวุฒิ    เหลาผา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา    วิลามาศ
1. นายพิทักษ์    ฉลูศรี
2. นายสมบูรณ์    วันนา
20 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศุภฤกษ์    อัจฉฤกษ์
2. เด็กชายธนพล    ทวีชาติ
1. นายวิเศษ    กงใจ
21 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    รูปแก้ว
2. เด็กหญิงปณิตตา    พรชัย
1. นางพัชรี    บุญงอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา    รักไทย
22 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ    ถวระสันต์
2. เด็กหญิงอรัญญา    กอแก้ว
1. นางอรทัย    สุวรรณกูฏ
2. นายไมตรี    ชุลีกร
23 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธนพลชัย    เถาว์โมลา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    เคนบุบผา
1. นางผ่องพักตร์    ช่างไชย
2. นางสาวพรรณธิดา    เสียงใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................