งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายภูวนาท    ภูนาผา
2. เด็กชายอภิเดช    สาสีมา
1. นางสาวนันธิวา    เทียมทัน
2. นายยุทธภูมิ    ฝอดสูงเนิน
2 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แสงกล้า
2. เด็กหญิงจินตนา    อุ่นหล้า
1. นางสาวทัศริยา    เสียงไพเราะ
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวดรุณี    สองศร
2. นางสาวสุนันทา    จันทมาตร
1. นายพัชรพล    ธนะคุณ
4 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอาจหาญ    รุ่งเรือง
2. เด็กชายกฤษฎา    ช่วยสุข
1. นายวันนา    ตุนา
2. นายอัคคพงษ์    ศรีสว่าง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราลัย    พวงคต
2. เด็กหญิงศิริยากร    คำแดงสด
1. นางสาวธันยา    ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
6 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    อเนกา
2. เด็กชายนพรัตน์    ทานาฤทัย
1. นายกฤษณะ    ทูลประโคน
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
7 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพิชิตพล    แปลงไธสง
2. เด็กชายพัฒนา    พรมศรี
1. นายศรีเมือง    ดาเหลา
2. นางสาวเพชรลดา    จันเพ็ง
8 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายปิยะ    พันธุ์การ
2. นายธีระวัฒน์    สาระไทย
1. นางพิมพ์ใจ    ดวงพิลา
2. นายวุฒิไกร    อรจุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................