งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    ทับทิมหิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์    กิ่งสกุล
1. นางสาวสิระพร    สายสิทธิ์
2 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายปณวัตร    ลือขจร
2. เด็กชายถนิต    ศรชัย
1. นายทศพล    บุดดาซุย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพีระณัฐ    เลิศสดับสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐชัย    สังฆทิพย์
1. นายธันยา    ชินกะธรรม
2. นายสมภาร    งามเถื่อน
4 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวสุธาสินี    สอนสุข
2. นางสาวปิยนุช    สมบูรณ์กุล
1. นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์    เพ็ญพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................