สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 51 4 2 0 57
2 บ้านนาดีโคกกลาง 24 2 0 0 26
3 บ้านดงกลาง 22 4 0 0 26
4 อนุบาลหนองแสง 21 6 0 1 27
5 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 20 7 3 1 30
6 บ้านนาดีสร้างบง 20 4 0 2 24
7 อนุบาลกุมภวาปี 19 3 2 3 24
8 อนุบาลวังสามหมอ 19 0 1 0 20
9 คำค้อพิทยศึกษา 18 7 0 0 25
10 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 18 2 0 2 20
11 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 17 5 0 3 22
12 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 17 3 0 0 20
13 บ้านหนองกุงทับม้า 15 5 3 0 23
14 บ้านนายูง 14 6 0 1 20
15 บ้านโนนสมบูรณ์ 14 2 1 1 17
16 บ้านหนองหญ้าไซ 14 0 1 0 15
17 บ้านกุดขนวน 13 6 2 0 21
18 บ้านเซียบ 13 1 0 0 14
19 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 13 0 0 0 13
20 ชุมชนจำปี 12 12 0 2 24
21 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 12 8 0 0 20
22 บ้านเชียงกรม 12 2 1 0 15
23 อนุบาลศรีธาตุ 12 2 0 0 14
24 บ้านคำโคกสูง 12 0 1 1 13
25 บ้านทมนางาม 11 5 1 1 17
26 บ้านเมืองปัง 11 4 2 2 17
27 บ้านเชียงแหว 11 2 1 2 14
28 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 11 1 1 0 13
29 ห้วยแสงอรุณวิทยา 11 1 0 4 12
30 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 10 5 0 2 15
31 บ้านดงน้อย 10 4 0 2 14
32 บ้านกุดจิก 10 3 2 0 15
33 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 10 3 0 1 13
34 บ้านห้วยผึ้ง 10 2 0 0 12
35 บ้านหัวฝาย 10 1 0 0 11
36 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 9 5 0 1 14
37 บ้านนาตาดนาโปร่ง 9 4 0 0 13
38 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 9 3 0 1 12
39 หาญใจพิทยาคม 9 1 0 0 10
40 บ้านหินฮาวโนนงาม 8 6 1 1 15
41 บ้านสวนหม่อน 8 6 0 0 14
42 สามัคคีวิทยาคาร 8 3 1 3 12
43 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 8 3 1 3 12
44 บ้านท่ายม 8 0 1 0 9
45 บะยาวพัฒนาศึกษา 7 5 1 1 13
46 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 7 4 1 0 12
47 บ้านนานกชุมนาชุมพร 7 3 1 1 11
48 ดงง่ามนางาม 7 2 1 0 10
49 ผาสุกประชานุกูล 7 2 0 5 9
50 บ้านโคกก่อง 7 1 1 0 9
51 อนุบาลโนนสะอาด 7 1 1 0 9
52 บ้านวาปี 7 1 0 1 8
53 ชุมชนทมป่าข่า 7 1 0 0 8
54 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 7 0 0 2 7
55 บ้านกุดนาค้อ 6 4 1 1 11
56 บ้านคำยาง 6 2 0 1 8
57 บ้านนาแก 6 1 2 0 9
58 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 6 1 1 1 8
59 บ้านโปร่ง 6 1 0 0 7
60 บ้านสามขา 6 1 0 0 7
61 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 6 1 0 0 7
62 บ้านทับไฮ 6 0 0 0 6
63 บ้านโคกศรีห้วยยาง 6 0 0 0 6
64 บ้านคำเจริญ 6 0 0 0 6
65 บ้านหนองกุง 6 0 0 0 6
66 บ้านโนนหนองม่วง 5 4 2 0 11
67 บ้านนาแบก 5 4 0 0 9
68 บ้านม่วงดง 5 2 3 3 10
69 บ้านคำน้อย 5 2 0 1 7
70 วาสนาศึกษา 5 2 0 0 7
71 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 5 2 0 0 7
72 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 1 0 0 6
73 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 1 0 0 6
74 ดานใหญ่พิทยาคาร 5 1 0 0 6
75 บ้านโคกสะอาด 5 1 0 0 6
76 คำเมยวิทยาคม 5 1 0 0 6
77 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 5 0 0 2 5
78 บ้านโนนแสวง 5 0 0 0 5
79 บ้านตูม 5 0 0 0 5
80 บ้านผือ 5 0 0 0 5
81 บ้านหนองท่มคำเจริญ 5 0 0 0 5
82 คำกุงประชานุกูล 4 4 1 0 9
83 บ้านหนองนกเขียน 4 3 2 1 9
84 บ้านบุ่งหมากลาน 4 3 0 1 7
85 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 4 3 0 0 7
86 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 4 3 0 0 7
87 บ้านสวนมอนคำ 4 2 1 1 7
88 บ้านนาเหล่า 4 2 1 0 7
89 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 4 2 1 0 7
90 บ้านแสงสว่าง 4 1 0 0 5
91 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 4 1 0 0 5
92 บ้านห้วยวังปลา 4 0 0 0 4
93 บ้านสะอาดนามูล 4 0 0 0 4
94 บ้านโคกศรี 4 0 0 0 4
95 บ้านโนนทรายฟอง 4 0 0 0 4
96 บ้านกุดยาง 4 0 0 0 4
97 บ้านเกิ้งน้อย 4 0 0 0 4
98 บ้านหนองหว้า 4 0 0 0 4
99 บ้านหาดสถาพร 4 0 0 0 4
100 บ้านปะโค 3 5 0 0 8
101 กมลาลักษณ์ 3 3 0 0 6
102 บ้านโนนมะข่า 3 2 0 1 5
103 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 2 0 0 5
104 บ้านหนองโก 3 1 1 3 5
105 บ้านโนนสูง 3 1 0 1 4
106 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 1 0 1 4
107 บ้านอุ่มจาน 3 1 0 0 4
108 บ้านโนนอำนวย 3 1 0 0 4
109 บ้านไทยสมพร 3 1 0 0 4
110 บ้านโนนสา 3 1 0 0 4
111 บ้านโนนเห็นวังชัย 3 1 0 0 4
112 หนองไผ่พรเจริญ 3 0 1 0 4
113 บ้านผาทอง 3 0 1 0 4
114 บ้านโพนทอง 3 0 0 0 3
115 บ้านหนองแวง 3 0 0 0 3
116 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
117 บ้านนาฝาย 2 11 2 3 15
118 บ้านดูนเลา 2 3 0 0 5
119 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 2 2 1 0 5
120 บ้านกระเบื้องโนนทิง 2 2 0 0 4
121 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 2 1 3 1 6
122 บ้านกอก 2 1 2 0 5
123 บ้านหนองประเสริฐ 2 1 1 1 4
124 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 1 0 2 3
125 คำบอนประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
126 บ้านคำไผ่ 2 1 0 0 3
127 บ้านสี่แจ 2 1 0 0 3
128 บ้านหนองแดง 2 1 0 0 3
129 บ้านโนนม่วง 2 0 1 1 3
130 บ้านโนนจำปา 2 0 1 0 3
131 บ้านท่าสี 2 0 1 0 3
132 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 0 1 0 3
133 บ้านกงพาน 2 0 0 0 2
134 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 0 0 0 2
135 บ้านสามเหลี่ยม 2 0 0 0 2
136 บ้านท่าหนองเทา 2 0 0 0 2
137 บ้านท่าลาด 2 0 0 0 2
138 บ้านปอ 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 2 0 0 0 2
140 บ้านหินเหลิ่ง 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกสง่า 2 0 0 0 2
142 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 2 0 0 0 2
143 โนนจำปาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
144 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 1 4 1 0 6
145 บ้านหนองกุงปาว 1 4 0 0 5
146 คำไฮพิทยาคม 1 2 1 0 4
147 บ้านพันดอน 1 2 0 1 3
148 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1 2 0 0 3
149 บ้านโคกกลาง 1 1 2 0 4
150 บ้านโคกเล้า 1 1 1 0 3
151 บ้านดอนเงิน 1 1 0 2 2
152 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 1 0 1 1 2
155 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
156 บ้านคำม่วง 1 0 1 0 2
157 บ้านป่าหวาย 1 0 1 0 2
158 บ้านตาดโตนไร่เดชา 1 0 1 0 2
159 บ้านเมืองพรึก 1 0 0 2 1
160 วรรณรสนุสรณ์ 1 0 0 1 1
161 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 0 0 1 1
162 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
163 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
165 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
166 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 0 0 0 1
167 บ้านท่าสัง 1 0 0 0 1
168 บ้านท่าแร่ 1 0 0 0 1
169 บ้านสมดี 1 0 0 0 1
170 บ้านเดียม 1 0 0 0 1
171 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
172 บ้านโนนสวาง 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 1
174 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 0 4 0 0 4
175 บ้านป่าไร่ 0 3 0 0 3
176 บ้านนาเพ็ญ 0 2 1 0 3
177 บ้านดอนแก้ว 0 2 1 0 3
178 บ้านนาม่วง 0 2 0 1 2
179 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 2 0 1 2
180 บ้านดอนสวรรค์ 0 2 0 0 2
181 บ้านโคกล่าม 0 1 0 0 1
182 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 1 0 0 1
183 บ้านม่วงเฒ่า 0 1 0 0 1
184 บ้านโคกน้อย 0 1 0 0 1
185 บ้านดงแคน 0 0 1 1 1
186 บ้านนกขะบา 0 0 1 1 1
187 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
188 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 1 0 1
189 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 1 0 1
190 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 1 0
191 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,036 315 82 90 1,433