สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 41 3 2 0 46
2 บ้านนาดีโคกกลาง 24 2 0 0 26
3 บ้านนาดีสร้างบง 20 4 0 2 24
4 อนุบาลกุมภวาปี 19 3 2 3 24
5 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 17 7 3 0 27
6 อนุบาลหนองแสง 17 6 0 1 23
7 คำค้อพิทยศึกษา 17 6 0 0 23
8 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 17 5 0 3 22
9 บ้านดงกลาง 17 4 0 0 21
10 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 14 3 0 0 17
11 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 14 2 0 2 16
12 บ้านหนองหญ้าไซ 13 0 1 0 14
13 บ้านนายูง 12 6 0 1 18
14 บ้านหนองกุงทับม้า 12 5 3 0 20
15 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 2 1 1 15
16 อนุบาลวังสามหมอ 12 0 1 0 13
17 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 12 0 0 0 12
18 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 11 1 1 0 13
19 ห้วยแสงอรุณวิทยา 11 1 0 4 12
20 บ้านเซียบ 11 1 0 0 12
21 ชุมชนจำปี 10 12 0 2 22
22 บ้านกุดขนวน 10 6 2 0 18
23 บ้านดงน้อย 10 4 0 2 14
24 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 10 3 0 1 13
25 อนุบาลศรีธาตุ 10 2 0 0 12
26 บ้านห้วยผึ้ง 10 2 0 0 12
27 บ้านทมนางาม 9 5 1 1 15
28 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 9 5 0 2 14
29 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 9 3 0 1 12
30 บ้านเชียงกรม 9 2 1 0 12
31 บ้านคำโคกสูง 9 0 1 1 10
32 บ้านหัวฝาย 9 0 0 0 9
33 บ้านหินฮาวโนนงาม 8 6 1 1 15
34 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 8 5 0 1 13
35 บ้านกุดจิก 8 3 2 0 13
36 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 8 3 1 3 12
37 บ้านเชียงแหว 8 2 1 2 11
38 หาญใจพิทยาคม 8 1 0 0 9
39 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 7 7 0 0 14
40 บ้านเมืองปัง 7 4 2 2 13
41 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 7 4 1 0 12
42 บ้านนาตาดนาโปร่ง 7 4 0 0 11
43 สามัคคีวิทยาคาร 7 3 1 3 11
44 ผาสุกประชานุกูล 7 2 0 5 9
45 อนุบาลโนนสะอาด 7 1 1 0 9
46 บ้านวาปี 7 1 0 1 8
47 ชุมชนทมป่าข่า 7 1 0 0 8
48 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 7 0 0 2 7
49 บ้านกุดนาค้อ 6 4 1 1 11
50 บ้านคำยาง 6 2 0 1 8
51 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 6 1 1 1 8
52 ดงง่ามนางาม 6 1 1 0 8
53 บ้านโปร่ง 6 1 0 0 7
54 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 6 1 0 0 7
55 บ้านทับไฮ 6 0 0 0 6
56 บ้านโคกศรีห้วยยาง 6 0 0 0 6
57 บ้านคำเจริญ 6 0 0 0 6
58 บ้านหนองกุง 6 0 0 0 6
59 บะยาวพัฒนาศึกษา 5 5 1 1 11
60 บ้านโนนหนองม่วง 5 3 2 0 10
61 บ้านม่วงดง 5 2 2 3 9
62 วาสนาศึกษา 5 2 0 0 7
63 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 5 2 0 0 7
64 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 1 0 0 6
65 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 1 0 0 6
66 ดานใหญ่พิทยาคาร 5 1 0 0 6
67 บ้านสามขา 5 1 0 0 6
68 คำเมยวิทยาคม 5 1 0 0 6
69 บ้านนาแก 5 0 2 0 7
70 บ้านท่ายม 5 0 1 0 6
71 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 5 0 0 2 5
72 บ้านบุ่งหมากลาน 4 3 0 1 7
73 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 4 3 0 0 7
74 บ้านนาเหล่า 4 2 1 0 7
75 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 4 2 1 0 7
76 บ้านโคกสะอาด 4 1 0 0 5
77 บ้านแสงสว่าง 4 1 0 0 5
78 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 4 1 0 0 5
79 บ้านโนนแสวง 4 0 0 0 4
80 บ้านสะอาดนามูล 4 0 0 0 4
81 บ้านโนนทรายฟอง 4 0 0 0 4
82 บ้านกุดยาง 4 0 0 0 4
83 บ้านเกิ้งน้อย 4 0 0 0 4
84 บ้านหนองท่มคำเจริญ 4 0 0 0 4
85 บ้านหาดสถาพร 4 0 0 0 4
86 บ้านปะโค 3 5 0 0 8
87 กมลาลักษณ์ 3 3 0 0 6
88 บ้านสวนมอนคำ 3 2 1 1 6
89 บ้านนานกชุมนาชุมพร 3 2 1 1 6
90 บ้านโนนมะข่า 3 2 0 1 5
91 บ้านคำน้อย 3 2 0 1 5
92 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 2 0 0 5
93 บ้านหนองโก 3 1 1 3 5
94 บ้านโคกก่อง 3 1 1 0 5
95 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 1 0 1 4
96 บ้านไทยสมพร 3 1 0 0 4
97 บ้านโนนสา 3 1 0 0 4
98 บ้านโนนเห็นวังชัย 3 1 0 0 4
99 บ้านผาทอง 3 0 1 0 4
100 บ้านโนนสูง 3 0 0 1 3
101 บ้านผือ 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองหว้า 3 0 0 0 3
103 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 0 0 0 3
104 บ้านนาฝาย 2 11 2 3 15
105 บ้านสวนหม่อน 2 6 0 0 8
106 คำกุงประชานุกูล 2 4 1 0 7
107 บ้านดูนเลา 2 3 0 0 5
108 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 2 1 3 1 6
109 บ้านหนองนกเขียน 2 1 1 1 4
110 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 1 0 2 3
111 คำบอนประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
112 บ้านโนนอำนวย 2 1 0 0 3
113 บ้านคำไผ่ 2 1 0 0 3
114 บ้านสี่แจ 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองแดง 2 1 0 0 3
116 บ้านโนนจำปา 2 0 1 0 3
117 บ้านท่าสี 2 0 1 0 3
118 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 0 1 0 3
119 บ้านอุ่มจาน 2 0 0 0 2
120 บ้านห้วยวังปลา 2 0 0 0 2
121 บ้านกงพาน 2 0 0 0 2
122 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกศรี 2 0 0 0 2
124 บ้านสามเหลี่ยม 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
126 บ้านท่าหนองเทา 2 0 0 0 2
127 บ้านท่าลาด 2 0 0 0 2
128 บ้านปอ 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 2 0 0 0 2
130 บ้านหินเหลิ่ง 2 0 0 0 2
131 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 2 0 0 0 2
132 โนนจำปาประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
133 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 1 4 1 0 6
134 บ้านนาแบก 1 4 0 0 5
135 บ้านหนองกุงปาว 1 4 0 0 5
136 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 1 3 0 0 4
137 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1 2 1 0 4
138 คำไฮพิทยาคม 1 2 1 0 4
139 บ้านพันดอน 1 2 0 1 3
140 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1 2 0 0 3
141 บ้านโคกกลาง 1 1 2 0 4
142 บ้านกอก 1 1 1 0 3
143 บ้านโคกเล้า 1 1 1 0 3
144 บ้านดอนเงิน 1 1 0 2 2
145 บ้านหนองประเสริฐ 1 1 0 1 2
146 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองแสง 1 1 0 0 2
148 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 1 0 1 1 2
149 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
150 บ้านคำม่วง 1 0 1 0 2
151 บ้านป่าหวาย 1 0 1 0 2
152 บ้านตาดโตนไร่เดชา 1 0 1 0 2
153 หนองไผ่พรเจริญ 1 0 1 0 2
154 บ้านเมืองพรึก 1 0 0 2 1
155 วรรณรสนุสรณ์ 1 0 0 1 1
156 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 0 0 1 1
157 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
158 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
160 บ้านตูม 1 0 0 0 1
161 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 0 0 0 1
162 บ้านท่าสัง 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าแร่ 1 0 0 0 1
164 บ้านเดียม 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนสวาง 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 1
169 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
170 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 0 4 0 0 4
171 บ้านป่าไร่ 0 3 0 0 3
172 บ้านนาเพ็ญ 0 2 1 0 3
173 บ้านดอนแก้ว 0 2 1 0 3
174 บ้านนาม่วง 0 2 0 1 2
175 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 2 0 1 2
176 บ้านดอนสวรรค์ 0 2 0 0 2
177 บ้านโคกล่าม 0 1 0 0 1
178 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 1 0 0 1
179 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 1 0 0 1
180 บ้านม่วงเฒ่า 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกน้อย 0 1 0 0 1
182 บ้านนกขะบา 0 0 1 1 1
183 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 1
184 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
185 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 1 0 1
186 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 1 0 1
187 บ้านดงแคน 0 0 0 1 0
188 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 1 0
189 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 885 302 77 89 1,353