สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 19 12 8 39 51 4 2 0 57
2 บ้านดงกลาง 6 4 2 12 22 4 0 0 26
3 บ้านนาดีโคกกลาง 5 7 2 14 24 2 0 0 26
4 อนุบาลศรีธาตุ 5 2 1 8 12 2 0 0 14
5 อนุบาลวังสามหมอ 5 1 3 9 19 0 1 0 20
6 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 5 1 0 6 17 5 0 3 22
7 บ้านโคกก่อง 5 0 0 5 7 1 1 0 9
8 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 4 5 1 10 13 0 0 0 13
9 บ้านนายูง 4 2 1 7 14 6 0 1 20
10 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 1 1 6 11 1 1 0 13
11 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 4 0 1 5 7 0 0 2 7
12 บ้านโนนแสวง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
13 บ้านนาดีสร้างบง 3 6 0 9 20 4 0 2 24
14 บ้านเชียงกรม 3 3 0 6 12 2 1 0 15
15 อนุบาลกุมภวาปี 3 2 1 6 19 3 2 3 24
16 ห้วยแสงอรุณวิทยา 3 2 1 6 11 1 0 4 12
17 บ้านดงน้อย 3 1 1 5 10 4 0 2 14
18 บ้านกุดขนวน 3 1 0 4 13 6 2 0 21
19 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 3 0 1 4 9 5 0 1 14
20 บ้านโปร่ง 3 0 0 3 6 1 0 0 7
21 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 2 5 6 13 20 7 3 1 30
22 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 4 3 9 14 2 1 1 17
23 บ้านหนองกุงทับม้า 2 3 3 8 15 5 3 0 23
24 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 2 3 2 7 18 2 0 2 20
25 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 3 0 5 10 5 0 2 15
26 ชุมชนจำปี 2 2 1 5 12 12 0 2 24
27 บ้านท่ายม 2 2 1 5 8 0 1 0 9
28 บะยาวพัฒนาศึกษา 2 2 0 4 7 5 1 1 13
29 หาญใจพิทยาคม 2 1 3 6 9 1 0 0 10
30 บ้านคำโคกสูง 2 1 0 3 12 0 1 1 13
31 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 0 3 10 2 0 0 12
32 บ้านอุ่มจาน 2 1 0 3 3 1 0 0 4
33 บ้านกุดนาค้อ 2 0 1 3 6 4 1 1 11
34 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 2 0 1 3 6 1 1 1 8
35 บ้านห้วยวังปลา 2 0 1 3 4 0 0 0 4
36 บ้านหินฮาวโนนงาม 2 0 0 2 8 6 1 1 15
37 บ้านสามขา 2 0 0 2 6 1 0 0 7
38 บ้านกอก 2 0 0 2 2 1 2 0 5
39 คำค้อพิทยศึกษา 1 3 3 7 18 7 0 0 25
40 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1 3 3 7 17 3 0 0 20
41 บ้านหัวฝาย 1 3 2 6 10 1 0 0 11
42 บ้านหนองหญ้าไซ 1 2 3 6 14 0 1 0 15
43 ชุมชนทมป่าข่า 1 2 1 4 7 1 0 0 8
44 อนุบาลหนองแสง 1 1 8 10 21 6 0 1 27
45 บ้านกุดจิก 1 1 3 5 10 3 2 0 15
46 บ้านเมืองปัง 1 1 1 3 11 4 2 2 17
47 อนุบาลโนนสะอาด 1 1 1 3 7 1 1 0 9
48 บ้านทับไฮ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
49 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
50 บ้านตูม 1 1 1 3 5 0 0 0 5
51 บ้านเชียงแหว 1 1 0 2 11 2 1 2 14
52 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1 1 0 2 9 3 0 1 12
53 วาสนาศึกษา 1 1 0 2 5 2 0 0 7
54 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
55 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 1 1 0 2 4 3 0 0 7
56 บ้านสวนหม่อน 1 0 1 2 8 6 0 0 14
57 สามัคคีวิทยาคาร 1 0 1 2 8 3 1 3 12
58 ดานใหญ่พิทยาคาร 1 0 1 2 5 1 0 0 6
59 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 1 2 2 1 3 1 6
60 บ้านเซียบ 1 0 0 1 13 1 0 0 14
61 บ้านวาปี 1 0 0 1 7 1 0 1 8
62 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 5 1 0 0 6
63 บ้านสะอาดนามูล 1 0 0 1 4 0 0 0 4
64 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 หนองไผ่พรเจริญ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
66 คำบอนประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
67 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
68 บ้านวังทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 0 5 4 9 12 8 0 0 20
70 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 0 3 4 7 10 3 0 1 13
71 ดงง่ามนางาม 0 3 0 3 7 2 1 0 10
72 ผาสุกประชานุกูล 0 2 2 4 7 2 0 5 9
73 บ้านโนนสูง 0 2 1 3 3 1 0 1 4
74 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 2 0 2 7 3 1 1 11
75 บ้านนาแบก 0 2 0 2 5 4 0 0 9
76 บ้านปะโค 0 2 0 2 3 5 0 0 8
77 บ้านนาฝาย 0 1 3 4 2 11 2 3 15
78 บ้านคำยาง 0 1 2 3 6 2 0 1 8
79 คำกุงประชานุกูล 0 1 1 2 4 4 1 0 9
80 บ้านนาเหล่า 0 1 1 2 4 2 1 0 7
81 บ้านโคกศรี 0 1 1 2 4 0 0 0 4
82 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
83 บ้านกงพาน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 บ้านทมนางาม 0 1 0 1 11 5 1 1 17
85 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 1 0 1 9 4 0 0 13
86 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 6 1 0 0 7
87 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 1 0 1 5 0 0 2 5
88 บ้านกุดยาง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
89 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
90 บ้านโพนทอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
91 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
92 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 1 0 2 3
93 บ้านโนนจำปา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 วรรณรสนุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
96 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 0 2 2 7 4 1 0 12
97 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 0 1 1 8 3 1 3 12
98 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 1 1 6 0 0 0 6
99 บ้านโนนหนองม่วง 0 0 1 1 5 4 2 0 11
100 บ้านม่วงดง 0 0 1 1 5 2 3 3 10
101 บ้านผือ 0 0 1 1 5 0 0 0 5
102 บ้านเกิ้งน้อย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
103 บ้านไทยสมพร 0 0 1 1 3 1 0 0 4
104 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
105 บ้านหนองประเสริฐ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
106 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านพันดอน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
108 บ้านโคกเล้า 0 0 1 1 1 1 1 0 3
109 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 บ้านคำบอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านหนองจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านนาแก 0 0 0 0 6 1 2 0 9
114 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 6 0 0 0 6
115 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
116 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 5 2 0 1 7
117 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
118 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 5 1 0 0 6
119 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
120 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 4 3 2 1 9
121 บ้านบุ่งหมากลาน 0 0 0 0 4 3 0 1 7
122 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
123 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 4 2 1 1 7
124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
125 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
126 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
127 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
129 กมลาลักษณ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
130 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
131 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
132 บ้านหนองโก 0 0 0 0 3 1 1 3 5
133 บ้านโนนสา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านผาทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
136 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
138 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 0 0 0 2 2 1 0 5
139 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านท่าสี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
144 บ้านท่าหนองเทา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านปอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 1 4 1 0 6
153 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
154 คำไฮพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
155 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
157 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
158 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
163 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
164 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
165 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านสมดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านเดียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
175 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
176 บ้านนาเพ็ญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
178 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
179 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
180 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
181 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านดงแคน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
186 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
187 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 160 143 117 420 1,036 315 82 90 1,433