สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 13 9 8 30 41 3 2 0 46
2 บ้านนาดีโคกกลาง 5 7 2 14 24 2 0 0 26
3 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 5 1 0 6 17 5 0 3 22
4 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 4 5 1 10 12 0 0 0 12
5 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 1 1 6 11 1 1 0 13
6 อนุบาลวังสามหมอ 4 0 1 5 12 0 1 0 13
7 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 4 0 1 5 7 0 0 2 7
8 บ้านโนนแสวง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
9 บ้านนาดีสร้างบง 3 6 0 9 20 4 0 2 24
10 บ้านดงกลาง 3 3 2 8 17 4 0 0 21
11 อนุบาลกุมภวาปี 3 2 1 6 19 3 2 3 24
12 ห้วยแสงอรุณวิทยา 3 2 1 6 11 1 0 4 12
13 อนุบาลศรีธาตุ 3 2 1 6 10 2 0 0 12
14 บ้านดงน้อย 3 1 1 5 10 4 0 2 14
15 บ้านเชียงกรม 3 1 0 4 9 2 1 0 12
16 บ้านโปร่ง 3 0 0 3 6 1 0 0 7
17 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 4 2 8 12 2 1 1 15
18 บ้านหนองกุงทับม้า 2 3 0 5 12 5 3 0 20
19 บ้านนายูง 2 2 1 5 12 6 0 1 18
20 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 2 2 0 4 9 5 0 2 14
21 บ้านห้วยผึ้ง 2 1 0 3 10 2 0 0 12
22 หาญใจพิทยาคม 2 0 3 5 8 1 0 0 9
23 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 2 0 1 3 8 5 0 1 13
24 บ้านกุดนาค้อ 2 0 1 3 6 4 1 1 11
25 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 2 0 1 3 6 1 1 1 8
26 บ้านหินฮาวโนนงาม 2 0 0 2 8 6 1 1 15
27 บ้านท่ายม 2 0 0 2 5 0 1 0 6
28 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1 5 5 11 17 7 3 0 27
29 คำค้อพิทยศึกษา 1 2 2 5 17 6 0 0 23
30 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1 2 1 4 14 2 0 2 16
31 ชุมชนจำปี 1 2 1 4 10 12 0 2 22
32 ชุมชนทมป่าข่า 1 2 1 4 7 1 0 0 8
33 อนุบาลหนองแสง 1 1 6 8 17 6 0 1 23
34 อนุบาลโนนสะอาด 1 1 1 3 7 1 1 0 9
35 บ้านทับไฮ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
36 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
37 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1 1 0 2 9 3 0 1 12
38 บ้านคำโคกสูง 1 1 0 2 9 0 1 1 10
39 บะยาวพัฒนาศึกษา 1 1 0 2 5 5 1 1 11
40 วาสนาศึกษา 1 1 0 2 5 2 0 0 7
41 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 1 1 0 2 5 1 0 0 6
42 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 1 1 0 2 4 3 0 0 7
43 บ้านอุ่มจาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 ดานใหญ่พิทยาคาร 1 0 1 2 5 1 0 0 6
45 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 1 2 2 1 3 1 6
46 บ้านห้วยวังปลา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านเซียบ 1 0 0 1 11 1 0 0 12
48 บ้านกุดขนวน 1 0 0 1 10 6 2 0 18
49 บ้านวาปี 1 0 0 1 7 1 0 1 8
50 บ้านสามขา 1 0 0 1 5 1 0 0 6
51 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
52 บ้านสะอาดนามูล 1 0 0 1 4 0 0 0 4
53 บ้านโคกก่อง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
54 บ้านสวนหม่อน 1 0 0 1 2 6 0 0 8
55 คำบอนประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
56 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านกอก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านวังทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 0 3 4 7 10 3 0 1 13
60 บ้านหัวฝาย 0 3 2 5 9 0 0 0 9
61 บ้านหนองหญ้าไซ 0 2 3 5 13 0 1 0 14
62 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 0 2 3 5 7 7 0 0 14
63 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 0 2 2 4 14 3 0 0 17
64 ผาสุกประชานุกูล 0 2 2 4 7 2 0 5 9
65 ดงง่ามนางาม 0 2 0 2 6 1 1 0 8
66 บ้านปะโค 0 2 0 2 3 5 0 0 8
67 บ้านโนนสูง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
68 บ้านกุดจิก 0 1 3 4 8 3 2 0 13
69 บ้านนาฝาย 0 1 3 4 2 11 2 3 15
70 บ้านคำยาง 0 1 2 3 6 2 0 1 8
71 บ้านนาเหล่า 0 1 1 2 4 2 1 0 7
72 บ้านโนนทรายฟอง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
73 คำกุงประชานุกูล 0 1 1 2 2 4 1 0 7
74 บ้านกงพาน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 บ้านทมนางาม 0 1 0 1 9 5 1 1 15
76 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 1 0 1 7 4 0 0 11
77 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 6 1 0 0 7
78 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 1 0 1 5 0 0 2 5
79 บ้านกุดยาง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
81 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 1 0 2 3
82 บ้านโนนจำปา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
83 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 วรรณรสนุสรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
85 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 0 0 2 2 7 4 1 0 12
86 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 0 1 1 8 3 1 3 12
87 บ้านเมืองปัง 0 0 1 1 7 4 2 2 13
88 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 1 1 7 3 1 3 11
89 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 1 1 6 0 0 0 6
90 บ้านโนนหนองม่วง 0 0 1 1 5 3 2 0 10
91 บ้านม่วงดง 0 0 1 1 5 2 2 3 9
92 บ้านเกิ้งน้อย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
93 บ้านไทยสมพร 0 0 1 1 3 1 0 0 4
94 บ้านโคกศรี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
95 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 บ้านพันดอน 0 0 1 1 1 2 0 1 3
98 บ้านโคกเล้า 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านหนองประเสริฐ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
100 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 บ้านคำบอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
102 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านเชียงแหว 0 0 0 0 8 2 1 2 11
105 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 6 0 0 0 6
106 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
107 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
108 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 5 1 0 0 6
109 บ้านนาแก 0 0 0 0 5 0 2 0 7
110 บ้านบุ่งหมากลาน 0 0 0 0 4 3 0 1 7
111 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 0 0 4 2 1 0 7
112 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
113 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
114 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
115 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
116 กมลาลักษณ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
117 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
118 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 0 0 0 3 2 1 1 6
119 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
120 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
121 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
122 บ้านหนองโก 0 0 0 0 3 1 1 3 5
123 บ้านโนนสา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
124 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
125 บ้านผาทอง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
126 บ้านผือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 2 3 0 0 5
130 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
131 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านท่าสี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
135 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 บ้านท่าหนองเทา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านปอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 1 4 1 0 6
144 บ้านนาแบก 0 0 0 0 1 4 0 0 5
145 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
146 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
147 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 คำไฮพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
149 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
151 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
152 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
154 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 หนองไผ่พรเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
159 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านเดียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
171 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
172 บ้านนาเพ็ญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
173 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
174 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
175 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
176 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
177 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
184 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านดงแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 120 113 99 332 885 302 77 89 1,264