ขอบคุณ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติอย่างสูงยิ่ง

          ในนาม สพป.อด. 2 ขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน คณะกรรมการผู้ตัดสินทุกกิจกรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินงาน มหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง อด. 2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ทุ่มเท เสียสละให้การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่ง
                                                                                     
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 09:39 น.