สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 27 6 0 0 33
2 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 17 8 1 2 26
3 ชุมชนดงแคนใหญ่ 15 5 3 0 23
4 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 15 4 4 1 23
5 บ้านสงยาง 15 3 0 0 18
6 บ้านผือฮี 15 2 0 3 17
7 บ้านน้ำอ้อม 14 3 1 0 18
8 บ้านฟ้าห่วน 12 7 2 1 21
9 บ้านนาเวียงคำศิริ 12 4 0 0 16
10 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 11 3 1 0 15
11 บ้านเขื่องคำ 11 2 0 1 13
12 บ้านทุ่งแต้ 10 3 1 1 14
13 บ้านนาสะไมย์ 10 1 0 0 11
14 แคนน้อยหนองเลิง 9 4 1 1 14
15 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 9 4 0 0 13
16 บ้านกุดกุง 9 3 1 1 13
17 ชุมชนกู่จาน 8 3 2 0 13
18 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 8 2 1 0 11
19 บ้านท่าสมอ 8 0 0 0 8
20 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 7 3 2 1 12
21 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 7 3 0 1 10
22 บ้านเหล่าน้อย 7 2 1 0 10
23 บ้านสร้างแป้น 7 2 0 0 9
24 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 7 1 1 2 9
25 บ้านบ่อบึงโพนจาน 7 1 1 0 9
26 ชุมชนบ้านสำโรง 7 1 1 0 9
27 บ้านกุดพันเขียว 7 1 0 0 8
28 บ้านหนองตุ 7 0 1 0 8
29 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 7 0 1 0 8
30 บ้านแข่โพนเมือง 7 0 1 0 8
31 บ้านดงเจริญ 7 0 0 0 7
32 บ้านจานทุ่ง 7 0 0 0 7
33 ขุมเงิน 6 4 5 0 15
34 ยโสธรวิทยาคาร 6 4 1 1 11
35 อนุบาลค้อวัง 6 1 2 0 9
36 ชุมชนบ้านหนองคู 6 1 1 0 8
37 บ้านปอแดงโคกสะอาด 6 1 1 0 8
38 บ้านหนองเป้า 6 1 0 0 7
39 บ้านติ้ว 6 1 0 0 7
40 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 6 0 1 1 7
41 บ้านทรายงาม 6 0 1 0 7
42 มหาชนะชัย 5 4 1 0 10
43 บ้านน้ำคำน้อย 5 4 0 0 9
44 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 5 2 1 0 8
45 บ้านทุ่งมน 5 2 0 0 7
46 บ้านดงจงอาง 5 2 0 0 7
47 บ้านตูม 5 2 0 0 7
48 ชุมชนบ้านหัวเมือง 5 2 0 0 7
49 บ้านเหล่าฝ้าย 5 1 1 1 7
50 บ้านคุ้ม 5 1 1 0 7
51 บ้านเลียบ 5 1 1 0 7
52 บ้านคำฮี 5 0 2 0 7
53 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 4 4 2 1 10
54 บ้านพลไว 4 4 1 0 9
55 บ้านเดิด 4 3 1 0 8
56 บ้านขั้นไดใหญ่ 4 2 2 1 8
57 บ้านสงเปือย 4 2 1 0 7
58 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 2 1 0 7
59 โซงเหล่าโป่วิทยา 4 1 1 0 6
60 บ้านคำม่วง 4 1 0 1 5
61 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 1 0 1 5
62 บ้านดอนขะยอม 4 1 0 0 5
63 คำเขื่อนแก้ว 4 0 0 0 4
64 บ้านนาคำปักแฮด 3 5 1 2 9
65 บ้านปลาอีด 3 5 1 0 9
66 บ้านตาดทอง 3 4 1 0 8
67 ชุมชนบ้านบึงแก 3 4 0 1 7
68 บ้านหนองขอนโพนสิม 3 2 1 0 6
69 บ้านเหล่าใหญ่ 3 2 1 0 6
70 บ้านกุดระหวี่ 3 2 0 1 5
71 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 3 2 0 0 5
72 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 3 2 0 0 5
73 บ้านผือฮีนาลานาจาน 3 2 0 0 5
74 บ้านหัวขัว 3 1 2 0 6
75 บ้านบุ่งหวาย 3 1 2 0 6
76 บ้านสว่างดอนดู่ 3 1 2 0 6
77 บ้านดวนบากน้อย 3 1 1 0 5
78 บ้านเหมือดขาว 3 1 0 0 4
79 บ้านซำ 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองเรือ 3 0 1 0 4
81 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 0 1 0 4
82 บ้านหนองหิน 3 0 1 0 4
83 บ้านดงยาง 3 0 0 0 3
84 บ้านโนนกอย 3 0 0 0 3
85 แดงประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
86 บ้านบาก 3 0 0 0 3
87 บ้านราชมุนี 3 0 0 0 3
88 บ้านเหล่าหุ่ง 3 0 0 0 3
89 บ้านกุดตากล้า 3 0 0 0 3
90 สันติธรรมวิทยาคม 2 4 2 0 8
91 บ้านสิงห์ 2 2 1 0 5
92 บ้านดอนกลอย 2 2 1 0 5
93 ขาทรายมะเขือสามัคคี 2 2 1 0 5
94 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 2 2 0 1 4
95 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 2 2 0 0 4
96 บ้านศิริพัฒนา 2 1 1 0 4
97 บ้านยางเครือ 2 1 1 0 4
98 สาธิตอนุบาลพรเพชร 2 1 0 1 3
99 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 1 0 0 3
100 บ้านสะเดา 2 1 0 0 3
101 ประชาสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
102 เรียนบ้านหมากมาย 2 0 2 0 4
103 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 1 2 3
104 บ้านชาดศาลา 2 0 1 0 3
105 บ้านดงบัง 2 0 1 0 3
106 บ้านโนนยาง 2 0 1 0 3
107 บ้านโนนธาตุ 2 0 0 0 2
108 บ้านคูสองชั้น 2 0 0 0 2
109 บ้านโพนแบง 2 0 0 0 2
110 บ้านดอนกลองหนองไฮ 2 0 0 0 2
111 บ้านท่าช้าง 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองไร่ 2 0 0 0 2
113 ใหม่ชุมพร 2 0 0 0 2
114 บ้านโคกกลาง 1 3 0 0 4
115 บ้านหนองเป็ด 1 2 1 2 4
116 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 2 1 1 4
117 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 1 2 0 0 3
118 บ้านโนนหนองแฝก 1 2 0 0 3
119 บ้านนาโพธิ์ 1 1 3 0 5
120 บ้านหนองยาง 1 1 1 0 3
121 บ้านหัวดอน 1 1 1 0 3
122 บ้านกลางนา 1 1 1 0 3
123 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 1 1 0 3
124 บ้านโพนทัน 1 1 1 0 3
125 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 1 2
126 บ้านสำราญ 1 1 0 0 2
127 บ้านเวินชัย 1 1 0 0 2
128 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 1 0 0 2
129 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 1 0 0 2
130 บ้านนาห่อม 1 1 0 0 2
131 บ้านโต่งโต้น 1 1 0 0 2
132 บ้านดงมะหรี่ 1 1 0 0 2
133 บ้านบัวขาว 1 1 0 0 2
134 บ้านยางกลาง 1 1 0 0 2
135 บ้านแจนแลน 1 1 0 0 2
136 บ้านโนนทรายงาม 1 0 1 0 2
137 บ้านยางน้อย 1 0 0 1 1
138 บ้านหนองหงอก 1 0 0 0 1
139 บ้านแหล่งแป้น 1 0 0 0 1
140 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 0 0 0 1
141 บ้านเชือก 1 0 0 0 1
142 บ้านนาถ่ม 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 0 0 1
144 บ้านหัวดง 1 0 0 0 1
145 บ้านท่าเยี่ยม 0 2 1 1 3
146 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 2 0 0 2
147 กุดกง 0 1 2 0 3
148 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 1 1 0 2
149 คุยตับเต่า 0 1 1 0 2
150 บ้านตับเต่า 0 1 1 0 2
151 ขาม 0 1 0 0 1
152 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 1 0 0 1
153 บ้านกุดเป่ง 0 1 0 0 1
154 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
155 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 1 0 0 1
156 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 1 0 0 1
157 บ้านเชือกน้อย 0 1 0 0 1
158 บ้านเปือย 0 1 0 0 1
159 บ้านเหมือดป่าตอง 0 1 0 0 1
160 บ้านแดง 0 1 0 0 1
161 บ้านโนนม่วง 0 1 0 0 1
162 บ้านคำแหลม 0 0 1 0 1
163 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 0 1
164 บ้านหนองแฝก 0 0 1 0 1
165 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 1 0 1
166 อนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 1 0 1
167 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 1 0
168 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0
169 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0
170 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 636 239 105 37 980