สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 22 5 0 0 27
2 บ้านน้ำอ้อม 14 3 1 0 18
3 บ้านสงยาง 14 1 0 0 15
4 บ้านฟ้าห่วน 12 7 2 1 21
5 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 12 7 1 1 20
6 ชุมชนดงแคนใหญ่ 12 5 3 0 20
7 บ้านนาเวียงคำศิริ 12 4 0 0 16
8 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 11 4 2 1 17
9 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 11 3 1 0 15
10 บ้านเขื่องคำ 11 2 0 1 13
11 บ้านนาสะไมย์ 10 1 0 0 11
12 บ้านกุดกุง 9 3 1 1 13
13 แคนน้อยหนองเลิง 8 4 1 1 13
14 บ้านทุ่งแต้ 8 3 1 1 12
15 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 8 2 1 0 11
16 บ้านผือฮี 8 1 0 3 9
17 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 7 3 0 0 10
18 ชุมชนกู่จาน 7 2 2 0 11
19 บ้านสร้างแป้น 7 2 0 0 9
20 บ้านบ่อบึงโพนจาน 7 1 1 0 9
21 บ้านดงเจริญ 7 0 0 0 7
22 บ้านจานทุ่ง 7 0 0 0 7
23 ยโสธรวิทยาคาร 6 4 1 1 11
24 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 6 3 2 1 11
25 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 6 3 0 1 9
26 อนุบาลค้อวัง 6 1 2 0 9
27 ชุมชนบ้านหนองคู 6 1 1 0 8
28 บ้านปอแดงโคกสะอาด 6 1 1 0 8
29 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 6 1 0 2 7
30 บ้านหนองเป้า 6 1 0 0 7
31 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 6 0 1 1 7
32 บ้านแข่โพนเมือง 6 0 0 0 6
33 บ้านน้ำคำน้อย 5 4 0 0 9
34 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 5 2 1 0 8
35 บ้านทุ่งมน 5 2 0 0 7
36 บ้านตูม 5 2 0 0 7
37 ชุมชนบ้านหัวเมือง 5 2 0 0 7
38 บ้านเหล่าฝ้าย 5 1 1 1 7
39 บ้านคุ้ม 5 1 1 0 7
40 บ้านเลียบ 5 1 1 0 7
41 บ้านกุดพันเขียว 5 1 0 0 6
42 บ้านติ้ว 5 1 0 0 6
43 บ้านคำฮี 5 0 2 0 7
44 บ้านท่าสมอ 5 0 0 0 5
45 บ้านพลไว 4 4 1 0 9
46 มหาชนะชัย 4 4 1 0 9
47 บ้านเดิด 4 3 1 0 8
48 บ้านเหล่าน้อย 4 2 1 0 7
49 บ้านสามเพียแสนจำปา 4 2 1 0 7
50 บ้านดงจงอาง 4 2 0 0 6
51 โซงเหล่าโป่วิทยา 4 1 1 0 6
52 บ้านคำม่วง 4 1 0 1 5
53 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 4 1 0 1 5
54 บ้านหนองตุ 4 0 1 0 5
55 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 4 0 1 0 5
56 บ้านทรายงาม 4 0 1 0 5
57 คำเขื่อนแก้ว 4 0 0 0 4
58 บ้านนาคำปักแฮด 3 5 1 2 9
59 ขุมเงิน 3 4 5 0 12
60 ชุมชนบ้านบึงแก 3 4 0 1 7
61 บ้านขั้นไดใหญ่ 3 2 2 1 7
62 บ้านสงเปือย 3 2 1 0 6
63 บ้านเหล่าใหญ่ 3 2 1 0 6
64 บ้านกุดระหวี่ 3 2 0 1 5
65 บ้านผือฮีนาลานาจาน 3 2 0 0 5
66 บ้านสว่างดอนดู่ 3 1 2 0 6
67 ชุมชนบ้านสำโรง 3 1 1 0 5
68 บ้านดวนบากน้อย 3 1 1 0 5
69 บ้านเหมือดขาว 3 1 0 0 4
70 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 3 1 0 0 4
71 บ้านซำ 3 1 0 0 4
72 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 3 0 1 0 4
73 บ้านหนองหิน 3 0 1 0 4
74 บ้านดงยาง 3 0 0 0 3
75 บ้านโนนกอย 3 0 0 0 3
76 บ้านราชมุนี 3 0 0 0 3
77 บ้านเหล่าหุ่ง 3 0 0 0 3
78 บ้านกุดตากล้า 3 0 0 0 3
79 บ้านปลาอีด 2 5 1 0 8
80 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 2 4 2 1 8
81 สันติธรรมวิทยาคม 2 4 2 0 8
82 บ้านตาดทอง 2 4 1 0 7
83 บ้านดอนกลอย 2 2 1 0 5
84 ขาทรายมะเขือสามัคคี 2 2 1 0 5
85 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 2 2 0 1 4
86 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 2 2 0 0 4
87 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 2 2 0 0 4
88 บ้านบุ่งหวาย 2 1 2 0 5
89 บ้านศิริพัฒนา 2 1 1 0 4
90 บ้านยางเครือ 2 1 1 0 4
91 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 1 0 0 3
92 บ้านสะเดา 2 1 0 0 3
93 บ้านดอนขะยอม 2 1 0 0 3
94 ประชาสงเคราะห์ 2 1 0 0 3
95 เรียนบ้านหมากมาย 2 0 2 0 4
96 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 1 2 3
97 บ้านชาดศาลา 2 0 1 0 3
98 บ้านดงบัง 2 0 1 0 3
99 บ้านโนนยาง 2 0 1 0 3
100 สาธิตอนุบาลพรเพชร 2 0 0 1 2
101 บ้านโนนธาตุ 2 0 0 0 2
102 แดงประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
103 บ้านคูสองชั้น 2 0 0 0 2
104 บ้านบาก 2 0 0 0 2
105 บ้านดอนกลองหนองไฮ 2 0 0 0 2
106 บ้านท่าช้าง 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองไร่ 2 0 0 0 2
108 ใหม่ชุมพร 2 0 0 0 2
109 บ้านโคกกลาง 1 3 0 0 4
110 บ้านหนองเป็ด 1 2 1 2 4
111 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 2 0 0 3
112 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 1 2 0 0 3
113 บ้านโนนหนองแฝก 1 2 0 0 3
114 บ้านนาโพธิ์ 1 1 3 0 5
115 บ้านหนองยาง 1 1 1 0 3
116 บ้านกลางนา 1 1 1 0 3
117 บ้านสิงห์ 1 1 1 0 3
118 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 1 1 0 3
119 บ้านโพนทัน 1 1 1 0 3
120 ศรีธรรมวิทยา 1 1 0 1 2
121 บ้านสำราญ 1 1 0 0 2
122 บ้านเวินชัย 1 1 0 0 2
123 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 1 1 0 0 2
124 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 1 1 0 0 2
125 บ้านนาห่อม 1 1 0 0 2
126 บ้านโต่งโต้น 1 1 0 0 2
127 บ้านดงมะหรี่ 1 1 0 0 2
128 บ้านบัวขาว 1 1 0 0 2
129 บ้านยางกลาง 1 1 0 0 2
130 บ้านโนนทรายงาม 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองขอนโพนสิม 1 0 1 0 2
132 บ้านหนองเรือ 1 0 1 0 2
133 บ้านหนองหงอก 1 0 0 0 1
134 บ้านแหล่งแป้น 1 0 0 0 1
135 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 0 0 0 1
136 บ้านเชือก 1 0 0 0 1
137 บ้านนาถ่ม 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวดง 1 0 0 0 1
140 บ้านโพนแบง 1 0 0 0 1
141 บ้านท่าเยี่ยม 0 2 1 1 3
142 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 2 0 0 2
143 กุดกง 0 1 2 0 3
144 บ้านหัวขัว 0 1 2 0 3
145 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 1 1 0 2
146 คุยตับเต่า 0 1 1 0 2
147 บ้านตับเต่า 0 1 1 0 2
148 บ้านหัวดอน 0 1 1 0 2
149 ขาม 0 1 0 0 1
150 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 1 0 0 1
151 บ้านกุดเป่ง 0 1 0 0 1
152 บ้านผิผ่วน 0 1 0 0 1
153 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 1 0 0 1
154 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 1 0 0 1
155 บ้านเชือกน้อย 0 1 0 0 1
156 บ้านเปือย 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมือดป่าตอง 0 1 0 0 1
158 บ้านแดง 0 1 0 0 1
159 บ้านโนนม่วง 0 1 0 0 1
160 บ้านคำแหลม 0 0 1 0 1
161 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองแฝก 0 0 1 0 1
163 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 1 0 1
164 อนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 1 0 1
165 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 1 0
166 บ้านยางน้อย 0 0 0 1 0
167 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0
168 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0
169 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0
170 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 551 226 100 35 912