สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 13 4 3 20 22 5 0 0 27
2 บ้านเขื่องคำ 5 1 2 8 11 2 0 1 13
3 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 4 2 3 9 11 4 2 1 17
4 บ้านน้ำอ้อม 4 2 2 8 14 3 1 0 18
5 บ้านบ่อบึงโพนจาน 4 1 2 7 7 1 1 0 9
6 บ้านนาเวียงคำศิริ 3 1 3 7 12 4 0 0 16
7 บ้านดงยาง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
8 บ้านฟ้าห่วน 2 4 3 9 12 7 2 1 21
9 ชุมชนดงแคนใหญ่ 2 4 2 8 12 5 3 0 20
10 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 2 4 0 6 8 2 1 0 11
11 บ้านผือฮี 2 3 0 5 8 1 0 3 9
12 บ้านทุ่งมน 2 2 0 4 5 2 0 0 7
13 บ้านท่าสมอ 2 2 0 4 5 0 0 0 5
14 บ้านสงยาง 2 1 4 7 14 1 0 0 15
15 ชุมชนบ้านหนองคู 2 1 1 4 6 1 1 0 8
16 บ้านน้ำคำน้อย 2 1 1 4 5 4 0 0 9
17 บ้านแข่โพนเมือง 2 1 0 3 6 0 0 0 6
18 บ้านพลไว 2 1 0 3 4 4 1 0 9
19 บ้านหนองตุ 2 1 0 3 4 0 1 0 5
20 บ้านโนนกอย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านสร้างแป้น 2 0 1 3 7 2 0 0 9
22 บ้านหนองเป้า 2 0 1 3 6 1 0 0 7
23 บ้านดงเจริญ 2 0 0 2 7 0 0 0 7
24 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 2 0 0 2 5 2 1 0 8
25 บ้านคำฮี 2 0 0 2 5 0 2 0 7
26 โซงเหล่าโป่วิทยา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
27 บ้านเหมือดขาว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
28 บ้านนาดีนาอุดม 2 0 0 2 2 0 1 2 3
29 บ้านโนนธาตุ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านจานทุ่ง 1 2 1 4 7 0 0 0 7
31 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 2 1 4 6 3 0 1 9
32 บ้านปอแดงโคกสะอาด 1 2 1 4 6 1 1 0 8
33 บ้านคุ้ม 1 2 1 4 5 1 1 0 7
34 บ้านเลียบ 1 2 0 3 5 1 1 0 7
35 บ้านกุดพันเขียว 1 2 0 3 5 1 0 0 6
36 บ้านนาสะไมย์ 1 1 1 3 10 1 0 0 11
37 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1 1 1 3 6 0 1 1 7
38 ชุมชนกู่จาน 1 1 0 2 7 2 2 0 11
39 บ้านชาดศาลา 1 1 0 2 2 0 1 0 3
40 บ้านตูม 1 0 1 2 5 2 0 0 7
41 บ้านคำม่วง 1 0 1 2 4 1 0 1 5
42 บ้านศิริพัฒนา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
43 บ้านเดิด 1 0 0 1 4 3 1 0 8
44 บ้านเหล่าน้อย 1 0 0 1 4 2 1 0 7
45 บ้านดงจงอาง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
46 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 0 1 4 0 1 0 5
47 บ้านราชมุนี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 บ้านเหล่าหุ่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 1 0 0 1 2 4 2 1 8
50 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
51 บ้านสำราญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านเวินชัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 0 4 1 5 11 3 1 0 15
54 แคนน้อยหนองเลิง 0 3 1 4 8 4 1 1 13
55 มหาชนะชัย 0 3 0 3 4 4 1 0 9
56 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 0 2 4 6 7 3 0 0 10
57 บ้านติ้ว 0 2 1 3 5 1 0 0 6
58 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 0 2 0 2 6 1 0 2 7
59 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
60 แดงประชาสรรค์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
61 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 0 1 3 4 12 7 1 1 20
62 บ้านทุ่งแต้ 0 1 3 4 8 3 1 1 12
63 บ้านเหล่าฝ้าย 0 1 1 2 5 1 1 1 7
64 ขุมเงิน 0 1 1 2 3 4 5 0 12
65 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
66 บ้านดอนกลอย 0 1 1 2 2 2 1 0 5
67 อนุบาลค้อวัง 0 1 0 1 6 1 2 0 9
68 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
69 บ้านสงเปือย 0 1 0 1 3 2 1 0 6
70 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
71 บ้านซำ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 0 1 0 1 3 0 1 0 4
73 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
74 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
75 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
76 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านโนนทรายงาม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านหนองหงอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านกุดกุง 0 0 3 3 9 3 1 1 13
82 ชุมชนบ้านหัวเมือง 0 0 2 2 5 2 0 0 7
83 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 0 0 2 2 4 1 0 1 5
84 บ้านสะเดา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
85 ยโสธรวิทยาคาร 0 0 1 1 6 4 1 1 11
86 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 1 1 6 3 2 1 11
87 บ้านทรายงาม 0 0 1 1 4 0 1 0 5
88 คำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
89 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 1 1 3 4 0 1 7
90 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
91 สันติธรรมวิทยาคม 0 0 1 1 2 4 2 0 8
92 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 1 1 2 2 1 0 5
93 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 2 1 2 0 5
94 บ้านยางเครือ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
95 บ้านดอนขะยอม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 ประชาสงเคราะห์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
97 บ้านคูสองชั้น 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 บ้านบาก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 บ้านนาห่อม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
101 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านนาคำปักแฮด 0 0 0 0 3 5 1 2 9
103 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 0 0 0 3 2 2 1 7
104 บ้านกุดระหวี่ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
105 บ้านผือฮีนาลานาจาน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
106 บ้านสว่างดอนดู่ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
107 ชุมชนบ้านสำโรง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
108 บ้านดวนบากน้อย 0 0 0 0 3 1 1 0 5
109 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 2 5 1 0 8
111 บ้านตาดทอง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
112 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
113 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
114 บ้านดงบัง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
115 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
117 บ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
122 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 2 1 2 4
123 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 บ้านโนนหนองแฝก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
126 บ้านกลางนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านสิงห์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
129 บ้านโพนทัน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 ศรีธรรมวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านโต่งโต้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านนาถ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านโพนแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
142 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 กุดกง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
144 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
145 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านหัวดอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 ขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 ดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านเหมือดป่าตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 อนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านยางน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 103 93 80 276 551 226 100 35 877