งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายศิริพงศ์    โศรกศรี
2. เด็กชายศุภโชค    ทองเย็น
3. เด็กชายศุภษร    มีชัย
4. เด็กชายสมโภชน์    สายสี
5. เด็กชายจักรพงศ์    บัวเทพ
6. เด็กชายภีรภัทร    ขันธรรม
1. นางกนกอร    บุญกว้าง
2. นางสาวทองใส    แก้วคำจันทร์
3. นางสาวพัชรี    ทรงพระ
2 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กหญิงเกียวฤดี    นันทะไสย์
2. เด็กหญิงณิษาอร    สภิษะ
3. เด็กหญิงอาทิจจพันธุ์    บรรลือหาญ
4. เด็กหญิงธนพร    ทองน้อย
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์    อินทร์อ่อน
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    สาดทา
1. นายจิรวัฒน์    สุวรรณเพชร
2. นางพรรณี    นอมจิตต์
3. นางสุรัญญา    คำตา
3 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 5 ศิลาวารี 1. เด็กชายนิพนธ์    หอมหวล
2. เด็กชายอรรถกร    จันทชำนิ
3. เด็กชายอมล    พรหมชัยศรี
4. เด็กชายวิศรุต    ลมเชย
5. เด็กชายกิตติพล    โสนาคำ
6. เด็กชายพงศกร    บุญศรี
1. นางนิตย์    สำลี
2. นางวัชรินทร์    พยัคฆ์
4 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 ดงเมืองเตย 1. เด็กชายอภินันท์    จันทวัช
2. เด็กชายศิวะ    ก้อนคำ
3. เด็กชายณัฐกร    สีหนาถ
4. เด็กชายพัชรพล    ยศนี
5. เด็กหญิงนภาพร    จันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงนัยนา    ใจเร็ว
1. นางสาวบัวรินทร์    บุญอ่อน
2. นางพนมพร    ศรีศักดิ์
3. นางสง่า    อุ่นตา
5 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กชายสุทธินันท์    พวงจันทร์
2. เด็กชายถนัดกิจ    ขอสุข
3. เด็กชายนเรนทร    สว่างแสง
4. เด็กชายไกรวิชญ์    กองเกิด
5. เด็กชายฉัตรดนัย    สืบศรี
6. เด็กชายวัชรพงษ์    ท้าวคำหลง
1. นางบุญเรือน    คุณธรรม
2. นางสุรัตน์    วงศ์คำจันทร์
6 โรงเรียนบ้านซำ 16 สงยางผือฮี 1. เด็กชายจิรเมธ    สายสวาท
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    นิ่มตระกูล
3. เด็กชายปารเมศ    แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงนพมาศ    สายสวาท
5. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    นิ่มตระกูล
6. เด็กหญิงสุพรรณี    บุญรักษ์
1. นายบรรจง    บุญมา
2. นายบุญถิน    แหวนหล่อ
7 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กชายชยากร    จันทร์ทอง
2. เด็กชายปณิธาน    อดกลั้น
3. เด็กชายอนุชิต    ใจหอม
4. เด็กชายฐปนวัฒน์    หมากดก
5. เด็กชายอชิตะ    ภู่ถาวร
6. เด็กชายภัทรพงศ์    วันแสงทอง
1. นายทศพร    กอสุวรรณ
2. นายสุทธี    พูลผล
3. นายอธิป    โคมร้าย
8 โรงเรียนบ้านตับเต่า 3 วารีราชเดช 1. เด็กชายพลากร    สุขสำราญ
2. เด็กชายธีรภัทร    หลอดแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร    แสนสุข
4. เด็กชายณัฐพงษ์    ป่าไม้รัง
5. เด็กหญิงแพรวา    ไตรยสุทธิ์
6. เด็กหญิงภัทรมนณ์    วงศา
1. นางจิราภรณ์    ประชุมพันธ์
2. นายฉลอง    หลอดแก้ว
9 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กชายสิทธิพร    เหมคำภา
2. เด็กชายอนุชิต    มีศิลป์
3. เด็กหญิงนริศรา    น้อยจันวงษ์
4. เด็กหญิงอรปรียา    ใจใส่
5. เด็กหญิงสุกัญญา    นามโคตร
6. เด็กหญิงสุมิสา    นามโคตร
1. นางสาววัชราภรณ์    ไพรินทร์
2. นางหัชยานันท์    เทือกเทพ
10 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายศิริพงศ์    นุชสาย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    สุโกสิ
3. เด็กชายกิตติพงษ์    คำสากล
4. เด็กชายอเนชา    ภาคะ
5. เด็กชายธรรมนูญ    ทองทา
6. เด็กชายธนดล    สุตะคาน
1. นางชนมน    ทองลุม
2. นางสาวรัฐณากร    รวมธรรม
3. นายอุทัย    สมเพาะ
11 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 ลุมพุก 1. เด็กชายศรัณยู    นามแสง
2. เด็กชายนวพล    พลขันธ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์    สุขแสน
4. เด็กชายธนวัฒน์    ดาษดื่น
5. เด็กชายธนโชติ    มานะดี
6. เด็กชายสันติภาพ    พิมพ์ทอง
1. นางยุพาพร    ไพศาล
12 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์    นนตรี
2. เด็กชายกฤตยชญ์    บุญแดนไพร
3. เด็กชายณัฐชนนท์    ขันเงิน
4. เด็กชายนิติกร    แสงส่อง
5. เด็กชายชิษณุพงษ์    วิสาพรหม
6. เด็กชายบุญญพนต์    โพธิ์ศรี
1. นางณปภัช    สุกใส
2. นายนิตย์ศักดิ์    สอนพลทัน
3. นางสาวอรอนงค์    ศิริโสม
13 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    ศิริโสม
2. เด็กหญิงประกายดาว    พันธะมา
3. เด็กหญิงอภิญญาพร    อินต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงธันยบูรณ์    ศิริโสม
5. เด็กชายอภินัทธ์    เหลาผา
6. เด็กชายธนวัฒน์    ชินราช
1. นางสุคนธา    ไชยราช
2. นางอรวรรณ    สุขหนา
3. นางสาวโสภิทนภา    ศิริโสม
14 โรงเรียนมหาชนะชัย 13 เมืองฟ้า 1. เด็กชายวิชัยยุทธ    แสนเสริม
2. เด็กชายจีรวุฒิ    จิตรสุวรรณ
3. เด็กชายศุภกร    เครเครือ
4. เด็กชายพีระพัฒน์    ประสมคำ
5. เด็กชายวีระพงษ์    ประสมคำ
6. เด็กชายเกีรยติศักดิ์    เอียงชัยภูมิ
1. นางสุกรี    วิเศษบำรุงเจริญ
2. นายอุดม    วิเศษบำรุงเจริญ
15 โรงเรียนบ้านนาห่อม 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กชายธรรมนูญ    แสงกล้า
2. เด็กชายปริญญา    ไชยมี
3. เด็กชายอนุชาติ    แสนสุด
4. เด็กชายอภิวิชญ์    พุ่มจันทร์
5. เด็กชายสิรวิชย์    เดชเดิม
6. เด็กหญิงมินตรา    บุญจันทร์
1. นายบรรพต    ไชยช่วย
2. นายรชตะ    แสนวงศ์
3. นางอัปสร    กองทอง
16 โรงเรียนบ้านเชือก 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กชายรัตน์ภูมิ    ดวงดี
2. เด็กหญิงภัทรา    จันทร์งาม
3. เด็กหญิงวัทริกร    บุญเติม
4. เด็กชายอัครพนธ์    วรคำ
5. เด็กหญิงวิชชุดา    จันละบุตร
6. เด็กหญิงทิพวรรณ    ภักดีกุล
1. นายประทีป    ทองบ่อ
2. นางมะลิวัลย์    ตรีประเคน
17 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 19 พลังน้ำใส 1. เด็กชายอดิศร    แสนทวีสุข
2. เด็กชายเมธิชัย    แผนพุทธา
3. เด็กชายรชตะ    ศรีแก่นจันทร์
4. เด็กชายธีรภัทร    นันทะจักร์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    ลุนพิลา
6. เด็กหญิงภูริชญาภรณ์    พรมมี
1. นางรัตนา    ศรีหานาม
2. นางสุนิดา    เกษกัน
3. นายอุทัย    เกษกัน
18 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ซังยืนยง
2. เด็กหญิงสุธามาศ    จันทะภา
3. เด็กหญิงณัชชา    บัณฑิต
4. เด็กหญิงพัชราภา    พูนเกษม
5. เด็กหญิงสุภาดา    จำปาเวียง
6. เด็กชายธีรศักดิ์    พิระภาค
1. นางทิพวรรณ    พลเกตุ
2. นายประจวบ    แถลงธรรม
3. นายมานิตย์    เรืองมนตรี
19 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 14 ราชนาวา 1. เด็กชายอิศม์เดช    มุทุสิทธิ์
2. เด็กชายสมใจ    ชัยสรรค์
3. เด็กชายพิพัฒน์    ศีลารัตน์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ด้วงมีผล
5. เด็กหญิงปวีณา    มลิสอน
6. เด็กหญิงชุติมา    ใจธรรม
1. นายวิสุทธ    ลูกอินทร์
2. นางสมศรี    ลูกอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................