งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา    เวียงคำ
2. เด็กหญิงจิราวิไล    คำไพร
3. เด็กหญิงอาทิตยา    คำตา
1. นางกชมน    สุโพธิ์
2. นางดวงสุดา    ศรีรักษ์
2 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 5 ศิลาวารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุนิชา    ไตรยสุทธิ์
3. เด็กหญิงอภัสรา    นาคชมสา
1. นางคะณิตา    เวียงกมล
2. นางประนอม    ยวงวิภักดิ์
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กหญิงชนิกานต์    วังอาจ
2. เด็กหญิงสิรินยา    กัญญาคำ
3. เด็กหญิงอันนา    หิรัญนา
1. นางคำภู    สีหะวงศ์
2. นางวิไล    บุญทด
4 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 9 ดงเมืองเตย 1. เด็กหญิงจิราพร    ค้าขาย
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ไพริน
3. เด็กหญิงกิรณา    รอดสุโข
1. นางพนมพร    ศรีศักดิ์
2. นายเพ็ชร    ศรีศักดิ์
5 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สุดาเดช
2. เด็กหญิงทัศไนย    พิงไธสง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    มงคุณคำชาว
1. นางชุติกาญจน์    ลาภสาร
2. นายโสภณ    ธงวิชัย
6 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์    ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐวดี    โสมาบุตร
3. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์    อุตอามาตย์
1. นางฐิติกานต์    ประสมศรี
2. นางวิเศษ    องอาจ
7 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 4 เจ้าเสด็จ 1. เด็กหญิงปนัดดา    เชื้อบัณฑิต
2. เด็กหญิงฐิติพร    สุขโหมด
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    ศิริจันทร์
1. นางผ่องจิต    ผดาศรี
2. นางสุเทศ    ประชุมพันธ์
8 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 วารีราชเดช 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    แก่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    เวชกามา
3. เด็กชายธนกฤต    สาระคำ
1. นายพัฒนพงษ์    สิงคิบุตร
2. นางไพฑูรย์    อุทัยแพน
9 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    โศกศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีเข็ม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ข่ายมณี
1. นางณัฐชยา    ชุมศรี
2. นางเจริญวัย    โขนชัยภูมิ
10 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 12 แก้วบูรพา 1. เด็กหญิงอรนภา    ลำทอง
2. เด็กหญิงจิราพัชร    กอแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร    จันทร์ศรี
1. นางมนันยา    มาลัย
2. นางอาพัชนี    รวมธรรม
11 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 ลุมพุก 1. เด็กหญิงจิตรวดี    สีทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    มาลัย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แสงใส
1. นางวาสนา    ปามุทา
12 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 7 แจ้งอรุณ 1. เด็กหญิงสิริยากร    สิงคิบุตร
2. เด็กหญิงภวรัญชน์    วงษา
3. เด็กหญิงปรัญาพร    หูตาชัย
1. นางวันทา    จิตต์เพียร
2. นางศิริเพ็ญ    ศรีใสคำ
13 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กหญิงนันทิดา    วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงบุษกร    กลุ้มศิลป์
3. เด็กหญิงปทิตตา    กลุ้มศิลป์
1. นางฐิติมา    แก้วกล้า
2. นางสาวสุมัชฌิมา    โยนากุล
14 โรงเรียนบ้านเดิด 2 ยศบดินทร์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี    พรมบุตร
2. เด็กหญิงปิยภรณ์    พรหมบุตร
3. เด็กหญิงอิศริยา    พรมบุตร
1. นางปาริฉัตร    กาญจนสุนทร
2. นางเพ็ญศรี    ศรีวิเศษ
15 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 11 พระธาตุกู่จาน 1. เด็กหญิงอุษา    ระหุ่ง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พวงศรี
3. เด็กหญิงธนโชค    ชาวเนื้อดี
1. นางจันทร์เพ็ญ    เสียงใส
2. นางอมร    จักรสาร
16 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 14 ราชนาวา 1. เด็กชายชิษณุ    ชาลีทหาร
2. เด็กชายจิณณวัตร    ขุมคำ
3. เด็กหญิงสุธินี    ใจดี
1. นางสุภารัตน์    ชินรี
17 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 13 เมืองฟ้า 1. เด็กชายอดิลักษณ์    หลักงาม
2. เด็กหญิงวาสนา    ทองอุทัย
3. เด็กหญิงอรปรียา    ใจมั่น
1. นายนคร    รินนุกาญจน์
2. นางวิไลลักษ์    ศรีสุขนาเวียง
18 โรงเรียนบ้านหนองยาง 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กหญิงเซเรน่า    สายรัตน์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    เกิดศิริ
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ด้วงกระยอม
1. นางสาวนันทกาญจน์    สว่างวงษ์
2. นางอัมรา    ศรีอักษร
19 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 20 เอกชนสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงไอลดา    อ่วมแก้ว
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ทองแท่ง
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    เลือดไทย
1. นางสุรีรัตน์    บุปผาสังข์
20 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 19 พลังน้ำใส 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์    ดรุณพันธ์
2. เด็กหญิงสิริประภาพร    ลุนพิลา
3. เด็กหญิงณัฐชยา    สีเหนี่ยง
1. นางสุนิดา    เกษกัน
2. นายอุทัย    เกษกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................