งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร 1)
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 10 จตุสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา    ยวนยี
2. เด็กหญิงรุจิรา    สุดแสง
3. เด็กหญิงนริศรา    สิงห์ครุธ
1. นางดวงสุดา    ศรีรักษ์
2. นางพันธุ์ทอง    พินิจผล
2 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 5 ศิลาวารี 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ทองชุม
2. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วศรี
3. เด็กหญิงนันทกานต์    ปรีกินดา
1. นางสาวชมภูนุช    สำแดงเดช
2. นางประนอม    ยวงวิภักดิ์
3 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 วารีราชเดช 1. นายศุภกร    ปัญญายิ่ง
2. นางสาวภีรดา    สุวรรณเพชร
3. นางสาวสรวงสุดา    หนูจิตร
1. นางยวนจิตร    ปราสาร
2. นายสยาม    เวชกามา
4 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 18 วังคู่ฟ้า
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 18 วังคู่ฟ้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา    บุญสมัคร
2. เด็กหญิงสรนันท์    บุญมาก
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เห็มทอง
1. นางบรรเย็น    ศิริบุตร
2. นางวันเพ็ญ    รัตนะโสภา
6 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 12 แก้วบูรพา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    นาหลู่
2. นางสาวสุรัลสวดี    พรมศรี
3. นางสาวอภิญญา    วันโพนทอง
1. นางกันยารัตน์    สุวรรณะเมธากุล
2. นางอาพัชนี    รวมธรรม
7 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 8 ลุมพุก 1. นางสาวสุชาดา    สมจิตร
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ใจถวิล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    หลุบเลา
1. นางช่อผกา    หงษ์ศรี
8 โรงเรียนบ้านหนองตุ 17 หัวเมืองพระเสาร์ 1. เด็กชายธนภูมิ    ปู่พะบุญ
2. นางสาวมารศรี    สมสืบ
3. นางสาวกมลวรรณ    ตติยะสุนทร
1. นางสาวนพมาศ    เมืองมุงคุณ
2. นางวันเพ็ญ    ศรีโสพันธ์
9 โรงเรียนบ้านผือฮี 16 สงยางผือฮี 1. เด็กหญิงลาวัลย์    โสภาวัตร์
2. นางสาวธมลวรรณ    หมี้แสน
3. นายจักรกฤษณ์    พรอิ่ม
1. นางกิตติพร    เสริมศรี
2. นางสาวสุมัชฌิมา    โยนากุุล
10 โรงเรียนบ้านคุ้ม 13 เมืองฟ้า 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สืบสำราญ
2. เด็กหญิงจิรนันพร    พันนา
3. เด็กหญิงนิตยา    สาระวัน
1. นางสาวพัณณิตา    แก้วยนต์ประเสริฐ
2. นางสุปราณี    นามบุญลือ
11 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ 1. นางสาวกุลกัญญา    คำหอม
2. นางสาวจารุวรรณ    สุพรรคำ
3. นางสาวธัญญารัตน์    สุพรรณสาย
1. นางประยูร    เพ็ญจันทร์
2. นางศศพินท์    ปัคมา
12 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 15 ม่วงบึงแก 1. เด็กชายเอกราช    เพชรคง
2. เด็กชายชาคริต    คำมะทิศ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสงภักดี
1. นางอนงค์    สัตย์ซื่อ
2. นางอาภรณ์    เกษโมลี
13 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 11 พระธาตุกู่จาน 1. นางสาวสุรีรัตน์    บุญธรรมมา
2. นางสาวศศิประภา    ทองโสม
3. เด็กหญิงอัญชนา    ปราบอรินทร์
1. นางนงลักษณ์    โสภารัตน์
2. นางปวริศา    พีรยศพัฒน์
14 โรงเรียนขุมเงิน 6 เขื่องคำขุมเงิน 1. เด็กชายพงศธร    ก้องเสียง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    มั่นจิตร
3. เด็กหญิงปลื้มจิตต์    แสงจันทร์
1. นางอุไร    สันทา
2. นางเพียงพิศ    นิสีดา
15 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 19 พลังน้ำใส 1. เด็กหญิงประภาภรณ์    บุตรจินดา
2. เด็กหญิงสุปราณี    ลุผล
3. เด็กหญิงสุพัตรา    นิธิพรสวัสดิ์
1. นางจุฬารัตน์    คมไธสง
2. นางสาคร    แสวงหา
16 โรงเรียนบ้านกุดกุง 9 ดงเมืองเตย 1. นายสหรัฐ    มลขลัง
2. นางสาวอาภัสรา    นาระทำ
3. นางสาวอริตา    สืบญาติ
1. นางสาวพรสวรรค์    จันสว่าง
2. นางวรัญดา    สิงห์กาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................